Supplication to Buddha with Arhats

Deities › Sixteen Arhats | Practices › Prayers | Deities › Buddha Śākyamuni | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Buddha and the 16 Arhats

༄༅། །ཐུབ་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

Supplication to Lord Buddha together with the Sixteen Arhats

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཨོཾ་སྭསྟི་པྲ་ཛེ་བྷྱཿ

om swasti pradzé bhye

Oṃ svasti prajebhyaḥ

སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན། །

tob chü wangchuk gyalwa nyimé nyen

Lord of the ten strengths, victorious Ādityabandhu,1

རྒྱལ་ཚབ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །

gyaltsab pakpé neten khor ché kyi

Together with your entourage of regents, the Arhats,

བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinlab dütsi nangwé jikten na

May the amṛta-light of your blessings radiate throughout the world,

ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །

pendé pemo taktu gyepar shok

So that the lotus of well-being and happiness forever blooms.

 

ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

Thus, the monk of Lord Śākya, humble servant of Guru Mañjughoṣa, Khyentsé Wangpo supplicated. Siddhirastu.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "thub pa gnas brtan bcu drug dang bcas pa gsol ba 'debs pa" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. BDRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 1: 354

 

Version: 1.4-20240412

  1. nyi ma’i gnyen. A common epithet of Buddha Śākyamuni.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept