Prayer to the Three Stūpas

Practices › Pilgrimage | Places › Nepal | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Boudha stūpa

༄༅། །ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

A Prayer to the Three Stūpas of Nepal

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

emaho dü sum sangye nam kyi jin gyi lab

Emaho! The blessings of the buddhas of the three times,

སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་འཛད་པ་མེད་པའི་གཏེར། །

trulpé ringsel dzepa mepé ter

An inexhaustible treasury of miraculous relics,

ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ། །

chökü chörten pakpa shing kün la

The dharmakāya stūpa of Svayambhūnāth1

མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché güpa chenpö solwa deb

With unshakable devotion, to you I pray!

 

སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ལས། །

sangye ösung chok gi jinlab lé

Through the sublime blessings of the Buddha Kāśyapa,

མཁའ་འགྲོ་བདེ་མཆོག་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡིས། །

khandro demchok sé dang chepa yi

The ḍākinī Samvarī and her sons,

ལེགས་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི། །

lekpar zhengpé chö dong chenpo ni

Built this great stūpa to perfection—

འཕགས་པ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pakpaja rung khashor la solwa deb

Noble Jarung Khashor, to you I pray!

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིས། །

changchub sempa nyingtob chenpo yi

From the relic remains of bodhisattva Mahāsattva,2

སྟག་མོར་སྦྱིན་པའི་སྐུ་གདུང་ལྷག་མ་ལས། །

takmor jinpé kudung lhakma lé

Who offered his body to the tigress,

བསྐྲུན་པའི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་མཆོད་རྟེན་ལ། །

trünpé sönam zhing chok chörten la

Arose this stūpa, a supreme field of merit3

དད་པས་ཕྱག་འཚལ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

depé chaktsal güpé solwa deb

To you, with confidence I prostrate and with devotion I pray!

 

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །

lü dang longchö dü sum gé tsok ché

My body, my possessions and all the virtue I gather throughout the three times,

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འབུལ་བ་དང་། །

kunzang chöpé trin du bulwa dang

All of them, I offer, as Samantabhadra’s offering clouds!

ཕྱག་འཚལ་སྡིག་བཤགས་ཡི་རང་ཆོས་བསྐུལ་ཞིང་། །

chaktsal dikshak yi rang chö kul zhing

I prostrate, confess my misdeeds, rejoice, and request the Dharma and pray that you remain—

བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

zhuk sol gé tsok changchub chenpor ngo

Through this accumulation of merit, may we attain the great awakening!

 

བདག་གཞན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dakzhen kyé dang tserab tamché du

May I and others, throughout all our lives,

མངོན་མཐོའི་རྟེན་ཐོབ་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །

ngön tö ten tob ngejung tsultrim dang

Attain a rebirth in a higher realm! May renunciation, discipline,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་། །

jam dang nyingjé changchub sem chok dang

Love, compassion, supreme bodhicitta,

ཡང་དག་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

yangdak tawa gyü la kyewar shok

And the authentic view awaken in our minds!

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །

sangye tenpa dar zhing gyepa dang

May the Buddha’s teachings spread far and wide!

འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱུད་པ་སེལ། །

dro nam dekyi pel zhing gyüpa sel

May beings’ happiness and joy increase and their misery be dispelled!

བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ཞིང་། །

ten la nöpa tamché rabzhi zhing

May all harm to the teachings be completely pacified!

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

tendzin kyé nam zhabpé ten gyur chik

And may the lives of the holders of the teachings be ever secure and stable!

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྱ་རུང་ཀ་ཤོར་མདུན་དུ་བྲིས་པའོ།། །།

This was written by Chökyi Lodrö in front of the Boudha Stūpa, Jarung Khashor.

 

| Samye Translations, 2017. (Translated by Peter Woods and Stefan Mang. Revised 2018, with many thanks to Hubert Decleer.)

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "ne+e pa la'i mchod rten rnam gsum gyi gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 10: 391–392

  1. The Tibetans refer to Svayambhū as Pakpa Shingkün ('phags pa shing kun), Sacred All-Trees. On this, see Hubert Decleer, “The Tibetan Name of Svayambhu, 'Phags pa shing kun ('Sacred All-Trees'): What Does it Really Mean?” in Light of the Valley: Renewing the Sacred Art and Traditions of Svayambhu, edited by Tsering Palmo Gellek & Padma Dorje Maitland (Cazadero, CA: Dharma Publishing, 2002): 241–272.
  2. In his life prior to attaining awakening, Buddha Śākyamuni was the bodhisattva Mahāsattva, ‘the Courageous,’ who offered his body to a hungry tigress.
  3. i.e. the stūpa of Namo Buddha
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept