Nyingtik Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Schools & Systems › Dzogchen | Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiVima Nyingtik | Tibetan MastersLongchen Rabjam | Tibetan MastersMinling Terchen Gyurme Dorje | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Samantabhadra & Consort

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེ་སྙིང་ཏིག་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to the Lineage of the Great Heart-Essence, the Pith Instruction Section of the Great Perfection

by Longchen Rabjam (with supplements from Minling Terchen, Jamyang Khyentse Wangpo & Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö)

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ.

གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དང་། །

dömé gönpo kunzang yabyum dang

Primordial protector Samantabhadra together with the consort,

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་། །

lhündrub gyalwa zhitro rabjam dang

Infinite spontaneously present victorious ones, peaceful and wrathful,

བདེ་ཆེན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ། །

dechen gyalwa dorjé chang chen la

And great Vajradhara, conqueror of great bliss,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་། །

yeshe gyuma dorjé sempa dang

Vajrasattva, illusory manifestation of primordial wisdom,

དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །

kyilkhor ngadak chakna dorjé dang

Vajrapāṇi, sovereign lord of the maṇḍala,

རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། །

gyalwé namtrul garab dorjé la

And Garab Dorje, emanation of the victorious ones,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

མཁྱེན་རབ་སྤྲུལ་པ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་། །

khyenrab trulpa jampal shenyen dang

Mañjuśrīmitra, the manifestation of perfect knowledge,

བློ་མཆོག་མངའ་བ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་། །

lo chok ngawa shiri singha dang

Śrī Siṃha, possessor of supreme intelligence,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་ལ། །

ngödrub chok nyé jnana sutra la

And Jñānasūtra, who gained the highest accomplishment,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བི་མ་མི་ཏྲ་དང་། །

khedrub chenpo bima mitra dang

Vimalamitra, the great scholar and adept,

རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །

rangjung chenpo pema jungné dang

Padmasambhava, the great spontaneously arisen master,

ཚོགས་ཆེན་གཉིས་རྫོགས་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ལ། །

tsokchen nyi dzok chögyal chenpo la

And the great Dharma-King, who perfect vast twofold accumulation,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

སེམས་ཉིད་དབང་ཐོབ་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། །

semnyi wang tob tingdzin zangpo dang

Tingdzin Zangpo, who gained the power of mind’s true nature,

ཐར་གླིང་སྣང་བྱེད་ལྡང་མ་ལྷུན་རྒྱལ་དང་། །

tar ling nangjé dang ma lhün gyal dang

Dangma Lhungyal, illuminating sun of liberation’s sanctuary,

འོད་གསལ་ལུས་གྲུབ་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ལ། །

ösal lü drub sengé wangchuk la

And Senggé Wangchuk, who actualized the body of clear light,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

ཆོས་ཉིད་མི་གཡོ་རྒྱལ་བ་ཞང་སྟོན་དང་། །

chönyi miyo gyalwa zhang tön dang

Gyalwa Zhangtön,1 who never moved from the dharmatā,

གསུང་རབ་མཛོད་བརྙེས་མཁས་པ་ཉི་འབུམ་དང་། །

sung rab dzö nyé khepa nyi bum dang

Khepa Nyibum,2 who discovered a treasure trove of teachings,

དམ་ཆོས་རྒྱས་མཛད་གུ་རུ་ཇོ་འབེར་ལ། །

damchö gyé dzé guru jo ber la

And Guru Jober,3 who caused the sacred Dharma to flourish,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་ཞིག་སེང་གེ་རྒྱབ་པ་དང་། །

zungdzin trulzhik sengé gyabpa dang

Senggé Gyabpa, who destroyed the delusion of dualistic grasping,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་གྲུབ་ཆེན་མེ་ལོང་དང་། །

ngödrub chok nyé drubchen melong dang

Drupchen Melong,4 who gained the supreme form of attainment,

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཛ་ལ། །

rigdzin chenpo ku ma radza la

And the great vidyādhara Kumārāja,5

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་། །

ösal gyuma longchen rabjam dang

Longchen Rabjam, master of illusory clear light,

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །

khedrub chenpo khyabdal lhündrub dang

Khyabdal Lhundrup,6 the great scholar and adept,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གྲགས་པ་འོད་ཟེར་ལ། །

trulpé ku chok drakpa özer la

And Drakpa Özer,7 supreme nirmāṇakāya,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་དང་། །

trulzhik chenpo sangye wönpo dang

Sangyé Wönpo, the great destroyer of delusion,8

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་། །

gyalwé dungtsob dawa drakpa dang

Dawa Drakpa,9 successor to the victorious ones,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལ། །

drubpé wangchuk kunzang dorjé la

And Kunzang Dorje,10 mighty lord of siddhas,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

སྙིང་པོའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་དང་། །

nyingpö ngadak gyaltsen palzang dang

Gyaltsen Palzang,11 sovereign of the essential teachings,

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་དང་། །

gyalwé lungten natsok rangdrol dang

Natsok Rangdrol,12 who was prophesied by the Victor,

འཁོར་འདས་རྒྱ་གྲོལ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ལ། །

khordé gya drol tendzin drakpa la

And Tendzin Drakpa,13 who released the bonds of saṃsāra and nirvāṇa,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་དང་། །

sheja künzik do ngak tendzin dang

Dongak Tendzin,14 who see all knowable things,

གསང་བདག་དཔའ་བོ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །

sangdak pawo trinlé lhündrub dang

Trinlé Lhundrup,15 the heroic lord of secrets,

བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ལ། །

gyü sol kündü terchen lama la

And Terchen Lama,16 in whom all lineage traditions converged,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །

bimé namtrul rinchen namgyal dang

Rinchen Namgyal,17 the emanation of Vimalamitra,

མཚོ་རྒྱལ་དངོས་སྣང་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་དང་། །

tsogyal ngö nang mingyur pal drön dang

Mingyur Paldrön,18 who was Yeshe Tsogyal in person,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཨཽ་ཌཱི་ཡཱ་ན་ལ། །

tamché khyenpa odiyana la

And the all-knowing Oḍḍiyāna,19

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །

rigdzin gyurmé trinlé namgyal dang

The vidyādhara Gyurme Trinlé Namgyal,20

གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་དང་། །

dömé gönpo trinlé chö drön dang

Trinlé Chödrön,21 the primordial protector,

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ལ། །

künkhyen nyipa dorjé ziji la

Dorje Ziji,22 the second omniscient one,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །

tamché khyen ngö pema gargyi wang

Pema Garwang,23 who was the all-knowing one in person,

མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

khé dang drubnyé tukchok dorjé tsal

Tukchok Dorje Tsal,24 who gained learning and accomplishment,

རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལ། །

dorjé chang ngö ösal nyingpo la

And Ösal Nyingpo,25 who was Vajradhara in the flesh,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕ་མཐའ་ཡས། །

khyentsé nüpé yeshe pata yé

You whose wisdom of knowledge, love and capacity is unlimited,

སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྦྱིན་མཁན། །

mindrol dampé dütsi chok jin khen

Bestower of sublime nectarous instructions that mature and liberate,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

kadrin nyammé tsawé lama la

Root guru, whose kindness is without equal,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

To you I pray: look upon me with your eyes of compassion,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཆོག །

kadak lhündrub zabmö neluk chok

Inspire me to realize here and now the sublime natural state

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

danta nyi du tokpar jingyi lob

Of profound primordial purity and spontaneous presence!

 

རེ་དོགས་བློ་ཟད་འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ། །

redok lo zé khordé chökur drol

May the mind of hope and fear dissolve, saṃsāra and nirvāṇa be liberated into dharmakāya

ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་རིག་པར་ཤར། །

lhündrub ösal zangtal rigpar shar

And dawn as the pure, all-penetrating awareness of spontaneously present luminosity.

སྐུ་གསུམ་རྩལ་རྫོགས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་རྟོགས། །

ku sum tsal dzok pogyur mepar tok

May I realize the full strength of the three kāyas, beyond transition or change,

བདག་གཞན་ཡོངས་གྲོལ་ཀུན་བཟང་ཐོབ་པར་ཤོག །

dakzhen yong drol kunzang tobpar shok

And may I and others be fully liberated and attain the level of Samantabhadra!

 

ཞེས་དད་མོས་ལྡན་པའི་རེ་སྐོང་དུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །།

Dharmamati added extra lines to fulfil the wish of a faithful devotee.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023.

 

Sources:

klong chen rab 'byams pa dri med ʼod zer. snying thig ya bzhi (dar thang glog klad par ma). 5 vols. Cazadero, Ca: Yeshe De Text Preservation Project, 1992. (BDRC W1KG12048). Vol. 5: 10–13

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "rdzogs pa chen po man ngag sde snying tig chen mo'i brgyud pa'i gsol 'debs". In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020. Vol. 14: 387–390.

'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. "snying thig ma bu'i brgyud 'debs kha skong". In rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. Vol. 3: 403.

 

Version: 1.1-20230216

 1. Zhangtön Tashi Dorje (zhang ston bkra shis rdo rje, 1097–1167).
 2. Khepa Nyima Bum (mkhas pa nyi ma 'bum, 1158–1213).
 3. Guru Jober (gu ru jo 'ber, 1196–1255).
 4. Drupchen Melong Dorje (grub chen me long rdo rje, 1243–1303).
 5. Rigdzin Kumārādza (rig 'dzin ku mā rā dza, 1266–1343).
 6. Khyab brdal lhun grub, 1304?–1400?
 7. Grags pa 'od zer, 1356–1409
 8. Trulzhik Sangyé Wönpo Sherab Gyatso ('khrul zhig sangs rgyas dbon po shes rab rgya mtsho, 14th–15th C.)
 9. Gyalsé Dawa Drakpa (rgyal sras zla ba grags pa, 14th–15th C.)
 10. Drupchen Kunzang Dorje (grub chen kun bzang rdo rje, 14th–15th C.)
 11. Chöjé Kunga Gyaltsen Palzang (chos rje kun dga’ rgyal mtshan dpal bzang, 1497–1568).
 12. Tulku Natsok Rangdrol (sprul sku sna tshogs rang grol, 1494–1571).
 13. Tulku Tendzin Drakpa (sprul sku bstan 'dzin grags pa, 1536–1597)
 14. Nyötön Dongak Tendzin (smyos ston mdo sngags bstan 'dzin, 1576–1628).
 15. Sangdak Trinlé Lhundrup (gsang bdag 'phrin las lhun grub, 1611–1662).
 16. Terdak Lingpa Gyurme Dorje (gter bdag gling pa, 1646–1714)
 17. Gyalse Rinchen Namgyal (rgyal sras rin chen rnam rgyal, 1694–1758).
 18. Minling Jetsün Mingyur Paldrön (smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron, 1699–1769)
 19. Orgyen Chökyi Drakpa (O rgyan chos kyi grags pa, b. 1676).
 20. Minling Trichen Gyurme Trinlé Namgyal (smin gling khri chen 'gyur med 'phrin las rnam rgyal, 1765–1812).
 21. Minling Jetsün Trinlé Chödrön (smin gling rje btsun 'phrin las chos sgron).
 22. Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).
 23. Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé (1813–1899).
 24. Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal (1871–1926).
 25. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1893–1959), who was also known as Kunzang Ösal Nyingpo.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept