Prayer to the Three Stūpas

Pilgrimage | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Boudha stūpa

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

A Prayer to the Three Stūpas of Nepal

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

emaho dü sum sangye nam kyi jin gyi lab

Emaho! The blessings of the buddhas of the three times,

སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་འཛད་པ་མེད་པའི་གཏེར། །

trulpé ringsel dzepa mepé ter

An inexhaustible treasury of miraculous relics,

ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ། །

chökü chörten pakpa shing kün la

The dharmakāya stūpa of Svayambhūnāth1

མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché güpa chenpö solwa deb

With unshakable devotion, to you I pray!

 

སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ལས། །

sangye ösung chok gi jinlab lé

Through the sublime blessings of the Buddha Kāśyapa,

མཁའ་འགྲོ་བདེ་མཆོག་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡིས། །

khandro demchok sé dang chepa yi

The ḍākinī Samvarī and her sons,

ལེགས་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི། །

lekpar shyengpé chö dong chenpo ni

Built this great stūpa to perfection—

འཕགས་པ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pakpaja rung khashor la solwa deb

Noble Jarung Khashor, to you I pray!

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིས། །

changchub sempa nyingtob chenpo yi

From the relic remains of bodhisattva Mahāsattva,2

སྟག་མོར་སྦྱིན་པའི་སྐུ་གདུང་ལྷག་མ་ལས། །

takmor jinpé kudung lhakma lé

Who offered his body to the tigress,

བསྐྲུན་པའི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་མཆོད་རྟེན་ལ། །

trünpé sönam shying chok chörten la

Arose this stūpa, a supreme field of merit3

དད་པས་ཕྱག་འཚལ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

depé chaktsal güpé solwa deb

To you, with confidence I prostrate and with devotion I pray!

 

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །

lü dang longchö dü sum gé tsok ché

My body, my possessions and all the virtue I gather throughout the three times,

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འབུལ་བ་དང་། །

kunzang chöpé trin du bulwa dang

All of them, I offer, as Samantabhadra’s offering clouds!

ཕྱག་འཚལ་སྡིག་བཤགས་ཡི་རང་ཆོས་བསྐུལ་ཞིང་། །

chaktsal dikshak yi rang chö kul shying

I prostrate, confess my misdeeds, rejoice, and request the Dharma and pray that you remain—

བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

shyuk sol gé tsok changchub chenpor ngo

Through this accumulation of merit, may we attain the great awakening!

 

བདག་གཞན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dakshyen kyé dang tserab tamché du

May I and others, throughout all our lives,

མངོན་མཐོའི་རྟེན་ཐོབ་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །

ngön tö ten tob ngejung tsultrim dang

Attain a rebirth in a higher realm! May renunciation, discipline,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་། །

jam dang nyingjé changchub sem chok dang

Love, compassion, supreme bodhicitta,

ཡང་དག་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

yangdak tawa gyü la kyewar shok

And the authentic view awaken in our minds!

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །

sangye tenpa dar shying gyepa dang

May the Buddha’s teachings spread far and wide!

འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱུད་པ་སེལ། །

dro nam dekyi pel shying gyüpa sel

May beings’ happiness and joy increase and their misery be dispelled!

བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ཞིང་། །

ten la nöpa tamché rabshyi shying

May all harm to the teachings be completely pacified!

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

tendzin kyé nam shyabpé ten gyur chik

And may the lives of the holders of the teachings be ever secure and stable!

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྱ་རུང་ཀ་ཤོར་མདུན་དུ་བྲིས་པའོ།། །།

This was written by Chökyi Lodrö in front of the Boudha Stūpa, Jarung Khashor.

 

| Lhasey Lotsawa Translations, 2017. (Translated by Peter Woods and Stefan Mang. Revised 2018, with many thanks to Hubert Decleer.)

  1. The Tibetans refer to Svayambhū as Pakpa Shingkün ('phags pa shing kun), Sacred All-Trees. On this, see Hubert Decleer, “The Tibetan Name of Svayambhu, 'Phags pa shing kun ('Sacred All-Trees'): What Does it Really Mean?” in Light of the Valley: Renewing the Sacred Art and Traditions of Svayambhu, edited by Tsering Palmo Gellek & Padma Dorje Maitland (Cazadero, CA: Dharma Publishing, 2002): 241–272.
  2. In his life prior to attaining awakening, Buddha Śākyamuni was the bodhisattva Mahāsattva, ‘the Courageous,’ who offered his body to a hungry tigress.
  3. i.e. the stūpa of Namo Buddha