Turning Back the Misfortunes of the Age of Degeneration

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

༄༅། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་རྐྱེན་བཟློག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Turning Back the Misfortunes of the Age of Degeneration

Prayers to the Precious Master of Orgyen

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo Guru!1

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་མཆོག །

rabjam gyalwa yong kyi chizuk chok

Embodiment supreme, of all the infinite buddhas,

རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ། །

tsa sum rabjam gyatso tro zhing du

Source of an infinite ocean of gurus, devas and ḍākinīs,

དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

kyilkhor kün dak orgyen rinpoche

Lord of all mandalas, precious master of Orgyen,

སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

nyikma nga dö dro la tukjé zik

Gaze on us with your compassion, now that the five degenerations reign!

 

ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

khyö kyi ku yi namtrul sam mikhyab

The emanations of your wisdom body go beyond all imagining,

ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང༌། །

tötreng dé nga guru tsen gyé dang

The five tötrengs, the eight manifestations,

རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་འཕྲུལ་མཚན་བཞི་བཅུ་སོགས། །

namtrul chunyi trul tsen zhibchu sok

The twelve emanations, and forty further emanations—

གང་འདུལ་མཚན་དང་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་སྟོན། །

gang dul tsen dang trinlé tayé tön

Limitless are the forms and activities you display to tame beings.

 

ཁྱད་པར་སྙིགས་དུས་རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོ་དང༌། །

khyepar nyikdü gyadré gongpo dang

Especially in this dark age, great destroyer who

དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་གཤེད་ཆེན་པོ། །

damsi jungpo dulwé shé chenpo

Subjugates the gyadré, gongpo, damsi and jungpo,

འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད། །

cholwé trogyal dorjé drowolö

Dorje Drolö, crazy king of wrath:

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་འདུད། །

guru dorjé drakpo tsal la dü

We pay homage to you, Guru Dorje Drakpo Tsal!

 

མཐུ་སྟོབས་དུས་མཐའི་བསྐལ་མེའི་ཞུགས་ལྟར་རྣོ། །

tutob dü té kalmé zhuk tar no

Your power as devastating as the inferno at the end of a kalpa,

མ་རུང་ལོག་འདྲེན་བདུད་སྡེའི་ཀླད་འགེམ་ཞིང༌། །

ma rung lokdren dü dé lé gem zhing

Annihilating the malevolent, violent demons who lead astray,

ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་ཚོགས་ཕྱེ་མར་འཐག །

lhamin lalö pungtsok chemar tak

Smashing to dust armies of asuras and barbarians:

འཇོམས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

jom jé dorjé sinpor chaktsal tö

We offer praise and homage to you, victorious Dorje Sinpo!

 

དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

detar tö ching solwa tabpé tü

Through the force of our praising and praying to you,

ལྔ་བརྒྱ་མཐའ་མར་ལྷག་པའི་བསྟན་དང་འགྲོར། །

ngabgya tamar lhakpé ten dang dror

In this last of the periods of five hundred parts, let the unsurpassable teachings, and all beings

གུ་རུའི་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་གྱིས་བཙའ་བ་དང༌། །

gurü khyenpé chen gyi tsawa dang

Always be caressed by your eyes of wisdom, Guru,

བྱམས་པའི་ཕྱག་གིས་དྲངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

jampé chak gi drangpar dzé du sol

Always be guided by your hands of love!

འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་ཡང་དག་ལྟ་ལ་གནས། །

jiktenpa kün yangdak ta la né

Let this whole world of ours dwell in the authentic View,

དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། །

dü kyi güpa nyewar zhiwa dang

Let the degenerations of our time be utterly dispelled,

བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །

dekyi dzokden pal la longchö ching

Let all possess complete happiness, and prosperity,

བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

jampé sem dang denpar dzé du sol

And make our minds overflow with love!

 

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་འབར། །

gyalwé tenpa rinchen drönmé bar

Blaze on, light of Buddha’s priceless teaching:

བསྟན་པ་འཛིན་རྣམས་འཆི་མེད་ལང་ཚོ་བརྙེས། །

tenpa dzin nam chimé langtso nyé

Let the holders of the teaching attain immortality,

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་རོལ་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང༌། །

gendün miché roltso tar gyé shing

Let the saṅgha increase, without divisions, like a vast ocean,

སྤངས་ཀློག་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

pang lok dzetrin gyepar dzé du sol

And make the enlightened activity of practice and study grow!

 

ཁྱད་པར་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་པད་མོ་ལ། །

khyepar ten drö dekyi pemo la

Above all, grant us your blessing, and when the lotus-flower of the bliss and happiness of the teachings and living beings

གནོད་པའི་ལྷ་མིན་བ་མོའི་ཚོགས་མཐའ་དག །

nöpé lhamin bamö tsok tadak

Is threatened by the frost of the forces of asuras,

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཚ་ཟེར་རེག་པའི་མོད། །

khyö kyi tukjé tsazer rekpé mö

Strike it with the heat of the rays of your compassion,

ནུས་མེད་མྱུར་དུ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nümé nyurdu zhiwar jingyi lob

So they are instantly pacified and rendered powerless!

 

བདག་ཅག་གུ་རུའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས། །

dakchak gurü jesu jukpa nam

Precious Guru Rinpoche, all of us who follow you—

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཅིང༌། །

tserab küntu dralmé jedzin ching

Hold us fast to you, and stay with us, throughout all our lives,

ཞབས་སྟེགས་ཆུ་སྐྱེས་སྤྱི་བོར་བཀོད་པ་དང༌། །

zhab tek chukyé chiwor köpa dang

Set your lotus-feet on the crown of our heads, and

གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་སིམ་གྱུར་ཅིག །

sang sum jinlab nying ü sim gyur chik

Let the blessing of your three secrets satisfy our hearts!

 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །

chi nang sangwé barché zhiwa dang

Pacify all obstacles, outer, inner and secret,

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་འཕེལ། །

tsé sö paljor yeshe yönten pel

Let long life, merit, prosperity, wisdom and noble qualities increase,

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་བའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་ཞིང༌། །

chö zhin chöwé jawé dü da zhing

Let time be spent in acting meaningfully, according to the Dharma,

བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

shedrub trinlé pelwé tashi shok

Let all be auspicious for the enlightened activity of study and practice to spread!

 

ཅེས་པའང་དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ལྕགས་ཕུར་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

In the ‘Powerful’ monkey year (1956), on the tenth day of the monkey month, when celebrating the tenth day festival of the Lama Sangwa Düpa in the great assembly hall of Chakpurchen—‘the one possessing the iron phurba’—at Lhodrak Kharchu, Pema Yeshe Dorje, or Chökyi Lodrö made this prayer, and may all virtue and goodness abound!

 

| Rigpa Translations, 2004

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa dus ngan snyigs ma'i rkyen bzlog/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 38–40

  1. Homage to the Guru!
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept