Prayer to Khyentse, Kongtrul and Chokling

Schools & Systems › Nonsectarianism | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrul & Chokgyur Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Prayer to Khyentse, Kongtrul and Chokling

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །

pemé gyaltsab ösal do ngak ling

Regent of Padmasambhava, Ösel Dongak Lingpa,

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །

trulpé terchen chokgyur dechen ling

Great emanated tertön, Chokgyur Dechen Lingpa,

འཇམ་མགོན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་། །

jam gön chimé ten nyi yungdrung ling

And gentle lord, Chimé Tennyi Yungdrung Lingpa—

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nying né soldeb dak gyü jingyi lob

Heartfully, I pray to you: inspire me with your blessings.

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།

This was written by Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 261

 

Version: 1.2-20220209

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept