Beat of the Vajra Drum

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersShechen Rabjam Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Rabjam Rinpoche

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་རྔ་སྒྲ།

The Beat of the Vajra Drum

by Shechen Rabjam Rinpoche

 

སྐལ་ལྡན་བདག་གི་མགོན་མཆོག་བཀའ་དྲིན་ཅན། །

kalden dak gi gön chok kadrinchen

How fortunate I am to have such a sublime protector as you,

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཀུན་འདུས་པའི། །

dü sum gyalwa malü kündüpé

Padmasambhava of Oḍḍiyāna,

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་བསྙེན་ན། །

orgyen pema jungné khyé nyen na

Embodiment of all the Buddhas throughout the three times.

བུ་གཅིག་མ་བཞིན་ཐུགས་རྗེས་རྟག་སྐྱོང་སྟེ། །

bu chik ma zhin tukjé tak kyong té

Always care for me in your compassion as a mother would her only child!

 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །

chi nang sangwé barché kün sel zhing

Remove all outer, inner and secret obstacles,

འདོད་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

döpé dön nam malü lhün gyi drub

Spontaneously fulfil my each and every wish,

བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་བསམ་སྦྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

ten dror menpé samjor tarchin né

Bless me to perfect my thoughts and deeds to aid the teachings and beings,

མགོན་ཁྱོད་དགོངས་པ་བསྐོང་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gön khyö gongpa kong nü jingyi lob

And grant me the capacity to fulfil your enlightened vision!

 

རང་རིག་དོན་གྱི་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ། །

rangrig dön gyi guru dewa ché

Self-awareness is itself the Guru of Great Bliss,

སྙིང་དབུས་འདབ་བརྒྱད་པདྨ་ལྷན་སྐྱེས་སུ། །

nying ü dab gyé pema lhenkyé su

Who sits ever-present upon the eight-petalled lotus at the centre of my heart –

གདོད་ནས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྲོག །

döné yeshe dorjé nyingpö sok

The primordial Vajra Wisdom, the essence of my being,

རྟག་བརྟན་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་འདི་ཨེ་མ་ཧོ། །

takten pogyur dral di emaho

Permanent, stable and unfluctuating – how wonderful!

 

ཞེས་པའང་གུ་རུའི་སྦས་ཡུལ་པད་མ་བཀོད་བདེ་བའི་ཀོ་ཏྲར་གནས་འབྲེལ་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཞེ་ཆེན་མཁན་སྤྲུལ་གུ་ཚེ་ནས་སྔོན་ནས་རེ་བསྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་རབ་འབྱམས་བདུན་པའི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་ཆོས་སེང་ནས་བྲིས་པའོ།། །།

Gyurme Chöseng, who merely holds the title of Seventh Rabjam, composed this based on an earlier request from Shechen Khentrul Gutsé, when arriving in Dewekota in the hidden realm of Pemakö, sacred to Guru Padmasambhava.

 

| Translated by Sean Price. © Shechen Publications, 2021. Reproduced here with the kind permission of Rabjam Rinpoche.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept