Prayer to Jetsün Tārā

Deities › Tārā | Practices › Prayers | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJetsün Drakpa Gyaltsen

English | Español | བོད་ཡིག

Jetsün Drakpa Gyaltsen

Green Tārā

༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Jetsün Tārā for the Fulfilment of Wishes

by Jetsün Drakpa Gyaltsen

 

རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jetsün chomden dema tukjé chen

Noble and compassionate Tārā, we pray to you:

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak dang tayé semchen tamché kyi

May I and all sentient beings, infinite in number,

སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །

drib nyi jang zhing tsok nyi nyur dzok né

Purify the two obscurations and swiftly perfect the two accumulations,

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dzokpé sangye tobpar dzé du sol

And in so doing may we gain perfect enlightenment.

 

དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །

dé matob kyi tserab küntu yang

Until then, in all our lives,

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །

lha dang mi yi dewa chok tob né

May we find supreme happiness among gods and human beings,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །

tamché khyenpa drubpar jepa la

And may all obstacles to the attainment of omniscience,

བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །

barché dön gek rim dang né lasok

As well as harmful influences and disease,

 

དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །

dümin chiwar gyurpa natsok dang

All that brings untimely death,

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌་། །

milam ngen dang tsenma ngenpa dang

All bad dreams and evil omens,

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །

jikpa gyé sok nyewar tsewa nam

The eight major fears and all forms of harm,

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

nyurdu zhi zhing mepar dzé du sol

All be swiftly pacified and eliminated.

 

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །

jikten jikten lé ni depa yi

May auspiciousness, happiness and prosperity,

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །

tashi delek pünsum tsokpa nam

Both worldly and transcendent,

འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

pel zhing gyepé dön nam malüpa

Flourish and expand, and may all our wishes

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

bemé lhün gyi drubpar dzé du sol

Be effortlessly and spontaneously fulfilled.

 

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌་། །

drub la tsön zhing damchö pelwa dang

May we endeavour in the practice, may the Dharma spread,

རྟག་ཏུ་ཁྱེད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌་། །

taktu khyé drub zhal chok tongwa dang

May we always meditate on you, and behold your perfect face,

སྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །

tongnyi dön tok changsem rinpoche

May we realize the nature of emptiness, and

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །

yarngö da tar pel zhing gyepar dzö

May precious bodhicitta develop and expand, just like the waxing moon.

 

ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་མཚན་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའོ། །

Jetsün Drakpa Gyaltsen composed this prayer for the fulfilment of wishes.1

 

| Rigpa Translations

 

Version: 1.4-20211118

  1. This text is extracted from Drakpa Gyaltsen's Four-Maṇḍala Prayer to Tārā (sgrol ma'i gsol 'debs maN+Dal bzhi pa).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept