Brief Windhorse Practice of Tārā

Practices › Lungta | Deities › Tārā | Tibetan MastersPatrul Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Patrul Rinpoche

Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྒྲོལ་མའི་རླུང་རྟ་བསྡུས་པ་བཞུགས།

Brief Windhorse Practice of Tārā

by Patrul Rinpoche

 

བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་རྗེ་བཙུན་མ། །

lumé chok sum chi dang jetsünma

Through the blessing and power of the unfailing Buddha, Dharma and Saṅgha, and of Jetsünma,

རྒྱལ་ཡུམ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བྱིན་མཐུ་ཡིས། །

gyalyum pakma drolmé jin tu yi

Mother of the buddhas, Noble Tārā,

བདག་གི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་རྣམས། །

dak gi tsé sö paljor nyendrak nam

May our lifespan, merit, prosperity and renown

ཡར་ངོའི་ཟླ་དང་དབྱར་གྱི་མཚོ་བཞིན་དུ། །

yar ngö da dang yar gyi tso zhindu

Increase like a waxing moon, like a rising summer lake.

ཁྱད་པར་ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྣམས། །

khyepar khajé wangtang lungta nam

Especially may our good fortune, wangtang and windhorse

ཉམས་པ་གསོ་ཞིང་ཆད་མཐུད་འགྱེལ་བ་སློང་། །

nyampa so zhing chetü gyelwa long

Be healed when they weaken, rejoined when interrupted, raised up when sinking down;

ཅི་བྱས་ལེགས་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། །

chi jé lekpé lam du drowa dang

May whatever we do turn out well,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

tsering nemé dé dang den gyur chik

And may long life, good health, peace and happiness be ours!

 

ཅེས་པའང་ཨ་བུའི་མིང་གིས་སོ། །

By the one called Abu.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept