Vaiśravaṇa Praise

Deities › Dharma Protectors | Literary Genres › Praise | Practices › Wealth & Prosperity | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Vaiśravaṇa

༄༅། །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ངལ་བསོས་དགྱེས་གླུ།

A Song to Delight Vaiśravaṇa

Praise of the Great King Vaiśravaṇa

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཧཱུྃ།  །རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཡངས་ཤིང་བཀོད་མཛེས་ནང་།  །

hung, rinchen podrang yang shing kö dzé nang

Hūṃ. Within the jewelled palace, vast and beautiful,

གདོང་ལྔའི་ཁྲི་ལ་ངལ་བསོས་སྟོབས་པོ་ཆེ།  །

dong ngé tri la ngalsö tobpo ché

Is the mighty Vaiśravaṇa upon a lion throne,

གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་རབ་མཛེས་ཤིང་།  །

terdak jewé tsuk na rab dzé shing

Resplendent at the head of millions of treasure-keepers—

རབ་བརྗིད་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།  །

rab ji ser gyi dokchen khyö la tö

Magnificent one, golden in colour, to you I offer praise.

 

རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འདོད་འབྱུང་ནེའུ་ལེ་འཛིན།  །

rinchen gyaltsen döjung né'u lé dzin

Holding a jewelled banner and wish-granting mongoose,

རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་རབ་མཛེས་ཅོད་པན་གསོལ།  །

rinchen gyen dang rab dzé chöpen sol

Wearing jewelled ornaments and a resplendent crown,

ཞལ་ནས་རིན་ཆེན་ཆར་པ་འབེབས་མཛད་པ།  །

zhal né rinchen charpa beb dzepa

You let fall from your mouth a rain of precious gems —

ཕོངས་པ་ཀུན་སེལ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་བསྟོད།  །

pongpa kün sel namtö sé la tö

Vaiśravaṇa, dispeller of all poverty, to you I offer praise.

 

གཞན་གྱི་དཔུང་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་།  །

zhen gyi pung nam malü jom dzé ching

You conquer all external forces without exception,

བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང་།  །

bum zang paksam shing dang rinchen shing

And control the excellent vase, wish-granting tree,

རྫིང་བུ་བཟང་དང་འདོད་འཇོའི་བ་ལ་སོགས།  །

dzingbu zang dang döjöba lasok

Jewel tree, magic pool and wishing cow of plenty—

གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད།  །

nöjin ter gyi dakpo ché la tö

Great master of the yakṣas’ wealth, to you I offer praise.

 

གནོད་སྦྱིན་ཛཾ་བྷ་ལ་དང་གང་བ་བཟང་།  །

nöjin dzam bhala dang gangwa zang

The yakṣas Jambhala, Pūrṇabhadra,

ནོར་བཟང་ཀུ་བེ་ར་དང་ཡང་དག་ཤེས།  །

norzang ku bé ra dang yangdak shé

Kubera, Sañjñeya,

འབྲོག་གནས་ལྔས་རྩེན་པཱི་རྩི་ཀུནྜ་ལཱི།  །

drok né ngé tsen pi tsi kunda li

Āṭavaka, Pañcika, and Picikuṇḍalin,

རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཅིང་རྟ་ལ་ཆིབས།  །

rang tak chaktsen dzin ching ta la chib

Each holding their own hand implements and riding horses—

གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།  །

nöjin khor tsok gyatsor chaktsal tö

To the oceanic retinue of yakṣas, I offer praise.

 

རྒྱ་ཆེན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།  །

gyachen chöjin torma di zhé la

Accept this torma, this vast source of offerings,

བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་།  །

dakchak khorché bu zhin kyongwa dang

And care for us and those around us as you would your own children.

གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག་པ་དང་།  །

dukpé dragek talwar lokpa dang

Pulverize malicious enemies and obstructing forces,

ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལས་སྣ་ཚོགས།  །

zhi gyé wang dang ngönchö lé natsok

And swiftly carry out the various forms of activity—

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།  །

nyurdu drubpé trinlé dzé du sol

Pacifying, enriching, magnetizing and subjugating—as we request you.

 

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྲུང་བ་དང་།  །

tubpé tenpa rinchen sungwa dang

Guard the precious teachings of the Muni,

བསྟན་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད།  །

tendzin düpé tsok kyi upang tö

Elevate the status of those who hold the lineage,

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རབ་རྒྱས་ཤིང་།  །

chökyong gyalpö ngatang rabgyé shing

Extend the dominion of the Dharma-protecting king,

འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།  །

jikten dé zhing darwé trinlé dzö

And carry out your activity of bringing happiness to this world.

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷིར་བྷ་བ་ཏུ།  །

Written by Jamyang Chökyi Lodrö. Sarva artha siddhir bhavatu!1

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022

 

Source: 'jam dbyangs chos kyi blo gros. "rgyal chen rnam thos sras kyi bstod pa ngal bsos dgyes glu/" in 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986). Vol. 11: 149–150

 

Version: 1.0-20221020

  1. i.e., May all our aims be accomplished! (Reading anda as artha).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept