Swift Fulfilment of All Wishes

Practices › Lungta | Deities › Gesar | Deities › Hayagrīva | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Prayer Flag

Further information:
Download this text:

༄༅། །རླུང་རྟའི་བ་དན་གྱི་མཆོད་པ་འདོད་དགུ་མྱུར་སྩོལ་བཞུགས། །

The Swift Fulfilment of All Wishes

Offering the Flag of Windhorse

by Mipham Rinpoche

 

ཧོ། ཀུན་ཁྱབ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལས། །

ho, künkhyab dakpa yeshe chenpo lé

Ho! Within the all-pervading purity of primordial wisdom,

རྣམ་རོལ་མ་འགགས་རང་སྣང་བཀོད་པའི་རྒྱན། །

namrol magak rangnang köpé gyen

Appearances arise, unceasing, as the ornaments of my perception;

བཀྲ་ཤིས་རླུང་རྟ་སྙན་པའི་བ་དན་ཆེ། །

tashi lungta nyenpé baden ché

And the great flag of the windhorse, auspicious, sweet‑sounding far and wide,

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་རབ་ཏུ་འཕྲོ། །

kunzang chöpé trin chen rabtu tro

Sends out, like Samantabhadra, a vast cloud of exquisite offerings.

 

རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་རྟ་རྒྱལ་བ་ལ་ཧ། །

dzutrul shukden ta gyal balaha

Miraculous and mighty is the king of horses, Bālāha,1

རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་སྤྲས་རླུང་ལྟར་འཕྱོ། །

nam mang rinchen gyen tré lung tar cho

Adorned with the jewel of many kinds, he soars like the wind,

གང་བསམ་ཐོགས་མེད་བགྲོད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྟོབས། །

gang sam tokmé dröpa dorjé tob

And travels, unimpeded with his indestructible strength, wherever we so wish.

རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ཡི་རོལ་པ་ལས། །

dzutrul kangpa zhi yi rolpa lé

From his four miraculous limbs, there spread out

ཕྱོགས་བཞིར་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་འཕྱོ་ཞིང་ལྡིང་། །

chok zhir tak seng khyung druk cho zhing ding

In the four directions, a tiger, lion, garuḍa and dragon, taking flight and soaring in the sky.

 

ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ། །

sa dang barnang namkhé khyön küntu

Over the earth, in the air, and through the whole expanse of space,

བདེ་དང་ལེགས་དང་རྒྱལ་དང་གྲུབ་པ་ཡི། །

dé dang lek dang gyal dang drubpa yi

Sounds of happiness ring out, of goodness, victory and accomplishment,

བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ་སོགས། །

tashi luyang lha yi ngadra sok

In songs of auspiciousness, with the resounding drumbeat of the gods,

རོལ་མོའི་དབྱངས་བཅས་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །

rolmö yang ché metok char beb shing

And melodious strains of music. While flowers fall like rain,

ལྷ་རྫས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །

lhadzé chöpé trin gyi chok kün khyab

Clouds of divine offerings pervade every direction,

ས་གསུམ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ཡོན་གྱི། །

sa sum gewé tashi pal yön gyi

And all that is excellent throughout the three worlds—

ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །

lek tsok malü lhün gyi drubpa yi

Auspiciousness, glory and riches—manifests spontaneously.

 

ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་མཆོད་པའི་གཏེར་ཆེན་འདི། །

yizhin dö jung chöpé terchen di

This vast offering treasure, containing all that could ever be wished for,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །

tsa gyü lama yidam zhitrö lha

We offer to the root and lineage masters, the peaceful and wrathful yidam deities,

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །

né sum khandro damchen chökyong tsok

The ḍākinīs of the three places, and oath-bound Dharma protectors,

དགྲ་བླ་ཝེར་མ་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དང་། །

drala werma norlha terdak dang

Dralas, wermas, wealth gods and treasure-keepers,

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྡེ། །

yul lha zhidak karchok kyongwé dé

Local deities, masters of the earth, all who safeguard what is beneficial and wholesome,

འགོ་ཞིང་སྐྱོབ་པ་མཆོད་པའི་མགྲོན་གྱུར་ཀུན། །

go zhing kyobpa chöpé drön gyur kün

And all you guests who care for and protect us—

འདི་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ལྷ་ཡི་ཁ་བསྒྱུར་འཛུད་པར་འདོད་ན།

At this point, should you wish to address prayers to particular deities, you may insert verses such as these:

Gesar

ཁྱད་པར་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །

khyepar gesar norbu dradul tsal

Especially you, Gesar Norbu Dradul Tsal,

རྫུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རྐྱང་རྒོད་ཕེར་པོ་དང༌། །

dzutrul dorjé kyang gö perpo dang

With your miraculous, wild and skilful vajra steed,

དཔའ་བརྟུལ་དྭངས་སྨན་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉར་བཅས། །

patul dangmen kadö ponyar ché

Your fearless warriors, ladies, attendants and envoys—

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟོད་དོ་མངའ་གསོལ་ལོ། །

sol lo chö do tö do ngasol lo

We pray to you, make offerings, praise and exalt you!

དབུ་འཕང་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད། །

upang nyenpo chö kyi ying su tö

We praise your awesome majesty within the dharmadhātu!

ཅེས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བསྣན།

Hayagrīva

ཁྱད་པར་སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ། །

khyepar nangsi wangdü tob kyi lha

You who magnetize all appearance and existence, deity of power,

པདྨ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡི། །

pema wangchen tachok rolpa yi

‘Mighty Lotus’ Hayagrīva,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉར་བཅས། །

kyilkhor lhatsok kadö ponyar ché

With all the deities of your mandala, attendants and emissaries—

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟོད་དོ་མངའ་གསོལ་ལོ། །

sol lo chö do tö do ngasol lo

We pray to you, make offerings, praise and exalt you!

དབུ་འཕང་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད། །

upang nyenpo chö kyi ying su tö

We praise your awesome majesty within the dharmadhātu!

ཅེས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བསྣན་ལ། དེ་བཞིན་དུ།

Tsokdak

ཁྱད་པར་དཔལ་མགོན་ཚོགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །

khyepar palgön tsokdak yabyum dang

Glorious protector Gaṇapati, with your consort,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་མགོན་ཕྱོགས་བཅུ་སྡེ་བརྒྱད་མགོན། །

ku sung tuk gön chok chu dé gyé gön

Protectors of body, speech and mind, and protectors of the eight classes in the ten directions,

དགྲ་བླ་དམག་དཔོན་ཚེ་རྫི་ཤུགས་མགོན་བཅས། །

drala makpön tsedzi shuk gön ché

Along with the drala Makpön Tsedzi Shuk—

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟོད་དོ་མངའ་གསོལ་ལོ། །

sol lo chö do tö do ngasol lo

We pray to you, make offerings, praise and exalt you!

དབུ་འཕང་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད། །

upang nyenpo chö kyi ying su tö

We praise your awesome majesty within the dharmadhātu!

ཅེས་དང་།

Magyal Pomra

ཁྱད་པར་མདོ་ཁམས་ཤར་ཕྱོགས་ཡུལ་སྐྱོང་ཆེ། །

khyepar dokham sharchok yulkyong ché

Great guardian of the eastern lands of Dokham,

རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་ར་འཁོར་དང་བཀའ་ཉན་དང༌། །

magyal pomra khor dang kanyen dang

Magyal Pomra, with your entourage and attendants,

མ་སང་དགྱེས་སྡེ་སྨན་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས། །

masang gyé dé men gyi tsok dangché

Masang wermas and dralas, with all your ladies—

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟོད་དོ་མངའ་གསོལ་ལོ། །

sol lo chö do tö do ngasol lo

We pray to you, make offerings, praise and exalt you!

དབུ་འཕང་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད། །

upang nyenpo chö kyi ying su tö

We praise your awesome majesty within the dharmadhātu!

ཅེས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བསྣན་པར་བྱའོ། །

ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བསྣན་ནས། མཇུག་ཏུ་རང་གཞུང་ལས།

Then, returning to the main prayer:

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟོད་དོ་མངའ་གསོལ་ལོ། །

sol lo chö do tö do ngasol lo

We pray to you, make offerings, praise and exalt you!

དགྱེས་རབ་མཆོག་ལྡན་མཉེས་རབ་ཕུལ་གྱུར་ནས། །

gyé rab chokden nyé rab pul gyur né

By offering you these supremely delightful and pleasing gifts,

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་རྡོ་རྗེའི་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས། །

tutob nüpa dorjé lung shuk kyi

Let the forceful vajra wind of your power and strength,

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །

naljor dakchak khor dang chepa yi

For us practitioners and those around us,

ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་རླུང་རྟའི་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས། །

tsé pal sönam lungté tob kyé né

Increase our life, prosperity, merit and the strength of our windhorse.

གང་འདོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །

gang dö trinlé tokmé yizhin drub

And with your actions, unimpeded in any way, make whatever we wish for come to be, just as we desire.

 

མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་མཐུན་པའི་གྲོགས་སུ་བསྒྱུར། །

mitün chok nam tünpé drok su gyur

Transform everything that hinders and troubles us into an ally,

བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་སྙན་པའི་བ་དན་བསྒྲེངས། །

tashi getsen nyenpé baden dreng

Hoist high the inspiring flag of auspiciousness and virtue,

ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན། །

parol golwa tamché zil gyi nön

Overcome all that oppose and stand against us,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

chok lé nampar gyalwé trinlé dzö

And, with your enlightened activity, make us victorious over all!

 

ཅེས་བཀྲ་ཤིས་གྲངས་ལྡན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཉིད་མཛེས་བྱེད་ཆུ་ཡོས་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་པའི་དུས་བཟང་བར་རུ་དམ་ཡང་ཁྲོད་པདྨ་བསམ་གཏན་བདེ་ལྡན་གླིང་དུ། མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

These verses, which are of an auspicious number, were written in the Water Hare year (1903) on the auspicious occasion of the tenth day of the ninth month, in the hermitage of Padma Samten Deden Ling in Rudam, by Mipham Nampar Gyalwa. May virtue and goodness abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2006.

 

Source: mi pham rgya mtsho. gsung 'bum/_mi pham rgya mtsho. 32 vols. Chengdu: [gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs], 2007 (BDRC W2DB16631). Vol. 31: 39–40

 

Version: 1.3-20230220

  1. Bālāha is an emanation of Avalokiteśvara.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept