Tsa-Tsa Consecration Liturgy

Practices › Consecration | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Vajrasattva (Minling Dorsem)

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །

A Concise Liturgy for the Rabne and Drubpa Consecration of Tsa-Tsas

A Supplementary Ritual for the Heart Practice of Glorious Vajrasattva

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་སཏྭ་ཡ།

Namo guru-vajrasattvāya!

 

འདིར་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪའི་རབ་གནས་དང་། སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་བྱ་བའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། རབ་གནས་དང་། སྒྲུབ་པའོ། །

This concise liturgy to consecrate and accomplish tsa-tsas,1 a supplementary ritual for the Heart Practice of Glorious Vajrasattva,2 consists of two parts: 1) the rabne consecration and 2) the drubpa consecration.3

དང་པོ་ནི།

1) The Rabne Consecration

བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

First perform the self-visualization including the mantra recitation.

ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར།

lé bum du kechik gi dütsi khyilpa salwé ku lé dütsi gyün babpé bumpa gangwar gyur

Within the activity vase Amṛtakuṇḍalin instantly appears. From his body flows a stream of nectar that fills the vase.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza amritakundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛtakuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite this as much as possible. Then:

ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

lha ö du zhuwa lé bumpé chu nüpa dang denpar gyur

The deity melts into light and his power and ability is transferred into the water of the vase.

སཱཙྪ་རྣམས་སྟེགས་བུའི་ཁར་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་དང་། སྦྱོང་ཆས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམ།

Properly arrange the tsa-tsas on a table. In front of them place whatever offerings you can gather and the substances that are needed for the purification.

བགེགས་སྦྱོང་བའི་ཚིག་གནས་ལུང་གི་དཀྱུས་ལྟར་ལ། མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར།

Purifying the obstructive forces should be performed as it is usually done during the guidance practice4 (while changing a few words).

ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།

namo, tsa gyü kyi lama chok sum gyalwa gyatsö tsok dang chepa nam kyi denpa dang

Namo. By the power and truth of the root and lineage gurus, the Three Jewels and the ocean of victorious ones,

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།

ngendro tamché nampar jongwa pal dorjé sempé lhatsok nam kyi denpa dang

By the power and truth of glorious Vajrasattva’s hosts of deities, who purify all the lower realms,

གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།

sang ngak rik ngak zung ngak nyingpo chakgya ting ngé dzin nam kyi denpa dang

By the power and truth of the secret mantras, the vidyā-mantras, the dhāraṇī-mantras, and the essential mudrās and samādhis,

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་མ་གནས་པར་སོང་ཞིག །

denpa chenpö jin gyi lab kyi rabtu nepé choga drubpa la bardu chöpé dön gek tamché nyinggar yigé torma di tsimpar gyi la paktsé dang gyang drak su manepar song zhik

And through the blessing of the great truth, may all you obstructive forces and demons that create problems for this consecration practice be satisfied by this torma and depart miles and leagues away!

གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ།

galté mi dro na yeshe kyi dorjé barwé gowo tsalpa gyar gepar gyur

If you do not leave, your heads will be smashed into pieces by the blazing wisdom vajra!

The purification:

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

jitar tampa tsam gyi ni

Just as the gods cleansed your body

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

lha nam kyi ni trü sol tar

Moments after you took birth,

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །

lha yi chu ni dakpa yi

With the purest water of the gods,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །

dezhin dak gi trü gyi o

I too, cleanse your body in this way.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata-abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །

di ni trü chok pal dang den

This supreme, most glorious cleansing

ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །

tukjé chu ni la na mé

With the water of compassion is unsurpassed.

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །

chin lap yeshé chu yi ni

With this consecrated wisdom water,

ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །

chi dö ngö drup tsolwar dzö

Grant us whatever siddhis we desire.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

 

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་ལ། །

gyalwé ku sung tuk chok la

O victors, though your form, speech, and heart supreme

ཉོན་མོངས་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང་། །

nyönmong drima mi nga yang

Are free from afflictions and free from obscurations,

བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །

dakzhen go sum drib jang chir

Yet, so that beings might purify their three doors,

གཙང་མ་ཆབ་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tsangma chab kyi kutrü sol

We offer you this pure bath of clear water.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

ཞེས་ཁྲུས་གསོལ།

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །

dé dak ku la tsungpa mepé gö

Then let us dry you in cloths beyond compare,

གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

tsang la dri rap göpé ku chi o

Immaculate and anointed well with perfumed scent,

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om hung tram hrih ah kaya bishodhana yé soha

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ kāya viśodhanaye svāhā

ཞེས་སྐུ་ཕྱི།

With this the body is cleansed. Cleanse and purify with:

ཨ་མྲྀཏས་བསང་། 

om benza amritakundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛtakuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔གིས་སྦྱང་། 

om maha shunyata jnana benza sobhava atmako hang

oṃ mahā-śūnyatā jñāna vajra-svabhāvātmako ’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ།

tongpé ngang lé sengé tekpé rinpoche tri natsok pema dang dawé den gyi tengdu om lé khorlo karpo om gyi tsenpa

From the state of emptiness arises a jewelled throne held up by lions. Upon a lotus of various colours and a moon-disk seat is oṃ, from which emerges a white wheel marked by oṃ.

དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།

dé lé özer trö dü yongsu gyurpa lé nampar nang dzé kudok karpo changchub chok gi chakgya chen

From it light rays radiate and return, transforming it into Vairocana. His body is white in colour and he displays the mudrā of supreme awakening.

དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ།

dar dang rinpoche gyenpa

He is adorned with silken cloths and jewels.

ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

zhab dorjé kyilmo trung gi zhukpé né sum du om ah hung gi tsenpa lé özer tröpé rang dré yeshepa wanglha dang chepa benza sa ma dza

He sits in the vajra posture and his three centres are marked by the syllables oṃ, āḥ and hūṃ. From them light radiates out, inviting the wisdom being, identical in form, together with the empowerment deities—vajra-samāja!

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ།

nyisumepar tim

They dissolve indivisibly.

དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར།

wanglhé wangkur

The empowerment deities grant the empowerments.

སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །

ku gang drima dak

His body fills up and all the stains are purified.

ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན།

chü lhakma yar lüpa lé dorjé sempé ur gyen

The remaining liquid flows up and becomes the crown of Vajrasattva.

Make offerings with:

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། 

om sarva tathagata argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta pratitsaya soha

oṃ sarva-tathāgata arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīcchaya svāhā

Offer praise with:

ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

chak jar öpa tamché la

With bodies as numerous as atoms in the universe,

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །

zhing dul kün gyi drang nyé kyi

And with the most intense devotion,

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lü tüpa yi namkün tu

I offer homage and prostrations

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། 

chok tu depé chaktsal tö

To all those who are worthy of praise.

རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་བཅས།

Open the eyes with the mudrā of the five pointed vajra.

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྐྱོན་བྲལ་ཀྱང་། །

künkhyen yeshe chenden kyöndral kyang

Although you already possess the stainless eye of omniscience,

གུས་པས་འཕགས་པའི་སྤྱན་ནི་དབྱེ་བགྱིས་པས། །

güpé pakpé chen ni yé gyipé

With devotion, I beseech you to open the eyes of the Noble One,

ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

namkhé ta tuk gyurpé semchen nam

So that all beings as limitless as the sky

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །

sangye yeshe chen ni tobpar shok

May obtain the wisdom eye of the buddhas.

ཨོཾ་ཙཀྵུ་ཙཀྵུ་ས་མནྟ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

om tsakshu tsakshu samanta tsakshu bishodhané soha

oṃ cakṣu cakṣu samanta cakṣu viśodhane svāhā

ཞེས་བརྗོད། སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ།

Recite this and then once again present offerings and praise.

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་རང་གི་རྣམ་པར་གྱུར།

kyepé lha yongsu gyurpa lé ten rang gi nampar gyur

The visualized deities transform into the shape of the representations.

འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

dir ni ten dang lhenchik tu

Remain here, one with these images and objects,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །

khorwa si du zhuk né kyang

Until saṃsāra comes to an end;

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང། །

nemé tsé dang wangchuk dang

Grant us freedom from illness, and grant us long life, power and prosperity, and

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal du sol

Make everything supremely auspicious—we pray!

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ།

om supratita benza yé soha

oṃ supratiṣṭha vajraye svāhā

ཞེས་དང་།

And:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱཿ ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧྱ་བ་དཏྟ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ། ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha

oṃ ye dharmā hetuprabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hy avadat | teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā ||

ཞེས་མང་དུ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར།

Recite these extensively and then strew flowers and make offerings with:

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, we make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །

silnyen nam dang chukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang duk pö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །ཀྱིས་མཆོད། 

gyalwa dé dak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

Offer praise with:

ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

chak jar öpa tamché la

With bodies as numerous as atoms in the universe,

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །

zhing dul kün gyi drang nyé kyi

And with the most intense devotion,

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lü tüpa yi namkün tu

I offer homage and prostrations

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀྱིས་བསྟོད། 

chok tu depé chaktsal lo

To all those who are worthy of praise.

ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ།།

Then offer elaborate prayers of auspiciousness.

༈ །།གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ནི།

2. The Ritual for Drubpa Consecration

རབ་ཏུ་གནས་པའི་སཱཙྪ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམ། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་པ་རྣམས།

Arrange extensive offerings in front of the consecrated tsa-tsas. First perform the self-visualization and then bless the offerings with:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shabda ah hung

oṃ vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda āḥ hūṃ

བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་བྱིན་བརླབ། 

benza saparana kham

vajra-spharaṇa khaṃ

དེ་ནས་སཱཙྪ་རྣམས་བསང་སྦྱང་།

Then cleanse and purify the tsa-tsas.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སཱཙྪའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བུམ་པའི་དབུས་སུ།

tongpé ngang lé pé dé tengdu rinpoche chörten yang shing gyachewa satsé drang dang nyampé bumpé ü su

From the state of emptiness arises a lotus and moon-disk seat. Upon it is an enormous stūpa with vases as numerous as the number of tsa-tsas.

སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེའུ་འབྲུའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ།

natsok pema dab magyepa zé'u drü trengwé korwé tewa dang chepé ü su

In its centre is a lotus of various colours, with eight petals and an anther in its centre.

སེངྒེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་དཀར་པོ།

sengé gyé kyi tekpé rinpoche tri köpa pul du jungwé tengdu pema dang dawé den la hung karpo

In the centre is an exquisite jewelled throne supported by eight lions. Upon a lotus and a moon-disk seat is a white syllable hūṃ.

དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་སོགས་ནས། 

dé yongsu gyurpa lé dorjé karpo tsé ngapa…

This transforms into a white, five-pointed vajra…

And so on, continue with the main text until:

ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར།

yeshe nga ngön du gyur

...actualizing the five primordial wisdoms.

ཅེས་པའི་བར་ཆོ་གའི་དཀྱུས་ལྟར་བྱ།

Then make the offerings with:

ཨོཾ༔ དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་སོགས་ནས། 

om, pakmé namkhé kham

Oṃ. From the realm of infinite space…

Until:

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་མཆོད། 

maha pudza tratitsa ho

mahā-pūjā pratīcchaya hoḥ

Then offer praise with the three verses starting with:

ཨོཾ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་སོགས་ཚིགས་གཅད་གསུམ་གྱིས་བསྟོད། 

om. lama palden

Oṃ. Glorious Guru Vajrasattva…

The visualization is as follows.

རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་བཞིན་པས།

rang dorjé sempar salwé zhal né ngak kyi drayang drok zhinpé

Myself visualized as Vajrasattva, I resound with melodies of mantra.

དམིགས་ཡུལ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་དུ་གསོལ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།

mikyul dang semchen tamché kyi dikdrib jang du sol nyampé yi kyi solwa tabpé

I pray: ‘May the negative actions and obscurations of the object of focus and all sentient beings be purified!’.

མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས།

dünkyé kyi lhé zhal né ngak kyi dra dang tukjé özer karpo sam gyi mi khyabpa trö

The mouths of the deities of front visualization utter the sound of mantra and compassionate rays of white light beyond the imagination radiate out.

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས།

mikyul tsowor gyurpé semchen nam la pokpé dikdrib tamché jang

They touch all beings and in particular the object of focus and purify all their negative actions and obscurations,

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་གྱུར།

dorjé sempé gopang la köpar gyur

And everyone is brought to the level of Vajrasattva.

ཅེས་དམིགས་ལ།

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱ༔ཅི་ནུས། 

om benza sato a

oṃ vajrasattva āḥ

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལཱ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ་སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ་སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ་ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ་སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ་སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཱཾཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན྄་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ༔

om benza sato samaya | manupalaya | benza sato tenopa tishta dridho mé bhava | sutokhayo mé bhava | supokhayo mé bhava | anurakto mé bhava | sarva siddhi mé prayaccha | sarva karma su tsa mé | tsittam shreyang | kuru hung | ha ha ha ha ho | bhagavan | sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṃ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

ཅེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་གཙོ་བོར་བཟླས་པའི་བར་མཚམས་ཅི་རིགས་པར།

Mainly recite the hundred-syllable mantra. In intervals also recite:

ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིརྻ་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om patsa patsa sarva pretaka gaté hetün hung pé | om daha daha sarva narak gaté hetün hung pé | om mata mata sarva tiryaka gaté hetün hung pé

oṃ daha daha sarva-naraka gate hetuṃ hūṃ phaṭ | oṃ paca paca sarva-pretaka gate hetun hūṃ phaṭ | oṃ matha matha sarva-tiryak gate hetuṃ hūṃ phaṭ

ཅེས་དང་།

And add the following line:

ཚེ་ལས་འདས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བགྱི་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

tsé lé depa ché gemo zhé gyiwé dikdrib bakchak dang chepa tamché shanting kuru soha

All the negative actions, obscurations and habitual tendencies of the deceased person called "insert name" are pacified—shāntiṃ kuru ye svāhā.

ཞེས་པའི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་དང་། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ། ནོངས་པ་བཤགས།

At the end of the session make offerings and praise and recite the prayer that begins: “Oṃ. Oh glorious Vajrasattva!..”. Then confess any errors you might have made.

མཆོད་རྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཞུ་བ་ལས་སཱཙྪའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར།

chörten lha dang chepa zhuwa lé satsé nampa jitawar gyur

The stūpa and the deities melt into light and transform into the form of the tsa-tsas.

སླར་ཡང་གོང་གི་རབ་གནས་སྐབས་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་དང་། བརྟན་བཞུགས་བྱ།

Once again, make offerings and praise and request the deities to remain just as was done during the consecration.

རང་གི་སྙིང་གའི་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཇུག་གི་ཉེར་བསྡུ་དང་། ལྷར་ལྡང་། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་དཀྱུས་ལྟར་བྱའོ། །

Perform the dissolution and re-emergence following the main text at the end of the self-visualization starting with: “Rays of light from my heart centre”. And recite the prayers of dedication, aspiration and auspiciousness as usual.

དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། མཆོད་རྟེན་ལས་འོད་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །

In this manner, recite one or two hundred thousand hundred-syllable mantras, or else recite the mantras until you witness signs such as the stūpa blazing with light.

དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སཱཙྪ་ནི། མཆོག་ཕལ་གང་གི་ཡིན་ཡང་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་སོགས་བགྱིས་ཀྱང་རུང་མོད། མཆོག་རྣམས་ལ་དེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་དང་། ཕལ་པ་ལ་གནས་དབེན་པར་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའམ། རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བསམ་ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ཏེ་ལེགས་པར་སྤྱན་དྲང་བར་བྱའོ། །ཆོ་གའི་རིམ་པ་འདི་བཞིན་རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་། རྒྱུད་ལས།

If a tsa-tsa is correctly consecrated in this way, then the remains of anyone, whether an ordinary person or noble being, can be placed inside the representation. Although in a way it is possible to place them in a multi-layered stūpa,5 noble beings can be placed in any kind of stūpa and ordinary beings can respectfully be laid to rest at an isolated location. Then invite in an excellent manner all the sugatas, as numerous as the grains of sand of a great river that flows into the ocean, and make prayers of aspiration. The benefits of accomplishing all the stages of this practice are as stated in a tantra:

དེས་ནི་ངེས་པར་དམྱལ་གནས་ནས། །
དེ་བྱས་པས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། །
ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས། །
གྲོལ་ཏེ་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེ། །

It is certain that through this practice
One will be liberated from the hell realms
And from the sufferings of preta and animal realms.
And be reborn in the realms of the gods.

ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་འབད་པར་བྱ་བར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །

Thus the benefits are extolled extensively. It is thus appropriate to exert yourself with confident, stable faith.

 

ཞེས་པའང་ངག་འདོན་ཁོ་ན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།། །། 6

I, Mañjughosha, compiled this concise supplementary liturgy for convenience in accord with the intent of authentic scriptures.7

 

| Translated by Han Kop, 2023, with gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche.

 

Source: mKhyen brtse'i dbang po. "sAts+tsha sgrub pa'i rab gnas dang ngag 'don" In gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. 24 Vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977-1980. Vol. 12: pages 481– 485. BDRC W21807.

mKhyen brtse'i dbang po. "dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 42: 197–203.

 

Version: 1.0-20230906

  1. A tsa-tsa (tsha tsha) is a small clay stūpa, Buddha, or other figure, made with a mould.
  2. I.e., Minling Dorsem.
  3. There are two Tibetan terms here with a similar yet slightly different meaning; rabne (rab gnas) and drubpa (sgrub pa). Both terms refer to the consecration of a certain object, whereby the deities are visualized and then their wisdom forms invited. With rabne, however, there is also the ritual of ‘opening the eyes’, which is not a feature of the drubpa. (Tulku Rigdzin Pema Rinpoche)
  4. Tib. Nelung (gnas lung)
  5. khang bu brtsegs pa'i mchod rten
  6. ༈ དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
  7. A note says: Although this text was not included in the original edition of the Precious Treasury of Revelations (Rinchen Terdzö), it has been included in this new edition published by Shechen Monastery in Nepal. It is necessary therefore to check the lineage of oral transmission.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept