Offerings of the Sixteen Vajra Goddesses

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Offering | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Offering Goddesses

Further information:
Download this text:

༄༅།  །རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

The Lute of the Gandharvas

A Garland of Offerings of the Sixteen Vajra Goddesses

by Jigme Lingpa

 

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

I bow to Ārya Samantabhadra and the enlightened offering goddesses.

 

རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་ནི། མཆོད་རྫས་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར་ཞིང༌།

For this offering garland of the Sixteen Vajra Goddesses, “The Lute of the Gandharvas”, bless the offerings by sprinkling them with purifying water and recite:

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om hung tram hrih ah

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ

ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག

lhadzé dang tingédzin lé drubpé chi nang sangwé chötrin ngowo yeshe kyi dütsi la nampa döyön gyi trinpung zémishepa kuntuzangpö chöpé namrol du gyepar gyur chik

Here are clouds of outer, inner and secret offerings, all created from divine substances and meditation. While their essence is wisdom nectar, they appear as unending clouds of sensory delights. May they expand and multiply, to match Samantabhadra’s vast display of offerings!

Recite three times:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བྷི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tatagaté bayo bisho mukhebé sarva takham udgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarvatathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ | sarvathā kham udgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ svāhā

ལན་གསུམ་བརྗོད།

སྤྲོ་ན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་ཀྱང་འདོན།

If you wish, you can recite the Offering Cloud Dhāraṇī at this point:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, benza sara pramardhané, tathagataya, arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé, maha tedzo benzé, maha bidya benzé, maha bodhitsita benzé, maha bodhi mantopa samkramana benzé, sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate | vajra-sāra-pramardane | tathāgatāyārhate samyak-saṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahā-vajre | mahā-teja-vajre | mahā-vidyā-vajre | mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre | sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā

དེ་ནས་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་དང་བཅས།

Then, in the sweetest melody, recite the following:

པདྨ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི་ལང་ཚོ་ཅན། །

pema gyepa tabü langtso chen

As fresh and flush with youth as a lotus in full bloom,

རེག་ན་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་ཨུཏྤལ་མིག །

rek na dewé chok ter utpal mik

At a touch she bestows supreme bliss, her eyes like utpala petals.

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ངོམ་པའི་ཡིད་འཕྲོག་མ། །

zuk kyi namgyur ngompé yitrokma

As she moves with the gestures and glances of an enchantress—

རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje gekmoma yi nyé gyur chik

May the vajra goddess of beauty bring you delight!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza lasyé hung pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-lāsye hūṃ pratīccha hoḥ

 

སྲིད་ན་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་ཟླ་བས་ཀྱང༌། །

si na nampar dzepé dawé kyang

Not even the moon, most beautiful sight in this world,

བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆར་མི་ཉེ། །

tanadukpé zuk kyi char mi nyé

Can come close to this vision of loveliness,

ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་འཛིན་པའི་ཡིད་འོང་མ། །

norbü doshal dzinpé yi ong ma

Ravishing as she holds out a necklace of jewels—

རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje trengwama yi nyé gyur chik

May the vajra goddess of garlands fill you with joy!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་མཱ་ལྱེ་ཏྲཱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza malyé tram pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-mālye trāṃ pratīccha hoḥ

 

འཇམ་མཉེན་པུནྡ་རི་ཀའི་ལང་ཚོ་ལ། །

jam nyen pundariké langtso la

They’re as tender and supple as a pristine white lotus,

རེག་འཇམ་དབང་པོའི་གཞུ་ཡི་འཁྲི་ཤིང་ཅན། །

rek jam wangpö zhu yi trishing chen

Soft to the touch and with trailing vines of rainbow;

སྐད་སྙན་འགྱུར་ཁུགས་སྟོང་གི་གླུ་ལེན་མ། །

ké nyen gyurkhuk tong gi lulenma

Their sweet voices sing a thousand melodies—

རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje lumé tsok kyi nyé gyur chik

May all these vajra goddesses of song delight you!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གཱིརྟི་ཧྲཱིཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza girti hrih pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-gīte hrīḥ pratīccha hoḥ

 

བུང་བ་པདྨའི་ཚལ་ན་གཡོ་བ་བཞིན། །

bungwa pemé tsal na yowa zhin

Agleam with bands of turquoise and gold, their hands and feet

ཕྱག་ཞབས་གསེར་གཡུའི་གདུ་བུས་མཛེས་པའི་གར། །

chak zhab ser yü dubü dzepé gar

Move like honeybees swooping through a glade of flowers

མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་བའི་གཡོ་ལྡན་མ། །

miktrul tabur gyurwé yoden ma

As they dance in beauty, swirling into a magical apparition—

རྡོ་རྗེ་གར་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje garmé tsok kyi nyé gyur chik

May the vajra goddesses of dance all steep you in glee.

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཱིརྟི་ཨཱཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza nirti ah pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-nṛtye āḥ pratīccha hoḥ

 

བཅུ་དྲུག་ལོང་ཚོས་མྱོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེས། །

chudruk longtsö nyöpé namgyur dé

Oozing with the vivacity of a sixteen year old,

སྙིང་ལ་དགའ་བའི་ཡ་མཚན་ཅིར་ཡང་སྟེར། །

nying la gawé yatsen chiryang ter

She thrills the heart with every kind of unimaginable joy.

དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཕོར་ཐོགས་པའི་སྨིན་ལེགས་མ། །

drizhim pöpor tokpé minlekma

This gorgeous maiden, she offers a vase of fragrant incense—

རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje dukpöma yi nyé gyur chik

May the vajra incense goddess envelop you in delight.

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza dhupé hung pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-dhupe hūṃ pratīccha hoḥ

 

ཚངས་དབང་འཆི་མེད་བུ་མོའི་འཇོ་སྒེག་ཀྱང༌། །

tsang wang chimé bumö jogek kyang

Even the charms of Lord Brahma’s immortal daughters

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ལང་ཚོས་བརྟན་པ་འཕྲོག །

shintu dzepé langtsö tenpa trok

Are put to shame by her soaring, youthful beauty.

ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་ཆུན་འཕྱང་ཡིད་འཕྲོག་མ། །

udumwaré chün chang yitrokma

She holds you spellbound with her cascade of uḍumbara blossoms—

རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje metokma yi nyé gyur chik

May the vajra flower goddess gladden your heart.

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པུཥྤེ་ཏྲཱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza pupé tram pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-pūṣpe trāṃ pratīccha hoḥ

 

ཡིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཁུར་ཚོས་ལ། །

yi ong tanadukpé khurtsö la

Her cheeks, so fair, so lovely to behold, are tinged

ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེས་བསྐུས་པའི་རི་དྭགས་མིག །

litri tiklé küpé ridak mik

With circles of sindūra, her eyes like those of a gazelle,

ཉི་ཟླའི་སྒྲོན་མེ་ཐོགས་པའི་བཞིན་བཟང་མ། །

nyidé drönmé tokpé zhinzangma

That exquisite face lit by lamps of sun and moon—

རྡོ་རྗེ་སྣང་གསལ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje nangsalma yi nyé gyur chik

May the vajra lamp goddess fire you with joy.

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza aloké hrih pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-āloke hrīḥ pratīccha hoḥ

 

འཆི་མེད་བུ་མོའི་དཔལ་འཛིན་སྨིན་ལེགས་གཟུགས། །

chimé bumö pal dzin min lek zuk

With her shapely figure, as heavenly as an immortal goddess,

ཞལ་ནས་ཨུཏྤལ་ལ་ཡི་དྲི་འཐུལ་ཞིང༌། །

zhal né utpalla yi dri tul zhing

The sweet scent of utpala on her breath, she diffuses

བཟང་དྲུག་སྨན་གྱི་བྱུག་པས་དགྱེས་པ་སྐོང༌། །

zangdruk men gyi jukpé gyepa kong

Delight with blends of the six healing ingredients—

རྡོ་རྗེ་དྲི་ཆབ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje drichabma yi nyé gyur chik

May this vajra perfume goddess grant you every happiness!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza gendhé ah pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-gandhe āḥ pratīccha hoḥ

 

ལང་ཚོའི་ཆ་ཤས་རྫོགས་པའི་པདྨ་དང༌། །

langtsö chashé dzokpé pema dang

Her beauty is like a lotus, with every shade of youthfulness,

རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཨ་དརྴ། །

namgyur chiryang charwé adarsha

Her expressions like a mirror, reflecting anything that can be,

ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་མཛེས་མ། །

pentsün drenpa tabü zukdzéma

And of these two which is greater, when so lovely is her form?

རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje melongma yi nyé gyur chik

May the vajra mirror goddess bring you only joy.

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་རཱུ་པ་ཨོཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza rupa om pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-rūpe oṃ pratīccha hoḥ

 

ཏིང་འཛིན་རི་མོ་མཁན་གྱིས་བྲིས་པའི་གཟུགས། །

tingdzin rimo khen gyi dripé zuk

Her body seems as if drawn by an artist in deep samādhi;

བཞིན་མཛེས་མནྡ་ར་བས་ཐོད་བཅིངས་ཅན། །

zhin dzé mendarawé tö chingchen

Her gorgeous face beneath its crown of mandāravā flowers,

ཟླུམ་པོའི་རྔ་ལས་བདེ་སྟོང་སྒྲ་འབྱིན་མ། །

dumpö nga lé detong drajinma

She coaxes from her drum the sounds of bliss and emptiness—

རྡོ་རྗེ་རྔ་ཟླུམ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje ngaduma yi nyé gyur chik

May the vajra goddess with the round drum delight you!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་མྲྀ་ཏཾ་གི་ཧྲཱིཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza mirtangi hrih pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-mṛdaṅge hrīḥ pratīccha hoḥ

 

རཏྣའི་སོར་གདུབ་འཁྲོལ་བའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས། །

ratné sordub trolwé khutsur gyi

Jewelled rings on her fingers jingle

དྲི་ཟའི་བུ་མོར་འགྲན་པའི་ཏམ་བུ་ར། །

drizé bumor drenpé tambura

As she rivals even the gandharvas’ daughters,

རྣ་བའི་དཔྱིད་དུ་སྦྲེངས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་མ། །

nawé chi du drengpé yitrokma

Playing her lute to delight the ears and enthral the mind—

རྡོ་རྗེ་པི་ཝང་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje piwangma yi nyé gyur chik

May the vajra lute goddess captivate and please you!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཝིི་ནི་ཧཱུྃ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza wini hung pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-vīṇe hūṃ pratīccha hoḥ

 

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་རླུང་གི་རྟར་བསྐྱོན་ནས། །

gawa chudruk lung gi tar kyön né

Mounted on the winds of the sixteen joys,

ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གནས་སུ་དག་པ་ལས། །

tiklé chudruk né su dakpa lé

The sixteen subtle drops find their natural purity,

སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གླིང་བུའི་སྒྲར་སྟོན་པའི། །

tongnyi chudruk lingbü drar tönpé

And in the notes of her flute sixteen kinds of emptiness are revealed—

རྡོ་རྗེ་གླིང་བུ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje lingbuma yi nyé gyur chik

May the vajra flute goddess draw you into a rapture of delight!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཝཾ་སེ་ཏྲཱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza wamsé tram pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-vaṃśe trāṃ pratīccha hoḥ

 

ཟླ་གཞོན་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་ལང་ཚོའི་དཔལ། །

da zhön pekar tabü langtsö pal

As glorious as a dazzling moon or pure white lotus,

མིག་གི་བདུད་རྩིར་སྦྱིན་དང་ཆབས་ཅིག་པར། །

mik gi dütsir jin dang chabchikpar

A maiden gorgeous to look upon, who all the while

སྙན་འགྱུར་རྫ་རྔའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ན་ཆུང་མ། །

nyen gyur dzangé dra drok nachungma

Plays rhythms on her clay-drum so sweet to hear—

རྡོ་རྗེ་རྫ་རྔ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje dzangama yi nyé gyur chik

May the vajra clay-drum goddess fill you with gladness!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་མུ་རཉྫེ་ཨཱཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza murandzé ah pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-muraje āḥ pratīccha hoḥ

 

སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་ལྷ་ཡི་གོས། །

tongnyi namkhé gyen gyur lha yi gö

The raiment of the gods that adorns the sky of emptiness,

རིན་ཐང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་པཉྩ་ལི། །

rintang jödu mépé pentsali

Precious beyond words, the sublime pāñcālika silk

འཕྲུལ་ལྡན་སོར་རྩེས་སྒྲོན་པའི་མཛའ་ན་མོ། །

trulden sor tsé drönpé dzanamo

Is offered by this delectable lady, draped over her magical fingertips—

རྡོ་རྗེ་རེག་བྱ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje rekjama yi nyé gyur chik

May the vajra goddess of touch charge you with joy!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་སྤརྴེ་ཏྲཱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza saparshé tram pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-sparśe trāṃ pratīccha hoḥ

 

ཆགས་མེད་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟུར་མིག་གིས། །

chakmé chakpa chenpö zurmik gi

Her sidelong glances of intense desire, free of any clinging,

དཔའ་བོའི་ཡིད་ལ་མྱོས་པའི་ཆོམ་རྐུན་འཇུག །

pawö yi la nyöpé chomkün juk

Slip in like thieves to make even warriors lose their minds.

ལག་ན་རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་ཞལ་ཟས་ཐོགས། །

lak naro gyé pal dzin zhalzé tok

In her hands delicious foods with a hundred flavours—

རྡོ་རྗེ་རོ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

dorje romé tsok kyi nyé gyur chik

May the vajra goddess of taste offer you every satisfaction!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་རཱ་ས་ཧྲཱིཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza rasa hrih pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-rāse hrīḥ pratīccha hoḥ

 

བདེ་བས་བདེ་བའི་མཐར་སོན་སྟོང་པ་ཉིད། །

dewé dewé tarsön tongpanyi

The perfection of bliss through bliss is emptiness,

བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མངལ་ཁུར་ཅན། །

dechen chö kyi jungné ngal khurchen

And the lotus, source of great bliss, belongs to this mother-consort

བདེ་སྟོང་ངང་ལས་རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ། །

detong ngang lé gyal kün kyepé yum

Who gives birth to all buddhas by means of bliss and emptiness—

ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

chö kyi dorjema yi nyé gyur chik

May the vajra goddess of the dharmadhātu delight you!

གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷརྨཱ་དྷརྟུ་ཨཱཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

guru sarva tathagata sapariwara benza dharmadhatu ah pratitsa ho

guru sarva-tathāgata saparivāra vajra-dharmadhāto āḥ pratīccha hoḥ

 

དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ལ་ནང་གསེས་ཀྱིས་དབྱེ་ན། ཕྱི་སྒེག་བཞི། ནང་སྒེག་བཞི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཏེ་གསང་བའི་རིག་མ་ལྔ་ཐུན་མོང་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་གསུམ་སྟེ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་དུ་བསྙད་པ་ལས།

When we categorize the sixteen exquisite vajra goddesses, there are four outer beauties, four inner beauties, five secret consorts related to body, speech, mind, qualities and activity, and three common goddesses of the senses. Here are the mudrās that relate to each of the sixteen:

དང་པོ་ཕྱི་སྒེག་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི།

1. The mudrās of the four outer beauties

བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་དཀུར་བརྟེན་ནས་གཡོན་དུ་ཅུང་ཟད་འགྱིང་བའོ། །

For Vajra-Lāsyā, rest your two vajra-fists on your hips and gracefully incline your torso slightly to the left.

བཛྲ་མཱ་ལྱེ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་གཉིས་ནང་ནས་ཐུར་ལྡོག་གཡོ་བས་ཕྲེང་བ་འདོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

For Vajra-Mālyā, move your two vajra-palms downwards, then raise them up, as if lifting up a garland.

བཛྲ་གཱིརྟི་ནི་གླུ་མ་སྟེ། གླུ་མའི་ཕྱག་མཚན་པི་ཝང་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་སྦྲེང་བའི་ཚུལ་འོག་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །

Vajra-Gītā is the singer, and since the singer’s attribute is a lute, the mudrā depicts the playing of a lute, which is described below.

བཛྲ་ནཱིརྟི་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་བོར་གར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

For Vajra-Nṛtyā, move your two vajra-fists to the crown of your head, as if performing a dance.

གཉིས་པ་ནང་སྒེག་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི།

2. The mudrās of the four inner beauties

བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ནི་ཐལ་སྦྱར་ཚིགས་པ་བཅག་པ་བདུག་སྤོས་ཀྱི་ཁང་པ་ལྟར་རོ། །

For Vajra-Dhupā, join the palms of the hands with the knuckles bent, making a ‘house of incense’.

བཛྲ་པུཥྤེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཁ་བཀན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་ཚུལ་ལོ། །

For Vajra-Pūṣpā, hold your two vajra-fists together facing up, as if about to toss flowers upwards into the air.

བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་ལས་མཐེ་བོང་གཉིས་མར་མེ་ལྟར་སྒྲེང་བའོ། །

For Vajra-Alokā, make two vajra-fists, with your thumbs pointing upwards, as if you were holding up two lit lamps.

བཛྲ་གནྡྷེ་ནི་གཡོན་པའི་མཐེབ་མཛུབ་སྦྱར། གཞན་རྣམས་བརྐྱང་པ་ཁ་བཀན་ཏེ་དུང་ཆོས་ལྟར་བྱས་པའི་སྙིམ་པ་ནས་གཡས་པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་དྲིའི་བྱུགས་པ་འགྱེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

For Vajra-Gandhā, the thumb and index finger of the left hand are touching, while the other fingers are extended, pointing upwards, the hand cupped, resembling a conch shell. With the thumb and index finger of the right hand, you make as if sprinkling perfume.

གསུམ་པ་གསང་བའི་རིག་མ་ལྔ་ལས།

3. The mudrās of the five secret consorts

སྐུའི་རིག་མ་བཛྲ་རཱུ་པ་ནི་གཡོན་པའི་ཁུ་ཚུར་གྱི་སྟེང་དུ། གཡས་པའི་ཐལ་མོ་སྙིང་ག་ནས་ཕྱིར་བསྟན་པ་མེ་ལོང་ལྟར་བྱའོ། །

For the consort of enlightened body, Vajra-Rūpā, the left hand forms a fist, and above it, the right hand is held at the level of the heart with the palm facing outwards, representing a mirror.

གསུང་གི་རིག་མ་བཛྲ་མྲྀ་ཏཾ་གི་ནི་རྔ་ཟླུམ་བརྡུང་བ་ལྟར་གཡོན་པ་ཅུང་ཟད་གྱེན་ལ་ཕྱོགས་གཡས་པའི་སོར་མོ་རྣམས་གཡོབ་པའོ། །

For the consort of enlightened speech, Vajra Mṛdaṅgā, as if playing the round drum, the left hand is held upright, with the fingers of the right hand tapping against the palm.

ཐུགས་ཀྱི་རིག་མ་བཛྲ་ཝི་ནིའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། པི་ཝང་སྒྲེང་བ་ལྟར་གཡོན་གྱེན་དུ་སྒྲེང་བའི་མཐེ་བོང་གིས་གུང་སྲིན་མནན་ཏེ་མཛུབ་མོ་དང༌། མཐེའུ་ཆུང་བརྐྱང༌། གཡས་པའང་དེ་བཞིན་བྱས་པས་སྒྲེང་བའོ། །

The mudrā of the consort of enlightened mind, Vajra-Vīṇā, resembles playing a lute. The left hand faces upwards, with the thumb pressing the middle and ring finger, and index and little finger extended. The right hand is held in the same position, but as if plucking the lute strings.

ཡོན་ཏན་གྱི་རིག་མ་བཛྲ་ཝཾ་སེ་ཏྲཱཾ་ནི་གླིང་བུ་འབུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད་ཁའི་མདུན་ན་བྱེད་པའོ། །

For the consort of enlightened qualities, Vajra-Vaṃśā, (trāṃ), form the mudrā of playing the flute at the level of your heart.

ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིག་མ་བཛྲ་མུ་རཉྫེ་ནི་ལག་པ་གཉིས་ཀ་སྙིང་ཁའི་ཐད་ནས་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་ལ་སོར་མོ་རྣམས་གཡོབ་པས་རྫ་རྔ་བརྡུང་བ་ལྟར་བྱེད་པའོ། །

For the consort of enlightened activities, Vajra-Murajā, hold both your hands in front of your heart, facing outwards, and drum with your fingers, like playing the clay drum.

བཞི་པ་ཐུན་མོང་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་གསུམ་ལས།

4. The mudrās of the three common goddesses of the senses

བཛྲ་སྤརྴེ་ནི་ལག་པ་གཉིས་སོ་སོའི་མཐེབ་མཛུབ་གུང་སྲིན་རྣམས་རྩེ་སྤྲད། མཐེའུ་ཆུང་སྒྲེང་ལ་གོས་དབུལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

For Vajra-Sparśā, touch the tips of the thumbs and middle and ring finger of each hand. The little fingers are raised, as if presenting the cloth.

བཛྲ་རཱ་ས་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་ཁ་སྦུབས་ལ། བརྐྱང་བ་སླར་གྱེན་དུ་ལྡོག་པ་བཤོས་འདེགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

For Vajra-Rāsā, let your vajra-palms fold downwards and then, with the fingers stretched, lift them up, as if offering food.

བཛྲ་དྷརྨཱ་ནི་མཁའ་དབྱིངས་ཆོས་འབྱུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་མཐེ་བོང་གཉིས་རྩེ་སྤྲད། གཞན་རྣམས་བརྐྱང་བའི་སྲིན་ལག་གཉིས་རྩེ་སྤྲད་པའོ། །

For Vajra-Dharmadhātu, make the dharmodaya mudrā with the two thumb tips touching, and all the other fingers stretched out, with the tips of the ring fingers touching.

ཀུན་ལ་པད་སྐོར་གྱིས་སྔོན་བསུས་ནས་རང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བསྟུན་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་སེ་གོལ་གཏོགས་པས་བསྣོལ་ཏེ་ནུ་མ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྟེང་དུ་འཇོག་པའོ། །

All mudrās need to be preceded by ‘the lotus mudrā’. Mantras and mudrās are performed simultaneously, and then, with crossed arms, perform ‘the vajra finger snaps’, over the right and left side of the chest.

 

དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི །
མཆོད་ཕྲེང་དྲི་ཟའི་བུ་མོས་བླངས་པའི་གླུ། །
རྒྱུད་མང་སྟོང་གི་འགྱུར་དང་ལྡན་པ་འདི། །
ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་བདག་ལ་བྱིན། །ཞེས་སོ།།  །།

And so the sixteen vajra consorts’ garland of offerings,
This song of the gandharvas’ daughters
With its strains of a thousand lutes,
Was given to me by the lady of speech, the goddess Sarasvatī.

 

| Rigpa Translations, 2022. With the kind assistance of Khenchen Pema Sherab, Lama Bhuzin (Tenzin Nyima) Rinpoche and Khenpo Sonam Tsewang.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng dri za'i rgyud mang", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. BDRC W1KG13585. Vol. 2: 579–587.

 

Version: 1.1-20220309

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept