Aspiration for the Final Age

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Jigme Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །དུས་མཐར་གདབ་པའི་སྨོན་ལམ།

An Aspiration for the Final Age

by Jigme Lingpa

 

ན་མོ།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

namo, könchok sum la nying né kyab su chi

Namo! From the depths of my heart, I take refuge in the Three Jewels.

སྐྱེ་མེད་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་མ་ཐོབ་པར། །

kyemé chö la zöpa matobpar

Until I gain acceptance of the unborn nature of reality,

ངན་འགྲོའི་གནས་ནམ་ཡང་མི་ལྟུང་ཞིང་། །

ngendrö né namyang mi tung zhing

May I never again fall into the lower realms

ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་པར་ཤོག །

lhawé lhakpé lü ten tobpar shok

But attain a human body, superior even to a godly form.

 

མཐོ་རིས་ཐོབ་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །

tori tob kyang dukngal nam sum gyi

Even if I attain the higher realms, nowhere in saṃsāra

དམ་ལ་མ་བཞག་འཁོར་བ་ཡོད་མིན་ན། །

dam la ma zhak khorwa yö min na

Is free from the bonds of the three types of suffering.

བདེ་འགྲོའི་རྟེན་ལ་མྱ་ངན་འདའ་བའི་གེགས། །

dendrö ten la nya ngen dawé gek

And even within fortunate realms, may I avoid a form

མི་ཁོམ་གནས་དང་མཚུངས་ལྡན་ལུས་སྤོང་ཤོག །

mikhom né dang tsungden lü pong shok

That would obstruct nirvāṇa, such as the unfree states.

 

སྡོམ་མིན་རྒྱུན་ལྡན་རྒྱལ་བློན་སྡིག་ཏོ་ཅན། །

dom min gyünden gyal lön dik tochen

May I avoid birth as an evil king or minister lacking restraint,

གཡུལ་ལས་དགའ་དང་ཞལ་ལྕེ་འཁྱོག་པོར་སྤྱོད། །

yul lé ga dang zhal ché khyokpor chö

Who takes delight in warfare and twists and flouts the law.

རྗེ་བོའི་བྲན་གྱུར་ཉམ་ཆུང་མནར་བ་དང་། །

jewö dren gyur nyamchung narwa dang

May I not become a servant, lowly and tormented,

ཚོང་པ་དང་ནི་གཡོན་ཅན་ལུས་སྤོང་ཤོག །

tsongpa dang ni yönchen lü pong shok

Or a merchant, or anyone who is devious or at fault.

 

དཀོན་མཆོག་དཀོར་འཕྲོག་དགེ་འདུན་ལས་བྱེད་དང་། །

könchok kor trok gendün lejé dang

May I not become a steward who steals the Saṅgha’s wealth,

ལྡན་གྲོལ་གཉིས་མེད་དཀོར་ལ་རང་དགར་སྤྱོད། །

den drol nyimé kor la rang gar chö

Or one without qualities or liberation who appropriates funds.

ལེགས་སྨོན་དོན་གཉེར་ཁྱིམ་པ་བསུན་འབྱིན་ཅན། །

lek mön dönnyer khyimpa sün jinchen

May I avoid rebirth as a renunciant who offends householders

གཞན་རྒྱུད་བསྲེག་པའི་དགེ་སྦྱོང་ལུས་སྤོང་ཤོག །

zhen gyü sekpé gejong lü pong shok

As they strive for better rebirth and who torments the minds of others.

 

རང་བཞིན་ངན་པ་སྦྲུལ་གདུག་ལྟ་བུ་དང་། །

rangzhin ngenpa drul duk tabu dang

May I not become someone as ill-natured as a serpent

གཞན་འབྱོར་ལ་སྡང་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་སེམས། །

zhen jor la dang lha mayin gyi sem

Or one whose envy of others’ wealth resembles an asura’s.

སྐྱབས་འོས་བསླུ་ཞིང་ཆོས་ལ་སྡང་བ་དང་། །

kyabö lu zhing chö la dangwa dang

May I avoid rebirth as one who deceives the venerable

བརྐུ་དང་འཕྲོག་འཇོམས་རྔོན་པའི་ལུས་སྤོང་ཤོག །

ku dang trok jom ngönpé lü pong shok

And despises the Dharma, or as a thief, a robber or a hunter.

 

མཚམས་མེད་ལྔའམ་དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ། །

tsammé nga am dé dang nyewa nga

May I avoid the five boundless crimes and five similar misdeeds,

མི་དགེ་བཅུ་ལ་འགྱོད་སེམས་མེད་བར་སྤྱོད། །

mi gé chu la gyösem mewar chö

And refrain from remorselessly committing the ten non-virtues.

ནགས་ལ་མེ་སྦར་སྦྲང་ཚང་གཏིབས་པ་སོགས། །

nak la mé bar drang tsang tibpa sok

May I avoid all major forms of wrongdoing and misconduct,

ཁ་ན་མ་ཐོ་ཆེ་ལས་ཐར་བར་ཤོག །

khana mato ché lé tarwar shok

Such as setting forests ablaze or stealing honey from hives.

 

དེ་ལྟར་ཐར་ནས་ད་ནི་ལྔ་བརྒྱའི་མཐར། །

detar tar né dani ngabgyé tar

Avoiding such plights, now, at the close of the five hundred,1

སྐྱེས་བུའི་ལུས་རྟེན་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ། །

kyebü lü ten milü rinpoche

Having gained the precious support of a human body,

རབ་ཏུ་བྱུང་ངམ་ཅིག་ཤོས་ཡང་ནི་རུང་། །

rabtu jung ngam chikshö yang ni rung

Whether as a monastic or upholder of lay vows,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ཐོབ་པར་ཤོག །

changchub sempé rikchen tobpar shok

May I inherit the lineage of the bodhisattvas.

 

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ། །

kyé ma tak tu tekpa chenpö lam

As soon as I’m reborn, may I meet a master who flawlessly

མ་ནོར་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་བླ་མ་དང་། །

manor ngönsum tönpé lama dang

And authentically teaches the Mahāyāna path,

མཇལ་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཉེས་བྱེད་ཅིང་། །

jal né nampa küntu nyé jé ching

And by pleasing him or her in every way,

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ལྡན་པར་ཤོག།

tö sam gompé sherab denpar shok

May I gain the wisdom of hearing, contemplation and meditation.

 

དེ་ཡང་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན། །

deyang sampa changchub sem dangden

Furthermore, by possessing the motivation of bodhicitta

སྦྱོར་བ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་གོམས་པས། །

jorwa parol chin druk la gompé

And familiarizing myself with the application of the six perfections,

ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ལ། །

lam nga sa chu ngak kyi denö la

May I gain the supreme good fortune to traverse all at once

ཅིག་ཅར་བགྲོད་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་ལྡན་ཤོག །

chikchar dröpé kalwa chokden shok

The five paths and ten stages and master the tantra collection!

 

ཅེས་པའང་གདུང་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་གནས་དུས་ལ་སྐྱོ་བ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པའི་དོན་དང་མཐུན་པར་རྫོགས་ཆེན་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སོ།།

Composed by Dzogchenpa Rangjung Dorje, as requested by Dungsampa2 Changchub Gyaltsen, in keeping with these sorrow-inducing times and circumstances.

 

| Translated by Matthias Staber, Patrick Dowd and Han Kop, 2021, for the Longchen Nyingtik Project. With gratitude to Tulku Dawa Rinpoche and Khenpo Sonam Tsewang for their clarifications.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "dus mthar gdab pa'i smon lam", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. BDRC W1KG13585. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. Vol. 1: 218–220.

  1. This refers to the final five hundred years of the Dharma.
  2. Dungsam is an ancient name for Pemagatshel in East Bhutan.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept