Illuminating the Path to Liberation

Practices › Ngöndro | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Français | 中文 | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Field of Merit

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཐར་ལམ་རབ་གསལ།

Illuminating the Path to Liberation

A Preliminary Practice (Ngöndro)

by Jamgön Mipham Rinpoche

 

བླ་མ་མཁྱེན།

lama khyen

O guru, care for me!

ལན་གསུམ།

Three times

 

Common Preliminaries

Freedoms and Advantages

དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་འདྲ། །

daljor nyé ka udum wara dra

The freedoms and advantages are difficult to find, like the uḍumbara flower,

རྙེད་ན་དོན་ཆེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག །

nyé na dön ché yizhin nor lé lhak

And, when secured, are of immense significance — greater even than a wish-granting jewel.

འདི་འདྲ་རྙེད་པ་ད་རིས་ཙམ་ཞིག་ལ། །

dindra nyepa dari tsam zhik la

Yet now that we have this unique opportunity,

དོན་ཆེན་གཏན་གྱི་འདུན་མ་མི་སྒྲུབ་པར། །

dön chen ten gyi dünma mi drubpar

We fail to accomplish what is of long-term value

དོན་མེད་ཆུད་ཟར་གྱུར་པ་བདག་ཅག་ལ། །

dönmé chü zar gyurpa dakchak la

And instead waste our time in frivolous pursuits—

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས། །

könchok kündü lamé tukjé zik

O guru, embodiment of the Three Jewels, look upon us with compassion!

དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

daljor dönyö jepar jingyi lob

Grant your blessings and inspire us to make the most of the freedoms and advantages!

དམིགས་རྐང་དང་པོའོ། །

This was the first contemplation phase.

Impermanence and Death

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་གློག་བཞིན་གཡོ། །

düjé tamché mi tak lok zhin yo

All conditioned things are as transient as lightning in the sky.

སྣོད་བཅུད་གང་ལ་བསམས་ཀྱང་འཇིག་པའི་ཆོས། །

nöchü gangla sam kyang jikpé chö

Consider the environment or its inhabitants: everything perishes in the end.

འཆི་བ་ངེས་ཤིང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཀྱང་། །

chiwa ngé shing namchi chamé kyang

Death is inevitable, yet the time of death is uncertain.

རྟག་འཛིན་སེམས་ཀྱིས་རང་མགོ་བསྐོར་ནས་སུ། །

takdzin sem kyi rang go kor né su

We thus deceive ourselves in the belief that things endure

བག་མེད་ངང་དུ་གནས་པ་བདག་ཅག་ལ། །

bakmé ngang du nepa dakchak la

And spend our time without due care and attention—

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

könchok kündü lamé tukjé zik

O guru, embodiment of the Three Jewels, look upon us with compassion!

མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mitak chiwa drenpar jingyi lob

Grant your blessings and inspire us to be mindful of impermanence and death!

དམིགས་རྐང་གཉིས་པའོ། །

This was the second contemplation phase.

Actions and Their Effects

དཀར་ནག་ལས་འབྲས་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །

karnak lé dré namyang chü mi za

The results of positive and negative deeds do not go to waste.

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ལམ་འདི་ལས། །

gyundré luwa mepé lam di lé

It is through the infallible operation of cause and effect

འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཆོས་སུ་སྣང་། །

khor dang nyangen depé chö su nang

That all the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa come about.

རང་བྱས་རང་ལ་སྨིན་པར་ངེས་ན་ཡང་། །

rang jé rang la minpar ngé na yang

Although we are sure to experience the effects of our own actions,

ཚུལ་བཞིན་འཇུག་ལྡོག་མི་ནུས་བདག་ཅག་ལ། །

tsulzhin jukdok mi nü dakchak la

Still we are incapable of acting and refraining from actions accordingly.

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

könchok kündü lamé tukjé zik

O guru, embodiment of the Three Jewels, look upon us with compassion!

དགེ་སྡིག་བླང་དོར་བགྱིད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gedik langdor gyipar jingyi lob

Grant your blessings and inspire us to adopt virtuous action and abandon harmful deeds!

དམིགས་རྐང་གསུམ་པའོ། །

This was the third contemplation phase.

Trials of Saṃsāra

བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མང་དང་ལྡན། །

zöpar kawé dukngal mang dangden

We face so many sufferings that are difficult to endure,

བདེ་བར་སྣང་བས་ཡིད་བསླུས་འགྱུར་བ་ཅན། །

dewar nangwé yi lü gyurwa chen

And apparent pleasures deceive us with their transience.

ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །

zakché pungpo tadak dukngal gyu

All defiled aggregates are but the cause of suffering.

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་མེ་ཡི་འོབས་འདྲ་ཡང་། །

kham sum khorwa mé yi ob dra yang

Saṃsāra's three realms are just like a pit of flames,

དེ་ལྟར་མི་ཤེས་ཆགས་ལྡན་བདག་ཅག་ལ། །

detar mi shé chakden dakchak la

Yet in our failure to understand this, we remain attached.

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

könchok kündü lamé tukjé zik

O guru, embodiment of the Three Jewels, look upon us with compassion!

ངེས་འབྱུང་བསམ་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngejung sampa kyewar jingyi lob

Grant your blessings and inspire us to develop an attitude of renunciation!

དམིགས་རྐང་བཞི་བའོ། །

This was the fourth contemplation phase.

 

Uncommon Preliminaries

དེ་ནས་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། །

Taking Refuge

མདུན་དུ་དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་ཡ་ག་ལྔའི། །

dündu paksam shing chen yaga ngé

In the space before me is a great wish-fulfilling tree with five main branches;

དབུས་སུ་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

ü su lama orgyen dorjé chang

In its centre is the guru Vajradhara of Oḍḍiyāna,

བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐོར། །

gyüpé lama yidam khandrö kor

Surrounded by the lineage gurus, yidam deities and ḍākinīs.

མདུན་དུ་སྟོན་མཆོག་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dündu tönchok dü sum sangye nam

In front of him is the supreme teacher together with the buddhas of the three times.

གཡས་སུ་ཉེ་སྲས་ཐེག་མཆོག་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

yé su nyesé tek chok pakpé tsok

To his right are the eight close sons and the noble assembly of the Mahāyāna.

རྒྱབ་ཏུ་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་རྣམ་པ་ཅན། །

gyabtu sung rab lekbam nampachen

Behind is the word of the Buddha in the form of scriptures.

གཡོན་དུ་མཆོག་བརྒྱད་ཉན་རང་དགེ་འདུན་དང་། །

yön du chok gyé nyenrang gendün dang

To his left are the eight supreme disciples and saṅgha of śrāvakas and pratyekabuddhas.

མཐའ་སྐོར་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས་རྣམས་ཏེ། །

takor yeshe chökyong tsok nam té

Surrounding them all are the wisdom dharma-protectors,

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་སྐྱབས་ཡུལ་ཐབས་ཅད་ཀུན། །

chok chu dü sum kyabyul tab ché kün

And all the sources of refuge of the ten directions and three times

མ་ཚང་མེད་པ་ཏིལ་གོང་ལྟར་གསལ་བའི། །

ma tsang mepa til gong tar salwé

In their entirety with none missing, like a mass of sesame seeds.

མདུན་དུ་རང་དང་མ་སོགས་ལྟོས་བཅས་དང་། །

dündu rang dang ma sok tö ché dang

Before them all, I, my mother and other close relations,

མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་གུས་བཏུད་དེ། །

khakhyab semchen kün gyi gü tü dé

And all beings who pervade the whole of space bow down together in devotion

དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

dü di né zung changchub nyingpö bar

And consider that from now until we attain the essence of awakening,

ཡིད་ཆེས་མཆོག་གིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བསམ། །

yiché chok gi kyab su drowar sam

We take refuge with the utmost confidence and trust:

ནམ་མཁའི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི། །

namkhé né su namkha gangwa yi

I and all beings of the six classes respectfully take refuge

བླ་མ་ཡིད་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །

lama yidam khandrö tsok nam dang

In the gurus, yidam deities and hosts of ḍākinīs,

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ། །

sangye chö dang pakpé gendün la

And the Buddha, Dharma and noble Saṅgha,

བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

dak dang dro druk güpé kyab su chi

Who fill the expanse of space at the level of the sky.

Generating Bodhicitta

སྐྱབས་ཡུལ་དེ་ལྟ་བུའི་མདུན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར་ཚད་མེད་བཞི་ལ་བློ་སྦྱང་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་་་སོགས་ཅི་རིགས་བསགས། དངོས་གཞིའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། །

Then, to generate bodhicitta in the presence of these sources of refuge, first train the mind in the four immeasurables, recite "May all beings have happiness...etc." as many times as possible.

ཧོ། ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །

ho, jitar dü sum gyalwa sé ché kyi

Ho. Just as the victorious buddhas and their heirs throughout past, present and future

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་ལྟར། །

changchub chok tu tuk ni kyepa tar

Generate the intention to attain supreme awakening,

བདག་ཀྱང་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །

dak kyang khakhyab dro kün dral jé chir

Now I too set my mind upon supreme and unsurpassed enlightenment,

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

lamé changchub chok tu semkyé do

So that I may liberate all beings who extend throughout the whole of space.

འདི་འབུམ་བསགས། །

Accumulate one hundred thousand recitations.

རྗེས་སུ་འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ཚུལ་ཁྱད་པར་གྱི་ཚུལ་དུ། །

Then there is the special method of generating bodhicitta according to the resultant mantrayāna:

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །

dak dang tayé semchen nam

I and other sentient beings, infinite in number,

ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ། །

yené sangye yinpa la

Have always been buddhas from the very beginning.

ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ། །

yinpar shepé daknyi du

In acknowledgement that this is how things are,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

changchub chok tu semkyé do

We generate the mind of supreme awakening!

ཞེས་ཅི་རིགས་བརྗོད་དོ། །

Recite this as many times as possible.

Maṇḍala Offering

མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་བཀོད་ལ།

Arrange heaps on the maṇḍala plate and recite:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ

ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

chöying nyamnyi chökü zhingkham su

Within the dharmakāya pure realm, the dharmadhātu expanse of equality,

རང་སྣང་མ་འགགས་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་། །

rang nang magak longku rik ngé zhing

Are the self-appearing, unending sambhogakāya realms of the five families,

མཁའ་ཁྱབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རྣམས། །

khakhyab tulkü zhing gi köpa nam

And an array of nirmāṇakāya realms pervading the whole of space—

ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འབུལ། །

kunzang dechen chöpé trin du bul

All this I offer as the delightful offering clouds of Samantabhadra!

ཨོྃ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ratna mandal pudza megha samudra saparana samayé ah hung

oṃ ratna maṇḍala pūja megha samudra spharana samaye āḥ hūṃ

ཞེས་འབུལ།

With this, make the offering.

Vajrasattva Visualization and Mantra Recitation

རྡོ་རྗེ་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ནི།

ཨཱ། བདག་གི་སྤྱི་གཙུག་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །

ah, dak gi chitsuk pé dé den tengdu

Ā. Above the crown of my head, upon a lotus and moon-disc seat,

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའི་མདོག །

palden dorjé sempa dawé dok

Is glorious Vajrasattva, the colour of the moon.

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་སྙེམས་མ་ཡུམ་དང་འཁྱུད། །

dorjé dril dzin nyemma yum dang khyü

He holds a vajra and bell and embraces the consort, Vajragarvā.1

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

longkü ché dzok dorjé kyiltrung zhuk

In full saṃbhogakāya attire, he is seated in vajra posture.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ལ་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

tukkar da teng hung la yikgyé kor

On a moon-disc at his heart is Hūṃ, encircled by the hundred syllables.

བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་གྱུར། །

dütsi gyün bab dikdrib dakpar gyur

Amṛta nectar flows down to purify misdeeds and obscurations.

སྟོབས་བཞི་ཚང་པའི་སྒོ་ནས་བདུད་རྩི་འབེབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་བཅས་ཡོག་བརྒྱ་བཟླ།

Recite the hundred-syllable mantra with all four powers complete while visualizing the descent of nectar and process of purification.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato samaya | manupalaya | benza sato tenopa tishta dridho mé bhava | sutokhayo mé bhava | supokhayo mé bhava | anurakto mé bhava | sarva siddhi mé prayaccha | sarva karma su tsa mé | tsittam shreyang | kuru hung | ha ha ha ha ho | bhagavan | sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṅ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

ཐུན་མཐར།

At the end of the session, recite:

མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས། །

gönpo dak ni mi shé mongpa yi

O protector! In my ignorance and delusion

དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །

damtsik lé ni gal zhing nyam

I have gone against and corrupted my samaya.

བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །

lama gönpö kyab dzö chik

Guru protector, be my refuge!

གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །

tsowo dorjé dzinpa té

Chief of all the maṇḍalas, vajra holder,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

tukjé chenpö daknyi chen

Embodiment of great compassion:

འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །

drowé tso la dak kyab chi

Foremost of all living beings, in you I take refuge!2

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །

dak dang semchen tamché kyi ku sung tuk tsawa dang yenlak gi damtsik nyamchak tamché tol lo shak so

I and all sentient beings openly acknowledge and confess all impairments of the root and branch samayas related to body, speech and mind.

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

dikdrib nyetung drimé tsok tamché jang zhing dakpar dzé du sol

We implore you: let our misdeeds, obscurations and faults of transgression—all our flaws—be completely cleansed and purified!

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གནང་བ་བྱིན་ནས་རང་ལ་ཐིམ་ནས་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་བར་བསམ་ལ་ཡིག་དྲུག་བཟླ།

In response to this plea, Vajrasattva says, "“Son/daughter of an enlightened family, your negative actions, obscurations, wrong doing and downfalls are all purified.” Granting his forgiveness, he dissolves into me. Through this, I and all other sentient beings become Vajrasattva. Recite the six-syllable mantra:

ཨོྃ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ།

om benza sato hung

oṃ vajrasatva hūṃ

མཐར།

Then, at the end of the session:

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

dorjé sempa drub gyur né

Attain the realization of Vajrasattva, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach his state of perfection too.

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak dang semchen tamché kyi

For me and all sentient beings,

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀུན་དག་ཅིང་། །

damtsik nyamchak kün dak ching

May all impairments and breakages of samaya be purified!

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

di né changchub nyingpö bar

From now until we attain the essence of awakening,

དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པར་ཤོག །

damtsik nampar dakpar shok

May our samaya commitments remain entirely pure!

ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་གདབ་པོ། །

Offer aspiration prayers such as these.

Guru Yoga

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

རང་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་སུ། །

rangnang dakpa rabjam zhingkham su

In the naturally appearing realm of infinite purity,

རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བའི། །

rang lü dorjé naljor mar salwé

My own body appears clearly as Vajrayoginī.

སྤྱི་བོ་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་སྟོང་ཉི་ཟླས་སྟེང་། །

chiwo chukyé dab tong nyidé teng

At my crown, on a thousand-petalled lotus, sun and moon,

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

kyabné kündü orgyen dorjé chang

Is the embodiment of all sources of refuge, the Vajradhara of Oḍḍiyāna,

དཀར་དམར་ཞི་འཛུམ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་བུམ་བསྣམས། །

kar mar zhi dzum dorjé tö bum nam

White with a tinge of red, smiling peacefully, and holding vajra and skullcup containing a vase of immortality.

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ། །

longkü ché dzok tsogyal yum dang tril

In full saṃbhogakāya attire, he embraces the consort Yeshe Tsogyal.

སྐུ་ལ་རང་བྱུང་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། །

ku la rangjung gyüdé kyilkhor dzok

Complete within his body are all the self-arisen tantric maṇḍalas.

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་བཅས། །

tsa gyü lama khandro damchen ché

All the root and lineage gurus, ḍākinīs and oath-bound ones

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་དུ་བཞུགས། །

til gyi gong bu chewa zhindu zhuk

Amass like a vast outpouring of sesame seeds.

རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ། །

ngayab ling né dendré yeshepa

The wisdom counterparts arrive from Cāmara (Ngayab Ling),

ཆར་ལྟར་བབ་པ་བསྒོམ་པའི་རྟེན་ལ་ཐིམ། །

char tar babpa gompé ten la tim

Showering down like rain and dissolving into the visualized forms.

Seven-Line Prayer

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung orgyen yul gyi nubjang tsam

Hūṃ! In the north-west of the land of Uḍḍiyāna,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhé su drak

You are renowned as the ‘Lotus Born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor

Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jingyi lob chir shek su sol

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

guru pema siddhi hung

guru padma siddhi hūṃ

ཞེས་གསུམ་མམ་བདུན་བརྗོད་པས་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསྟིམས་ནས།

By reciting the Seven-Line Prayer either three or seven times, invite the deities, who then dissolve into you.

Seven-Branch Practice

ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།

ཧོཿ རྡུལ་སྙེད་ལུས་བཏུད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ho, dul nyé lü tü güpé chaktsal lo

Ho. With bodies as numerous as atoms, I bow down and prostrate in devotion.

སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་མཆོད། །

nangsi zhir zheng kunzang chöpé chö

The whole of appearance and existence arisen as the ground, I present as Samantabhadra's offering.

ཚེ་རབས་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་ཅི་མཆིས་བཤགས། །

tserab né sak diktung chichi shak

All the misdeeds and downfalls I have committed throughout my lives, I confess.

འཁོར་འདས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །

khordé gé tsok kün la jé yi rang

In all virtuous deeds throughout saṃsāra and nirvāṇa, I rejoice.

འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བཞུགས་ནས། །

dro kham jisi dorjé ku zhuk né

I implore you: remain in the vajra-kāya for as long as beings and realms remain,

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

zabgyé chö kyi khorlo kor du sol

And turn the wheel of the Dharma that is profound and vast.

དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །

gé tsok malü sangye tob chir ngo

All virtues without exception I dedicate towards the attainment of awakening.

གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Invocation and Prayer

ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

nubchok orgyen wang gi podrang du

To the west, in Oḍḍiyāna's palace of power,

བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །

deshek ku sung tuk kyi trulpa té

You appeared as an emanation of the sugatas' body, speech and mind,

འཛམ་བུ་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན། །

dzambuling du drowé dön la jön

And came to this world of Jambudvīpa for ordinary beings' sake,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་མང་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །

rigdzin khandro mangpö khor gyi kor

Surrounded by a retinue of many vidyādharas and ḍākinīs—

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema jungné kyi lhatsok la solwa deb

Assembled deities of Padmasambhava, to you I pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen pema jungné la solwa deb

Padmasambhava of Oḍḍiyāna, to you I pray!

བདག་ལ་དབང་བཀུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །

dak la wang kur jin gyi lab tu sol

Grant me empowerment and inspire me with your blessings, I pray!

ཞེས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ། གཞན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་ཡི་དམ་གང་ཡང་རུང་བ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་རྟ་མགྲིན་ལྟ་བུ་ལ་ངོ་བོ་ངོ་བོ་ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ་རྣམ་པ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་གསལ་བཏབ་ལ།

Pray with fervent devotion and consider that you receive empowerments and blessings as a stream of light-rays and nectar enters your crown. Alternatively, you can practise guru yoga with the Oḍḍiyāna Guru inseparable from any yidam deity. In the case of Hayagrīva for example, you would visualize him as being the Great Oḍḍiyāna Guru in essence and Hayagrīva in appearance. Then recite:

དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ན༔

mar nak drusum wang gi zhalyé na

In the dark red triangular mansion of power,

བདུད་ནག་ཕོ་མོ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔

dü nak pomo dzipé den tengdu

Treading on the dark māra demons, male and female,

དབང་གི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔

wang gi gyalpo pema heruka

Arises Padma Heruka, king of power,

པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔

pema rik kyi trowo nam kyi kor

Surrounded by the wrathful deities of the Padma family

རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

tamdrin wang gi lhatsok la solwa deb

To you, mighty Hayagrīva and all your deities, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!3

བདག་ལ་དབང་བཀུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །

dak la wang kur jin gyi lab tu sol

Grant me empowerment and inspire me with your blessings, I pray!

ཞེས་སྦྱར་བའི་ཚིག་བདུན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ།

And pray with these seven lines.

དེ་བཞིན་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ།

Similarly for Yamāntaka, you would use the following:

མཐིང་ནག་ཨེ་ལས་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ན༔

tingnak é lé drakpö zhalyé na

In the wrathful mansion that arises from the dark blue syllable é,

གཤིན་རྗེ་ཆུ་གླང་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔

shinjé chu lang dzipé den tengdu

Trampling on Yama, the water buffalo,

འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔

jampal yamantaka shinjé shé

Is Mañjuśrī in the form of Yamāntaka, slayer of the Lord of Death,

གཤེད་པོ་ཁྲོ་བོ་དྲེགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

shepo trowo drekpé khor gyi kor

Surrounded by his horde of wild and wrathful slaughterers:

གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

shinjé shepö lhatsok la solwa deb

To you, Yamāntaka and all your deities, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!4

བདག་ལ་དབང་བཀུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །

dak la wang kur jin gyi lab tu sol

Grant me empowerment and inspire me with your blessings, I pray!

Receiving Empowerment

ཐུན་མཐར་དབང་བཞི་ལེན་པ་ནི།

Then at the end of the session receive the four empowerments with:

བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །

lamé né sum yigé dru sum lé

From the three syllables at the guru's three centres

འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་ནས་སུ། །

özer kar mar ting sum jung né su

Stream out rays of white, red and blue light,

རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

rang gi né sum timpé jin gyi lab

Which dissolve into my own three centres, infusing me with blessings.

སླར་ཡང་བླ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་དུ་ཞུ། །

lar yang lama khor ché ö du zhu

Then the guru and retinue melt into light,

ཚངས་པའི་ལམ་ནས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ཐིམ། །

tsangpé lam né nying gi tikler tim

And, having entered the brahma-path, dissolve into the core of my heart.

བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ། །

lamé tuk dang rangsem yermé pa

Then, with my own mind inseparable from the guru's wisdom,

སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་ཆོས་སྐུའི་ངང་བཞག་པས། །

semnyi nyukma chökü ngang zhakpé

I rest in an experience of mind's genuine nature, dharmakāya.

སྒྲིབ་པ་བཞི་དག་དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ། །

dribpa zhi dak wang zhi yeshe tob

This purifies the four obscurations, and I obtain the wisdom of the four empowerments.

ལམ་བཞི་འབྱོངས་ཤིང་སྐུ་བཞི་མངོན་གྱུར་པའི། །

lam zhi jong shing ku zhi ngöngyur pé

With mastery of the four paths and realization of the four kāyas,

བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་མ་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར།

jinlab wangkur malü tobpar gyur

I receive each and every form of blessing and empowerment.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

ཅེས་བསམ་ལ་བཛྲ་གུ་རུ་ཅི་རིགས་བགྲང་མཐར།

Reflect in this way and recite the Vajra Guru mantra as many times as possible, then conclude with:

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect guru,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང། །

dralmé chö kyi pal la longchö ching

And having benefited fully from the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok né

May I perfect the qualities of the five paths and ten bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of Vajradhara!

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་བྱའོ།

Recite prayers of aspiration such as this.

 

སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་འདི་ཉིད་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་བསྡེམས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

This preliminary practice was arranged by Mipham Jampal Gyepa. May virtue and goodness increase!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Version: 2.1-20230627

  1. Although Vajrāṭopā is sometimes given as the Sanskrit name of Vajrasattva's consort, whose Tibetan name is Dorje Nyemma (rdo rje snyems ma), it seems that the correct Sanskrit name, which is attested in several extant sources, is Vajragarvā.
  2. This famous verse, beginning with ‘In my ignorance and delusion...’ is frequently recited during confession practices. Its source is the Abhidhānottaratantra, The Appendix to the Discourse Tantra (D 369, mngon brjod rgyud bla ma). The Abhidhāna is an ‘appendix’ to the Laghuśaṃvara, The Smaller Śaṃvara (D 368, bde mchog nyung ngu), the root tantra of Cakrasaṃvara.
  3. These six lines are taken from Le'u Dünma, The Prayer in Seven Chapters, chapter two.
  4. These six lines are also taken from Le'u Dünma, The Prayer in Seven Chapters, chapter two.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept