Prayer to Ngawang Samten Lodrö

Practices › Prayers | Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersNgawang Samten Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Ngawang Samten Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁན་ཆེན་ཝཱ་གིནྡྲ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་གཞོལ་སྐབས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

The Swift Infusion of Blessings

A Lament and Prayer to Invoke the Wisdom Mind of Khenchen Vāgindra on the Occasion of His Passing into the Great Peace of the Dharmadhātu

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

Namo guru!

གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་།    །

zö né namdrol changchub chok nyé kyang

Long ago you found perfect freedom and awakening,

གདུལ་བྱའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་བརྩེ་བས།    །

duljé dro la lhakpar tuk tsewé

Yet still out of exceptional love for beings to be trained

དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡིས།    །

geweshé kyi nampar trulpa yi

You magically appear in the form of a spiritual friend

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ten drö dön chen dzé la solwa deb

And greatly benefit the teachings and beings—to you I pray.

 

རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་གསང་བའི་བདག  །

gyal kün tutob chikdü sangwé dak

Lord of Secrets, embodiment of all the buddhas’ power and strength,

སྙིགས་དུས་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར།    །

nyikdü ngurmik changwé zuk su gyur

In the guise of a saffron-robed monk for these degenerate times,

སུམ་ལྡན་རྡོར་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན།    །

sumden dor dzin jewé tsuk gi gyen

An adornment on the crown of myriad vajra holders of the triple vows—

ངག༵་དབ༵ང་བས༵མ་གཏན༵་བློ༵་གྲོས༵་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ngawang samten lodrö la solwa deb

Ngawang Samten Lodrö, to you I pray.

 

དུས་དགྲའི་དབང་པོ་ཚར་པ་ཆོས་རྗེ་ཡི།    །

dü dré wangpo tsarpa chöjé yi

Entirely without equal, you raised aloft in a hundred directions

ཟབ་གསང་སྙན༵་བརྒྱུད༵་བསྟན༵་པའི༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་ནི།    །

zabsang nyengyü tenpé gyaltsen ni

The victory banner of the teachings of the profound, secret oral transmission1

ཕྱོགས་བརྒྱར་སྒྲེངས་ལ་འགྲན་ཟླ་ཀུན་སྤངས་པ།    །

chok gyar dreng la drenda künpang pa

From Tsarpa, Lord of Dharma and master of the enemy of time2

ཁམས་སྟོན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

khamtön sangye gyatsor solwa deb

Khamtön Sangye Gyatso, to you I pray.

 

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་ཞུགས་ལྕེ་འབར་བ་ཡིས།    །

tutob nüpé zhuk ché barwa yi

With fiery tongues of power, strength and capacity

མ་རུངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཐལ་བར་བརླག  །

marung jungpö tsok nam talwar lak

You utterly incinerate the hosts of unruly spirits,

བསྟན་འགྲོའི་དཔུང་གཉེན་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་བ།    །

ten drö pungnyen chenpo rangjungwa

Naturally arisen great defender of teachings and beings,

ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

khyabdak palden lamar solwa deb

All-pervasive lord, glorious guru, to you I pray.

 

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་བླ་མ་རྗེ།    །

kyilkhor gyatsö depön lama jé

Precious guru, chief of oceanic maṇḍalas,

མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་དང་།    །

khyen nü tsewa jampal pawo dang

You are none other than the heroic Mañjuśrī,

ཐ་དད་མ་མཆིས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་ལ།    །

tadé ma chi dorjé ku chok la

Wise, powerful and caring in your supreme vajra form

སྐྱེ་འཆིའི་ཟུག་རྔུ་གཞར་ཡང་མ་མཆིས་ཀྱང་།    །

kyechi zukngu zhar yang ma chi kyang

That could never undergo birth or death.

 

རྟག་འཛིན་བཟློག་པའི་གཉེན་པོར་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའི།    །

tak dzin dokpé nyenpor zuk kyi kü

Yet, as a means to counteract our impressions of endurance,

སྤྲོས་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསྟན་པའི་ཚེ།    །

tröpa ying su timpar tenpé tsé

You have displayed the absorption of form into basic space.

མགོན་མེད་བདག་ནི་མ་རིག་མུན་པར་འཁྱམས།    །

gönmé dak ni marik münpar khyam

And now, protectorless, I wander alone in delusion’s darkness.

ཐུགས་རྗེས་ངེས་པར་གཟིགས་ཤིག་བླ་མ་མཁྱེན།    །

tukjé ngepar zik shik lama khyen

Look upon me with compassion, O guru: care for me!

 

བུ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཕ་ཡིས་མ་སེལ་ན།    །

bu yi dukngal pa yi ma sel na

When a father does not aid a child in distress,

ཉེས་པ་སེལ་བྱེད་སྐྱབས་གཞན་སུ་ཞིག་ཚོལ།    །

nyepa sel jé kyab zhen su zhik tsol

Who else will assist in the elimination of faults?

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།    །

kyema kyi hü lama dorjé chang

Alas and alack! O guru Vajradhara,

སྙིང་ནས་དྲན་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས།    །

nying né drenpé shuk kyi solwa deb

From the depths of my heart, I pray to you.

 

ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས།    །

chöying kha la trulpé trinpung trik

Let your cloud-like emanations gather in the sky of dharmadhātu

གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་གྲུ་ཆར་ཕོབས།    །

sangwa sum gyi jinlab druchar pob

And rain down the blessings of your secret body, speech and mind.

བདག་རྒྱུད་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན་པར་མཛོད།    །

dak gyü sang sum dorjér minpar dzö

Through this, may my own character ripen as the three secrets

བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བཟང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།    །

lama ku zhi dré zang ngödrub tsol

And bring forth the fine crop of accomplishing the guru’s four kāyas.

 

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཡས་རབ་སྟོན་ནས།    །

gang dul trulpa pakyé rab tön né

Perfectly reveal infinite emanations according to disciples’ needs,

བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་གཉིས་རླབས་ཆེན་སྒྲུབ།    །

ten dang drowé dön nyi lab chen drub

To accomplish vast waves of activity on behalf of the teachings and beings.

བདག་སོགས་སློབ་འབངས་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག  །

dak sok lob bang damtsik nampar dak

May I and all your other subjects perfectly maintain purest samaya

བླ་མ་མཆོག་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཤོག  །

lama chok dang namyang mindral shok

And may we never ever part from you, the most sublime of gurus.

 

རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་མོས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡང་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།  མངྒ་ལཾ།།    །།

Inspired by intense faith and devotion, this prayer was made by Jamyang Lodrö Gyatso, who holds the name of an activity emanation of Khyentse and was the lowliest of this protector’s disciples. Siddhirastu! Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mkhan chen wa gin+d+ra chos dbyings zhi ba chen por gzhol skabs thugs dam bskul ba'i gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 601–602

  1. This verse incorporates syllables from Ngawang Lodrö Samten’s full name, Ngawang Samten Lodrö Nyengyü Tenpai Gyaltsen, which translates (roughly) as Lord of Speech, Intellect Born of Meditation, Victory Banner of the Teachings of the Oral Transmission.
  2. I.e., Losal Gyatso (1502–1566/67)
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept