Prayer Invoking Previous Incarnations

Practices › Prayers | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Jigme Lingpa surrounded by his previous incarnations

Further information:
Download this text:

༄༅། །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། །

Prayer to Rigdzin Jigme Lingpa Invoking His Previous Incarnations

by Jigme Lingpa

 

མགོན་པོ་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

gönpo sizhi khyabdak kuntuzang

Protector, lord presiding over the whole of saṃsāra and nirvāṇa, Samantabhadra

གཞི་རྒྱུད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

zhi gyü deshek nyingpö ngowo nyi

Whose very essence is the “ground continuum,” the sugatagarbha;

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེར་ཤར་བ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

tongnyi nyingjer sharwa chenrezik

Avalokiteśvara, the manifestation of emptiness and compassion;

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

garab dorjé zhab la solwa deb

And Garab Dorje—to you we pray!

 

བཅོམ་ལྡན་འོད་སྲུང་དྲུང་ན་ཀྲྀ་ཀྲྀའི་སྲས། །

chomden ösung drung na krikri sé

You manifested as the son of King Kṛkin in the presence of Buddha Kāśyapa,1

ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་མཆེད་གྱུར་གཅུང་མཛེས་དགའ། །

nyimé nyen gyi ché gyur chung dzé ga

As Nanda, the younger brother of the Kinsman of the Sun,2

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨ་ཀར་མ། །

songtsen gampö namtrul akarma

As Akaramati emanated by King Songtsen Gampo,3

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trisong detsen zhab la solwa deb

And as King Trisong Detsen—to you we pray!

 

བིརྺ་པ་དང་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ། །

birwapa dang lhacham pema sal

Mahāsiddha Virūpa and Princess Pemasal,

གཙུག་ལག་འཛིན་དངོས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཞབས། །

tsuklak dzin ngö gyalsé lharjé zhab

Vihāradhāra4 in person, venerable Gyalse Lharje,5

དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་། །

drimé künden yar jé orgyen ling

Drime Künden,6 Yarje Orgyen Lingpa,7

ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་གྲགས་རྒྱལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

da ö zhönnu drakgyal solwa deb

Dawö Shyönnu8 and Jetsün Drakpa Gyaltsen,9 to you we pray!

 

པཎ་ཆེན་བི་མའི་དངོས་སྤྲུལ་བསམ་ཡས་པ། །

penchen bimé ngötrul samyépa

Samyépa, the actual manifestation of Mahāpaṇḍita Vimalamitra,10

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་ཞབས། །

ngari penchen chögyal püntsok zhab

Ngari Paṇchen,11 Chögyal Püntsok,12

བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་འཛམ་གླིང་རྡོ་རྗེའི་གར། །

tashi tobgyal dzamling dorjé gar

Tashi Tobgyal,13 Dzamling Dorje,14

འཇིགས་མེད་གླིང་པར་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jikme lingpar gyur la solwa deb

And Jigme Lingpa, to you we pray!

 

འདི་འོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རོལ་པ་ཡིས། །

di ok yeshe dorjé rolpa yi

Later, manifesting as Yeshe Dorje,

རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་བསླངས་ནས་སླར། །

dorjé nyingpö ringluk lang né lar

You will uphold the tradition of the Vajra-Essence teachings,

གཤེ་ཞིང་སྐུར་པ་འདེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན། །

shé zhing kurpa debpa nam kyi dön

And, once again display for abusers and calumniators

སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trulpa natsok tön la solwa deb

All manners of manifestations—to you we pray!

 

མདོར་ན་འོད་སྲུང་དྲུང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

dorna ösung drung du semkyé né

In brief, you generated bodhicitta in front of Buddha Kāśyapa,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་རྫོགས་པའི་མཐར། །

changchub chöpa lab chen dzokpé tar

Then perfected the supreme training in the bodhisattvas’ conduct.

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི། །

nampar gyalwachen du tsang gyawé

When you finally attain buddhahood as ‘Completely Victorious’,

འདུས་པ་དང་པོའི་འཁོར་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

düpa dangpö khor du kyewar shok

May we be reborn among your foremost students!

 

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་དད་གུས་ཀྱིས། །

chi dzé lekpar tongwé dégü kyi

May we see whatever you do with faith and devotion,

ཁྱོད་ཞལ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་གོམས་པས། །

khyö zhal yi la jepa la gompé

And repeatedly bringing your visage to mind,

བླ་མ་མཆོག་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །

lama chok dang namyang mindral zhing

May we never be separated from the supreme lama,

ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཤོག །

tsombu chik tu ngönpar sangye shok

And attain complete enlightenment in one maṇḍala!

 

ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཛྙཱ་ནའི་མིང་ཅན་སོགས་དད་ལྡན་འགས་བསྐུལ་བ་ལས་འཁྲུལ་སྣང་ལ་ཤར་ཚོད་ཙམ་སོར་བཞག་ནས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་སོ། །

This was written by Khyentse Lha at the request of a few devoted students, such as Jetsün Jñāna,15 while abiding in natural rest, leaving delusional appearances as they are, mere rising.

 

| Translated by Gyurme Avertin, 2017.

 

Version: 1.2-20211007

 1. The son of King Kṛkin generated bodhicitta in Kāśyapa’s presence and received a prophecy of his future enlightenment.
 2. Buddha Śākyamuni.
 3. Songtsen Gampo emitted a ray of light from between his eyebrows, at the tip of which he sent an emanation, the monk Akaramati[śīla], to travel to Nepal in order to find four Self-Arisen Avalokiteśvara statues that had been hidden there.
 4. Mandāravā’s father, the king of Zahor.
 5. A son of prince Mutik Tsenpo, and the immediate reincarnation of King Trisong Detsen.
 6. Vessantara, a previous life of Buddha Śākyamuni.
 7. b.1323
 8. i.e., Gampopa Sönam Rinchen (1079–1153).
 9. The great Sakya patriarch (1147–1216).
 10. “Samyépa,” which literally means “the man from Samyé,” is an epithet of Longchenpa. His teacher Lama Dampa gave him this name as Longchenpa continued the work to revive Samyé Monastery that Lama Dampa had initiated.
 11. Pema Wangyal (1487–1542).
 12. Drikung Chögyal Püntsok (1547–1602).
 13. Changdak Tashi Tobgyal (1550–1607).
 14. alias Chöje Lingpa (1682–1720).
 15. Probably a disciple of Jigme Lingpa called Yeshe (Alak Zenkar Rinpoche, interview, July 2007).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept