Prayer to Khandro Tsering Chödrön

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Khandro Tsering Chödrön

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Khandro Tsering Chödrön

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས། །

yeshe daki dechen tsogyal gyi

With the blessings of Tsogyal, wisdom ḍākinī of great bliss,

བྱིན་བརླབས་ཤེལ་དཀར་བཟའ་ཡི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

jinlap shelkar za yi nampar trul

Emanation of the lady of Shelkar,

ཨཱ་ཡུ་དྷརྨ་དཱི་པཾ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ayu dharma dipam la solwa dep

Āyu Dharma Dīpam (Long Life, Lamp of the Dharma), to you I pray.

བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

samdön chö zhin drubpar jin gyi lop

Grant your blessing so that all our wishes in accordance with the Dharma be fulfilled.

 

| Rigpa Translations, 2011.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 263

 

Version: 1.0-20220209

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept