Princess Mandāravā’s Prayer

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersSangye Lingpa | Indian MastersMandāravā

English | 中文 | བོད་ཡིག

Sangye Lingpa

Mandāravā

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Princess Mandāravā’s Prayer

adapted from The Golden Garland Chronicles by Sangye Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

tsar duk yi ong khyé'u chung trulpé ku

Beautiful, wonderful, youthful emanation body;

གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བརྗིད་འབར་བའི་སྐུ། །

sal tser lhün duk ziji barwé ku

Dazzling, glorious, magnificently radiant form;

མཚན་དང་དཔེ་བྱད་མཛེས་པའི་དྲྭ་བ་ལ། །

tsen dang pejé dzepé drawa la

Gorgeous net of all major and minor marks—

ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །

tawé mi ngom orgyen trulpé kur

Orgyen, never do I tire of gazing on your emanated form!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

ཚངས་པའི་གསུང་དབྱངས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས། །

tsangpé sung yang dorjé luyang kyi

Your divine voice, with melodious vajra songs,

ཟབ་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་དབྱངས་སྙན་པ། །

zabsal chö kyi dra la yang nyenpa

Intones the soothing sounds of Dharma, clear and profound.

ཉན་པས་མི་ངོམས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་གསུངས། །

nyenpé mi ngom orgyen trulpé sung

Orgyen, never do I tire of listening to your emanated speech!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདྲེན་མཛད་པའི། །

dro druk khorwé né né dren dzepé

Guiding the beings of the six realms beyond saṃsāra,

ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །

tukjé gyünché mepé chen nga ru

Your compassion flows uninterruptedly in your wisdom eyes.

བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཐུགས། །

tawé mi ngom orgyen trulpé tuk

Orgyen, never do I tire of gazing into them, your heart’s expression!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

སུ་རིང་སུ་རབ་ཕ་ཡུལ་བཟང་ན་ཡང་། །

su ring su rab payul zang na yang

No matter how ancient or exalted my homeland may be,

གཏན་དུ་མི་རྟག་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་འདྲ། །

tendu mi tak drizé drongkhyer dra

It cannot endure forever, for it is like a city in the clouds.

བདག་ཉིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་ཕ་ཡུལ་མེད། །

daknyi chiwé nangpar payul mé

On the day I die, I will leave my homeland behind—

གཏན་གྱི་ཕ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi payul orgyen rinpoche

My only true homeland is you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་བཟང་ན་ཡང་། །

rinchen zhalyé khangpa zang na yang

No matter how magnificent and grand a mansion I may have,

གཏན་དུ་སྡོད་པའི་དབང་མེད་ཆུ་བུར་འདྲ། །

tendu döpé wangmé chubur dra

I cannot stay in it forever, for it is like a bubble ready to burst.

བདག་ཉིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་གནས་ཁང་མེད། །

daknyi chiwé nangpar né khangmé

On the day I die, I will leave my home behind—

གཏན་གྱི་གནས་ཁང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi né khang orgyen rinpoche

My only true home is you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་ཡང་། །

zé nor longchö pün sum tsok na yang

No matter how sumptuous my food, wealth and enjoyments,

གཏན་དུ་མི་རྟག་རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་པ་འདྲ། །

tendu mi tak tsa khé zilpa dra

They cannot last, like a dewdrop on a blade of grass.

བདག་ཉིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་འཁྱེར་དབང་མེད། །

daknyi chiwé nangpar khyer wangmé

On the day I die, there is nothing I can carry with me—

གཏན་གྱི་ནོར་སྐལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi nor kal orgyen rinpoche

My only true inheritance is you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

ཕ་དང་ཕུ་བོ་སྤུན་ཟླ་བཟང་ན་ཡང་། །

pa dang puwo pünda zang na yang

No matter how good my parents and siblings may be,

གཏན་དུ་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། །

tendu mi tak namkhé trin dang dra

They will not be with me forever, just like clouds in the sky.

བདག་ཉིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་ཕ་སྤུན་མེད། །

daknyi chiwé nangpar pa pünmé

On the day I die, I will leave my family behind—

གཏན་གྱི་ཕ་སྤུན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi pa pün orgyen rinpoche

My only true family is you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

གྲོགས་སམ་གཏན་གྲོགས་མངའ་ཐང་བཟང་ན་ཡང་། །

drok sam tendrok ngatang zang na yang

No matter how marvelously strong my friends and spouse may be,

གཏན་དུ་མི་འཁྱོལ་ངལ་བསོའི་སྟེགས་དང་འདྲ། །

tendu mi khyol ngalsö tek dang dra

They will not endure, and are but a temporary resting place.

བདག་ཉིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་སྐྱོ་གྲོགས་མེད། །

daknyi chiwé nangpar kyo drokmé

On the day I die, friends will be of no help—

གཏན་གྱི་སྐྱོ་གྲོགས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi kyo drok orgyen rinpoche

My only true friend is you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

ཚེ་འདིར་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཛོམས་ན་ཡང་། །

tsé dir paljor nyendrak dzom na yang

Though I may gather wealth and fame in this life,

གཏན་དུ་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་འབྲུག་སྐད་འདྲ། །

tendu mi tak namkhé druk ké dra

None of it can last, for they are but like the clap of thunder.

བདག་ཉིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་སྙན་གྲགས་མེད། །

daknyi chiwé nangpar nyendrak mé

On the day I die, my fame will be of no more use—

གཏན་གྱི་སྙན་གྲགས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi nyendrak orgyen rinpoche

My only true fame is in you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

ཚེ་འདིར་མཁས་དྲེགས་དབང་ཆེར་ལྡན་ན་ཡང་། །

tsé dir khé drek wang cherden na yang

Though I may be learned, proud, and influential in this life,

གཏན་དུ་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་འབྲུག་སྐད་འདྲ། །

tendu mi tak namkhé druk ké dra

None of it can last, for it’s but like the clap of thunder.

ཤི་ནས་དམྱལ་བར་མཁས་དྲེགས་ངོམས་ས་མེད། །

shi né nyalwar khé drek ngom samé

On the day I die, my pride and learning will offer no support in hell—

གཏན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ten gyi gyab ten orgyen rinpoche

My only true support is you, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

ཚེ་འདིའི་གནས་ལུགས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བས་གཡེང་། །

tsé di neluk jikten jawé yeng

I am distracted from the reality of this life by worldly tasks,

ཆགས་སྡང་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་འདམ་དུ་བྱིང་། །

chakdang wang gi dukngal dam du jing

And, swayed by attachment and aversion, I’m bogged down in suffering.

ལས་ངན་བསགས་པའི་ལུས་ངན་འདི་འདྲ་བླངས། །

lé ngen sakpé lüngen dindra lang

I have taken up this dreadful body of accumulated negativity.

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

tukjé zik shik orgyen rinpoche

Look upon me with compassion, Orgyen Rinpoche!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

di né zung té tserab tamché du

From now on, and in all future lives,

རིག་འཛིན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་དུ་གསོལ། །

rigdzin khyé kyi tukjé zung du sol

Vidyādhara, please care for me with compassion!

འདྲེན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །

dren chok khyé kyi tukjé zung né kyang

And, utmost guide, as you care for me with compassion,

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་མཆོག་བསྟན་དུ་གསོལ། །

dorjé tekpé lam chok ten du sol

Please show me the sublime way of the Vajra Vehicle!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray to you, look upon me with compassion;

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

khorwé dukngal di lé dral du sol

Liberate me from saṃsāra’s sufferings!

 

འདི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།

Princess Mandāravā addressed this prayer to the Great Master with most fervent devotion.

 

| Samye Translations (trans. Oriane Lavolé, ed. Libby Hogg), 2020. Adapted for and published on Lotsawa House, 2024.

 

Sources:

Lho brag mkhar chu bdud 'joms gling gi 'don chaʼi skor. 'Brug bum than lho brag mkhar chu grwa tshan, 1999. Vol. 1: 169–173

sangs rgyas gling pa. bkaʼ thang gser phreng. Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2007, pp. 166–167

 

Version: 1.0-20240411

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept