Prayer to Parṇaśavarī

Deities › Parṇaśavarī | Practices › Prayers | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Parṇaśavarī

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལྷ་མོ་པརྞ་ཤ་ཝ་རིའི་གསོལ་འདེབས།

A Prayer to Goddess Parṇaśavarī

by Karma Chakmé

 

ན་མོ་པི་ཤ་ཙི་ཡེ།

Namo piśācyai!

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ། །

dü sum sangye kyepé yum

Mother of the buddhas of the three times,

ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་མ། །

yumchen sherab parchin ma

Great mother Prajñāpāramitā,

གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་སྟོན་འགྲོ་བའི་མགོན། །

zuk kyi kur tön drowé gön

Appearing in a body of form as a protector of beings,

ལོ་མ་གྱོན་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

loma gyön mar chaktsal tö

Parṇaśavarī, to you I offer homage and praise!

 

གྲངས་མེད་གོང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །

drangmé gong né sangye kyang

Despite having attained Buddhahood countless eons ago,

ས་བརྒྱད་སེམས་མའི་ཚུལ་སྟོན་ཞིང་། །

sa gyé sem mé tsul tön zhing

You appear as a female bodhisattva of the eighth bhūmi.

རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་མ། །

gyalwé trinlé drub dzé ma

Accomplisher of the enlightened activities of the buddhas,

གསེར་མདོག་ཅན་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ser dokchen mar chaktsal tö

Goddess of golden form, to you I offer homage and praise!

 

རྒྱ་གར་རི་ཁྲོད་མདངས་དགའ་བར། །

gyagar ritrö dang gawar

In delightful wilderness of India,

ཤིང་ལོ་གསར་པའི་གོས་མནབས་ནས། །

shinglo sarpé gö nab né

You garbed yourself in a cloak of fresh leaves,

འཕགས་པ་མི་ཕམ་སྒྲུབ་མཛད་མ། །

pakpa mipam drub dzé ma

And performed the practice of Ārya Ajita.1

རིག་སྔགས་གྲུབ་མ་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །

rik ngak drub ma khyö chaktsal

Accomplisher of vidyā-mantra, to you I offer homage!

 

གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཞི་མཛད་ཅིང་། །

duktsub tamché zhidzé ching

You pacify all forms of malevolence,

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྦྱིན་མཛད་མ། །

tashi delek jin dzé ma

And bestow auspiciousness, happiness and peace.

པརྞ་ཤ་ཝ་རི་ཞེས་པའི། །

parna shawa ri zhepé

Goddess known as Parṇaśavarī,

ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

lhamo khyö la chaktsal tö

To you I offer homage and praise!

 

བདག་དང་སློབ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས། །

dak dang lobma gyüpar ché

We—master, disciples and retinue—

ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་གསོལ་གྱིས། །

lhamo khyö la kyab sol gyi

Take refuge in you, O Goddess.

ཡམས་ནད་རིམས་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལས། །

yam né rimné chukné lé

May you always protect us

རྟག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྲུང་བར་མཛོད། །

taktu khyö kyi sungwar dzö

From all epidemics and disease among humans and livestock!

 

ཅེས་པ་འདི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བརྒྱ་རྩ་བླུག་སྐབས། ལོ་མ་གྱོན་མ་མང་དུ་བླུགས་དུས། བུད་མེད་གསེར་བཙོ་མའི་མདོག་ཅན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་མཇལ་བས། དེ་རང་གི་ཨ་མ་ཡིན་སྙམ་ནས་ནུ་མ་ནུས་པར་རྨིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་རཱ་གས་བྲིས་པའོ༎ ༎

When I was pouring a hundred libations as part a pacifying fire puja, and it came time to pour multiple offerings to Parṇaśavarī, I saw a full-figured lady the colour of burnished gold and bedecked with various ornaments. I felt that she was my mother and dreamt that I suckled on her breast. On the basis of that vision, I, Arāga, put this into writing.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: karma chags med. "lha mo paR+Na sha ba ri'i gsol 'debs/." In gsung 'bum/_karma chags med/ (gnas mdo dpe rnying nyams gso khang /). BDRC W1KG8321. Volume 42: 437–438

 

Version: 1.0-20210706

  1. i.e., Maitreya.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept