Auspicious Verses

Practices › Auspiciousness | Deities › Three Jewels | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Words of the Buddha

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

Verses of Auspiciousness

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མངྒ་ལ་གཱ་ཐཱ།

In the language of India: Maṅgalagāthā

བོད་སྐད་དུ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

In the language of Tibet: bkra shis kyi tshigs su bcad pa

 

In the English language: Verses of Auspiciousness

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the Three Jewels!

 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །

punsum tsokpa ngawa ser gyi riwo dra

Possessing every excellence, like a mountain of burnished gold,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །

jikten sum gyi gönpo drima sum pang pa

Lord of the three worlds who has abandoned the three types of flaw,

སངས་རྒྱས་པདྨ་རྣམ་རྒྱས་འདབ་འདྲའི་སྤྱན་མངའ་བ། །

sangyé pema nam gyé dap dré chen ngawa

Awakened One whose eyes are like lotuses in full bloom—

བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐྱེ་དགུ་ཞི་བྱེད་དང་པོའོ། །

tashi dé ni kyegu zhijé dangpo’o

This is the first auspiciousness, which grants peace to living beings.

 

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་མཆོག་རབ་གཡོ་མེད་པ། །

dé yi nyewar tenpé chok rap yo mepa

The teachings that He imparts are sublime and unchanging,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །

jikten sum na drak shing lha dang mi chöpa

Famed throughout the three worlds, honoured by gods and humans alike,

ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །

chö kyi dampa kyé gu nam la zhi chepa

The sacred Dharma which grants peace to all living beings—

དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་པའོ། །

dé ni jikten gewé tashi nyipa’o

This is the second auspiciousness, which brings virtue to the world.

 

དམ་ཆོས་ལྡན་པ་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཅིང༌། །

dam chö denpa töpé tashi kyi chuk ching

Those who possess the Dharma and are rich with the fortune of learning,

དགེ་འདུན་མི་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཡོན་གྱིས་གནས། །

gendün mi dang lha dang lha min yön gyi né

The Saṅgha, worshipped by humans, gods, and demi-gods,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱི་གཞི། །

tsok kyi chok rap ngo tsa shé dang pal gyi zhi

Most supreme of communities, modest, and glorious—

དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པའོ། །

dé ni jikten gewé tashi sumpa’o

This is the third auspiciousness, which brings virtue to the world.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po & blo gter dbang po, eds. sgrub thabs kun btus. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 11: 431–432

 

Version: 1.0-20221123

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept