Supplication to Successive Lives of Shechen Rabjam

Practices › Prayers | Tibetan MastersShechen Rabjam Rinpoche | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Rabjam Rinpoche

First Shechen Rabjam

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བའི་པདྨོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Lotus of Faith

A Supplication to the Successive Lives of Shechen Rabjam

by Shechen Rabjam Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

སྨོན་ལམ་བཞི་གྲུབ་ཚོགས་གཉིས་དཔལ་གྱི་བརྗིད། །

mönlam zhi drub tsok nyi pal gyi ji

You perfected the four aspirations1 and blaze with the majesty of the two accumulations,

བདེ་གཤེགས་ཤར་ལྷོའི་ཞིང་མགོན་མྱ་ངན་མེད། །

deshek sharlhö zhing gön nya ngen mé

Aśokaśrī, sugata of the south-easterly buddhafield,

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དུག་གསུམ་ཞི་མཛད་ཅིང་། །

tayé semchen duk sum zhidzé ching

You who pacify the three poisons of infinite beings,

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་མགོན་གྱུར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khakhyab drowé gön gyur solwa deb

Protector for all throughout the reaches of space, I supplicate you.

 

མ་ལ་ཡ་རྩེར་གསང་བའི་བདག་པོ་ལས། །

ma la ya tser sangwé dakpo lé

At the peak of Mount Malaya, you received from Vajrapāṇi, Holder of Secrets,

ཀུན་བཟང་དགོངས་བརྒྱུད་གསང་ཆེན་མཐའ་དག་ནོད། །

kunzang gonggyü sang chen tadak nö

The teachings of the Great Secret, mind mandate of Samantabhadra,

ལེགས་པར་བཀའ་བསྡུས་མ་ལུས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

lekpar ka dü malü tuk su chü

And, realising it perfectly, became its custodian—

གནོད་སྦྱིན་སྐར་མདའ་གདོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

nöjin karda dong la solwa deb

Yakṣa Ulkāmukha (Karda Dong), I supplicate you.

 

འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །

jampal nönpö yeshe gyumé trul

Magical, illusory manifestation of Mañjuśrītikṣṇa,

བདེ་གཤེགས་སྐུ་ཡི་བཀའ་བབ་བཤེས་གཉེན་ཆེ། །

deshek ku yi kabab shenyen ché

Great spiritual friend who held the transmission of the Sugata Body2

འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་བསྟན་པའི་སྲོལ། །

ösal dzogchen dé sum tenpé sol

And arranged the teachings of the naturally luminous Great Perfection into three sections—3

འབྱེད་མཁས་མཉྫུ་མི་ཏྲར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jé khé mandzu mi trar solwa deb

Mañjuśrīmitra, I supplicate you.

 

འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་སྟོན་པའི་རིང་སྲེལ་དངོས། །

dzambüling dir tönpé ring sel ngö

To house the sacred relics of the Teacher,

བཞུགས་པའི་མཆོད་སྡོང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཞེངས། །

zhukpé chö dong gyé tri zhi tong zheng

You built eighty-four thousand stūpas in this world

སྟོན་པའི་མཛད་རྗེས་གནས་དང་བསྟན་དར་ཤུལ། །

tönpé dzé jé né dang ten dar shul

And successfully sustained and spread his teachings—

གསལ་མཛད་ཨ་ཤོ་ཀ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sal dzé a sho kala solwa deb

Great illuminator, Aśoka, I supplicate you.

 

བཙད་པོའི་རིགས་འཁྲུངས་པདྨའི་ཐུགས་ཀྱིས་ཟིན། །

tsepö rik trung pemé tuk kyi zin

Born into the family of the king and guided by Padmasambhava,

ལོ་པཎ་སྐྱེས་མཆོག་བསྙེན་བཀུར་དམ་ཆོས་བསྒྱུར། །

lo pen kyechok nyenkur damchö gyur

You honoured sublime lotsāwas and paṇḍitas, supported Dharma translation,

དགེ་བཅུའི་སྲོལ་བཟུང་བཀའ་གཙིགས་བྲིས་ཏེ་བཞག །

gé chü sol zung ka tsik dri té zhak

And wrote an edict to promote the ten virtuous deeds—

རྒྱལ་སྲས་སད་ན་ལེགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalsé sé na lek la solwa deb

Prince Senalek, I supplicate you.

 

པདྨས་རྗེས་བཟུང་གྲུབ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས། །

pemé jezung drubpé sa tor shek

You followed Padmasambhava, reached a lofty stage of accomplishment,

མདོ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་། །

do dang gyutrul lasok ngak kyi zhung

And translated various tantric scriptures, such as the Do and Magical Display,4

རྣམ་མང་བསྒྱུར་མཛད་དོན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ། །

nam mang gyur dzé dön gyi lotsawa

Genuine lotsāwa,

རྨ་བན་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ma ben rinchen chok la solwa deb

Monk of Ma, Rinchen Chok, I supplicate you.5

 

ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏའི། །

tubpé gyaltsab shanta rakshité

The direct disciple of Śāntarakṣita, regent of the Muni,

དངོས་སློབ་གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་རྙོགས་མ་ཀུན། །

ngölob gangjong gyalten nyok ma kün

A paṇḍita who used scripture and reasoning to eradicate

ལུང་དང་རིག་པས་བསལ་མཛད་པཎྜི་ཏ། །

lung dang rigpé sal dzé pandita

Impurity from the Buddha's teaching in the Land of Snows—6

པདྨའི་ངང་ཚུལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pemé ngang tsul zhab la solwa deb

Kamalaśīla, at your feet I supplicate.

 

དགྱེས་མཛད་ལོ་ཙཱས་རྗེས་བཟུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །

gyé dzé lo tsé jezung chakgya ché

You followed Hevajra Lotsāwa7 and became

གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱན། །

drubpé naljor drubgyü tenpé gyen

An accomplished yogin of Mahāmudrā, an ornament of the practice lineage's teaching,

གངས་ལྗོངས་གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་ནོར་མི་ལ་རྗེ། །

gangjong drub gyé tsuk nor mi la jé

And crown jewel among hundreds of practitioners in the Land of Snow,

བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhepa dorjé zhab la solwa deb

Lordly Milarepa Shepé Dorje, at your feet I supplicate.

 

མཁྱེན་རབ་སྣང་བས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་གཟིགས། །

khyen rab nangwé shejé chö künzik

With the light of intelligence you discerned all that can be known,

བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེས་མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་། །

tsé chen tukjé tayé dulja kyong

With loving compassion you cared for countless disciples,

མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་གྲགས་སྙན་ཁྱབ་མཛད་པའི། །

khé tsün drubpé drak nyen khyab dzepé

And your reputation for learning and righteousness spread far and wide—

རོང་སྟོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rong tön chenpö zhab la solwa deb

Great Rongtön,8 at your feet I supplicate.

 

ཟབ་གཏེར་བཀའ་བབ་ཕྱག་རྫོགས་བསྟན་པའི་བདག །

zabter kabab chakdzok tenpé dak

Holder of the transmission of profound termas, master of Dzogchen and Mahāmudrā,

འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་ང་རོས་ལོག་སྲེད་སྡེ། །

jampal tröpé ngarö lok sé dé

Dharma-king of Drikung, who, with wrathful Mañjuśrī’s roar,

ཟིལ་གནོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འབྲི་གུང་པ། །

zilnön chö kyi gyalpo drigung pa

Overpowered all those whose attachment was misplaced—

རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rinchen püntsok zhab la solwa deb

Rinchen Puntsok,9 at your feet I supplicate.

 

ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མའི་སྲོལ། །

orgyen nyendrub kagyü gongmé sol

You perfected the practice of approach and accomplishment from Orgyenpa and the early Kagyü tradition,10

ཉམས་བཞེས་མཐར་སོན་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱངས། །

nyam zhé tar sön drubpé tulzhuk kyang

And, cherishing the life of a yogin, displayed miracles

རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བརྙེས་བལ་བོད་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། །

dzutrul nga nyé bal bö chö la gyur

That brought Nepalis and Tibetans to the Dharma—

དབུས་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ü nyön heruka la solwa deb

Ü-nyön Heruka,11 I supplicate you.

 

འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་རབ་ཉི་མ་ཐུགས་ལ་ཤར། །

jampal khyen rab nyima tuk la shar

The sun of Mañjuśrī’s intelligence arose in your mind,

ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སེངྒེས་ལོག་སྨྲའི་ཚོགས། །

lung rik mawé sengé lok mé tsok

And, with the lion's roar of reasoning and scriptural citation,

ཟིལ་གནོན་མཁས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རབ་འབྱམས་པ། །

zilnön khedrub wangchuk rabjam pa

You outshone those who harboured wrong views—master of learning and spiritual accomplishment,

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé gyaltsen zhab la solwa deb

Rabjampa Tenpé Gyaltsen,12 at your feet I supplicate.

 

དམ་པའི་ཚུལ་དགུས་ངེས་གསང་བསྟན་མཆོག་འཛིན། །

dampé tsul gü ngé sang ten chokdzin

With the nine qualities of a sublime being,13 you held the supreme teachings of the definitive secret,

མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཕ་མཐའ་བརྡལ། །

khyen dang tsewé trinlé pata dal

And, with your wise and loving activity, spread them far and wide—

ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེ་ཆེན་པ། །

kunzang tenpé nyima zhé chenpa

Sun of the teachings of Samantabhadra,

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

nampar gyalwé zhab la solwa deb

Nampar Gyalwa of Shechen,14 at your feet I supplicate.

 

བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར། །

lab sum namdak khyen tsé nü pé ter

Pure in the three higher trainings,15 a veritable treasure of knowledge, love and ability,

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཚོགས། །

mindrol dütsi kalzang duljé tsok

With the nectar of maturation and liberation, you brought hosts of fortunate disciples

ཡོངས་སྨིན་ངེས་པ་དོན་གྱི་རིག་པ་འཛིན། །

yong min ngepa dön gyi rigpa dzin

To spiritual maturity—awareness-holder of the definitive meaning,

དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

paljor gyatsö zhab la solwa deb

Paljor Gyatso,16 at your feet I supplicate.

 

ཨོ་རྒྱན་ལུང་བསྟན་ཟབ་མོའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

orgyen lungten zabmö ter la wang

Prophesied by the master of Oḍḍiyāna as the owner of profound termas,

བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་སྦས་པའི་གནས་ཞལ་འབྱེད། །

tulzhuk chöpé bepé né zhal jé

You engaged in yogic conduct and revealed hidden lands.

བསྐྱེད་རྫོགས་གདིང་ལྡན་སྔགས་སྤྱོད་གར་གྱི་དབང་། །

kyedzok dingden ngak chö gar gyi wang

Lord of the dance, whose yogic conduct arose from deep confidence in the creation and completion phases,

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö kyi gyaltsen zhab la solwa deb

Chökyi Gyaltsen,17 at your feet I supplicate.

 

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །

jampal shinjé shé kyi jesu zung

Guided by Mañjuśrī-Yamāntaka,

གཞན་ཕན་བསྡུ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །

zhenpen du zhi trinlé sam mikhyab

Your altruistic activities, through the four means of gathering disciples, were inconceivable,18

འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་གཟིགས། །

dreltsé dönden gyurmé ngedön zik

And, having perceived the unchanging truth, you brought benefit to all with a connection—

ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang tenpé nyimar solwa deb

Kunzang Tenpé Nyima,19 I supplicate you.

 

རླབས་ཆེན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡིས། །

lab chen gyalwé sé kyi chöpa yi

A friend, who through the magnificent conduct of a bodhisattva,

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཞིང་འདིར་སྣང་བའི་གཉེན། །

tenpa rinchen zhing dir nangwé nyen

Caused the precious teachings of Buddha to illuminate this world,

གདུལ་དཀའ་འདུལ་མཛད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

dul ka dul dzé drubpé dorjé dzin

Accomplished vajra holder, subduer of the difficult-to-tame,

བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé nyimé zhab la solwa deb

Tenpé Nima,20 at your feet I supplicate.

 

རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་གྱུར་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

rimé ten drö gön gyur terchen jé

Through the kindness of the gentle protector Rabsel Dawa,21

འཇམ་མགོན་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས། །

jam gön rabsal dawé tukkyé kyi

Treasure lord and unbiased protector of the teachings and beings,

ངེས་གྲོལ་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་ཆུ་གཏེར་ཆེའི། །

ngé drol ngagyur shedrub chuter ché

You became an excellent repository of the accomplishment and explanation of the Ancient Translations of definite freedom—

དབྱིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

yik dzin chö kyi sengér solwa deb

Chökyi Senge,22 at your feet I supplicate.

 

དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །

detar miché güpé soltab tü

Through the power of making this supplication with unshakeable devotion,

ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་དམ་པའི་མགོན་རྣམས་ཀྱིས། །

tserab trengwar dampé gön nam kyi

May I be guided by the sublime protectors of this garland-like succession of lives

རྗེས་བཟུང་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་བསྙེན་པས། །

jezung nyepa sum gyi lek nyenpé

And through serving them well through the three means of gratification,23

དོན་གཉིས་བསམ་ཀུན་ལྷུན་འགྲུབ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dön nyi sam kün lhündrub jingyi lob

Grant your blessings, so that all my wishes and the twofold aims may be spontaneously fulfilled.

 

ཞེས་པའང་གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་སྐྱབས་གཅིག་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐྱེས་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཕྱག་ཐོ་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ལས་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་ནས་ཕབ་ཤུས་ཀྱིས་སྐྱེས་ཕྲེང་དང་མཐུན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་ནན་བསྐུལ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་བདུན་པའི་མཚན་འཆང་འགྱུར་མེད་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེས་བོད་རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ཧོར་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་བཟང་ཉིན་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

Sovereign of the teachings of the great secret, lord of all maṇḍalas, and sole refuge, Vajradhara Dilgo Khyentse Rinpoche, wrote a list of the successive lives of Shechen Rabjam in one of his diaries. My close dharma brother, Tulku Kunga, transcribed it from Rinpoche’s handwriting and asked me to compose a corresponding supplication. Merely to avoid turning down his earnest request, I, Gyurme Shedrup Chökyi Sengye, who holds the title of the Seventh Rabjam Rinpoche, wrote this on the tenth day of the eleventh month in the year of the Iron Mouse. May virtue and auspiciousness increase!

 

| Translated by Sean Price. © Shechen Translations, 2021.

 1. As Mipham Rinpoche expresses them in his Medicine Buddha practice entitled The Excellent Vase of Amṛta, the four aspirations are as follows: 1) May those in areas of misery never be without peace and may they lead long and comfortable lives! 2) May the light of the Buddha bring happiness and joy to the hells! 3) May all enjoy radiance, beauty and riches and remain unharmed by elemental spirits! 4) May everyone love one another and be without disease!
 2. A reference to the transmission of Yamāntaka among the Eight Herukas.
 3. I.e,. The space section (klong sde), mind section (sems sde) and pith-instruction section (man ngag sde).
 4. Do here stands for Düpa Do, the root tantra of Anuyoga.
 5. Rinchen Chok of Ma was one of the first seven Tibetans to be ordained, the so-called seven men to be tested (sad mi mi bdun). He translated the Guhyagarbha Tantra among other texts.
 6. A reference to Kamalaśīla’s famous debate with the Ch’an master Hvashang Mahāyāna at Samyé Monastery.
 7. dgyes mdzad lo tsA ba. An epithet of Marpa Chökyi Lodrö.
 8. Rongtön Sheja Künrig (1367–1449).
 9. Rinchen Puntsok Chökyi Gyalpo (1509–1557) of Drikung.
 10. I.e., The Three Vajras tradition received by Orgyenpa Rinchen Pal.
 11. Kunga Zangpo (1458–1532).
 12. The First Shechen Rabjam, Tenpé Gyaltsen (1650–1704).
 13. The qualities of hearing, reflecting and meditating, which benefit oneself; teaching, debating and composing, which benefit others; and being learned, ethical and good-hearted, which benefit both oneself and others.
 14. The Second Shechen Rabjam, Gyurme Kunzang Namgyal (1713–1769).
 15. The trainings in ethical discipline, meditative absorption and wisdom.
 16. The Third Shechen Rabjam, Paljor Gyatso (1771–1807).
 17. The Fourth Shechen Rabjam, Garwang Chökyi Gyaltsen (1811?–1862).
 18. The four means of gathering or attracting disciples (bsdu ba’i dngos po bzhi) are: 1) being generous; 2) speaking pleasantly; 3) teaching according to individual needs; and 4) acting in accordance with one’s teaching.
 19. The Fifth Shechen Rabjam, Pema Tekchok Tenpé Gyaltsen, alias Gyurme Kunzang Tenpé Nyima (1864–1909).
 20. The Sixth Shechen Rabjam Rinpoche, Nangdzé Drubpé Dorje, alias Kunzang Tenpé Nyima (1911–1959).
 21. Dilgo Khyentse Rinpoche (1910–1991).
 22. The Seventh Shechen Rabjam Rinpoche, Jigme Chökyi Senge (b.1966).
 23. The three means of pleasing or gratifying the teacher (mnyes pa gsum) are 1. offering our practice, 2. offering service with body and speech, and 3. material offerings.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept