Kurukullā Guru Yoga

Deities › Kurukullā | Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Kurukullā

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། །

Guru Yoga Focusing upon Noble Kurukullā

by Mipham Rinpoche

 

དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

dü di né zung changchub nyingpö bar

From this moment on, until I achieve the essence of awakening,

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཞབས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

jetsün pakmé zhab la kyab su chi

I shall take refuge at the feet of the foremost exalted Lady, and,

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བའི་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ། །

dukngal gyatsor jingwé khakhyab dro

So as to liberate infinite beings drowning in the ocean of suffering,

བསྒྲལ་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

dral chir changchub chok tu semkyé do

Will generate the supreme mind of bodhicitta.

 

རང་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས། །

rangnang dakpa rabjam zhing gi ü

I sit at the centre of a fantastic, emanated palace

ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བར། །

ngotsar trulpé podrang nyamgawar

That lies within a vast display of pure buddha realms.

རང་གི་སྤྱི་བོར་འདབ་སྟོང་པདྨའི་དབུས། །

rang gi chiwor dab tong pemé ü

Upon my head, seated on a lotus flower with a thousand petals,

སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མ། །

kyab sum kündü jetsün rikjema

Is the epitome of the Three Jewels, the noblest Kurukullā.

དམར་གསལ་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་ཅན། །

mar sal dar dang rinchen gyencha chen

Clear red, she is dressed in divine clothes and jewellery.

མི་འཇིགས་ཕྱག་རྒྱ་མདའ་གཞུ་ཨུཏྤལ་འཛིན། །

mi jik chakgya dazhu utpal dzin

She shows the mudrā of fearlessness and holds an arrow, bow and utpala flower.1

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འབར། །

dorjé kyiltrung yeshe özer bar

She abides, seated in the vajrāsana within a blaze of wisdom light,

སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །

sé ché gyal kün düpé ngowor zhuk

As the very embodiment of all buddhas and bodhisattvas.

ཀྱེ་མ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མ། །

kyema lama jetsünma

Kye-ma! Noble Kurukullā,

ཁྱེད་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

khyé ni gyalwa tamché kyi

Mother of all buddhas,

ཡུམ་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །

yum gyur yeshe gyumé ku

You are the illusory wisdom kāya,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མགོན་གཅིག་པུ། །

drowa kün gyi gön chikpu

Sole refuge and protector of all,

ལྷག་པར་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཡི། །

lhakpar döpé pongpa yi

And special provider for all those

བསྐམ་ཆགས་ཅན་ལ་གཉེར་གྱུར་པའི། །

kam chakchen la nyer gyurpé

Who are impoverished by craving.

སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །

ngön gyi damcha manyelwar

Don’t forget your past vow!

སྐལ་དམན་ཉམ་ཐག་བདག་ཅག་ལ། །

kal men nyamtak dakchak la

Look upon us, the poor and destitute,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ནས་སུ། །

yeshe chen gyi zik né su

With your eyes of wisdom.

བརྩེ་བའི་ཕྱག་གིས་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །

tsewé chak gi ukyung tsol

Lend us a loving hand,

མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyurwa nyi du jingyi lob

Quickly grant your blessings,

བདེ་ཆེན་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

dechen wang gi ngödrub tsol

And bestow the accomplishment and empowerment of great bliss!

ཞེས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ།

Supplicate Kurukullā from the very depths of your heart, the very marrow of your bones, with:

བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་མཁྱེན། །

lama jetsün kurukullé khyen

Guru, Noble Kurukullā, know me!

ཞེས་དང་།

And:

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om kurukullé hrih hung soha

oṃ kurukulle hrīḥ hūṃ svāhā

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས།

Recite the above as many times as you can.

ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དང་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབང་གི་མཎྜལ་དུ་ཡིད་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། མཐར།

Along with the supplications mentally offer your own body along with all your possessions; in fact, offer absolutely everything you can imagine as the seductive maṇḍala of great bliss. Do this continually. Conclude your session with:

རྗེ་བཙུན་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ། །

jetsün gyepa chenpö ö du zhu

The noble lady is delighted, melts into light

རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་དབུས་ཐིམ། །

rang gi chiwo né zhuk nying ü tim

And, dissolving through the crown of my head, comes to rest within the very depths of my heart.

ལུས་ཀུན་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་དམར་པོས་གང་། །

lü kün dechen dütsir marpö gang

My entire body fills with the red nectar of great bliss

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་གཉུག་མའི་གཤིས་སུ་ཨཱཿ

tuk yi yermé nyukmé shi su ah

And the guru’s wisdom and my mind become one within the natural state. Ah.

སླར་ཡང་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མའི་ངོ་བོར་བལྟས་ལ་བསྔོ་སྨོན་བྱ་ཞིང་རྒྱུན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་བྱའོ། །འདིས་ནི་བདེ་ཆེན་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུངས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླའོ། །ས་མ་ཡ༔

When arising from the natural state view everything as the very essence of the guru, Noble Kurukullā, make prayers of dedication and auspiciousness, and enter into your post-meditation practices. With this practice and the recitation of 100,000 mantras you will achieve the accomplishment of seductive great bliss. Samaya.

 

རབ་ཚེས་ལྕགས་ཡོས་དབོ་ཟླའི་ཚེས་འདོད་པའི་གྲངས་ལ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་གང་ཤར་སྤེལ་བ་མངྒ་ལཾ།

Jampal Gyepa wrote down whatever came to mind on the fifth day2 of the second month in the year of the Iron Rabbit, fifteenth calendrical cycle.

 

| Translated by Sean Price, 2021.

 

Version: 1.2-20230217

  1. She has four hands; of the two on the right, one displays the mudrā of fearlessness and the other holds an arrow; while of the two on the left, one holds an utpala flower and the other holds a bow.
  2. Literally, on the day of the number of sensory pleasures.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept