Supplement to Lineage Prayer for Tsarchen's Instructions

Practices › Lineage Prayers | Schools & Systems › Lamdré | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Tsarchen Losal Gyatso

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཚར་ཆེན་གྱི་མཛད་པའི་གསུང་ངག་བརྒྱུད་འདེབས་ཞལ་སྐོང་།

Supplement to the Lineage Prayer for the Lamdré Instructions Composed by Tsarchen

by Gatön Ngawang Lekpa & Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རྣམ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་སུ།    །

namdrol changchub chenpö wenné su

In the hermitage of Great Liberation and Awakening,

གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་བསྟན་པའི་བང་མཛོད་འཛིན།    །

sang chen lobshé tenpé bangdzö dzin

You hold the treasury of the great secret Private Instructions,

མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ཐར་རྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།    །

khé shing drub nyé tar tsé dorjé chang

Learned and accomplished Vajradhara of Thartse,

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tenpé gyaltsen zhab la solwa deb

Tenpai Gyaltsen,1 at your feet I pray.

 

ཨེ་ཝྃ་ཆོས་འཁོར་རྩེ་ཡི་བླ་བྲང་དུ།    །

ewam chökhor tsé yi labrang du

In the uppermost residence of Ewaṃ Chökhor,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་མཆོག་གྱུར་པ།    །

jamyang lamé tuksé chokgyur pa

You are the supreme heart-son of the Mañjughoṣa guru,

བཤད་དང་བསྒྲུབ་པའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བ།    །

shé dang drubpé pal la wangjor ba

With mastery of the splendours of teaching and practice,

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

rinchen dorjé zhab la solwa deb

Richen Dorje,2 at your feet I pray.

 

འདི་ཡན་ལེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད།    །

These verses were composed by Lekpa Rinpoche.

 

དགའ་ལྡན་ས་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ།    །

ganden sabzang chökyi podrang du

In the dharma palace of Ganden Sabzang,3

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས།    །

dü sum gyalwa malü düpé ngö

You are the embodiment of all the victorious ones of the three times,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་སྒ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་།    །

jamyang lama ga tön dorjé chang

Mañjughoṣa guru, Gatön Dorje Chang,

ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ngawang lekpé zhab la solwa deb

Ngawang Lekpa,4 at your feet I pray.

 

རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་འདུ་བའི་སྨན་ལྗོངས་སུ།    །

rimé khedrub duwé men jong su

In the medicinal valley where non-sectarian scholars and adepts gather,

ཟབ་རྒྱས་མདོ་སྔགས་ཆོས༵་ཀྱི༵་མཛོད་འཛིན་པ།    །

zabgyé do ngak chökyi dzö dzinpa

You the holder of the profound and vast Dharma-treasury of sūtra and mantra,

བློ༵་གྲོས༵་མཚུངས་མེད་མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་ངོར།    །

lodrö tsungmé talé duljé ngor

With incomparable intellect and attending to limitless disciples,

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru,5 at your feet I pray.

 

ཤྭ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་ཤིང་རྟ་ལོར་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་སློབ་བཤད་ཕུལ་སྐབས་སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།    །།

Chökyi Lodrö wrote these two verses in the Wood Horse year,6 on the occasion of offering the Lamdré Lopshé to the Sakya Dagchen and his son, in response to a request from Dezhung Choktrul.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "tshar chen gyis mdzad pa'i gsung ngag brgyud 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 3: 395

 

Version: 1.0-20210827

  1. i.e., Kunga Tenpai Gyaltsen (kun dga’ bstan pa’i rgyal mtshan, 1829–1870)
  2. I.e., Jamyang Rinchen Dorje (‘jam dbyangs rin chen rdo rje, 1837–1901)
  3. I.e., Tharlam Monastery, or Tharlam Ganden Sabzang Namgyel Ling (thar lam dga' ldan sa bzang rnam rgyal gling)
  4. I.e., Gatön Ngawang Lekpa (sga ston ngag dbang legs pa, 1867–1941).
  5. This verse refers to Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö himself and incorporates the syllables of his name, Chökyi Lodrö.
  6. 1954
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept