Glorious Gift of Longevity and Granting All Desires

Practices › Saving Lives | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Amitāyus, Buddha of Boundless Life

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཚེ་ཐར་གཏོང་བའི་ཆོ་ག་ཚེ་རིང་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་བཞུགས།

The Glorious Gift of Longevity and Granting All Desires

A Liturgy for Saving Lives

by Mipham Rinpoche

 

སེམས་ཅན་དེའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་བསྒོམས་ལ།

Visualize Amitāyus, Lord of Boundless Life, above the heads of the beings to be released and recite:

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

dak dang semchen tamché dü di né zung té changchub nyingpö bardu gyalwa tsé dang yeshe pak tu mepa la kyab su chi o

From now on until we reach the essence of awakening, I and all sentient beings take refuge in Amitāyus, the Victor of Boundless Life and Wisdom.

ལན་གསུམ།

Three times.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཏེ་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཚེ་ཐར་གཏོང་བའི་དགེ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

semchen tamché chiwé jikpa lé tar té chimé takpa dampé gopang tobpé chedu tsé tar tongwé gewa drubpar ja o

In order to free all beings from the fear of death, and so they attain the sublime level of unending deathlessness, we will engage in the virtue of saving lives.

སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ལན་གསུམ། ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམས་ནས། ཚེ་གཟུངས་ཚར་གསུམ་བརྗོད་ལ་ནས་འཐོར་བས་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེའི་རིགས་ཅན་འཆི་བས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བདག་ལས་རྒྱལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ།

Recite this verse three times, then generate the four immeasurables. Now recite The Dhāraṇī of Boundless Life1 three times and scattering barley over them imagine these sentient beings and their whole species conquer all fear of death, and the Lord of Death himself, and that throughout all their lives they obtain the siddhi of boundless life.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagawate | aparimita ayurjnana subinischita tejo rajaya | tathagataya arhate samyaksambuddhaya | tadyatha om punye punye maha punye | aparimita punye aparimita punya jnana sambharo pachite | om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha |

oṃ namo bhagavate aparimitāyur-jñāna-suviniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya | tadyathā | oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye 'parimita-puṇye 'parimita-puṇya-jñāna-saṃbhāropacite | oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddhe dharmate gagana-samudgate svabhāva-viśuddhe mahā-naya-parivāre svāhā |

ཡེ་དྷར་བཟླ་ཞིང་ཚེ་ཐར་གྱི་རྟགས་གདབ་དགོས་ན་བྱ། མཆན། དཔྲལ་བར་མར་གྱི་གཡུང་དྲུང་དང༌། སྟེང་དུ་ཉི་ཟླ་བཀོད་ལ།

Then, recite the ye-dharmā mantra, and, if you wish, mark the beings to be released with the sign of saving lives. Draw a svastika with sun and moon above on their foreheads with butter.

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha |

oṃ ye dharmā hetu prabhāvā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat | teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā ||

སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌།

Then, purify them with the svabhāva-mantra:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ།

om sobhava shuddho sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་དམིགས་བྱའི་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར།

tongpé ngang lé mik jé lü pung kham kyemché tamché namdak dewa chenpö rangzhin chöpé trinpung sam gyi mi khyabpar gyur

Out of the state of emptiness, the body, aggregates, elements, and sense fields of the beings that are the focal point of the practice become inconceivable cloud banks of offerings, whose nature is complete purity and great bliss.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་བརླབས།

Bless them with oṃ āḥ hūṃ and the sky-treasury mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tatagaté bayo bisho mukhebé sarva takham udgaté saparana imam gagana kham soha |

namaḥ sarvatathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ | sarvathā kham udgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ svāhā ||

ཀྱེ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །

kyé chok chü zhing na zhukpa yi

Kyé! To the buddhas residing in the ten directions’ pure realms,

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདན་དང༌། །

sangye chö dang gé den dang

To the Dharma, and to the Saṅgha,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

lama yidam khandrö tsok

To the gathering of gurus, devas, and ḍākinīs,

ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག །

chökyong norlha ter gyi dak

To the dharmapālas, wealth deities and treasure guardians,

ཡུལ་རིས་ཟོ་དོར་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང༌། །

yul ri zodor karchok kyong

To the chief local deities, and to those who guard virtue,

ཚེ་རྫི་ཚེ་མགོན་ཚེ་འཛིན་ལྷ། །

tsé dzi tsé gön tsendzin lha

To the deities with power over life, who guard life, who control life,

འགོ་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

go zhing kyobpé lhatsok la

And to all the deities who nurture and protect life

མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་བ་ནི། །

chöpa dampa bulwa ni

I make this sacred offering.

སྲོག་དབུགས་རྣམ་ཤེས་ལྡན་པ་ཡི། །

sok uk namshé denpa yi

May all sentient beings, endowed with consciousness

སེམས་ཅན་འདི་ནི་ཚེ་བདུད་ལས། །

semchen di ni tsé dü lé

And the breath that supports their vitality, be freed

ཐར་ཏེ་འཇིགས་མེད་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ། །

tar té jikme ukyung tob

Of all that endangers their life and be relieved of their fears.

འདི་ཡི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །

di yi pung kham kyemché nam

Their aggregates, elements, and sense fields

རང་བཞིན་རྣམ་དག་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

rangzhin namdak chöpé trin

Are clouds of offerings, by nature completely pure.

ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་སྤྲོ་བྱེད་ཅིང༌། །

namkha khyabpar tro jé ching

They bring pleasure that fills the entire sky,

འདོད་ཡོན་ཀུན་ལྡན་བདེ་བ་ཆེ། །

döyön künden dewa ché

The great bliss of everything to delight the senses.

འཆི་མེད་ཚེ་མཆོག་གྲུབ་པའི་རྫས། །

chimé tsé chok drubpé dzé

May these substances that bring supreme immortality,

མུ་མཐའ་མེད་པར་ཡོངས་ཤར་བས། །

muta mepar yong sharwé

Manifested here in a boundless and infinite array,

ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང༌། །

khyé nam tukdam nyenpo kang

Fulfil your sacred and weighty pledges,

དགྱེས་རབ་མཆོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

gyé rab chok dangden gyur chik

And bring the most sublime and supreme delight!2

བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གིས། །

dak dang gyujor yöndak gi

May all infinite sentient beings —

ཐོག་དྲངས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན། །

tok drang khanyam semchen kün

Headed by us and all sponsors and donors —

དས་མིན་འཆི་བའི་སྐེག་ལས་ཐར། །

dé min chiwé kek lé tar

Be freed from all obstacles that bring untimely death.

ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཚོ་འགྱུར་ཞིང༌། །

shintu yün ring tso gyur zhing

May we live for an extremely long time,

བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་འཐོབ་བར་ཤོག །

delek püntsok tobwar shok

And may every form of goodness and happiness be ours!

ཕུང་ཁམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཅིང༌། །

pung kham nyampa sorchü ching

May any degeneration of the aggregates and elements be restored!

བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་གསོས་སུ་སྨིན། །

tenyö dangchü sö su min

May the vital essence of the inanimate and animate universe be rejuvenated!

ཚེ་དཔལ་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་རྒྱས། །

tsé pal trakdang ziji gyé

May our longevity and wellbeing, our radiance and splendour flourish!

ནད་མེད་ཆོས་འབྱོར་འཕེལ་བར་ཤོག །

nemé chö jor pelwar shok

May we be free from illness and possess the wealth of Dharma!

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

dak dang semchen tamché kün

Until we and all sentient beings

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱི་བར། །

lamé changchub tob kyi bar

Reach unsurpassed awakening,

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཚེ་རིང་ཞིང༌། །

kyewa küntu tsering zhing

Throughout all our lives,

འཆི་མེད་ཚེ་མཆོག་གྲུབ་པར་ཤོག །

chimé tsé chok drubpar shok

May we always have supreme immortality.

དགེ་འདིས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཀུན། །

gé di khanyam drowa kün

Through this merit

སྐྱེ་འཆི་ལས་འདས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

kyechi lé dé dorjé ku

May all infinite sentient beings

མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི། །

gönpo tsepakmé pa yi

Attain the vajrakāya, beyond birth and death,

གོ་འཕང་དམ་པ་འཐོབ་པར་ཤོག །

gopang dampa tobpar shok

The sublime level of Lord Amitāyus.

ཅེས་བརྗོད་ལ། ཞབས་བརྟན་ཡིན་ན། །

That being recited, if you wish to add a long-life prayer for the guru:

འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ལེགས་བྱས་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །

ditar drubpé lek jé tendrel gyi

Through the auspicious connection of having done this good act

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྐ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཞིང༌། །

palden lama ka tsé rabten zhing

May the form and life of the glorious gurus be perfectly stable,

རྨད་བྱུང་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་ཁྱབ། །

mejung trinlé chok chur rabtu khyab

May their wondrous activities fill all the ten directions

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

tuk kyi zhedön yongsu drubpar shok

And may the wishes of their awakened minds be completely fulfilled!

ཞེས་སྦྱར། མཐར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཅི་རིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །

Conclude by scattering flowers while reciting whatever verses of auspiciousness are appropriate. Then dedicate the merit well.

 

གསེར་འཕྱངས་མེ་བྱ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་བས་གང་ཤར་བཀོད་པ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ །མངྒལཾ།

On the eighth day of the tenth month of the female Fire Bird year,3 Mipham Namgyal wrote down whatever came to his mind. May it bring auspiciousness. Maṅgalaṃ!

 

| Samye Translations 2019, (trans. Stefan Mang and Peter Woods).

 

Version: 1.2-20230303

  1. This is the dhāraṇī from The Sublime Sūtra of the Great Vehicle entitled “Boundless Life and Wisdom” (D 675, ārya-aparimita-āyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra, ‘phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo)
  2. Here Mipham Rinpoche refers to the main goals of the gaṇacakra practice, namely the fulfilment (bskang ba) and delight (dgyes pa) of the assembled deities.
  3. Thus Mipham Rinpoche wrote the liturgy on Wednesday, the 1st of December, 1897, when he was 51 years old.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept