Prayer to Jigme Lingpa

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jigme Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས།

Devotion That Pierces the Heart

A Prayer to the Omniscient Jigme Lingpa

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་ཧོ་ཡེ། རྗེ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འགྲོ་བའི་མགོན། །

om ho yé, je rikgyé khyabdak drowé gön

Oṃ ho ye! Lord, sovereign of the hundred families and protector of beings,

ཕ་དྲན་པས་གདུང་སེལ་འཇིགས་མེད་གླིང་། །

pa drenpé dung sel jikme ling

Father, Jigme Lingpa, remembering you my suffering is relieved.

མཚན་ཐོས་པས་སྲིད་པ་ཧྲུལ་པོར་བྱེད། །

tsen töpé sipa hrulpor jé

Hearing your name, conditioned existence is torn right through.

རྗེ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jé tödrol chenpor solwa deb

Lord, great liberator upon hearing, to you I pray!

 

དཔལ་པདྨ་སཾ་བྷས་ལུང་བསྟན་ཅིང་། །

pal pema sambhé lungten ching

You were prophesied by glorious Padmasambhava

རྗེ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དགྱེས་ཞལ་མཇལ། །

jé drimé özer gyé zhal jal

And had visions of the joyful Lord Drimé Özer,

ཆོས་སྡེ་གསུམ་རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པ་གཏད། །

chö désum dzogchen tenpa té

Who entrusted you with the teachings of the three piṭakas and Great Perfection.

མགོན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gön rangjung dorjér solwa deb

Protector Rangjung Dorje,1 to you I pray!

 

ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད། །

tuk khyentsé yeshe drima mé

Your mind is immaculate, primordial wisdom of insight and love.

གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

sung chö kyi drayang yong la khyab

Your speech is the all-pervading Dharma song.

སྐུ་ངོ་མཚར་མཚན་དཔེས་ཉིན་མོར་བྱེད། །

ku ngotsar tsenpé nyinmor jé

Your body shines with the major and minor marks, so wondrous.

ཕ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pa khyentsé özer solwa deb

Father, Khyentse Özer, to you I pray!

 

ལམ་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་པ་ཡི། །

lam rimnyi naljor jepa yi

By practising the yogas of the path’s two stages,

རྩ་ཐིག་རླུང་མདུད་པ་རང་གྲོལ་བས། །

tsa tik lung düpa rangdrol bé

The knots of your channels, vital essences, and wind-energies were naturally freed,

ཁྱོད་མ་བསླབ་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་མཁྱེན། །

khyö ma lab sheja tadak khyen

Enabling you to master, without study, all knowable things.

རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jé jamyang lamar solwa deb

Lord, Guru Mañjughoṣa, to you I pray!2

 

ཆོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་འབྱོར། །

chö changchub sem kyi tukgyü jor

Your mind of bodhicitta is rich with Dharma.

ཁྱོད་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བརྩེ། །

khyö drowa kün la bu tar tsé

You love all beings like your very own child

མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཉེར་འཚོའི་གཞི། །

ma semchen kün gyi nyer tsö zhi

And provide for them, all mother-like beings.

མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gön chenrezik la solwa deb

Protector Avalokiteśvara, to you I pray!

 

ཕ་ཁྱེད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཟླ་མེད་པས། །

pa khyé kyi tutob da mepé

Father, with your incomparable strength

བདུད་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་རྨོངས་ནས་གཞོམ། །

dü sinpö drongkhyer mong né zhom

You vanquish the cities of demonic rākṣasas.

ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །

chok kün lé nampar gyalwé lha

Deity who is victorious over all,

མགོན་ལག་ན་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gön lak na dorjér solwa deb

Protector Vajrapāṇi, to you I pray!

 

སྐྱབས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེའི། །

kyab tsa sum kündü guru jé

Source of refuge who embodies all the three roots, Lord Guru,

ཐུགས་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་གཏེར་ཆེན་བརྡོལ། །

tuk gongpé sangdzö terchen dol

The secret storehouse of your wisdom mind overflows with treasures.

རྗེ་སྣང་བཞིའི་ལམ་གྱི་རྩེ་མོར་སོན། །

jé nang zhi lam gyi tsemor sön

Lord, you have arrived at the summit of the path of the four visions.

ཕ་གདོད་མའི་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pa dömé gönpor solwa deb

Father, primordial protector, to you I pray!

 

མགོན་པད་འབྱུང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི། །

gön pejung drimé özer gyi

Protector, Lotus-Born Drimé Özer,

ཐུགས་གཏེར་གྱི་གདམས་པས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ། །

tuk ter gyi dampé dzamling khyab

The instructions of your wisdom treasures pervade the whole world.

རྗེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཅན། །

jé dreltsé dönden trinlé chen

Lord whose activity makes every connection meaningful—

དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་གསོལ་བ་འདེབས། །

pal pema wangchen solwa deb

Glorious Pema Wangchen, to you I pray!

 

བུ་བདག་གི་བློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་པོ། །

bu dak gi lo nying drang sumpo

I, your son, from now until awakening,

དུས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

dü deng né changchub nyingpö bar

With my mind, my heart and soul,3

ཕ་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཆེན་པོ་ལ། །

pa kyab kündü zhal chenpo la

Rely on you and surrender to you entirely,

རེ་ལྟོས་ལིང་བསྐྱུར་གྱི་འབུལ་ལགས་ན། །

ré tö ling kyur gyi bul lak na

Father—you are the very face and embodiment of all sources of refuge.

 

རྗེ་བླ་མས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

jé lamé yeshe chen gyi zik

Lord Guru, look upon me with your wisdom eye,

བདག་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མ་འདོར་ཨང་། །

dak tukjé chak gi ma dor ang

And do not let your hand of compassion forsake me.

བུ་བདག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་། །

bu dak la kyiduk chi jung yang

Whatever suffering or happiness befalls me, your son,

ཕ་དྲན་མཆོག་བླ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན། །

pa dren chok lama khyerang khyen

Father, supreme object of remembrance, you know me.

 

བདག་སྙིང་ཁ་འོད་ལྔའི་ཀློང་སྒྲོམ་དུ། །

dak nyingkha ö ngé long drom du

In the casket of the expanse of five lights within my heart

ཕ་སྐུ་གསུམ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་བཞུགས། །

pa ku sum rangjung dorjé zhuk

Abides the father, the naturally arisen, indestructible three kāyas.

བུ་རིག་སྟོང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

bu riktong gongpé tsal chen dzok

Having perfected the great dynamic energy of awareness and emptiness,

མགོན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

gön kunzang tuk dang yermé shok

May I become indivisible from the wisdom mind of the protector Samantabhadra!

 

ཅེས་པའང་རང་ལོ་སོ་གསུམ་སྣོན་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ལ་རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་མཇལ་བ་ན་དད་སྤྲོ་དང་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ངང་དེ་གར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་གི་ཉེ་ལོགས་སུ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བླ་མའི་བྱིན་བརླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ།། །།

In my thirty-third year, on the first day of the fifth month,4 when I visited the seat of my Lord Guru, strong faith, joy, and sadness all blended together. Right there in the vicinity of the Yoru Tradruk temple,5 I, Pema Yeshe Dorje, prayed with ardent devotion. May the blessings of the guru enter my heart!

 

| Translated by Han Kop with the kind assistance of Khenpo Tashi Tseten from Namdroling, 2020.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "kun mkhyen 'jigs med gling par gsol 'debs mos gus snying gi gzer 'debs" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 89–90

 

Version: 1.2-20221202

  1. Rangjung Dorje and, in the next verse, Khyentse Özer, are alternative names of Jigme Lingpa.
  2. The deities referred to here and in the two following verses—Mañjuśrī, Avalokiteśvara, and Vajrapāṇi—are the Lords of the three families.
  3. Literally, my mind, heart and chest.
  4. This must have been 22 June 1925, when Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö made his first pilgrimage to Central Tibet.
  5. A temple in the Yarlung Valley said to have been built by Songtsen Gampo. It is one of four so-called 'border taming temples'.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept