Three Kāyas

Literary Genres › Praise | Tibetan MastersMipham Rinpoche | Indian MastersPadmasambhava

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་སྐུ་གསུམ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Three Kāyas: Praises to the Great Master Padmasambhava

by Mipham Rinpoche

 

སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས། །

ku sum gyalwa yong kyi tukjé shuk

Compassionate power of the buddhas of the three kāyas

གཅིག་བསྡུས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་འཆང་བ། །

chikdü rigdzin gyalpö tsul changwa

Manifesting in a single form as the Vidyādhara King,

བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

dechen khandrö wangchuk dorjé ku

In your vajra body, lord of the ḍākinīs of great bliss —

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

pema tötreng tsal la chaktsal tö

Mighty Lotus Skull-Garland,1 to you I offer homage and praise!

 

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

nangwa tayé gönpo chenrezik

Inseparable from Amitābha and the protector Avalokiteśvara,

དབྱེར་མེད་སིནྡྷུའི་དྭངས་མཚོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

yermé sindhu dang tsor trulpé ku

Manifesting on the waters of the radiant sindūra ocean,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཆེ་བའི་རིག་སྔགས་འཆང༌། །

jikten sum na chewé rik ngakchang

The great knowledge mantra holder of the triple world —

མཉམ་མེད་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

nyammé lama khyé la chaktsal tö

Peerless Guru, to you I offer homage and praise!

 

པདྨ་ལས་འཁྲུངས་པདྨ་བཞད་པའི་ཞལ། །

pema lé trung pema zhepé zhal

Born from a lotus flower, your lotus mouth smiling,

མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་རྒྱལ་ཀུན་ཞལ་སྐྱིན་མཆོག །

tsenpé zibar gyal kün zhal kyin chok

Resplendent with the marks and signs, regent of all victors,

འཇིག་རྟེན་མངའ་བསྒྱུར་མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྲས། །

jikten nga gyur tsungmé gyalwé sé

Unmatched heir of the conquerors, sovereign of the world —

བདེ་མཆོག་པདྨ་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

demchok pema gyalpor chaktsal tö

Supreme Bliss Lotus King, to you I offer homage and praise!

 

གནས་ཡུལ་རྣམས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས། །

neyul nam su tulzhuk chöpa kyang

Persisting in yogic discipline in sacred sites and lands,

མ་ཚོགས་དྲེགས་པ་དབང་བསྡུས་ལས་ལ་བཀོལ། །

ma tsok drekpa wangdü lé la kol

You magnetized arrogant female spirits and set them to work,

ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྤེལ། །

sateng küntu sang ngak tenpa pel

And spread the teachings of secret mantra throughout the world —

ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

nyima özer zhab la chaktsal tö

Rays of the Sun, to you I offer homage and praise!

 

ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས། །

shejé né nam zikpa tsam gyi tok

At a mere glance you understood all that is to be known

ལྔ་རིག་ཀུན་མཁྱེན་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །

nga rik künkhyen khepé pul du chin

An all-seeing scholar, the five sciences perfected,

འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་དབྱེར་མེད་རྒྱལ་བའི་སྲས། །

jampé yang dang yermé gyalwé sé

Heir of the conquerors, inseparable from Mañjuśrī —

བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

loden choksé khyé la chaktsal tö

Wise Seeker of the Sublime, to you I offer homage and praise!

 

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་རྣམ་དྲུག་གི །

denö sum dang gyüdé nam druk gi

You attained perfection in the realization and conduct

དགོངས་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི། །

gong chö tarchin gyal dang gyalsé kyi

Of the tripiṭika and the six classes of tantra,

རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་ཚུལ་ལ་མངའ་དབང་བརྙེས། །

namtar gyatsö tsul la nga wang nyé

Master of the ocean of perfect liberation of the victors and their heirs —

པདྨ་སཾ་བྷ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

padma sambhava la chaktsal tö

Lotus-Born Padmasambhava, to you I offer homage and praise!

 

རྒྱལ་བ་མཆོག་ཉིད་སླར་ཡང་བྱོན་པ་བཞིན། །

gyalwa chok nyi lar yang jönpa zhin

As though it were the Supreme Victor himself returning,

རྣམ་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་ཚུལ། །

namdak pungpo nga chang choktrul tsul

You came as a supreme emanation, your five aggregates pure,

ཆོས་མཆོག་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་ས་གསུམ་བསྒྲགས། །

chö chok sengé drayang sa sum drak

And sounded the melodious lion’s roar of supreme Dharma throughout the three realms —

ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

shakya sengé khyö la chaktsal tö

Lion of the Śākyas, to you I offer homage and praise!

 

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་རིག་འཛིན་ས། །

chimé dorjé tsé dang rigdzin sa

Reaching the vidyādhara stage of immortal vajra-life,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་མངའ་དབང་དམ་པ་བརྙེས། །

ngödrub kün gyi nga wang dampa nyé

You attained mastery of every siddhi and everything sublime,

དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་དང་གཉིས་སུ་མེད། །

kyilkhor kün gyi tso dang nyisumé

Thus becoming inseparable from the chief of all maṇḍalas —

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

pema jungné khyé la chaktsal tö

Lotus-Born Padmākara, to you I offer homage and praise!

 

བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས། །

dü dang mutek pé kyi golwa nam

Through your display of awe-inspiring miracles,

རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་མིང་གི་ལྷག་མར་བྱས། །

dzutrul chenpö ming gi lhakmar jé

You crushed your rivals — māras and heretics.

ཆེ་བཙན་འགྲན་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཐུ་སྟོབས་བདག །

chetsen drenmé dorjé tutob dak

Lord of vajra magic, peerless in your splendour —

སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

sengé dradrok khyé la chaktsal tö

Lion’s Roar, to you I offer homage and praise!

 

གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ། །

gangchen jong su gyalwé tenpa pel

The Victor’s teachings flourished in the Snowy Land;

ནག་པོའི་རྩ་ལག་རྡོ་རྗེའི་མཐུ་ཡིས་བཏུལ། །

nakpö tsalak dorjé tu yi tul

All corrupted parties were subdued by vajra magic;

ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱིས་བཀང༌། །

sateng tamché zabmö ter gyi kang

Everywhere the land was filled with priceless terma-treasures –

རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

dorjé drolö tsal la chaktsal tö

Mighty Vajra Wrath, to you I offer homage and praise!

 

སྐུ་གཅིག་མཚན་བརྒྱད་འཕྲུལ་མཚན་ཉི་ཤུ་དང༌། །

ku chik tsen gyé trul tsen nyishu dang

Your one kāya, eight forms, and twenty emanations

མི་འཇེད་འཇིག་རྟེན་སོ་དྲུག་ལ་སོགས་པར། །

mi jé jikten so druk lasokpar

Pervade the sahā-world and the thirty-six realms,

མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །

tayé trulpé zhingkham küntu khyab

And all the infinite range of manifested fields.

སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

gyutrul gyalpo khyé la chaktsal tö

King of Magical Display, to you I offer homage and praise!

 

རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །

gyalsé sempa gyé dang drubdé gyé

Inseparable from the eight bodhisattvas, the eight iṣṭadevatās,

ལ་སོགས་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

lasok gyalwa gyalsé gyatso dang

And the ocean of victors and their heirs,

དབྱེར་མེད་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག །

yermé lama kyilkhor kün gyi dak

You are the unsurpassed chief of all maṇḍalas —

མཚུངས་མེད་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

tsungmé drenpa khyö la chaktsal tö

Peerless Guide, to you I offer homage and praise!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་ནས། །

sangye kün gyi tukjé chikdü né

Sole embodiment of the compassion of all the buddhas,

སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་བསྐྱབ་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར། །

nyikmé drowa kyabpar dzepé chir

In your role as protector of this degenerate age

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ལྷག་པར་མྱུར་བ་ཡིས། །

jinlab tukjé lhakpar nyurwa yi

With your exalted compassion for beings, and your blessing,

ལས་ཅན་རྗེས་སུ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

lechen jesu dzin la chaktsal tö

You care for your disciples: to you I offer homage and praise!

 

དཔལ་ལྡན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །

palden dzokpé sangye pema kyé

Lotus-born, glorious, perfect buddha,

རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། །

nampa künkhyen yeshe dzö dzinpa

Knower of all things, you hold the treasury of wisdom.

རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །

rigdzin gyalpo gyutrul natsok tön

Vidyādhara King, magical display of myriad teachers,

ཀུན་ལས་ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་རིག་སྔགས་འཆང༌། །

kün lé chewa sangye rik ngakchang

Grander than the rest, awakened wisdom mantra holder,

 

རང་བྱུང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ལ། །

rangjung kuntuzangpo khyö nyi la

Naturally present Samantabhadra —

མི་ཕྱེད་དད་པས་ལེགས་པར་བསྟོད་པ་ཡི། །

miché depé lekpar töpa yi

May the illuminating merit, shining bright as daylight,

བསོད་ནམས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

sönam nyinmor jepé özer gyi

Of these elegant praises, sung with unstinting faith,

མཚོ་སྐྱེས་བསྟན་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

tsokyé tenpé petsal gyé gyur chik

Cause the lotus grove of the Lake-born’s teachings to flourish!

 

སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་ཞི། །

nöchü güpa tadak rabtu zhi

May the decline of worlds and beings be pacified completely!

དཔལ་དང་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཕེལ། །

pal dang drakpa tashi delek pel

May glory, renown, auspiciousness, happiness, and excellence flourish!

འགྲོ་ཀུན་མཚུངས་མེད་གུ་རུས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

dro kün tsungmé gurü jezung né

May every being be accepted by you, peerless Guru,

རང་བྱུང་པདྨའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

rangjung pemé gopang chok tob shok

And attain the supreme state of the innate Lotus-born!

 

ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་གྲངས་ལྡན་འདི་ནི་ཟིལ་གནོན་མེ་རྟ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ལ་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

These sixteen verses, equal in number to the sixteen delights, were written down in the year of the Male Fire Horse, on the 27th lunar day of the eight month,2 by Mipham Jampal Gyepa. May virtue and excellence flourish!

 

| Samye Translations, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

  1. Here and in the following verses the author invokes the various manifestations of Guru Rinpoche. For poetic consideration we chose to translate Guru Rinpoche’s names into English. So that the reader may easily identify them by their Tibetan names, we have italicized Guru Rinpoche’s names whenever they appear in the Tibetan phonetics.
  2. Monday 15th October, 1906.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept