Supplication to Buddha with Arhats

Deities › Sixteen Arhats | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Indian MastersBuddha Śākyamuni

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Buddha and the 16 Arhats

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཐུབ་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

Supplication to Lord Buddha together with the Sixteen Arhats

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཨོཾ་སྭསྟི་པྲ་ཛེ་བྷྱཿ

om swasti pradzé bhye

Oṃ svasti prajebhyaḥ

སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན། །

tob chü wangchuk gyalwa nyimé nyen

Lord of the ten strengths, victorious Ādityabandhu,

རྒྱལ་ཚབ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །

gyaltsab pakpé neten khor ché kyi

Together with your entourage of regents, the Arhats,

བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinlab dütsi nangwé jikten na

Cause the amṛta-light of your blessings to radiate throughout the world,

ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །

pendé pemo taktu gyepar shok

So that the lotus of well-being and happiness forever blooms.

 

ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

Thus, the monk of Lord Śākya, humble servant of Guru Mañjughoṣa, Khyentsé Wangpo supplicated. Siddhirastu.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "thub pa gnas brtan bcu drug dang bcas pa gsol ba 'debs pa" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 1: 354