Mañjughoṣa Praise Sādhana Lineage Prayer

Deities › Mañjuśrī | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | བོད་ཡིག

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Bestower of the Light of Intelligence

A Prayer to the Lineage of the Profound Sādhana Based Upon the Praise to Venerable Mañjughoṣa

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་རྔོག་ལོ་ཆེ། །

jampé yang dang dorjé tsöncha bumtrak sumpa ngok lo ché

Mañjughoṣa, Vajrāyudha, Trilakṣa Sthirapāla, the great Ngok Lotsāwa,1

རིན་ཆེན་གྲགས་དང་བྱང་ཆུབ་གྲགས་པ་ཆོས་སེང་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེའི་ཞབས། །

rinchen drak dang changchub drakpa chöseng tsöndrü sengé zhab

Rinchen Drak,2 Changchub Drakpa, Chökyi Sengé,3 noble Tsöndrü Sengé,

དར་མ་སེང་གེ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་དར་ཚུལ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །

dar ma sengé jampal dorjé dar tsul sönam gyaltsen pal

Darma Sengé, Jampal Dorje, glorious Dartsul Sonam Gyaltsen,

རིན་ཆེན་སེང་གེ་བུ་སྟོན་ཡབ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ངོར་ཆེན་རྗེ། །

rinchen sengé butön yabsé tashi rinchen ngor chen jé

Rinchen Sengé, Butön4 and his heirs, Tashi Rinchen, Lord Ngorchen,5

གྲགས་རྒྱལ་ལེགས་འབྱུང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་བུདྡྷའི་མཚན། ་་་་་སངས་རྒྱས་སེང་གེ །

drak gyal lek jung künga sönam könchok lhündrub buddhé tsen

Drakpa Gyaltsen,6 Lekpé Jungné, Kunga Sonam,7 Könchok Lhundrup,8 the one named Buddha,9

ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས་བསོད་མཆོག་ ་་་་་བཀའ་འགྱུར་བ། རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

namkha pal zang namkha sangye sö chok rinchen gyatso dang

Namkha Palzang,10 Namkha Sangye,11 Sonam Chokden,12 Rinchen Gyatso,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀུན་བློའི་ཞབས། །

chok lé namgyal kün ga lhündrub lekpé jungné kün lö zhab

Choklé Namgyal,13 Kunga Lhundrup,14 Lekpé Jungné,15 noble Kunga Lodrö,16

བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་སོགས། །

tenpé nyima jampal zhönnu ngawang dorjé rinchen sok

Tenpai Nyima,17 Jampal Shönnu, Ngawang Dorje Rinchen18 and the rest—

དངོས་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ཤིང༌། །

ngö gyü palden lamé tsok la miché güpé soldeb shing

To the hosts of glorious root and lineage gurus, I pray with unwavering devotion.

འཇམ་མགོན་བསྔགས་པའི་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མངས་དད་གསུམ་སོར་མོས་བསྐུལ་བ་ལས། །

jam gön ngakpé norbü gyümang dé sum sormö kulwa lé

Through strumming this jewelled lute of praise to the Gentle Protector with the fingers of threefold faith,

གནས་སྐབས་ཕྱི་ནང་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོར་བློ་གྲོས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་དང༌། །

nekab chinang rik zhung gyatsor lodrö nangwa gyepa dang

Bless me that in the short term the light of my intelligence may expand, illuminating the texts of the outer and inner sciences,

མཐར་ཐུག་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱིན་རློབས། །

tartuk sizhi ta lé depé künkhyen yeshe tob jin lob

And ultimately I may attain the wisdom of omniscience beyond the limitations of existence and peace!

 

ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

By Jamyang Khyentse Wangpo. Maṅgalaṃ bhavatu!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021.

 

Source: "'jam dpal ye shes yon tan bzang po'i bstod pa sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i skor rnams" in mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. BDRC W23681. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 2: 366

 

Version: 1.1-20220105

 1. Loden Sherab (1059–1109).
 2. Bari Lotsāwa Rinchen Drak (1040–1112).
 3. Chapa Chökyi Sengé (1109–1169).
 4. Butön Rinchen Drup (1290–1364).
 5. Ngorchen Kunga Zangpo (1382–1456).
 6. d. 1486
 7. Possibly Sakya Lotsāwa Jampai Dorje, alias Jamyang Kunga Sonam Drakpa Gyaltsen (1485–1533).
 8. Ngor Khenchen Könchok Lhundrup (1497–1557).
 9. i.e., Sangye Sengé (1504–1569).
 10. Drangti Paṇchen Namkha Palzang (1532–1602).
 11. The seventeenth Ngor Khenchen, he held office from 1622 to 1625.
 12. Kangyurwa Gönpo Sonam Chokden (1603–1659).
 13. Dolpa Choklé Namgyal
 14. Morchen Kunga Lhundrup (1654–1726).
 15. Nesarwa Kunga Lekpai Jungné (1704–1760).
 16. Sakya Trichen Ngawang Kunga Lodrö (1729–1783).
 17. Jetsünma Chimé Tenpai Nyima (b. 1756).
 18. Sakya Trichen Ngawang Dorje Rinchen (1819–1867), who taught Jamyang Khyentse Wangpo.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept