Aspiration for the Bardos

Buddhist Philosophy › Dying & the Bardos | Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Jigme Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །བར་དོའི་སྨོན་ལམ་དགོངས་གཅིག་རྒྱ་མཚོ།

The Single Oceanic Wisdom

An Aspiration to Recognise the Bardos

by Rigdzin Jigme Lingpa

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dü sum sangye tamché kyi

Precious guru, embodiment of all the buddhas

བདག་ཉིད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

daknyi lama rinpoche

Throughout the three times,

མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

gönmé dak la tukjé zik

Turn your compassionate gaze towards me,

མ་རིག་འཐིབས་པོས་ནོན་པ་བདག །

marik tibpö nönpa dak

For I am without refuge and beset by deep-seated confusion.

འཁོར་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །

khor tsé tokma mepa né

Throughout time without beginning, I have been oppressed

ལས་ཉོན་སྡིག་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན། །

lé nyön dikpé zil gyi nön

By karma, destructive emotions and negative deeds,

བླ་མ་བརྙས་ཤིང་སྤུན་ལ་ཁྲོས། །

lama nyé shing pün la trö

I have harboured contempt for the guru and anger toward vajra siblings,

དམ་ཚིག་སྡོམ་པའི་གནས་ཀུན་ཡང་། །

damtsik dompé né kün yang

And as a result, have fallen into the abyss of destructive behaviour

ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་གཡང་སར་ལྷུང་། །

nyechö chenpö yangsar lhung

And ruined all my vows and samaya commitments.

མ་འཚལ་བཞིན་དུ་ནོངས་པ་ཀུན། །

ma tsal zhindu nongpa kün

Now, filled with intense remorse, I openly confess all my misdeeds,

དེ་རིང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས། །

dering nonggyö drakpö shak

Without holding anything back.

སྔོན་ཆད་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ལས་འདས། །

ngönché khyé kyi ka lé dé

Previously I didn’t heed your commands,

དེ་ལྟའི་སྡིག་ལྟུང་མ་བྱང་བར། །

deté diktung majangwar

Nor did I purify destructive actions and downfalls.

འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་སོང་གྱུར་ན། །

jikten parol song gyur na

Thus, when I depart this world,

དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་ངེས་པར་བསྲེག །

nyal mé zö ké ngepar sek

I’ll surely be consumed in the unbearable fires of hell.

དེ་ཚེ་བདག་ཉིད་འདོར་ཕོད་དམ། །

detsé daknyi dor pö dam

When that time comes, will you abandon me?

 

ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་འཁྲུལ་གཞི་ནི། །

tokta mepé trul zhi ni

The ground of confusion is without beginning or end

ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ནས། །

lung ma ten gyi chönyi né

As, from the neutral state of suchness,

ཀུན་འབྱུང་མ་རིག་གདོན་ཆེན་དང་། །

künjung marik dön chen dang

The great demon of confusion, the source of all ills,

འགྲོགས་པའི་རང་བཞིན་སྐྱེ་གནས་ཀྱི། །

drokpé rangzhin kyené kyi

Arises in tandem with birth – the natural bardo of life.

བར་དོར་ཆོས་ལྡན་དལ་འབྱོར་ལུས། །

bardor chöden daljor lü

Having won a life of leisure and fortune,

ཐོབ་ནས་བླ་མ་མཉེས་བྱེད་ཅིང་། །

tob né lama nyé jé ching

May I please the guru, and,

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ལ། །

tö sam gompé sherab la

With wisdom arisen through study, contemplation and meditation,

བརྟེན་ནས་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

ten né ngejung changchub sem

Cultivate renunciation and bodhicitta,

ཕྱིན་དྲུག་ལམ་མཆོག་བསྙེན་པར་ཤོག །

chin druk lam chok nyenpar shok

And practice the supreme path of the six perfect actions.

 

དུས་ཀྱིས་ཉིན་ཏེ་འགྲོ་བ་ལ། །

dü kyi nyin té drowa la

In time, I’ll have to pass on

འཆི་ཀའི་བར་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །

chi ké bardo zheja té

To the so-called bardo of dying.

དེ་ཚེ་འཆི་རྐྱེན་ངན་པ་དང་། །

detsé chi kyen ngenpa dang

Then may I not suffer

གནད་གཅོད་དྲག་པོ་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

né chö drakpo minjung zhing

A painful, sudden or violent death,

དབྱིངས་དང་རིག་པ་བསྲེ་བ་ཡིས། །

ying dang rigpa sewa yi

But by unifying basic space and awareness,

འོད་གསལ་སྦུབས་འཇུག་མངོན་གྱུར་ནས། །

ösal bub juk ngöngyur né

Enter the sphere of luminosity

གདོད་མའི་གཞི་ལ་གྲོལ་བར་ཤོག །

dömé zhi la drolwar shok

And be freed within the primordial ground.

 

གལ་ཏེ་གོམས་པའི་སྟོབས་ཆུང་ན། །

galté gompé tob chung na

However, should my familiarity prove weak,

སྒོ་བརྒྱད་བཀག་ནས་ཚངས་བུག་དབྱེ། །

go gyé kak né tsang buk yé

May I close the eight gateways, open the aperture of brahma,

རྣམ་ཤེས་རླུང་ཞོན་གདམས་པ་ཡིས། །

namshé lung zhön dampa yi

And, through familiarity with the instruction

གྲོང་འཕོ་གྲོང་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས། །

drong po drong juk la ten né

On the ejection of consciousness riding the subtle wind,

མཁའ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་གནས་ཐོབ་ཤོག །

khachö rigdzin né tob shok

Take birth in Khecara, celestial abode of the vidyādharas.

 

དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

detar changchub sempa yi

Yet if I do not actualise the bodhisattvas’

འཕོ་ལུགས་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན། །

po luk ngön du ma gyur na

Transference of consciousness in this way,

ས་ལ་ས་ཐིམ་ལྡང་མི་ནུས། །

sa la sa tim dang mi nü

The earth element will dissolve into itself, and I’ll be unable to rise;

ཆུ་ལ་ཆུ་ཐིམ་ཁ་སྣར་ཆུ། །

chu la chu tim kha nar chu

The water element will dissolve into itself, and mucus will leak from my nose and saliva from my mouth;

མེ་ལ་མེ་ཐིམ་ཁ་སྣ་སྐམ། །

mé la mé tim kha na kam

The fire element will dissolve into itself, and my mouth and nose will dry up;

རླུང་ཐིམ་དབུགས་ངར་ཡན་ལག་ཕྲ། །

lung tim uk ngar yenlak tra

And, when the wind element dissolves, my breath will falter, and my limbs weaken,

མིག་སྤྲིན་གྱེན་ལྡོག་དུ་བ་དང་། །

mik trin gyen dok duwa dang

My vision will cloud over, and my eyes roll upward.

སྨིག་རྒྱུ་མེ་ཁྱེར་མར་མེ་འབར། །

mikgyu mekhyer marmé bar

[Without the support of the elements], the five subtle energies will dissipate

རླུང་ལྔ་བྲོས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས། །

lung nga dröpé jelé kyi

And cause visions of smoke, mirages, fireflies and a bright lamp to appear in turn.

ཁྱབ་བྱ་འབྱུང་བའི་ཁམས་ལྔ་དང་། །

khyabja jungwé kham nga dang

When the five elements and fresh wisdom-bindus,

ཁྱབ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་དཔྱིད། །

khyabjé yeshe tiklé chi

Which hitherto pervaded them,

རྒྱབ་གྱེས་ཡུལ་ལྔ་ཡིད་ཤེས་ལ། །

gyab gyé yul nga yishé la

Are about to separate

ཐིམ་པར་ཕྱོགས་ཚེ་འདི་སྣང་ལ། །

timpar chok tsé dinang la

And the five sense consciousnesses dissolve into mind,

ཞེན་ཆགས་གདུང་བ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །

zhen chak dungwa mi kyé zhing

May I have no attachment to the appearances of this spent life

བླ་མའི་གདམས་ངག་དྲན་པར་ཤོག །

lamé damngak drenpar shok

And recall the instructions of my Guru.

 

རགས་པ་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གྱི། །

rakpa tsa tik lung sum gyi

Next, as a result of the separation

ཚོགས་པ་གྱེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས། །

tsokpa gyepé tendrel lé

Of the gross channels, drops and subtle winds,

ཕྲ་བ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི། །

trawa nang ché tob sum gyi

The subtle experiences of appearance, increase and attainment will arise.

ཐིམ་ཚུལ་དཀར་ཆ་ཐུར་བབས་ཏེ། །

tim tsul kar cha tur bab té

With the descent of the white element,

སྙིང་སྟོབས་ལས་བྱུང་འདོད་ཆགས་ཀྱི། །

nyingtob lé jung döchak kyi

Thoughts related to desire,

རྟོག་པ་འགག་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །

tokpa gak dang lhenchikpar

Which arise from ‘strength of the heart’ (bliss),1 will cease.

རྣམ་ཤེས་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པས། །

namshé nangwa la timpé

Simultaneously, consciousness will dissolve into ‘appearance’,

སྟོན་གནམ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་སློང་ལྟའི།

tön nam da ö kyi long té

And as a vision like a moonlit autumn sky appears,

དཀར་ལམ་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག །

karlam rang ngo shepar shok

May I recognise this whiteness to be my nature.

 

དེ་བཞིན་དམར་ཆ་གྱེན་དུ་ལྡོག །

dezhin mar cha gyendu dok

Similarly, with the ascent of the red element,

རྡུལ་ལས་བྱུང་བའི་ཞེ་སྡང་འགགས། །

dul lé jungwé zhedang gak

Thoughts related to aggression, which arise from ‘dust’ (suffering), will cease.

སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པས། །

nangwa chepa la timpé

As ‘appearance’ dissolves into ‘increase’

སྐར་ཁུང་ཉི་ཞུར་གྱིས་སློང་ལྟའི། །

karkhung nyi zhur gyi long té

Producing a vision of redness like sunbeams streaming through a skylight,

དམར་ལམ་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག །

marlam rang ngo shepar shok

May I recognise this to be my nature.

 

ཁུ་རྡུལ་སྙིང་གར་ཕྲད་པ་ལས། །

khu dul nyinggar trepa lé

When the white and red drops2 meet at my heart,

མུན་ཅན་ལས་བྱུང་གཏི་མུག་འགགས། །

münchen lé jung timuk gak

Thoughts related to confusion, which arise from ‘darkness’ (ignorance), will cease.

མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐིམ་པས། །

chepa nyertob la timpé

As 'increase’ dissolves into ‘near-attainment’,

སྟོན་གནམ་སྨག་གིས་སློང་བ་ལྟའི། །

tön nam mak gi longwa té

A vision of blackness like a dark autumn sky will dawn,

ནག་ལམ་ཤར་ནས་བརྒྱལ་བ་ལ། །

naklam shar né gyalwa la

And I will likely faint.

ཕྱོགས་ཚེ་དྲན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཡིས། །

chok tsé drenpé drönmé yi

Then may I employ the lamp of recollection,

ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་འདྲེས་ནས། །

nyertob ösal la dré né

And, by merging near-attainment with natural luminosity,

གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤོག །

dömé ying su sangye shok

Awaken within the primordial expanse.

 

གལ་ཏེ་དྲན་པའི་སྟོབས་ཞན་པས། །

galté drenpé tob zhenpé

If, as the force of my recollection is weak,

བརྒྱལ་ཏེ་སེམས་མེད་སྐབས་གྱུར་ན། །

gyal té semmé kab gyur na

I lose conscious and experience an absence of thought,

ཀུན་གཞི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་སད་ནས། །

künzhi chöying la sé né

May the ālaya (basis of all) awaken as dharmadhātu,

དྭངས་གསལ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡི། །

dang sal tokpa mepa yi

Clear, lucid, and free of all conceptualization,

འཆི་བ་འོད་གསལ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

chiwa ösal ngöngyur shok

And may I actualise the luminosity of death.

 

དེ་ལྟར་ཆོས་སྐུའི་བསྲེ་བ་ཡིས། །

detar chökü sewa yi

If I cannot merge with the dharmakāya

གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་མ་ཟིན་ན། །

dömé nang ying ma zin na

And seize the primordial expanse within,

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཆ། །

shintu trawé lungsem cha

The extremely subtle energy-mind

ལུགས་ལྡོག་ཉེ་བར་ཐོབ་པར་ལས། །

lukdok nyewar tobpar lé

Will develop in reverse from near-attainment

མཆེད་པའི་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །

chepé nangwa chönyi kyi

To increase and appearance, and

བར་དོ་གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཀློང་། །

bardo zhi ying kadak long

As the primordially pure expanse of the basal dhātu,

ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བས་མངོན་གྱུར་ཅིང་། །

trekchö tawé ngöngyur ching

The bardo of dharmatā, dawns,

གཞི་སྣང་ཡིན་ལུགས་འོད་གསལ་ནི། །

zhi nang yinluk ösal ni

May I realise it through the view of Trekchö.

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་ལྔ་རུ། །

nangwa tamché ö nga ru

As the natural luminosity of the ground,

ཟ་འོག་བཀྲམ་པ་ལྟར་ཤར་ཚེ། །

zawok trampa tar shar tsé

All appearances will manifest as five-coloured light, like unfurled brocade.

ཐོད་རྒལ་གོམས་པའི་ཉེ་རྒྱུ་ལས། །

tögal gompé nyé gyu lé

Then, through my familiarity with Tögal,

རང་སྣང་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས། །

rangnang rangzhin mepar shé

May I recognise them as my own manifestation – without self-nature –

ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཆར་ཟད་པར་ཤོག །

chönyi chikchar zepar shok

So that they are instantly exhausted within suchness.

 

གལ་ཏེ་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ལ། །

galté ösal zungjuk la

Yet, should luminosity dissolve into union,

ཐིམ་ནས་རིགས་བརྒྱའི་སྣང་བ་ཤར། །

tim né rik gyé nangwa shar

The appearances of the hundred deities will dawn,

སྒྲ་ཡིས་འཇིགས་ཤིང་ཟེར་གྱིས་སྔངས། །

dra yi jik shing zer gyi ngang

With terrifying sounds and startling brilliance.

སྐུ་ཡི་སྣང་བས་སྐྲག་གྱུར་ན། །

ku yi nangwé trak gyur na

If these appearances strike me with terror,

སེང་གེའི་གསོབ་ལྟར་མཚང་རིག་ནས། །

sengé sob tar tsang rik né

May I recall that they are like nothing more than stuffed lions

བག་མི་ཚ་བའི་གདེང་ཐོབ་ཤོག །

bak mi tsawé deng tob shok

And thereby gain unshakeable confidence.

 

བསམ་གཏན་གྱིས་ནི་ཞག་ལྔ་ལ། །

samten gyi ni zhak nga la

For five days of meditative absorption,

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཞལ་མཐོང་ཚེ། །

gyalwa rik ngé zhal tong tsé

As I behold the faces of the buddhas of the five families,

སྐུ་དང་རང་འོད་འབྲེལ་བ་ཡིས། །

ku dang rang ö drelwa yi

May I connect them with my own natural radiance

རིག་པ་འོད་གསལ་ལ་འཇུག་དང་། །

rigpa ösal la juk dang

And allow awareness to enter into luminosity.

སྐུ་ཡང་རང་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །

ku yang rang la timpa yi

Then, once the forms are absorbed into me,

འོད་གསལ་རིག་པ་ལ་འཇུག་ཚེ། །

ösal rigpa la juk tsé

When luminosity dissolves into awareness,

མ་པང་བུ་འཇུག་ལྟར་གྲོལ་ཤོག །

ma pang bu juk tar drol shok

May I be liberated like a child leaping into its mother’s lap.

 

དེ་བཞིན་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལ། །

dezhin zungjuk yeshe la

Similarly, when union dissolves into wisdom,

ཐིམ་པས་འོད་སྣང་ཐིག་ལེ་ཅན། །

timpé ö nang tiklé chen

And luminosity appears as radiant spheres (bindu) –

ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་སྣང་བ་ནི། །

yeshe zhi jor nangwa ni

The appearances of fourfold wisdom,

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཁོང་སེང་ལམ། །

dorjé sempé khongseng lam

The inner path of Vajrasattva –

སྣང་ཚེ་རིག་པ་རང་ས་ཟིན། །

nang tsé rigpa rang sa zin

May I seize the very ground of awareness.

 

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཐིམ་པས། །

yeshe lhündrub la timpé

As wisdom dissolves into spontaneous presence,

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེ་འོད། །

ku dang yeshe tukjé ö

Kāyas, wisdoms, compassion, lights,

མཐའ་གྲོལ་གཉིས་མེད་དག་མ་དག །

ta drol nyimé dak ma dak

Freedom from extremes, non-duality, purity, and impurity

ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྒོ། །

lhündrub yeshe chenpö go

Appear as the eight great gateways of spontaneous wisdom.

བརྒྱད་དུ་ཤར་ཡང་འཁོར་འདས་ཀྱི། །

gyé du shar yang khordé kyi

As entrance to, or withdrawal from, saṃsāra and nirvāṇa

འཇུག་ལྡོག་རིག་པའི་རང་རྩལ་དུ། །

jukdok rigpé rang tsal du

Is simply the natural expression of awareness,

ཤར་བ་གཞི་ལས་མ་གཡོས་པའི། །

sharwa zhi lé mayöpé

May I gain confidence in the great display of the ground,

གཞི་སྣང་ཆེན་པོར་ཡིད་ཆེས་ཤོག །

zhi nang chenpor yiché shok

In which nothing ever wavers from the ground itself.

 

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ལ་གོམས་ན། །

deyang kyerim la gom na

Moreover, through familiarity with the creation phase,

རླུང་སེམས་ཙམ་གྱི་ལུས་དེ་ཉིད། །

lungsem tsam gyi lü denyi

May the subtle body of wind and mind

མཚན་དཔེ་རྫོགས་པའི་ཡི་དམ་གྱི། །

tsenpé dzokpé yidam gyi

Arise through the five aspects of complete enlightenment3

ལྷ་སྐུར་མངོན་བྱང་ལྔས་ཆུབ་པ། །

lha kur ngönjang ngé chubpa

As the kāya of the yidam deity, complete with marks and signs,

བར་དོར་ལོངས་སྐུའི་བསྲེ་བ་ཡིས། །

bardor longkü sewa yi

And thus by merging with the saṃbhogakāya within the bardo,

སྒྱུ་མའི་སྐུ་རུ་ལྡང་བར་ཤོག །

gyumé ku ru dangwar shok

May I arise in an illusory kāya.

 

གང་ཞིག་མོས་པས་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱང་། །

gangzhik möpé chö nam kyang

May those who take devotion as their practice

རྗེས་དྲན་ལྔ་དང་མངོན་ཤེས་དྲུག །

jedren nga dang ngönshé druk

Find relief in the five recollections,4 six clairvoyances,5

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱིས་དབུགས་འབྱིན་ནས། །

mi jé zung kyi ukjin né

And unfailing powers of mnemonic retention,

བླ་མ་དྲན་ནས་རྗེས་འཛིན་ཤོག །

lama dren né jedzin shok

And, having brought the guru to mind, come under his protection.

 

ཡི་དམ་དྲན་ནས་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། །

yidam dren né zhal tong zhing

May we recall and behold the face of the yidam deity.

ལྟ་བ་དང་ནི་བསམ་གཏན་དང་། །

tawa dang ni samten dang

And may we recollect the view, meditation,

སྐྱེ་གནས་མན་ངག་དྲན་པར་ཤོག །

kyené mengak drenpar shok

Places of rebirth, and the pith instructions.

 

དེ་བཞིན་སྔོན་གནས་ཤེས་པ་དང་། །

dezhin ngön né shepa dang

Similarly, may I remember past lives,

འཆི་འཕོ་དང་ནི་སྐྱེ་བ་ཤེས། །

chipo dang ni kyewa shé

View death and transmigration and future birth,

ཕ་རོལ་གྱི་ནི་སེམས་ཤེས་དང་། །

parol gyi ni sem shé dang

Know the minds of others,

སྣང་བ་ལྐོག་གྱུར་ཤེས་པ་དང་། །

nangwa kokgyur shepa dang

And be aware of hidden phenomena.

རིགས་དྲུག་གནས་རིགས་མཐོང་ཞིང་ཤེས། །

rik druk né rik tong zhing shé

May I see the beings of the six classes in their various realms,

དབང་པོ་རྣམ་དག་མངོན་ཤེས་དང་། །

wangpo namdak ngönshé dang

Gain pure sensory perception and clairvoyance,

སྔོན་ཆད་ཐོས་སོ་ཅོག་གིས་མཚོན། །

ngönché tö so chok gi tsön

And unfailingly recall and retain

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚད་མེད་པ། །

chö kyi namdrang tsemepa

All the boundless forms of Dharma,

རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་མི་བརྗེད་གཟུངས། །

gyü la charwé mi jé zung

Represented by the teachings I’ve already heard.

ཐོབ་ཚེ་ངེས་པར་གྲོལ་བའི་གནད། །

tob tsé ngepar drolwé né

Crucially, at this time, may I recognise

སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་གི །

tongnyi trödral kadak gi

The empty, primordially pure and unelaborate nature

རིག་པ་ཅེར་མཐོང་རང་ཐོག་ཏུ། །

rigpa cher tong rang tok tu

Of awareness nakedly, just as it is,

ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་གདེང་ཐོབ་ཤོག །

ngoshé takchö deng tob shok

Decide upon it and gain confidence.

 

མདོར་ན་ཆོས་ཉིད་བར་མ་དོའི། །

dorna chönyi barma dö

In essence, there is no limit to how the bardo

རྣམ་པར་དཔྱད་ན་མཐའ་མེད་ཀྱང་། །

nampar ché na tamé kyang

Of dharmatā might be investigated,

དཔྱོད་མཁན་ཉིད་ལ་ཚུར་བརྟགས་ན། །

chö khen nyi la tsur tak na

But by turning the investigation upon the investigator,

གང་དུའང་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ། །

gangdu’ang drubpa mepa la

It is clear that there is nothing whatsoever that is real,

མེད་དོ་སྙམ་པའང་རང་གྲོལ་བ། །

mé do nyampa’ang rang drolwa

And even the idea of non-existence disappears by itself.

འདི་ནི་གདོད་མའི་གྲོལ་ས་སྟེ། །

di ni dömé drol sa té

This is the site of primordial liberation.

གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །

zhönnu bumpé ku tob né

Having attained the ‘youthful kāya in a vase’,

ལྷུན་གྲུབ་རྩལ་ལས་སྤྲུལ་པ་ལས། །

lhündrub tsal lé trulpa lé

May I emanate from its spontaneous, creative power

འགྲོ་དོན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག །

dro dön khorwa dongtruk shok

To dredge the depths of saṃsāra for the benefit of all.

 

གལ་ཏེ་སྲིད་པ་བར་དོ་ལ། །

galté sipa bardo la

Yet, if I should wander into the bardo of becoming,

ཁ་འཁྱམས་མིང་བཞི་འདུས་པ་ཅན། །

kha khyam ming zhi düpachen

I will become an aggregate of the four ‘names’ – 6

དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཡིད་ཀྱི་ལུས། །

wangpo kün tsang yi kyi lü

With all senses intact and a body of mental energy.

ཤི་བར་ངོ་ཤེས་དྲན་པ་གསལ། །

shiwar ngoshé drenpa sal

I’ll clearly recall my death and know that I’ve passed on,

རྣམ་གྲོལ་ས་དང་སྐྱེ་གནས་ལ། །

namdrol sa dang kyené la

Blown about like a feather borne upon the wind,

ཐོགས་པའི་བྱ་སྒྲོ་རླུང་ཁྱེར་ལྟར། །

tokpé ja dro lung khyer tar

Barred only from the place of liberation and site of rebirth.

ལས་རླུང་རྗེས་འགྲོ་ཉམ་ཐག་ཅིང་། །

lé lung jé dro nyamtak ching

I’ll follow the winds of karma, suffer exhaustion,

བྲེད་སྔངས་ཀྱིས་གདུངས་བདུན་ཚན་རེའི། །

dré ngang kyi dung dün tsen ré

And, in terror, endure the torments of my death

མཚམས་སུ་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །

tsam su chiwé dukngal gyi

Repeatedly, at the end of each and every week,

ཚོར་བ་ཉམས་མྱོང་སྐྱེ་གནས་འཚོལ། །

tsorwa nyamnyong kyené tsol

As, all the while, I seek a place to take rebirth.

དེ་ཚེ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་། །

detsé rangzhin trulpé zhing

At this time, through having familiarised myself

མངོན་པར་དགའ་དང་དཔལ་ལྡན་དང་། །

ngönpar ga dang palden dang

With Manifest Joy, The Glorious,

པདྨ་བརྩེགས་དང་ལས་རབ་གྲུབ། །

pema tsek dang lerab drub

Stacked Lotuses, Perfect Deeds Accomplished,

དབུས་ཕྱོགས་མེ་རི་འབར་བ་སྟེ། །

ü chok meri barwa té

And Blazing Mountain in the centre –

རྣམ་གྲོལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པ་ལྔའི། །

namdrol uk chen jinpa ngé

The five naturally emanated pure realms,

དག་ཞིང་ཡིད་ལ་གོམས་བྱས་ནས། །

dak zhing yi la gom jé né

Which grant the wondrous relief of total liberation,

གདོན་མི་ཟ་བར་བགྲོད་པར་ཤོག །

dön mi zawar dröpar shok

May I proceed there without the slightest hesitation.

 

གལ་ཏེ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་གིས། །

galté rigpé tsal wang gi

If I’m not ripened by empowerment into the dynamic energy

མ་སྨིན་བདེན་པ་མ་མཐོང་ན། །

ma min denpa ma tong na

Of intrinsic awareness and haven’t seen the truth,

སོ་སོའི་གནས་རིགས་མངོན་གྱུར་རམ། །

sosö né rik ngöngyur ram

The indications of my future birth will manifest:

དམྱལ་བ་སྡོང་དུམ་ཡི་དྭགས་དུ། །

nyalwa dongdum yidak du

I’ll look downwards at a tree stump for the hells

མགོ་བོ་ཐུར་ལྟ་བྱོལ་སོང་ཁྲག །

gowo tur ta jolsong trak

Or at smoke for the land of hungry spirits.

ལྷ་མིན་ཁ་ཆར་མགོ་ཡང་འཕྲེད། །

lhamin khachar go yang tré

I’ll look ahead and perceive blood as an animal, or rain and snow as a titan.

ལྷ་མི་དཀར་ཞིང་གྱེན་དུ་འགྲེང་། །

lhami kar zhing gyendu dreng

I’ll look up and perceive whiteness as a god or a human being –

འདོད་ལྷ་ཡུལ་ལ་དགའ་གདུང་དང་། །

dö lha yul la ga dung dang

And if a god of the desire realm, I’ll delight in objects;

གཟུགས་ཁམས་འོད་ལ་གཟུགས་མེད་ནི། །

zuk kham ö la zukmé ni

If a god of the form realm, I’ll revel in light;

ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྟོང་ཕྱད་ལ། །

chiyang mepé tong ché la

And if a god of the formless realm, I’ll relish

དགའ་གདུང་འཆར་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ། །

ga dung char zhing khyepardu

Open space that is devoid of anything at all.

ཕ་མའི་འདུ་འཕྲོད་མཐོང་བའི་ཚེ། །

pamé du trö tongwé tsé

Then, especially upon seeing the union of my future parents,

ཆགས་སྡང་བདེན་མེད་སྦྱོང་བའམ། །

chakdang denmé jongwa’am

Through having trained in the insubstantiality of attachment and aversion,

གསུམ་པའི་དབང་དོན་ཉམས་མྱོང་ཞིང་། །

sumpé wangdön nyamnyong zhing

Or experienced the meaning of the third empowerment,

སྐྱེ་གནས་བཞི་ཡི་སྦྱང་གཞི་དང་། །

kyené zhi yi jang zhi dang

And through purifying the four ways of taking birth

སྦྱོང་བྱེད་གོམས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས། །

jongjé gompé kyerim gyi

Based on familiarity with mantric conduct,

སྔགས་ལ་སྤྱོད་པའི་རྟེན་ཅན་དུ། །

ngak la chöpé tenchen du

The cleansing agent of creation phase yoga,

སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསྲེ་བ་ཡིས། །

kyewa tulkü sewa yi

May I blend my birth with the nirmāṇakāya,

ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག །

nying tsamjorwé tu tob shok

And thus gain the power to reconnect with my practice.7

 

སྨིན་བྱེད་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད། །

min jé wang dang drol jé tri

If I cannot integrate the empowerments that ripen,

བསྲུང་བྱ་དམ་ཚིག་ཐོབ་བྱ་འབྲས། །

sungja damtsik tobja dré

Instructions that liberate, samaya that is to be kept

རྣམ་པ་བཞི་རུ་བསྲེ་བ་དང་། །

nampa zhi ru sewa dang

And result to be obtained, and am unfamiliar

སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་དུ། །

go sum lha ngak chönyi du

With the key points of transference of the three doors8

འཕོ་བའི་གནད་ལ་མ་གོམས་ན། །

powé né la ma gom na

As deity, mantra and suchness,

འབྱུང་བཞི་རླུང་གི་བྱེད་ལས་ཀྱིས། །

jung zhi lung gi jelé kyi

The energies of the four elements will function

ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་སྒྲ་བཞི་དང་། །

shintu jikpé dra zhi dang

To produce four types of terrifying sound,9

དུག་གསུམ་ལས་སྐྱེས་གཅོང་རོང་གསུམ། །

duk sum lé kyé chong rong sum

The three poisons will yield three forms of abyss,10

བག་ཆགས་ལས་སྐྱེས་གཤེད་མའི་གཟུགས། །

bakchak lé kyé shemé zuk

Negative habits will adopt the shapes of executioners,

མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་འཇིགས་པའི་ཚོགས། །

mé chu chenzen jikpé tsok

And there will be fires, waters and fearsome beasts.

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། །

könchok sum la kyamdro dang

Then may I find solace by taking refuge in the three rare and sublime ones

དགེ་བའི་རམ་ཟླས་དབུགས་འབྱིན་ཤོག །

gewé ram dé ukjin shok

And through the force of previously accumulated virtue.

 

དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་ལུས་རྟེན་གྱི། །

daljor tsangwé lü ten gyi

May I select an excellent entrance to future rebirth,

མངལ་སྒོ་བཟང་པོ་འདམ་པ་དང་། །

ngal go zangpo dampa dang

A physical form complete with the freedoms and advantages,

སྨོན་ལམ་དག་པས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །

mönlam dakpé tsam jar né

And by combining this with pure prayers of aspiration,

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་གྱི། །

tori yönten dünden gyi

May I obtain a form possessing the seven qualities of the higher realms,11

རྟེན་ལ་བླ་མ་མཉེས་བྱས་ནས། །

ten la lama nyé jé né

Use it to please the guru,

ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་དང་། །

tsulzhin chöpé rangwang dang

Have the freedom to practice the Dharma perfectly,

ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ཡིས། །

chi sung ka zhin drubpa yi

And through following instructions to the letter,

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་ཤོག། །

tuk yi chik tu drepar shok

Merge my own mind with the guru’s wisdom!

 

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སོ།། །།

By the vidyādhara Jigme Lingpa.

 

| Translated by Sean Price, 2021.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "bar do'i smon lam dgongs gcig rgya mtsho", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. BDRC W1KG13585. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. Vol. 2: 469–479.

 

Version: 1.2-20210809

 1. The Tibetan text includes a footnote identifying strength of the heart as bliss, dust as suffering and darkness as ignorance. According to the Saṃkhya these are three material qualities (yon tan gsum, triguṇa): 1. lightness (snying stobs, sattva), 2. energy/motility (rdul, rajas), and 3. darkness (mun pa, tamas).
 2. Khu rdul. These are the aforementioned white and red elements – the white element (semen) of the father and red element (ovum) of the mother.
 3. The five aspects of complete enlightenment (mngon byang lnga) are: 1) the ground of emptiness, 2) the seat of lotus and moon disc, 3) mind as a hand implement, 4. speech as the seed-syllable, and 5) the kāya as perfection.
 4. The five recollections (rjes dran lnga), as found in the pith instructions of the Kadampas, are to recall: 1) the guru as the embodiment of all refuges, 2) the body as that of the yidam, 3) speech as mantra, 4) sentient beings as having been one's parents, and 5) emptiness as the nature of mind.
 5. The six clairvoyances (mngon shes drug) are 1) the capacity to perform miracles, 2) divine sight, 3) divine hearing, 4) recollection of former lives, 5) cognition of the minds of others, and 6) cognition of the exhaustion of defilements.
 6. The bardo being is composed of four of the five aggregates (feeling, perception, formations and consciousness) but lacks the first, form, as their body is made up of mental energy.
 7. This refers to the practice which is likened to the repair of an irrigation pipe or length of guttering. In the example the pipe has broken and the flow of water interrupted. Once the pipe is repaired the flow may resume. A breakage or interruption to the flow of practice, death, has occurred, and the instruction here is for taking a good birth (the repair) so the flow of practice may resume.
 8. The three gateways of activity: body, speech and mind.
 9. The sounds of mountains crumbling, oceans surging, forests burning and apocalyptic gales.
 10. A chasm of vivid whiteness that arises from aversion, one of vivid redness that arises from attachment, and one of total blackness that arises from delusion.
 11. To be born with longevity, health, attractive form, fortune, a good family, wealth, and intelligence.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept