Longchen Nyingtik Lineage Prayer

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Lineage Prayers | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Detail from thangka depicting the Longchen Nyingtik lineage

Further information:
Download this text:

༂ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་བཞུགས།

The Continuous Shower of Blessings

A Prayer to the Lineage of the Great Perfection’s Heart-Essence of the Vast Expanse (Dzogpachenpo Longchen Nyingtik)

revealed by Jigme Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔

gyaché choklhung dralwé zhingkham né

In the heavenly realm, free from all dimensions and extremes,

དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔

dangpö sangye chöku kuntuzang

Is the Primordial Buddha, the dharmakāya Samantabhadra;

ལོངས་སྐུ་ཆུ་ཟླའི་རོལ་རྩལ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

longku chudé roltsal dorjé sem

His wisdom play, like the reflection of the moon in water, the saṃbhogakāya Vajrasattva;

སྤྲུལ་སྐུར་མཚན་རྫོགས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ༔

tulkur tsen dzok garab dorjé la

Perfect with all buddha qualities, nirmāṇakāya Garab Dorje;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔

solwa deb so jinlab wangkur tsol

To you I pray: Grant me your blessings and empowerment!

ཤྲཱི་སིངྷ་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད༔

shiri singha döndam chö kyi dzö

Śrī Siṃha, treasure of the ultimate Dharma;

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཐེག་དགུའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར༔

jampal shenyen tek gü khorlö gyur

Mañjuśrīmitra, universal ruler of the Nine Yānas;

ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལར༔

jnanasutra penchen bimalar

Jñānasūtra, great paṇḍita Vimalamitra;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གྲོལ་བྱེད་ལམ་སྣ་སྟོན༔

solwa deb so droljé lam na tön

To you I pray: Show me the way to make my mind free!

འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་གཅིག་པདྨ་འབྱུང་༔

dzambuling gi gyen chik pema jung

Padmasambhava, sole ornament of this world of ours,

ངེས་པར་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་རྗེ་འབངས་གྲོགས༔

ngepar tuk kyi sé chok jebang drok

Your supreme heart-disciples, Trisong Detsen, Vairotsana, and Yeshe Tsogyal;

ཐུགས་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བརྡ་འགྲོལ་ཀློང་ཆེན་ཞབས༔

tuk ter gyatsö da drol longchen zhab

Longchenpa, who revealed a vast ocean of wisdom mind treasures;

མཁའ་འགྲོའི་དབྱིངས་མཛོད་བཀའ་བབས་འཇིགས་མེད་གླིང་༔

khandrö ying dzö kabab jikmé ling

Jikme Lingpa, entrusted with the space treasury of the ḍākinīs;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འབྲས་བུ་ཐོབ་གྲོལ་སྩོལ༔

solwa deb so drebu tob drol tsol

To you I pray: Grant me fruition and liberation!

སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཞེན་ལོག་གིས༔

si lé ngepar jungwé zhenlok gi

Through true renunciation and disgust for saṃsāra,

རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་དོན་ལྡན་མིག་བཞིན་བརྟེན༔

dorjé lama dönden mik zhin ten

May I rely upon my vajra lama meaningfully, as though he were my very eyes,

ཅི་གསུང་བཀའ་བསྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ༔

chi sung kadrub zabmö nyamlen la

Following his instructions to the letter, and taking to heart the profound practices he gives,

ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པའི་བསྒྲུབ་ཚུགས་ཞེ་རུས་ཀྱིས༔

temkyang mepé drub tsuk zhé rü kyi

Not just now and then, but with diligent and constant application,

ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བར་ཤོག༔

tukgyü gongpé jinlab powar shok

May I become worthy of the transmission of his profound wisdom mind!

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཡེ་ནས་འོག་མིན་ཞིང་༔

nangsi khordé yené womin zhing

Since all that appears and exists, saṃsāra and nirvāṇa, from the very beginning is the Akaniṣṭha pure realm of the buddhas,

ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་དག་རྫོགས་སྨིན་པའི་འབྲས༔

lha ngak chökur dak dzok minpé dré

Where all appearance is liberated into perfect buddha forms; all sounds are purified into mantra; all thoughts are matured into dharmakāya;

སྤང་བླང་བྱ་རྩོལ་མེད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེ༔

panglang jatsol mepé dzokpa ché

And since Dzogpachenpo is free of any effort of abandoning and adopting,

ཤེས་ཉམས་ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་རིག་པའི་གདངས༔

shenyam yichö lé dé rigpé dang

And since rigpa’s self-radiance is beyond thoughts and experience,

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་རྗེན་པར་མཐོང་བར་ཤོག༔

chönyi ngönsum jenpar tongwar shok

May I see the naked reality of dharmatā!

མཚན་མའི་རྟོག་པ་རྣམ་གྲོལ་འཇའ་ཟེར་སྦུབས༔

tsenmé tokpa namdrol jazer bub

May all ordinary clinging to reality be totally liberated into rainbow light,

སྐུ་དང་ཐིག་ལེའི་ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ༔

ku dang tiklé nyam nang gong du pel

And the experiences of kāyas and tiklés increase!

རིག་རྩལ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཚད་ལ་ཕེབས༔

riktsal longkü zhingkham tsé la peb

May rigpa’s strength be enhanced, maturing into the fullness of saṃbhogakāya perfection!

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཏེ༔

chö zé lodé chenpor sangye té

As all perception of phenomenal reality wears out, and the conceptual mind dies into the state of total enlightenment,

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔

zhönnu bumkur tensi zinpar shok

May I gain the stronghold of the youthful vase body, free from birth and death!

ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་འོག་མ་ཆུད་དེ༔

shintu naljor nyam ok machü dé

But if I am not able to master the practice of the great Atiyoga in this life,

རགས་ལུས་དྭངས་མའི་དབྱིངས་སུ་མ་གྲོལ་ན༔

rak lü dangmé ying su madrol na

And this gross physical body is not liberated into the pure space of the rainbow body,

ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་བསྟུང་བའི་ཚེ༔

nam zhik tsé yi dujé tungwé tsé

Then, when the constituents that form this life fall apart—

འཆི་བ་འོད་གསལ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུར་ཤར༔

chiwa ösal kadak chökur shar

At the moment of death may the ground luminosity arise as the dharmakāya, pure from the beginning;

བར་དོའི་སྣང་ཆ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ༔

bardö nangcha longchö dzok kur drol

May appearances of the bardo experience be liberated into saṃbhogakāya forms;

ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་ལམ་གྱི་རྩལ་རྫོགས་ནས༔

trekchö tögal lam gyi tsal dzok né

And, perfecting the path of trekchö and tögal,

མ་པང་བུ་འཇུག་ལྟ་བུར་གྲོལ་བར་ཤོག༔

mapang bu juk tabur drolwar shok

May I be liberated, as naturally as a child running into its mother’s lap!

གསང་ཆེན་འོད་གསལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྩེ༔

sang chen ösal tekpa chok gi tsé

In this great secret mantrayāna path of luminosity—Dzogpachenpo—the summit of all,

སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མི་ཚོལ་ཆོས་སྐུའི་ཞལ༔

sangye zhen né mitsol chökü zhal

Enlightenment is to be sought nowhere but in the face of the dharmakāya.

མངོན་གྱུར་གདོད་མའི་ས་ལ་མ་གྲོལ་ན༔

ngön gyur dömé sa la madrol na

If I'm not liberated into the primordial state by actualizing this,

མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལྔའི་ལམ་མཆོག་ལ༔

magom sangye chö ngé lam chok la

Then, by taking the sublime path of the five practices of ‘enlightenment without meditation’,1

བསྟེན་ནས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ལྔ་དང་༔

ten né rangzhin trulpé zhing nga dang

May I be born in one of the naturally emanated realms of the five buddha families,2

ཁྱད་པར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔

khyepar pema ö kyi podrang du

And especially in the ‘Palace of Lotus Light’, the Zangdokpalri heaven of Guru Rinpoche,

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་རྗེས༔

rigdzin gyatsö tso chok orgyen jé

In the presence of the Lord of Orgyen himself, chief of the ocean of vidyādhara masters,

གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པའི་སར༔

sang chen chö kyi gatön gyepé sar

While he is celebrating the feast of the great secret mantra Dharma,

སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོར་སྐྱེས་ནས་དབུགས་དབྱུང་སྟེ༔

sé kyi tuwor kyé né ukyung té

Let me be born as his favourite son or daughter,

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚོར་བདག་འགྱུར་ཤོག༔

tayé drowé nyer tsor dak gyur shok

To take upon myself the task of helping limitless beings!

རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་དང་༔

rigdzin gyalwa gyatsö jinlab dang

Through the inspiration and blessing of the ocean of victorious vidyādharas,

ཆོས་དབྱིངས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བདེན་པ་ཡིས༔

chöying sam mi khyabpé denpa yi

By the truth of the dharmadhātu, beyond conception,

དལ་འབྱོར་རྟེན་ལ་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་གྱི༔

daljor ten la dzok min jang sum gyi

And with this free and well-favoured human form, may I train in the three activities of perfecting, ripening and purifying,

རྟེན་འབྲེལ་མངོན་གྱུར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

tendrel ngön gyur sangye tobpar shok

And by actualizing this auspicious interconnection, attain the state of buddhahood!

 

| Rigpa Translations

  1. Liberation through: seeing cakras, hearing mantras and dhāraṇīs, tasting nectar, touching the mudrā and remembering the phowa.
  2. The five pure realms are: Ngönpar Gawa (Vajra-East), Paldangdenpa (Ratna-South), Pema Tsekpa (Padma-West), Lerab Drubpa (Karma-North), and Meri Barwa (Buddha-Centre).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept