Prayer to Khyentse and Kongtrul

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Prayer to Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrul and Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ནི། །

jamyang lama khyentsé wangpo ni

Guru Mañjughoṣa, Khyentse Wangpo,

ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་མཆོག །

ngotsar kabab dün gyi ngadak chok

Supreme sovereign of the seven wondrous transmissions,

པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །

pema ösal do ngak lingpa la

Pema Ösel Do-ngak Lingpa —

མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché nying né güpé solwa deb

To you I pray with unwavering and heartfelt devotion.

 

དེ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་གྱི། །

dé yi ku sung tuk dang yönten gyi

The one who effortlessly accomplished all the activity

ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་སྒྲུབ་མཛད་པ། །

trinlé tamché bemé drub dzepa

Of your enlightened body, speech, mind and qualities

ལོ་ཆེན་རྣམ་སྣང་སྤྲུལ་པས་ལུང་ཐོབ་པའི། །

lochen namnang trulpé lung tobpé

And who was prophesied as an emanation of Lochen Vairotsana—

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lodrö gyatsö zhab la solwa deb

Lodrö Gyatso, at your feet I pray.

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པ། །

jampal yang kyi ngödrub chok nyepa

One who received the supreme attainment of Mañjuśrīghoṣa,

བཀའ་གཏེར་དམ་པ་ཆོ༵༵ས་ཀྱི༵་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །

kater dampa chö kyi dzö dzin ching

Who holds the sacred Dharma treasuries of kama and terma,

བློ༵་གྲོ༵ས་ཆེན་པོས་གཞན་ལ་སྟོན་མཛད་པ། །

lodrö chenpö zhen la tön dzepa

And who teaches others with great intelligence —

དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drinchen lamé zhab la solwa deb

Gracious Guru, at your feet I pray!

 

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །

di né zung té changchub matob bar

From now until I attain enlightenment,

ཚེ་རབས་ཕྲེང་བ་ཀུན་ཏུ་རྗེས་འཛིན་ཅིང་། །

tserab trengwa küntu jedzin ching

May you accept and care for me in all my lives to come.

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

sa dang lam gyi yönten tarchin né

And may I perfect the qualities of the paths and bhūmis,

བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

lama ku zhi gopang nyur tob shok

And swiftly reach the level of the four-kāya guru.

 

ཅེས་པའང་གཡོན་རུ་ལྷ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།

Chökyi Lodrö wrote this prayer to fulfil the wishes of Jamyang Sönam, a prince from Yönru.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 275

 

Version: 1.2-20220209

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept