The Potent Nectar of Accomplishment

Practices › Prayers | Tibetan MastersShechen Rabjam Rinpoche | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Rabjam Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅།།བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་སྨོན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

The Potent Nectar of Accomplishment

A Prayer and Supplication to the Vidyādhara Gurus of the Three Lineages1

by Shechen Rabjam Rinpoche

 

གཞི་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

zhi ying gyurmé chöku kuntuzang

The unchanging basic space of the ground is the dharmakāya Samantabhadra;

གཞི་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན། །

zhi nang longku yeshe rik ngé trin

Its appearances, saṃbhogakāya, are cloud-like formations, the wisdom of the five buddha families;

འགྲོ་འདུལ་རིགས་གསུམ་དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །

drodul rik sum gonggyü lama la

And the three emanated lineages2 destined to benefit beings are the gurus of the mind lineage –

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །

solwa deb so jinlab char chen pob

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང་། །

trulpé rigdzin garab shiri sing

The emanated vidyādharas: Garab Dorje, Śrī Siṃha,

རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པད་འབྱུང་བི་མ་ལ། །

gyal kün ngowo pejung bimala

Padmasambhava, who is the embodiment of all buddhas, Vimalamitra,

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་བརྒྱད་ལ། །

drubpé rigdzin tsal chang nam gyé la

And the eight highly accomplished and powerful vidyādhara masters3

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །

solwa deb so jinlab char chen pob

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་བཻ་རོ་ནམ་སྙིང་འབངས། །

chögyal yabsé bairo namnying bang

The Dharma King, Trisong Detsen, and sons; Vairotsana, Namkhai Nyingpo, and other loyal subjects;

དབྱིངས་ཕྱུགས་ཡུམ་ལྔའི་རྣམ་རོལ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ། །

ying chuk yum ngé namrol khandro nga

Dhātviśvarī, Queen of Space, and the other awakened ones, whose play is as five ḍākinī consorts,4

བཀའ་བབ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་ཚོགས་བཅས་ལ། །

kabab nyengyü rigdzin tsok ché la

Together with the assembly of awareness-holders who have the fortune to receive the oral tradition –

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །

solwa deb so jinlab char chen pob

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

ཉང་གུར་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་མངའ་པཎ་རྗེ། །

nyang gur künkhyen yabsé nga pen jé

Omniscient father and [spiritual] son, Nyangrel Nyima Özer and Guru Chöwang;

བྱང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཐོག་མེད་ཆོས་རྗེ་གླིང་། །

jang dak dorjé tokmé chöjé ling

Ngari Paṇchen, Jangdak, Dorje Thokme, Chöje Lingpa,

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་སོགས་རྣམ་རོལ་བསམས་ཡས་ལ། །

khyentsé wang sok namrol samyé la

Jamyang Khyentse Wangpo,5 and the rest – limitless emanations defying the imagination –

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །

solwa deb so jinlab char chen pob

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

འགྱུར༵་མེད༵་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་རིགས་ཀྱི་བདག །

gyurmé gyal kün ngowo rik kyi dak

Unchanging lord of all buddha families – in essence you are all buddhas –

སྙིགས་དུས་ཐེ༵ག་མཆོ༵ག་བཀའ་གཏེར་བཤད་སྒྲུབ་མགོན། །

nyikdü tek chok kater shedrub gön

In these decadent times you were the protector of the supreme vehicle’s long and short lineages.6

བསྟ༵ན་པའི༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་འཛིན་ཀུན་གཙུག་གི་རྒྱན། །

tenpé gyaltsen dzin kün tsuk gi gyen

You are the crown ornament of all who hold the victory banner of the buddhas’ teaching7

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །

solwa deb so jinlab char chen pob

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་རང་དབང་བསྒྱུར། །

jamgön khyentsé trinlé rangwang gyur

Sovereign, the very activity of Jamgön Khyentse,

ཀུན་གཟིགས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་། །

künzik pema yeshe dorjé dang

Renowned as the omniscient Pema Yeshe Dorje;8

བཻ་རོའི་རྣམ་རོལ་འཁྲུལ་ཞིག་དྷརྨའི་མཚན། །

bairö namrol trulzhik dharmé tsen

And the emanation of Vairotsana, Trulshik Dharmamati –

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །

solwa deb so trinlé char chen pob

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

རབ་འབྱམས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྣོད་དུ་གྱུར། །

rabjam chö tsul gyatsö nö du gyur

A vessel for the oceanic ways of dharma in all their immensity,9

བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེའི་མཚན་གྱིས་སྤུད། །

shedrub chö kyi sengé tsen gyi pü

You are renowned as a veritable lion of the dharma of learning and accomplishment.10

ཆོས་བདག་དབུགས་དབྱུངས་དགོངས་རྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཐོབ། །

chödak uk yung gong gyü jinlab tob

Confirmed as the custodian of these teachings, you received the blessing of the wisdom mind transmission.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་མཆོག་དངོས་སྩོལ། །

solwa deb so jinlab chok ngö tsol

I supplicate you: please shower down a great rain of blessings!

 

སྐུ་མཆོག་འཇམ་དཔལ་གསུང་མཆོག་ཚེ་ཡི་ལྷ། །

ku chok jampal sung chok tsé yi lha

Supreme body, Mañjuśrī; speech, the deities of life;

ཐུགས་མཆོག་ཡང་དག་ཡོན་ཏན་བླ་མའི་ཚོགས། །

tuk chok yangdak yönten lamé tsok

Mind, Yangdak Heruka; quality, the various Guru cycles;

ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་ཟབ་ཡངས་དགོངས་པའི་གཏེར། །

trinlé purpa zab yang gongpé ter

And supreme activity, Kīlaya – mind treasures, profound and vast –

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyilkhor gyatsö tsok la solwa deb

Deities of their oceanic maṇḍalas, I supplicate you!

 

ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་ཡུལ་ལ་མི་ཆགས་པར། །

zakché khorwé yul la mi chakpar

With no desire for the tainted objects of saṃsāra,

ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་པར་དག །

lam gyi tünkyen dom sum nampar dak

Upholding the three sets of vows – the concordant condition of the path –

དད་བརྩོན་དྲག་པོས་ཐོས་བསམས་མིག་རྙེད་ནས། །

dé tsön drakpö tö sam mik nyé né

And, having found an eye for study and reflection through fierce devotion and endeavor,

ཞི་བའི་གནས་སུ་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བར་ཤོག །

zhiwé né su drub la zholwar shok

May I devote myself to practice in peaceful isolation.

 

གཞི་རྒྱུད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཞིང་ས་བརླན། །

zhi gyü changchub sem kyi zhingsa len

May I moisten the field of being, the primordial ground, with bodhicitta;

ལམ་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་སྐུ་བཞི་ས་བོན་ཐེབས། །

lam gyü mindrol ku zhi sabön teb

Plant the seeds of the four kāyas through the path of ripening and liberation;

རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་དྲོད་རྟགས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

rim nyi lam gyi drötak tarchin né

And perfect the signs of warmth on the path of the two stages

འབྲས་རྒྱུད་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་མངོན་གྱུར་ཤོག །

dré gyü lhündrub rigdzin ngöngyur shok

To reveal the resultant state, the innate and spontaneous state of a vidyādhara.

 

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ། །

nekab su yang dön nyi drubpa la

Until that time, may there be no outer, inner, or secret obstacle

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

chi nang sangwé barché minjung zhing

When accomplishing the twofold aim of self and other.

ནད་མེད་ཚེ་རིང་བསམ་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །

nemé tsering sam gu yizhin drub

With my life long and free of illness, may I accomplish everything I wish for,

ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་འབར་གྱུར་ཅིག །

nyamtok rigpé tsal chen bar gyur chik

And may the expression of awareness blaze forth as experience and realization.

 

འདི་ལ་བཟང་ངན་ལས་འབྲེལ་ཤི་གསོན་ཀུན། །

di la zang ngen ledrel shi sön kün

May all those with whom I’m karmically connected, whether positively or negatively, be they dead or alive,

རང་སྣང་འཁྲུལ་པ་བར་དོའི་འཇིགས་སྐྲག་ལ། །

rangnang trulpa bardö jiktrak la

Come to recognize the seemingly terrifying appearances of the intermediate (bardo) state as the appearances of confusion;

རང་ངོ་ཤེས་ནས་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི། །

rang ngoshé né nang ché tob sum gyi

Realizing them to be their own self-display, may they experience them as ‘appearance, increase and attainment’

རང་སྣང་དག་པའི་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

rangnang dakpé ku sum ngöngyur shok

And render evident the pure three kāyas.

 

རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དྭངས་མའི་བཅུད། །

rigdzin lamé tuk kyi dangmé chü

The pure concentrated essences of the Vidyādhara Guru’s wisdom-heart

ཆོས་མཆོག་དྲི་མེད་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར། །

chö chok drimé zabmo gongpé ter

Are the sublime dharmas of his pure and profound mind treasures.

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་ཀྱང་སྣོད་གྱུར་ནས། །

jikten künkhyab kün kyang nö gyur né

May they spread throughout the entire world and be well received,

དངོས་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་ས་ལ་དབུགས་དབྱུངས་ཤོག །

ngö gyü rigdzin sa la uk yung shok

Bringing everyone, directly and indirectly, to the state of an awareness-holder.

 

སྣོད་བཅུད་རྒུད་པའི་ཉེས་ཚོགས་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

nöchü güpé nyé tsok kün zhi zhing

May the decline and shortcomings of this world and its inhabitants be arrested.

ཚེ་བསོད་དབང་རླུང་ཉམས་རྟོགས་ངང་གིས་རྒྱས། །

tsesö wang lung nyamtok ngang gi gyé

May longevity, merit, charisma, wind-horse, experience and spiritual realization increase.

ཁམས་གསུམ་ཆེ་རྒུའི་རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུས། །

kham sum chegü lungsem rangwang dü

May the wind-mind of all who rank highly within the three realms be brought under control,

མི་མཐུན་དགྲ་བགེགས་ཡོངས་སྒྲོལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

mitün dragek yong drol tashi shok

And usher in the auspiciousness that is liberation from all adversity, hostility and obstructing forces.

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ཁ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་དང་ལས་ཚོགས་འགའི་ཆོག་ཁྲིགས་གསར་བརྩོམས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་སྐབས་སྒྲུབ་བླ་དད་བརྩོན་མཚུངས་མེད་ལུང་རིག་ཉི་མ་ནས་ཟབ་གཏེར་ཀུན་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དགོས་ཞེས་རིན་ཆེན་དང་པོ་ཊཾ་ཀ་གསུམ་ནང་མཛོད་བཅས་ཆེད་བསྐུལ་མ་ཟློག་ཙམ་དུ་བོད་རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ཁྲུམ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་འདས་མཆོད་ཉིན་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་དབུགས་དབྱུངས་ཐོབ་པ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་མིང་ནས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

When I had completed the arrangements for several of Jamgön Lama Rabsel Dawa’s profound Mind Treasures (gongter), which include manuals of accomplishment, empowerment and activity, the practice-master with peerless devotion and endeavor, Ven. Lungrik Nyima, said that there was a need for a prayer and supplication that could be used in the practice of Kyabje Rinpoche’s profound termas, accompanying his request with three tola of gold. So as not to refuse this request I, the one who holds the name of Shechen Rabjam Tulku and who is confirmed as the owner of these profound dharmas, composed and offered this prayer and supplication on the nineteenth day of the eighth month in the year of the Iron Mouse (6 October, 2020) – the anniversary of the parinirvāṇa of the Great Tertön Guru. May virtue and excellence abound.

 

| Translated by Lama Sean Price. © Shechen Publications, 2020. Reproduced here with the kind permission of Rabjam Rinpoche.

  1. The mind-to-mind lineage of the awakened ones (Buddha), the symbolic lineage of the vidyādharas and the oral lineage of ordinary people.
  2. Avalokiteśvara, Mañjuśrī and Vajrapāṇi.
  3. The eight vidyādharas of India who each mastered one of the Eight Herukas and passed their lineages to Guru Rinpoche: Vimalamitra, Hūṃkāra, Mañjuśrīmitra, Nāgārjuna, Prabhāhasti, Dhanasaṃskṛta, Rambuguhya/Rombuguhya, and Śāntigarbha.
  4. The five consorts of Guru Rinpoche: Yeshe Tsogyal, Mandāravā, Śākyadevī, Kālasiddhī and Tashi Khyidren.
  5. There are the five emanations of King Trisong Deutsen (Five Tertön Kings): related to awakened body, Nyangrel Nyima Özer; speech, Guru Chöwang; mind, Ngari Paṇchen Pema Wangyal; qualities, Jangdak Tashi Topgyal; activity, Dorje Thokme Tsal (the Fifth Dalai Lama) along with Chöje Lingpa, the last of the Thirteen Great Tertöns, and the embodiment of them all, Jamyang Khyentse Wangpo—all previous lives of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche.
  6. The long lineage of kama and the short lineage of terma.
  7. This verse incorporates the syllables of one of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche’s names: Gyurme Thekchok Tenpe Gyaltsen (which was given by Shechen Gyaltsab).
  8. Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö (1893–1959).
  9. This verse incorporates the syllables of Rabjam Rinpoche’s name. In this line, immensity translates Rabjam.
  10. Shedrup Chökyi Senge, Rabjam Rinpoche’s personal name.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept