Supplication to Realize the Profound

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersThinley Norbu Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟབ་དོན་རྟོགས་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

A Supplication to Realize the Profound

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

Namo guru!

ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཤིང་། །

chöying kha la tukjé trin trik shing

You cause a pleasant rain of accomplishment and blessings to fall

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྦྲང་ཆར་འབེབ་མཛད་པ། །

jinlab ngödrub drang char beb dzepa

From the clouds of compassion gathered in the sky-like dharmadhātu,

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ། །

tsokyé dorjé khyentsé wangpo la

Lake-born Vajra, Khyentse Wangpo:

མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché nying né güpé solwa deb

I supplicate you from the very depths of my heart.

 

རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་ཏུ། །

rigdzin drubpa yong kyi dungtsob tu

As the successor of all the vidyādharas and siddhas,

རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། །

gyalsé sempa kuntuzangpo yi

You are a bodhisattva who has perfected the wisdom

འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་པ། །

ösal nyingpö gongpé tsaldzokpa

Of the clear light heart-essence of Samantabhadra;

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

palden lamé dak gyü jingyi lob

Glorious Guru, please bless me to realize this myself!

 

རང་སེམས་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་རིག་པའི་གཤིས། །

rangsem döné kyemé rigpé shi

My mind has never been born — this is the nature of awareness.

མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་བཞག་པའི་སྒོམ་པ་དང་། །

machö jizhin zhakpé gompa dang

To settle in this experience without the slightest alteration or contrivance is meditation;

སྤང་བླང་འཛིན་རྩོལ་བྲལ་བའི་སྤྱོད་པ་ཡིས། །

panglang dzin tsol dralwé chöpa yi

And conduct is to be without effort or concern for what to do or to avoid —

ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

kadak chöku ngön du gyurwar shok

May I actualize the primordially pure dharmakāya!

 

ཅེས་པའང་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོ་བདུད་འཇོམས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།

Jamyang Chökyi Lodrö wrote this at the request of Thinley Norbu, son of the lord of all the learned and accomplished ones, Dudjom Choktrul Rinpoche.

 

| Translated by Sean Price, 2016. With thanks to Lama Chönam for his kind assistance.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "zab don rtogs pa'i gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 279

 

Version: 1.3-20240405

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept