Prayer To Padmasambhava

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersShechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

English | བོད་ཡིག

Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་འདེབས།

A Prayer To Padmasambhava

by Shechen Gyaltsab Pema Namgyal

 

གངས་ཅན་བླ་མའི་སྐལ་བ་པདྨ་འབྱུང་། །

gangchen lamé kalwa pema jung

Padmasambhava, patron guru of the Snow Land,

མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché nying né güpé solwa deb

To you I pray with unwavering and heartfelt devotion:

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

changchub drubpé galkyen kün zhi zhing

Bless me, so everything that obstructs the attainment of enlightenment may be pacified

དོན་གཉིས་བསམ་ཀུན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dön nyi sam kün drubpar jingyi lob

And I may accomplish all my wishes and the twofold benefit!

 

ཞེས་པའང་བི་ཛས་སོ༎ ༎

By Vijaya.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021

 

Source: pad+ma rnam rgyal. "bla ma rgyang 'bod dang yul dam pa rnams la gsol 'debs zhabs brtan gyi skor dad bsod rgya mtsho'i sprin chen/." In gsung 'bum/_pad+ma rnam rgyal. Paro: Ngodup, 1975 - 1994. TBRC W3916. Vol. 9: 681

 

Version: 1.0-20210610

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept