Könchok Chidü Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersKatok Rigdzin Tsewang Norbu | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Katok Rigdzin Tsewang Norbu

Guru Padmasambhava (Könchok Chidü)

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་སྦྱིན་བཞུགས་སོ། །

Bestowal of Wish-Fulfilling Treasure

A Prayer to the Lineage of Könchok Chidü

by Rigdzin Tsewang Norbu

 

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

guru pema siddhi hung hrih

Guru padma siddhi hūṃ hrīḥ

 

གདོད་ནས་བྱང་ཆུབ་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་བ་ཆེ། །

döné changchub trödral dewa ché

Primordially awakened, unelaborate great bliss—

ཀུན་བཟང་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang öpakmé la solwa deb

Samantabhadra-Amitābha, to you I pray.

 

ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། །

tsemé nyingjé terchen küntu gyé

Great all-pervading treasury of boundless compassion—

འཕགས་མཆོག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pakchok namkha gyalpor solwa deb

Supreme Ārya King of Space,1 to you I pray.

 

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །

gyal kün yeshe trinlé chikdü pa

Single embodiment of all the victorious one’s wisdom and activity—

སངས་རྒྱས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye pema jungné la solwa deb

Buddha Padmasambhava, to you I pray.

 

བདེ་ཆེན་གཉུག་མའི་ཆོས་དབྱིངས་ཞིང་གི་བདག །

dechen nyukmé chöying zhing gi dak

Queen of the dharmadhātu realm of natural great bliss—

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yeshe tsogyal zhab la solwa deb

Yeshe Tsogyal, at your feet I pray.

 

དྲི་མེད་འོད་གསལ་རྒྱས་པའི་རང་གཟུགས་ཉིད། །

drimé ösal gyepé rang zuk nyi

Embodiment of immaculate and extensive clear light—

རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin jatsön nyingpor solwa deb

Rigdzin Jatsön Nyingpo,2 to you I pray.

 

ཐོགས་མེད་ཟང་ཐལ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་དཔལ། །

tokmé zangtal tulzhuk chöpé pal

Splendid master of unconstrained, uninhibited conduct—

རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin düdul dorjér solwa deb

Rigdzin Düdul Dorje,3 to you I pray.

 

རྒྱུན་མཐའི་སར་བཞུགས་བྱང་སེམས་འགྲོ་བའི་མགོན། །

gyün té sar zhuk changsem drowé gön

Bodhisattva at the end of the continuum, protector of beings—

རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin longsal nyingpor solwa deb

Rigdzin Longsal Nyingpo,4 to you I pray.

 

སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །

sizhi chi pal kunzang gyutrul gar

Illusory play of Samantabhadra, universal splendour of existence and peace—

པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema dechen lingpar solwa deb

Pema Dechen Lingpa,5 to you I pray.

 

སྙིགས་དུས་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །

nyikdü drodul gyalwé trinlé pa

Tamer of beings in this decadent age with the activity of the victors—

རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin tsewang norbur solwa deb

Rigdzin Tsewang Norbu, to you I pray.

 

གངས་ཅན་མགོན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

gangchen gönpö namtrul tamché khyen

All-knowing emanation of the protector of the Land of Snows—

བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kagyü trinlé shingtar solwa deb

Kagyü Trinlé Shingta,6 to you I pray.

 

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་འདུལ་རིག་སྔགས་འཆང་། །

pemé gyaltsab drodul rik ngakchang

Padma’s representative, tamer of beings and holder of vidyā-mantras—

རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé drakpo tsal la solwa deb

Dorje Drakpo Tsal,7 to you I pray.

 

ལུང་བསྟན་མཆོག་གཉིས་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །

lungten chok nyi sa chü wangchuk ché

Great lord of the tenth bhūmi and holder of two supreme prophecies—

པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema nyinjé wangpor solwa deb

Pema Nyinjé Wangpo,8 to you I pray.

 

བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཀའ་བབས་ལུང་མཆོག་ཐོབ། །

bai rö namtrul kabab lung chok tob

Emanation of Vairotsana and recipient of sublime authoritative transmissions—

པདྨ་གར་དབང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema gar wang tsal la solwa deb

Pema Garwang Tsal,9 to you I pray.

 

ཁྲི་སྲོང་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་འབྱིན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །

trisong namtrul ter jin khorlö gyur

Emanation of Tri Songdetsen and sovereign of treasure-revealers—10

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamyang khyentsé wangpor solwa deb

Jamyang Khyentse Wangpo, to you I pray.

 

ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

chö kyi dorjé chö kyi gyatso dang

Chökyi Dorje,11 Chökyi Gyatso,12

པདྨ་བི་ཛ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །

pema bi dza lodrö gyatsö zhab

Pema Vijaya13 and noble Lodrö Gyatso,14

བདག་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །

dak gyü mindrol dzepé kadrinchen

You who kindly mature and liberate my mind,

དྲན་ཆོག་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok tsawé lamar solwa deb

Root guru, the mere thought of whom suffices, to you I pray.

 

ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་བོ་མཆོག །

yidam kyilkhor gyatsö tsowo chok

Supreme among the oceanic maṇḍalas of yidam deities—

གུ་རུ་ཞི་དང་དྲག་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

guru zhi dang drakpor solwa deb

Peaceful and wrathful gurus, to you I pray.

 

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ། །

né sum khandro yong kyi chi pal ché

Awesome embodiment of all the ḍākinīs of the three abodes—

ཌཱ་ཀི་སིང་ཧ་མུ་ཁར་གསོལ་བ་འདེབས། །

daki singha mukhar solwa deb

Ḍākiṇī Siṃhamukhā, to you I pray.

 

དེ་ལྟར་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི། །

detar la drub könchok chidü kyi

Through the power of praying single-pointedly in this way

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མར། །

tsa gyü lama yidam khandromar

To the root and lineage gurus, yidams and ḍākinīs

རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་མཐུས་རྣལ་འབྱོར་བདག །

tsechik solwa tab tü naljor dak

Of the Könchok Chidü guru sādhana, may I, a yogi,

དུས་འདི་ནས་བརྩམ་སྐྱེ་བ་ཇི་སྲིད་དུ། །

dü di né tsam kyewa jisi du

From this moment on, throughout all my future lives,

དད་གུས་ཤེས་རབ་ལས་འབྲས་ཡིད་ཆེས་ལྡན། །

dé gü sherab lé dré yiché den

Have faith, devotion, intelligence and trust in karmic consequences.

 

དམ་པས་རྗེས་བཟུང་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་རྫོགས། །

dampé jezung wangtri dampa dzok

May I be guided by the sublime guru, receive all empowerments and instructions,

དམ་ཚིག་རྣམ་དག་བསྐྱེད་རྫོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །

damtsik namdak kyedzok yönten gyé

Maintain pure samaya and develop all the qualities of generation and perfection.

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་ཀུན་ཐར་ལམ་ལ། །

tong tö dren rek dro kün tarlam la

May I become a guide who leads onto the path of liberation

འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་བདག་ཉིད་འགྱུར་བ་དང་། །

drenpé depön daknyi gyurwa dang

All those beings who see me, hear me, think of me, or come into contact with me in any way.

མཐར་ཐུག་རང་དོན་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྲོལ་ནས། །

tartuk rangdön chö kyi kur drol né

Having attained my own ultimate aim, liberation in dharmakāya,

གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིས། །

zhendön zukku gyün michepa yi

May I continually work for others’ sake through the nirmāṇakāya,

ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བ་འདྲེན་བྱེད་པ། །

namkhé talé drowa dren jepa

Guiding beings everywhere throughout the far reaches of space,

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

gönpo öpakmé dang tsungpar shok

And thus may I become the equal of protector Amitābha himself.

 

དེ་ལྟར་བླ་སྒྲུབ་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་སྦྱིན་ཞེས་པ་འདིའང་། ས་ཕོ་རྟའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་གང་བ་ལ། བོད་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དབུས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་རྡོ་རིང་རྗེ་འབངས་དད་པ་ཅན་གྱི་ངོར་བརྗོད་པ་དགེའོ།། །།

This prayer for the guru sādhana entitled Bestowal of Wish-Fulfilling Treasure was spoken by Rigdzin Tsewang Norbu in the central temple of Samyé, the Unchanging and Spontaneously Present, at the end of the waxing phase of the Month of Miracles during the male Earth Horse year in response to a request from Lord Doring and his faithful subjects. May it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources

Rig 'dzin tshe dbang nor bu "dkon mchog spyi 'dus kyi brgyud pa'i gsol 'debs yid bzhin gter sbyin" In blo gros mtha' yas, ed. rin chen gter mdzod chen mo/. 70 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008 (BDRC W1KG14). Vol. 8: 363–365

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. “dkon mchog spyi 'dus brgyud 'debs kha skong” In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986) Vol. 3: 399

 

Version: 1.0-20221120

 1. A form of Avalokiteśvara.
 2. 1585–1656. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jatson-nyingpo/
 3. Powo Tertön Düdul Dorje (1615–1672).
 4. 1626–1692. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/longsal-nyingpo/
 5. Rongtön Pema Dechen Lingpa (d. 1713).
 6. The Seventh Drukchen, Kagyü Trinlé Shingta (1718–1766).
 7. The Fourth Dzigar, Dorje Drakpo Tsal (1740–1798).
 8. The Ninth Situ, Pema Nyinjé Wangpo (si tu padma nyin byed dbang po, 1774–1853). See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/situ-pema-nyinje-wangpo/
 9. Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813–1899).
 10. This and the subsequent three lines were added by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1893–1959).
 11. Fifth Dzogchen Rinpoche, Thupten Chökyi Dorje (1872–1935).
 12. Katok Situ Chökyi Gyatso (1880–1925).
 13. Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal (1871–1926).
 14. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept