Medicine Buddha Meditation and Recitation

Deities › Medicine Buddha | Practices › Sickness & Healing | Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Buddha of Medicine

༄༅། །སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མྱུར་ལམ།

Fast Track to Happiness and Peace

A Very Brief Meditation and Recitation of the Medicine Buddha

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ཡ།

Namo guru-bhaiṣajya-rājāya (Homage to the Guru King of Healing!)

Refuge and Bodhicitta

འདིར་སྨན་བླའི་སྒོམ་ཟླས་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས།

If you wish to practise the abbreviated meditation and recitation of the Medicine Buddha, then begin by taking refuge and arousing bodhicitta three times:

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, Dharma and supreme Saṅgha

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge till enlightenment is realized.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jinsok gyipé sönam kyi

Through the merit of giving and the other perfections

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the sake of all beings.

Then meditate on the four immeasurables:

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

semchen tamché dewa dang dewé gyu dang denpar gyur chik

May all sentient beings enjoy happiness and the causes of happiness,

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dukngal dang dukngal gyi gyu dang dralwar gyur chik

Be free from suffering and the causes of suffering,

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dukngal mepé dewa dang mindralwar gyur chik

May they never be separated from true happiness devoid of suffering,

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

nyering chakdang nyi dang dralwé tang nyom tsemepa la nepar gyur chik

And may they dwell in boundless equanimity, free from attachment and aversion.

The Visualization

ཨོཾ་སྭ་བྷུ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཤུདྡྷོཉཧཾ།

om sobhawa shuddha sarwa dharma sobhawa shuddho ham

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པ་འི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །

tong pé ngang lé pé dé den gyi teng

Appearing out of emptiness, on a lotus and moon seat

རང་སེམས་ཧཱུྃ་ཡིག་འོད་ཀྱིས་དོན་གཉིས་བསྒྲུབས། །

rangsem hung yik ö kyi dön nyi drub

My own mind is the syllable hūṃ, sending out light
To accomplish the benefit of myself and others.

ཚུར་འདུས་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ། །

tsur dü daknyi chomden men gyi la

The light returns, and I transform into the Medicine Buddha.

སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །

kudok tingka zhal chik chak nyipa

My body is deep blue in colour with one face and two hands;

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨ་རུ་ར། །

chak yé chok jin chakgyé aru ra

The right, in the gesture of supreme giving, holds the arura fruit,

གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

yönpé nyam zhak dütsi lhungzé nam

The left, in meditation pose, cradles an alms-bowl full of nectar.

མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། །

tsenpé palbar chögö nam sum sol

Resplendent, radiant with major and minor marks of perfection, and clad in the three Dharma robes,

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །

zhab nyi dorjé kyilmo trung gi zhuk

I sit with legs crossed in the vajra posture.

གཡས་སུ་རྒྱལ་སྲས་ཉི་ལྟར་སྣང་བྱེད་དམར། །

yé su gyalsé nyi tar nang jé mar

On my right stands the red bodhisattva Sunlight,

ཕྱག་གཡོན་ཉི་མས་མཚན་པའི་པདྨ་བསྣམས། །

chak yön nyimé tsenpé pema nam

His left hand holding a lotus on which rests the sun.

གཡོན་དུ་ཟླ་ལྟར་སྣང་བྱེད་སྐུ་མདོག་དཀར། །

yön du da tar nang jé kudok kar

On my left is the white bodhisattva Moonlight;

ཕྱག་གཡོན་ཟླ་བས་མཚན་པའི་པདྨ་འཛིན། །

chak yön dawé tsenpé pema dzin

His left hand holds a lotus on which is the moon.

གཉིས་ཀ་གཡས་པས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་མཛད། །

nyika yepé chok jin chakgya dzé

Their right hands form the mudrā of generosity.

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་གཙོ་བོ་ལ། །

dar dang rinchen gyen dzok tsowo la

Adorned with all the jewel ornaments and silken garments,

འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞེངས། །

düpé tsul gyi pé dé den la zheng

They stand on lotus and moon discs, in reverent attendance on the Medicine Buddha.

གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན། །

tsokhor kün gyi né sum dru sum tsen

The three centres of the Medicine Buddha and bodhisattvas are marked with the three syllables,

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན། །

dé lé ö trö chok chü gyalwa kün

From which light streams out to invoke all the buddhas of the ten directions

བཅོམ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ་མའི་རྣམ་པ་རུ། །

chomden men gyi lamé nampa ru

Who appear in the form of Medicine Buddhas

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ །

dün gyi namkhar benza sama dza

In the sky in front of me: vajra samājaḥ

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿརང་ལ་གཉིས་མེད་ཐིམ། །

dza hung bam ho rang la nyimé tim

With jaḥ hūṃ baṃ hoḥ they dissolve inseparably into me.

The Mantra Practice

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་ལས། །

tukkar da teng hung tar ngak treng lé

In my heart on a moon disc is hūṃ, encircled by the mantra-mālā,

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །

ö trö pak chö dro kün drib nyi jang

Which sends out light to make offerings to the exalted ones and purify all beings of the two obscurations.

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀུན། །

sé ché gyalwé tukjé jinlab kün

The light returns, bringing back all the compassion, power and grace of the buddhas and bodhisattvas,

ཚུར་འདུས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར། །

tsur dü dak gyü jingyi lab par gyur

Transforming my whole being with their blessings.

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samudgaté soha

tadyathā | oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahā-bhaiṣajye rāja-samudgate svāhā

ཞེས་ཅི་ཞུས་དང་། སྤྲོ་ན་གཟུངས་རིང་ཀྱང་བཟླ།

Recite this mantra as many times as you are able.

If you practise more elaborately, you can recite the long dhāraṇī.1 When you conclude:

Offerings

མཐར་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་པ་ལ།

The wisdom being I am visualizing myself as now appears in space in front of me.

Then make offerings with:

ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད།

om bekandze radza saparivara argham padyam puspe dhupe aloke gandhe naivedye shabda ah hung

oṃ bhaiṣajya rāja saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda āḥ hūṃ

Praise

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལས་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

tukjé kün lé nyompé chomdendé

Transcendent accomplished conqueror, for all of us your compassion is equal and the same.

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །

tsen tsam töpé ngendrö dukngal sel

Just hearing your name removes the suffering of the lower realms,

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །

duk sum né sel sangye men gyi la

And cures the diseases of the three poisons:

བཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

baidurya yi ö la chaktsal lo

Medicine Buddha, shining with lapis lazuli light, to you I bow.

Request

བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ། །

chomden dezhin shekpa drachompa

Transcendent accomplished victor, thus-gone one, foe destroyer,

ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླས། །

yangdak dzokpé sangye men gyi lé

Perfectly enlightened Medicine Buddha:

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak dang tayé semchen tamché la

Grant me and all infinite sentient beings

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrub tsal du sol

The siddhis, common and supreme.

ཞེས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་ལ།

Invitation to Depart

ཨོཾ་བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ།

om bendza muh

oṃ vajra muḥ

འཁོར་དང་གདན་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ།

khor dang den ö du zhu né rang la tim

The two bodhisattvas and lotus and moon disc seats melt into light and dissolve into me.

རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ།

rang gi né sum du om ah hung gi tsenpar sam

I imagine my three centres are marked with oṃ, āḥ and hūṃ.

Dedication

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this merit may I swiftly

སངས་རྒྱས་སྨན་བླ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

sangye men la drub gyur né

Accomplish the Buddha of Medicine,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malü pa

And lead every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la gö pa shok

To that state of perfection too.

 

སོགས་བསྔོ་སྨོན་བྱ། བསྙེན་པ་བྱེད་ན་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པས་གཟུངས་ཐུང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་བཟླ། ཐུན་མཚམས་སུ་ཕྱུག་མཆོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་སམ། སྨན་མདོ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཀླག་པར་བྱའོ། །

Recite this and other dedications and aspirations. If you are doing the approach practice in retreat, be sure to (observe a pure diet,) wash and keep everything clean, and recite 100,000 of the short dhāraṇī, plus an additional 11,000. In between sessions, do prostrations, make offerings, either extensively or concisely depending on what is suitable, and read either the short or long Medicine Buddha Sūtra, whichever you can manage.

 

ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་སླད་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྦྱར་བ་སྟེ། དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

The learned chadralwa Mañjughoṣa (Jamyang Khyentse Wangpo) composed this to answer a need. Through this merit, may it be a cause for peace and happiness for all beings. Maṅgalam!

 

| © Rigpa Translations 2019, benefitting from the translation by Ven. Khenpo Kalsang Gyaltsen and Sakya Phuntsok Ling on the occasion of HH the 41st Sakya Trizin’s first visit to Washington DC in 1989. Republished with permission and adapted for Lotsawa House, 2020.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "sman bla'i sgom bzlas shin tu bsdus pa phan bde'i myur lam." In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 53-55. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.

 

Version: 1.4-20230206

  1. om namo bhagavate bekandze guru bindurya prabha radzaya tathagataya arhate samyak sambuddhaya teyatha om bekandze bekandze maha bekandze bekandze radza samudgate svaha.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept