Prayer to Khandro Tsering Chödrön

Practices › Prayers | Tibetan MastersTarthang Tulku | Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English | བོད་ཡིག

Tarthang Tulku

Khandro Tsering Chödrön

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ལ་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Khandro Tsering Chödrön

by Tarthang Tulku

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཞིང་ན་ཡུམ་ཆེན་མོ། །

chöku kunzang zhing na yum chenmo

In the dharmakāya realm of Samantabhadra, you are the Great Mother,

ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ན་ཝ་ར་ཧི། །

longku rik ngé zhing na varahi

In the saṃbhogakāya fields of the five families, you are Vajravārāhī,

སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་ཐབས་མཆོག་ཤེལ་དཀར་མཚོ། །

tulku pejung tab chok shelkar tso

The nirmāṇakāya Shelkar Dorje Tso, consort of the Lotus-born—

མཁྱེན་བརྩེའི་ཌཱཀི་ཚེ་རིང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན། །

khyentsé daki tsering chö kyi drön

Khyentse’s ḍākinī, Tsering Chödrön, Long-life Lamp of Dharma.

རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྗེ། །

dorjé chang ngö chökyi lodrö jé

And Vajradhara in person, Lord Chökyi Lodrö,

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །

palden lama dampa yabyum gyi

Glorious and noble lama, together with your consort—

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་མ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །

tuk kyi zhedön malü yongdzok né

May all your enlightened wishes, without exception, be fulfilled,

བདག་སོགས་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dralwa mepar jingyi lob

And grant your blessings, so that we may never be apart!

 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་དཔལ་ཨོཌིཡན་ནས་གུས་སློབ་ཐ་ཤལ་བ་དར་ཐང་པ་ཀུན་མིང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ལ་ཕུལ་བ་དགེའོ། །

With the thought, “May this prayer come true, just as I have wished!” this was offered from Oḍḍiyāna by the lowest disciple, the one called Yeshe Dorje, better known as the one from Tarthang, on the twenty-first day of the fourth month.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept