Long-Life Prayer for Mayum Tsering Wangmo

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche | Tibetan MastersMayum Tsering Wangmo

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Mayum Tsering Wangmo

Further information:
Download this text:

༄༅། །མ་ཡུམ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Mayum Tsering Wangmo

by Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

ཐུབ་དབང་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་སོགས། །

tubwang tsuktor nampar gyal lasok

Through the blessings of Śākyamuni, Uṣṇīṣavijayā and the rest

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཚེ་ལྷའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

sangye changsem tselhé jinlab kyi

The buddhas, bodhisattvas and long-life deities,

པ༵དྨ་ཚེ༵་རི༵ང་དབ༵ང་མོ༵་༧ཞབས་པད་བརྟན། །

pema tsering wangmo zhabpé ten

May the life of Pema Tsering Wangmo remain secure,

བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhedön lhün gyi drubpar solwa deb

And may all her aspirations be spontaneously fulfilled.

 

ཞེས་པའང་ལས་རབ་གླིང་པའི་དགེ་ཚུལ་མ་ངག་དབང་སངས་རྒྱས་དང༌། དམ་ཆོས། བསམ་གཏན་བཅས་ནས་ལྷ་རྫས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས། ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༣ ཆུ་ལུག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ལ་ལས་གླིང་ཆོས་སྒར་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །།

In response to requests made together with the support of white offering scarves by the nuns of Lerab Ling, Ngawang Sangyé, Damchö and Samten, the Buddhist monk called Ngawang Chökyi Lodrö wrote this on the first day of the fifth month of the Water Sheep year (30 June 2003) at the Dharma centre of Lerab Ling. Virtue!

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept