Averting Periodic Obstacles

Major & Minor Sciences › Astrology | Practices › Averting Obstacles | Literary Genres › Dhāraṇī | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Astrological Talisman

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The ‘Chinese’ Practice of Averting Periodic Obstacles1

from the Words of the Buddha

 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pakpa jampal la chaktsal lo

Homage to Noble Mañjuśrī.

 

རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བ།

gyanak pö kak dok chejawa

This is “The ‘Chinese’ Practice of Averting Periodic Obstacles.”

 

འཕགས་པ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pakpa kün la chaktsal lo

Homage to all noble ones.

རིག་བྱེད་ཀུན་གྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

rikjé kün gyi kyab tu sol

May the wise protect us.

མཆོག་པོ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chokpo kün la chaktsal lo

Homage to all excellent ones.

བར་སྣང་ལྷ་ཡིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

barnang lha yi kyab tu sol

May the gods of the sky protect us.

ཚངས་རིགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsang rik lha la chaktsal lo

Homage to the gods of the abode of Brahmā.

ཁམས་གསུམ་སྲིད་ལ་དབང་སྒྱུར་བ། །

kham sum si la wang gyurwa

To all who wield power over the three planes of existence,

ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ། །

kün la chaktsal chöpa bul

We pay homage and make offerings.

ཉི་མ་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ཡིན། །

nyima tamché gewa yin

All days are virtuous.

རྒྱུ་སྐར་ཐམས་ཅད་བཟང་བ་ཡིན། །

gyukar tamché zangwa yin

All constellations are excellent.

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །

sangye tamché dzutrul ché

All buddhas possess great magical powers.

བདེན་པའི་ཚིག་ནི་འདི་དག་གིས། །

denpé tsik ni didak gi

By the power of these words of truth,

བདག་ཅག་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

dakchak küntu delek shok

May we always experience happiness and wellbeing.2

 

ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མུཾ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུཾ།

om vagishvari mum | om mani pemé hung | om badzrapani hung

oṃ vāgīśvari muṃ | oṃ maṇi-padme hūṃ | oṃ vajra-pāṇi hūṃ |

ཨོཾ་མ་ཧེ་དཔལ་འབར་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀ་ལི་མོ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོ་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བི་ཡ་མཎྜ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

om mahe pel barma yé soha | om mahakali motayé soha | om akani nikani abiya mandale soha

oṃ mahe lady ablaze with glory ye svāhā | oṃ mahākāli moṭayé svāhā | oṃ akani nikani abhiya maṇḍale svāhā |

ཨོཾ་ཟིན་དུ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་དུ་དུ་ན་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་དར་དུ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཙུ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་དུ་མ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་པྲ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་སུ་དཱ་དན་ཏྲི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ན་ཚན་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་སུ་ལ་ཁ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཁ་ལ་ཏྲི་སྲུངས་ཤིག །

om sindu sung shik | om duduna sung shik | om dardu sung shik | om tsuti sung shik | om duma sung shik | om prati sung shik | om suda dantri sung shik | om natsen sung shik | om sulakha sung shik | om kalatri sung shik |

ཨོཾ་ཏྲེ་དུ་ཤེ་དུ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཁ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ལྟར་ལྟར་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་མ་པ་ཤ་ཡེ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཀ་ནན་ཏ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་བྷ་ལ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཏ་ལ་བྷ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ར་སྲུངས་ཤག །ཨོཾ་ར་ཏྲི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་མ་ར་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་མ་རིག་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་སྨྲ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཏ་ནེ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་བྷ་ཏ་སྲུངས་ཤིག །

om tredu shedu sung shik | om khati sung shik | om thar thar sung shik | om mapa shayé sung shik | om mara sung shik | om marik sung shik | om mati sung shik | om tane sung shik | om bhata sung shik |

སྲིད་གསུམ་མགོན་གྱི་རྒྱུ། །པི་པི་ལིང་ག་ག་རྗེས་ལ་གི །ཁྲོ་ཆུ་ཕན་སེམས་ཅན་མའི་གནས་སྒྲུབས་ཤིག །

si sum gön gyi gyu | pi pi lingga ga jé la gi | trochu pen semchen mé né drub shik

མཐུན་དང་མི་མཐུན་ཤིས་དང་མི་ཤིས་གཟུགས་ལག་མའི་གནས། བདག་གིས་ལྷས་སྲུངས་ཤིག །སྐྱོབས་ཤིག །

tün dang mitün shi dang mi shi zuk lak mé né | dak gi lhé sung shik kyob shik

Everything favourable or unfavourable, auspicious or inauspicious, lies in the domain of astrology. May the deities protect and guard us!3

ཨོཾ་ཏྲག་ཏུ་ཏྲེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲེའུ་ཟློག །ཨོཾ་ཏྲག་རཀྵ་ཟློག །ཨོཾ་མ་མ་ཀྱི་ཏ་ཟློག །ཨོཾ་མ་སུརྻ་ཟློག

om traktu treyé soha | om tre’u dok | om trak raksha dok | om mamakita dok | om masuraya dok |

ཨོཾ་ཨ་ཙནྡྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པུ་པར་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པྲི་ཏི་ཤཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་སྔོ་ཏ་སྔོ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་རཾ་རཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་ཆར་ཆུར་ཡར་ཡེར་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་སུ་སུ་ཏཾ་ཏཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om a tsandrayé soha | om pupartayé soha | om priti shati soha | om mama ngota ngota yé soha | om mama ram ram yé soha | om mama kara kara yé soha | om mama char chur yar yer soha | om mama su su tam tam yé soha |

ཨོཾ་ཡཾ་ཡཾ་ས་ལ་གེ་རེ་དུ་ཡེ་ཏེ་ཁུ་ཆེ་ཕཊ། ཞི་ཞི་ཡང་དུ་མ་ཧཱ་རཾ་རཾ་གེ་ར་ཙ་ས་ཕཊ། གྷ་དྷ་སེང་གི་ཞི་བ་འདུས་ན་མ་ས་དུ་ཡེ་མ་ར་ད་ཀེ་ཁང་དེ་འདུ། བ་རོ་སི་མ་དུ་ཧྲི། ནག་མོ་ཆེམས་ཁམ་དུ་ཨ་ཨ་མ་ད་པེ་རིམ། ཁྲེང་དུ་མ་ཨ་ར་ཁྱེར་ན་ཡུ། ཨ་ཧཱུཾ་ཁྱེ་ཤ་ན་མ་མ་ཧོ། ཨ་པ་ས་ར་ས་རཀྵ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་མ་རཀྵ། མ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བྷརྻ་དྷ་མ་མ་ཡེ། དྷ་ཀེ་ཙ་ར་ཡ་ཕཊ།

om yam yam sa la ge re du yé te khu che pé | shi shi yang du maha ram ram ge ra ca sa pé | ghadha sengki shiva düna ma sa du yé ma ra da ke khang de du | ba ro si ma du hri | nakmo chem kham du ah ah ma da pe rim | treng du ma ah ra khyer nay u | ah hung khyé sha na ma ma ho | a pa sa ra sa raksha hung | om ma raksha | ma ra hung hung bharaya dha ma ma yé | dha ke tsa ra ya pé

བདག་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་པོའི་དགྲ་གཤེད་འཇོམས་ཤིང་ཡོངས་སུ་སྐྱོབས།

dak la jungwa ngapö dra shé jom shing yongsu kyob

Defeat the threats posed by the five elements and always protect us!

ཨོཾ་ཨ་ག་ནི་དྷ་ར་ཤ་མ་ར་ཡ་ས་བཅིངས་མ་ཏྲ་ཀྲེ་ཡ་ན་ཡ་ཕཊ། ནག་པོ་བཞི་གྷུ་ཏ་ཡ། མ་ཏ་ཡ་མལ་མལ་ཞི་ཞི་སྭཱ་ཧཱ། ཨཱ་ཡུར་ཡུ་ཏེ་ཨ་ཀུར་ཞི་ཧ་ལེ། ས་སུ་ཏྲི་ཕཊ། ཨོཾ་ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཀེ་རཾ་ཏེ་ཕཊ། དྷ་དྷ་ན་མ་ས་ར་མ་ས་ཏེ། ད་ཧ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་ནག་པོ་ཞི། པུར་ཧེ་ནི་ཧ་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞི་དྷ་ལ་མ་དུ་སེ་ཕཊ། མེ་ཨ་རཀྵ་སི་མ་དུ་ཡེ། ནག་པོ་ཞི་ས་མ་ཡེ་ཨ་ན་ཕཊ། གུ་མ་གུ་ཏེ་ནག་པོ་ཞི།

om agani dhara shama raya saching matra kreya naya pé | nakpo shighu taya | mataya mel mel shi shi soha | ayur yute akur shihale | sasutri pé | om om hung ke ram te pé | dhadha nama sara masaté | daha nana hung hung shi shim el mel nakpo shi | purhé niha hana soha | shidha lama dusé pé | me ah | raksha sima duyé | nakpo shisa mayé ah na pé | guma guté nakpo shi |

ཨོཾ་ཧཱུཾ་སརྦ་རཀྵ་ཧཱུཾ། དྷ་དྷ་ན་དྷ་ཧོ། མེ་ཧེ་མ་ཧོ་རཀྵ་རྦད། ཞི་ཞི་དུལ་དུལ་ས་ཧཱ་ལྷན། ཨོཾ་ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨ་ཡ། ན་མཿསཾ་གྷཱ་ཡ། ཨ་ནན་ཏེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་ཀ་ར་ན་སད། ས་བྷ་ས་པྲ་དྷརྨ་ནི་ས། སརྦ་ཏཱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཤོ་དྷ་བི་བུ་ཤ། བི་མ་ལེ་ཙ་ལེ། རུ་ལུ་རུ་ལུ། བི་ཤི་ཏ། མནྟ། ཨོཾ་ལཾ་མུཾ། ས་ར་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲ་ཡ་མིག་ཏིར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲ་མ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲཾ་བྷེ་ལ་རཱ་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཁཾ་ཉེར་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om hung sarva raksha hung | dhadha nadha ho | mehé maho raksha bé | shi shi dül dül saha lhen | om namo buddhaya | namo dharmaya | nama sangaya | ah nen té | tedyata | aka rana sé | sabha sapra dharma nisa | sarva tatha | om shodha bibusha | bimalé tsalé | rulu rulu | bishata | menta | om lam mum | sara dzayé soha | om traya mig tiryé soha | om tramalé soha | om tram bhela rajayé soha | om kham nyer rayé soha

 

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །

dakchak khor dang chepa la

For us, our family and friends:

མི་མཐུན་པ་ཡི་ཕྱོགས་རྣམས་ནི། །

mitünpa yi chok nam ni

May all misfortune be ended,

བསྐལ་པ་མེ་ཡིས་སྲེག་པ་ལྟར། །

kalpa mé yi sekpa tar

Just as when an eon is consumed by apocalyptic flames

ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་མོད་ལ་འབྱོར། །

tamché dé yi möla jor

And everything is instantly auspicious.

འདོད་དོན་ཟླ་བ་རྒྱས་བཞིན་འཕེལ། །

dödön dawa gyé zhin pel

May our virtue increase like the waxing moon.

 

རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

gyujor yöndak khor ché kyi

For our patrons and benefactors, and their families and friends:

མ་ཀླུངས་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

ma lung kyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the mother’s luck element.4

བུ་ཀླུངས་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

bu lung kyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the child’s luck element.

གནོད་སྦྱིན་ཕ་ཚེ་འཕྲོག་པ་ཟློག །

nöjin pa tsé trokpa dok

Prevent yakṣas from stealing our parents’ life-span.

སྲིན་མོ་མི་རུ་བརྫུ་བ་ཟློག །

sinmo mi ru dzuwa dok

Prevent rākṣasīs from disguising themselves as humans.

སྲིན་མོ་ཤ་རྐྱང་མདའ་འཕེན་ཟློག །

sinpo sha kyang da pen dok

Prevent rākṣasīs from hunting deer and wild asses.5

ཀླུངས་ལམ་འཁོར་བ་རུ་ལོག་ཟློག །

lung lam khorwa rulok dok

Prevent the reversal of the cycle of our luck and fortune.

ལུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞིག་པ་ཟློག །

lü kyi khorlo zhikpa dok

Prevent the decline of our subtle body.

དབང་ཐང་ཟས་ཁ་ཡུལ་ཉེས་ཟློག །

wangtang zé kha yul nyé dok

Prevent the deterioration of our influence, our sustenance, our land.

ཀླུངས་རྟའི་རྒྱལ་མཚན་ཆག་པ་ཟློག །

lung té gyaltsen chakpa dok

Prevent the victory banner of luck6 from being torn down.

བླ་ཡི་རྒྱབ་རྟེན་ཡར་བ་ཟློག །

la yi gyab ten yarwa dok

Prevent the dissipation of our life-force.

ཁམས་ཀྱི་སློག་པ་རལ་བ་ཟློག །

kham kyi lokpa ralwa dok

Prevent the coat of our elements from being torn asunder.7

རང་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

rang kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by personal obstacles.8

མཐུན་གསུམ་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

tün sum gyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the three compatible signs.9

བདུན་ཟུར་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dün zur gyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the seventh-removed aspect.10

དགྲ་ངན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dra ngen gyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by hostile forces.11

བཞི་གཤེད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

zhi shé kyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the fourth-removed adversarial aspect.12

ཕྱོགས་ངན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

chok ngen gyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by inauspicious directions.13

བདུད་གཅོད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dü chö kyi tsubpa dok

Prevent the ‘cutting influence of demons’.14

འདྲེ་ལྔས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dré ngé tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the ‘five demons’.

ལུས་ཆད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

lü ché kyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by ‘corporal punishment’.

གནམ་སྒོས་རྩུབ་པ་ཟློག །

nam gö tsubpa dok

Prevent disturbances caused by inauspicious constellations.15

ས་སྒོས་རྩུབ་པ་ཟློག །

sa gö tsubpa dok

Prevent disturbances caused by inauspicious configurations.16

གཤེད་སྐོས་རྩུབ་པ་ཟློག །

shé kö tsubpa dok

Prevent disturbances caused by deadly combinations.

ཕུང་གྱོད་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

pung gyö gyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by calamities.17

དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dütsö kyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the hours.18

མྱ་ངན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

nya ngen gyi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from suffering.

ལྕགས་བཞིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

chak zhi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from the four iron years.19

མེ་བརྒྱད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

mé gyé kyi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from the eight fire years.

ངན་ཀླུངས་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

ngen lung kyi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from bad luck.

 

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །

dakchak khor dang chepa la

For us, our family and friends:

ཕ་མེས་རྒན་གྱི་འདྲེ་གཅན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

pamé gen gyi dré chen gyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by enraged ancestral spirits.

ལོ་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

lo kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from obstacle years.

ཟླ་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

da kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from obstacle months.

ཞག་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

zhak kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from obstacle days.

ཟ་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

za kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from obstructing foods.

དུས་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dü kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances that stem from obstructing hours.

བདུད་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dü kak gi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by obstacle-creating demons.

གཟའ་དང་སྐར་མས་རྩུབ་པ་ཟློག །

za dang karmé tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the planets and stars.

ཉི་མས་རྩུབ་པ་ཟློག །

nyimé tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the sun.

ཟླ་བས་རྩུབ་པ་ཟློག །

dawé tsubpa dok

Prevent disturbances caused by the moon.

དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

dur mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the ‘tomb-sign obstacles’.20

སྲོག་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

sok dur mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the tomb-sign obstacles of the vitality element.21

ལུས་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

lü dur mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the tomb-sign obstacles of the body element.

དབང་ཐང་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

wangtang dur mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the tomb-sign obstacles of the destiny element.

ཀླུངས་རྟ་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

lung ta dur mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the tomb-sign obstacles of the luck element.

ན་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

na mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the disease-sign obstacles.

ཤི་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

shi mik tu tsüpa dok

Prevent us from meeting the death-sign obstacles.

སྲོག་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

sok la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the vitality element.22

ཀླུངས་རྟ་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

lung ta la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the luck element.

ལུས་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

lü la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the body element.

དབང་ཐང་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

wangtang la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the destiny element.

ཁམས་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

kham la dra darwa dok

Avert the enemy aspects of all the elements.

ལོ་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

lo la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the year.

ཟླ་བ་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

dawa la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the month.

ཞག་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

zhak la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the day.

དུས་ཚོད་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

dütsö la dra darwa dok

Avert the enemy aspect of the hour.

རེ་འདོད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

rendö kyi tsubpa dok

Prevent disturbances caused by our hopes and desires.

ཆུང་སྐག་ཆེ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

chung kak ché la tsubpa dok

Prevent disturbances of the greater obstructing the lesser.

རྗེ་སྐག་འབངས་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

jé kak bang la tsubpa dok

Prevent disturbances of citizens obstructing their leaders.

འབངས་སྐག་རྗེ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

bang kak jé la tsubpa dok

Prevent disturbances of leaders obstructing their citizens.

ཕ་སྐག་བུ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

pa kak bu la tsubpa dok

Prevent disturbances of sons obstructing their fathers.

བུ་སྐག་ཕ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

bu kak pala tsubpa dok

Prevent disturbances of fathers obstructing their sons.

ཁྱོ་བོའི་ཆུང་མ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

khyowö chungma la tsubpa dok

Prevent disturbances of wives obstructing their husbands.

ཆུང་མའི་སྐག་ཁྱོ་བོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

chungmé kak khyowo la tsubpa dok

Prevent disturbances of husbands obstructing their wives.

མའི་སྐག་བུ་མོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

mé kak bumo la tsubpa dok

Prevent disturbances of daughters obstructing their mothers.

བུ་མོའི་སྐག་མ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

bumö kak ma la tsubpa dok

Prevent disturbances of mothers obstructing their daughters.

མིང་པོའི་སྐག་སྲིང་མོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

mingpö kak singmo la tsubpa dok

Prevent disturbances of sisters obstructing their brothers.

སྲིང་མོའི་སྐག་མིང་པོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

singmö kak mingpo la tsubpa dok

Prevent disturbances of brothers obstructing their sisters.

 

བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །

dak khor dang chepa la

For us, our family and friends:

ལི་ཁེན་བདུད་མདའ་འཕེན་པ་ཟློག །

li khen dü da penpa dok

Prevent the ‘demons that shoot arrows’ between the li and khen trigrams.23

འཁོར་ལ་ཕྱིང་དུམ་གྲིལ་བ་ཟློག །

khor la ching dum drilwa dok

Prevent the ‘entanglement’ among us.24

དྭ་ཟིན་གྲི་ཕུར་འདེབས་པ་ཟློག །

da zin dri pur debpa dok

Prevent the ‘clashing of swords and stakes’ between the dva and the zin trigram.25

གིང་ཟིན་མདུང་ནག་བསྣོལ་བ་ཟློག །

ging zin dung nak nolwa dok

Prevent the ‘crossing of black spears’ between the ging and zin trigrams.26

སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

parkha gyé kyi gu mik tu tsüpa dok

Prevent us from encountering the nine-multiple obstacles of the eight trigrams.27

སྨེ་བ་དགུའི་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

mewa gü gu mik tu tsüpa dok

Prevent us from encountering the nine-multiple obstacles of the nine numeric squares.

ལོའི་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

lö gu mik tu tsüpa dok

Prevent us from encountering any of the nine-multiple obstacles.

ཆེ་བ་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

chewa gu mik tu tsüpa dok

Prevent those who are older from encountering the nine-multiple obstacles.

ཆུང་བ་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

chungwa gu mik tu tsüpa dok

Prevent those who are younger from encountering the nine-multiple obstacles.

བུད་མེད་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

bümé gu mik tu tsüpa dok

Prevent women from encountering the nine-multiple obstacles.

ཁྱེའུ་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

khyé'u gu mik tu tsüpa dok

Prevent men from encountering the nine-multiple obstacles.

དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

dur mik tu tsüpa dok

Prevent us from encountering the nine-multiple obstacles that coincide with a tomb sign.28

རྒན་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཟློག །

genpa la chak chewa gyechu tsa chikpa dok

Avert the eighty-one great adversities for older men.29

སྐྱེས་པ་དར་མ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཟློག །

kyepa dar ma la chak chewa sumchu tsa dünpa dok

Avert the thirty-seven great adversities for younger men.

བྱིས་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་དགུ་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་བཟློག །

jipa la chak chewa gu tok tu babpa dok

Avert the nine great adversities for young boys.

བུད་མེད་རྒན་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཟློག །

bümé genpa la chak chewa drukchu tsa chikpa dok

Avert the sixty-one great adversities for older women.

བུ་མོ་གཞོན་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པ་ཟློག །

bumo zhönpa la chak chewa zhibchu zhé gupa dok

Avert the forty-nine great adversities for younger women.

བུ་མོ་ཆུང་བ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཟློག །

bumo chungwa la chak chewa nyishu tsa ngapa dok

Avert the twenty-five great adversities for young girls.

མེ་ཕོ་འབྲུག་ཐོག་ཏུ་ཀུངས་ས་ཕྱིན་པ་ཟློག །

mé po druk tok tu kung sa chinpa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the earth constitution with the male fire dragon sign.30

འུ་ཆུ་ཁམས་པ་ཕྱིན་པ་ཟློག །

u chu khampa chinpa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the water constitution with the male fire dragon sign.

འུ་འདུས་མོ་བཤང་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟློག །

u dümo shang tok tu chinpa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the iron constitution with the female water ox sign.31

ཤིང་ལྕགས་པ་མེ་མོ་ལུག་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟློག །

shing chakpa mé mo luk tok tu chinpa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the wood and iron constitutions with the female fire sheep sign.

དྭ་དང་ས་ཁྱི་འཕྲད་པ་ཟློག །

da dang sa khyi trepa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the dva trigram with the earth dog sign.

ཁམ་དང་མེ་མོ་ལུག་འཕྲད་པ་ཟློག །

kham dang mé mo luk trepa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the kham trigram with the female fire sheep sign.

ས་མོ་གླང་ཐོག་ཏུ་གྲི་སྒོ་བྱེ་བ་ཟློག །

samo lang tok tu dri go jewa dok

Prevent the ‘breaching the gates with swords’ for the female earth ox sign.

ཁམ་དང་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་འཕྲད་པ་ཟློག །

kham dang chak po druk trepa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the khon trigram with the male iron dragon sign.

ཁོན་དང་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་འཕྲད་པ་ཟློག །

khön dang chak po khyi trepa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the gin trigram with the male iron dog sign.

གིན་དང་ལྕགས་མོ་ལུག་འཕྲད་པ་ཟློག །

gin dang chakmo luk trepa dok

Prevent the obstacles that stem from the meeting of the zon trigram with the female iron sheep sign.

ཟིན་དང་ཆུ་ཕོ་ཁྱི་ཐོག་བདུད་གནམ་བབས་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

zin dang chu po khyi tok dü nam bab kyi gu mik dok

Prevent the ‘descent of demons from the sky’ when the multiple of nine coincides with the li trigram and the male water dog sign.32

ཟོན་དང་ཆུ་མོ་གླང་སྨྱོ་འབོག་གྲི་གཤོམ་གྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

zön dang chumo lang nyo bok dri shom gyi gu mik dok

Prevent ‘madness and hostility’ when the multiple of nine coincides with the zon trigram and the female water ox sign.

ལི་དང་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་ཐོག་ཏུ་བདུད་གནམ་བབས་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

li dang shing po druk tok tu dü nam bab kyi gu mik dok

Prevent the ‘descent of demons from the sky’ when the multiple of nine coincides with the li trigram and the male wood dragon sign.

ཁམ་དང་མེ་གླང་གཡུ་འཕྲེང་ཐག་པ་ཆད་པའི་དགུ་མིག་ཟློག །

kham dang mé lang yu treng takpa chepé gu mik dok

Prevent the ‘breaking of the turquoise necklace’ when the multiple of nine coincides with the kham trigram and the fire ox sign.

ཁེན་དང་ས་ཕོ་འབྲུག་མནའ་ཟོས་བུ་ཆེའི་དགུ་མིག་ཟློག །

khen dang sa po druk na zö bu ché gu mik dok

Prevent the ‘breaking of promises and children dying’ when the multiple of nine coincides with the khen trigram and the male earth dog sign.

དྭ་དང་ས་མོ་ལུག་མོ་རབས་ཆད་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

da dang samo lukmo rab ché kyi gu mik dok

Prevent the ‘breaking of the maternal family line’ when the multiple of nine coincides with the dva trigram and the female earth sheep sign.

ཁོན་དང་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་སྤྱང་མོ་ངུ་ཟུག་བྱེད་པའི་དགུ་མིག་ཟློག །

khön dang chak po khyi changmo ngu zuk jepé gu mik dok

Prevent the ‘female wolf causing grievance’ when the multiple of nine coincides with the khon trigram and the male iron dog sign.

ལི་དང་ལྕགས་མོ་གླང་ཁྱིམ་བདག་དོག་སར་བབས་པའི་དགུ་མིག་ཟློག །

li dang chakmo lang khyimdak doksar babpé gu mik dok

Prevent the ‘householder falling off a cliff’ when the multiple of nine coincides with the li trigram and the female iron ox sign.

ཟོན་དང་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ནད་ངོ་འབྱུང་བའི་དགུ་མིག་ཟློག །

zön dang chu po druk né ngo jungwé gu mik dok

Prevent the ‘sudden emergence of disease’ when the multiple of nine coincides with the zon trigram and the male water dragon sign.

ཟིན་དང་ཆུ་མོ་ལུག་ཁྱིམ་བདག་མོ་གྲིར་འཆི་བའི་དགུ་མིག་ཟློག །

zin dang chumo luk khyimdak mo drir chiwé gu mik dok

Prevent the ‘death of the female householder due to a knife accident’ when the multiple of nine coincides with the zin trigram and the female water sheep sign.

གིན་དང་ཤིང་ཕོ་ཁྱི་བུ་འབྱུང་ཐང་ལྷུང་རབས་ཆད་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

gin dang shing po khyi bu jung tang lhung rab ché kyi gu mik dok

Prevent the ‘breaking of the family line by a child falling to the ground’ when the multiple of nine coincides with the gin trigram and the male wood dog sign.

ཁམ་དང་ཤིང་མོ་གླང་ཡུག་ས་གནམ་བབས་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

kham dang shingmo lang yuk sa nam bab kyi gu mik dok

Prevent ‘widowhood’ when the multiple of nine coincides with the kham trigram and the female wood ox sign.

དགུ་དང་པོ་ཉོན་མོངས་ཐང་ཁོལ་གྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu dangpo nyönmong tang khol gyi bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the first multiple of nine—‘overpowered by afflictions.’

དགུ་གཉིས་བཅོ་བརྒྱད་པ་མངལ་ནག་འབྱུང་བའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu nyi chobgyé pa ngal nak jungwé bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the second multiple of nine (eighteen)—‘emergence from a dark womb.’

དགུ་གསུམ་ཉེར་བདུན་པ་གྲི་རོ་སྒོར་སྐྱེལ་གྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu sum nyer dünpa dri ro gor kyel gyi bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the third multiple of nine (twenty-seven)—‘the deliverance of weapons, corpses and money’.

དགུ་བཞི་སོ་དྲུག་པ་རྗེའི་གདན་ས་འཕྲོག་པའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu zhi so drukpa jé densa trokpé bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the fourth multiple of nine (thirty-six)—‘robbing the lord’s residence’.

དགུ་ལྔ་ཞེ་ལྔ་པ་གནམ་ཀྱི་རྔ་ཟོར་གྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu nga zhé ngapa nam kyi nga zor gyi bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the fifth multiple of nine (forty-five)—‘the spirit lord Ngazor’.33

དགུ་དྲུག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཕོ་ལྷ་ངུར་འབོད་ཀྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu druk ngabchu tsa zhipa polha ngur bö kyi bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the sixth multiple of nine (fifty-four)—‘the growl of the father guardian deity’.

དགུ་བདུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་གྲིར་ཤི་དུར་སྒོ་འཁྲུག་པའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu dün drukchu tsa sumpa drir shi dur go trukpé bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the seventh multiple of nine (sixty-three)—‘death by knife and rattling the cemetery gates.’

དགུ་བརྒྱད་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་པ་སྡང་བ་མང་ལ་བྱམས་པ་ཉུང་བའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu gyé dünchu dön nyipa dangwa mang la jampa nyungwé bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the eighth multiple of nine (seventy-two)—‘little love and much anger’.

དགུ་དགུ་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་གཅིག་པ་བཙོན་གྱི་ཇག་པ་ཁྱིམ་ནས་འདོན་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

gu gu gyé chu gya chikpa tsön gyi jakpa khyim né dön bü nöpa dok

Prevent children from being harmed by the ninth multiple of nine (eighty-one)—‘the prisoner exiting the house’.

 

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

dakchak khor dang chepa nam

For us, our family and friends:

དགུ་མིག་དུར་ན་སྡོད་པ་ཟློག །

gu mik dur na döpa dok

Avert the nine-multiple obstacle, ‘residing in the cemetery’.

དགུ་མིག་ཕུར་ཀྱིས་འདེབས་པ་ཟློག །

gu mik pur kyi debpa dok

Avert the nine-multiple obstacle, ‘the clashing of stakes.’34

དགུ་མིག་འཕྱིང་དུམ་གྲིལ་བ་ཟློག །

gu mik ching dum drilwa dok

Avert the nine-multiple obstacle, ‘entanglement.’35

ལྕགས་ཀྱི་དགུ་མིག་གྲི་དང་མེལ་ལྡང་བ་ཟློག །

chak kyi gu mik dri dang mel dangwa dok

Avert the nine-multiple obstacle, ‘death by knife.’

མེའི་དགུ་མིག་སྐམ་ནད་ཡམས་ནད་སྡོད་པ་ཟློག །

mé gu mik kam né yam né döpa dok

Avert the nine-multiple fire obstacle, ‘contagious and preexisting diseases.’

ཤིང་གི་དགུ་མིག་གློ་བུར་ཡེ་འབྲོག་ཡོང་བ་ཟློག །

shing gi gu mik lobur yé drok yongwa dok

Avert the nine-multiple wood obstacle, ‘sudden primordial bewitchers.’36

ཆུའི་དགུ་མིག་མྱ་ངན་ཆུ་ནད་ཡོང་བ་ཟློག །

chü gu mik nya ngen chu né yongwa dok

Avert the nine-multiple water obstacle, ‘the coming of fierce water diseases.’

སའི་དགུ་མིག་ལྕི་འཐིབས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་བ་ཟློག །

sé gu mik chi tib kyi né jungwa dok

Avert the nine-multiple earth obstacle, ‘the disease of discomfort.’

ཁམས་ཀྱི་དགུ་མིག་དུར་དུ་ཚུད་པ་ཟློག །

kham kyi gu mik dur du tsüpa dok

Avert the nine-multiple space obstacle, ‘the entrance into the cemetery.’

དགུ་མིག་རྐྱེན་གྱི་སྒོ་མོ་ཟློག །

gu mik kyen gyi gomo dok

Avert the nine-multiple obstacle, ‘the gate of conditions.’

ལྷས་མི་འཚོང་གིས་མི་བཙོངས་པ་ཟློག །

lhé mi tsong gi mi tsongpa dok

Prevent the human-trading gods from selling humans.

བདུད་མི་ཉོ་ཡིས་མི་ཉོས་པ་ཟློག །

dü mi nyo yi mi nyöpa dok

Prevent the human-acquiring demons from purchasing humans.

ལུས་ཀྱི་རྟེན་ཕུར་ཕྱུངས་པ་ཟློག །

lü kyi ten pur chungpa dok

Prevent the body from being pierced at the stake.37

སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་ཆག་པ་ཟློག །

sok gi jönshing chakpa dok

Prevent the felling of the tree of vitality.

དབང་ཐང་གི་ར་བ་རལ་བ་ཟློག །

wangtang gi rawa ralwa dok

Prevent the fence of destiny from being destroyed.

ཀླུངས་རྟའི་རྒྱལ་མཚན་ཆག་པ་ཟློག །

lung té gyaltsen chakpa dok

Prevent the victory banner of luck from being torn down.

ལོ་རྒྱལ་པོས་གདན་བཤམས་པ་ཟློག །

lo gyalpö den shampa dok

Prevent the arrangement of the throne of the king of the year.

ཟླ་བ་བློན་པོས་གྲོས་བྱས་པ་ཟློག །

dawa lönpö drö jepa dok

Prevent the ministers of the month from holding council.

ཞག་དམག་མིས་དམག་བཤམས་པ་ཟློག །

zhak mak mi mak shampa dok

Prevent the soldiers of the day from going to war.

དུས་ཚོད་མཚོན་ཆ་བཏབ་པ་ཟློག །

dütsö tsöncha tabpa dok

Prevent construction of the weapon of the hour.

སྤར་ཁའི་ཨ་ཐང་ཆད་པ་ཟློག །

parkhé a tangché pa dok

Prevent the weakening of the trigrams.

ཁོངས་པ་སྲིན་གྱིས་ཟོས་པ་ཟློག །

khongpa sin gyi zöpa dok

Prevent our constituents from being devoured by rākṣasas.

བདུད་ཀྱི་ཕུང་འདྲེ་འབེབས་པ་ཟློག །

dü kyi pung dré bebpa dok

Prevent the descent of disaster-inducing demons.

འདྲེ་ལྔ་བྱ་ར་བྱེད་པ་ཟློག །

dré ngaja ra jepa dok

Prevent the five demons from spying on us.

ནག་པོ་ནེ་ཚོ་འཇུག་པ་ཟློག །

nakpo né tso jukpa dok

Prevent the black demon minister from gaining entry.

བདུད་ཀྱི་ཤ་རོ་དངོས་སུ་བསྐྱངས་པ་ཟློག །

dü kyi sha ro ngö su kyangpa dok

Prevent the revival of demonic corpses.

ཁྱིམ་ནག་ཁོལ་དུ་གཏིབ་པ་ཟློག །

khyim nak khol du tibpa dok

Prevent the suppression of the dark house.

བརྒྱ་བ་མང་གིས་གླེང་བ་ཟློག །

gyawa mang gi lengwa dok

Prevent the hundred mouths from talking.

སྟོང་མིག་མང་གིས་བལྟ་བ་ཟློག །

tong mik mang gi tawa dok

Prevent the thousand eyes from gazing.

སྡང་བ་དགྲ་ཡིས་སྒྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཟློག །

dangwa dra yi drok tu chukpa dok

Prevent us from being enslaved by our hated enemies.

བྱམས་པ་གཉེན་གྱིས་བརྗོད་པ་ཟློག །

jampa nyen gyi jöpa dok

Prevent us from being exposed by our dear friends.

གདགས་རི་དཀར་པོ་ལས་བྲག་རལ་བཟློག །

dak ri karpo lé drak ral dok

Prevent the removal of boulders from the sunny white mountain.38

སྲིབ་རི་ནག་པོ་ལས་ཤིང་ཆག་པ་ཟློག །

sib ri nakpo lé shing chakpa dok

Prevent the felling of trees in the dark black forest.

མི་རྗེ་ས་བདག་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་ཉམས་པ་ཟློག །

mi jé sadak gyalpö ngatang nyampa dok

Prevent the decline of the power of rulers, lords, and kings.

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་གདན་ས་སྟོངས་པ་ཟློག །

geweshé nyen gyi densa tongpa dok

Prevent the clearance of the spiritual teacher’s residence.

བཙུན་པའི་འདུལ་ཁྲིམས་ཞིག་པ་ཟློག །

tsünpé dul trim zhikpa dok

Prevent monastic discipline from breaking down.

སྨན་པའི་དཔྱད་ཀ་ལོག་པ་ཟློག །

menpé ché ka lokpa dok

Prevent doctors from making misdiagnoses.

རྩིས་ཀྱི་སྐོར་འགོ་འཛོལ་བ་ཟློག །

tsi kyi kor go dzolwa dok

Prevent mistaken astrological calculations.

གཤེན་རབ་ལྷ་གྲལ་སྟོངས་པ་ཟློག །

shen rab lha dral tongpa dok

Prevent the clearing of shrines dedicated to Shenrab.39

གནམ་རིམ་པ་དགུའི་སྟེང་ནས་ཤེལ་གྱི་བྱ་ཁྱུང་གཤོག་པ་བརྡེབ་པ་ཟློག །

nam rimpa gü teng né shel gyija khyung shokpa debpa dok

Prevent the crystal garuḍa of the ninth stage of heaven from flapping his wings.40

ས་རིམ་པ་དགུའི་འོག་ནས་དུར་ཕག་ནག་པོ་འཁུན་པ་ཟློག །

sa rimpa gü ok né dur pak nakpo khünpa dok

Prevent the black charnel pig of the ninth subterranean layer from grunting.

ཟངས་ཀྱི་གླང་པོ་རྭ་བརྡར་བ་ཟློག །

zang kyi langpo ra darwa dok

Prevent the copper bull from grinding his horns.

ཕུ་ནས་དགྲ་བྱུང་བ་ཟློག །

pu né dra jungwa dok

Prevent enemies from attacking us from above.

གློ་བུར་སྔ་ནས་སྲི་ལངས་པ་ཟློག །

lobur nga né si langpa dok

Prevent the si demons of the past from suddenly appearing.

དུར་ས་གཉན་པོ་ཁ་བྱེ་བ་ཟློག །

dursa nyenpo kha jewa dok

Prevent the opening of fearsome charnel grounds.

ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །

yé drok sumgya drukchu dok

Prevent the advent of the three hundred and sixty primordial bewitchers.41

གློ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག །

lobur gyechu tsa chik dok

Avert the eighty-one accidents.

གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱ་ཟློག །

dön rik tongtrak sumgya dok

Avert the three hundred thousand types of evil spirits.

མི་ཕྱུགས་སྤྱི་ཡི་སྲི་ངན་ཟློག །

mi chuk chi yi si ngen dok

Prevent the evil si demons from attacking humans and their livestock.

གྲོང་ཚོ་དགྲར་ལངས་སྲི་ངན་ཟློག །

drong tso drar lang si ngen dok

Prevent the evil si demons from turning our neighbors into enemies.

ཕྱོགས་བཅུའི་སྡེ་འཁྲུག་ལངས་པ་ཟློག །

chok chü dé truk langpa dok

Prevent war from ever arising in any direction.

དུས་ངན་ལྟ་སྲིད་ངན་པ་ཟློག །

dü ngen ta si ngenpa dok

Avert the hostile gods and demons of this kaliyuga.

རྨི་ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་ཟློག །

milam tsenma ngenpa dok

Avert bad signs in dreams.

བྱད་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་བཟློག །

jé ngen jor tsub jekha purkha dok

Avert black magic, sorcery, curses, and witchcraft.

མནའི་ཆད་པ་གཏད་ཁྲམ་ངན་སྔགས་ཟློག །

né chepa té tram ngen ngak dok

Avert broken oaths, evil diagrams and wicked spells.

མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་མ་ལུས་ཞི་གྱུར་ཅིག །

mitün chok nam malü zhi gyur chik

Thus pacify all adversities, without exception.

 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསུངས་པའི་རྒྱ་ནག་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ༎ ༎

This concludes the dhāraṇī entitled The ‘Chinese’ Practice of Averting Astrological Obstacles, as spoken by Noble Mañjuśrī.

 

| Samye Translations (trans. Stefan Mang, ed. Libby Hogg), 2022.

 

Primary source: “rgya nag skag bzlog.” In gzungs bsdus, vol. 2. Ding ri ba chos rgyan, 1947. (BDRC MW1KG12113_D14CCD) pp. 468–77.

Secondary source: Gyurme Dorje. 2001. Tibetan Elemental Divination Paintings: Illuminated Manuscript from the White Beryl of Sangs-rgyas rGya-mtsho with the Moonbeams treatise of Lo-chen Dharmasri. University of Washington Press. (BDRC W1KG6061. Available online at archive.org.)

 

Version: 1.1-20220321

 1. The present text contains many terms and references used only in Tibetan astrology (nag rtsis). In order to give the interested reader a context for these terms and references, our translation follows the English terminology chosen by Gyurme Dorje, hereafter GD, in his book Tibetan Elemental Divination Paintings. In this publication Gyurme Dorje explores the practices of elemental divination (‘byung rtsis) as described in The White Beryl (vaiḍūrya dkar po) composed by Sangyé Gyatso (1653-1705), the Fifth Dalai Lama’s regent. While hardcopies of this book are still for sale, the book can also be found as a pdf online at archive.org. Explanations for many of the key terms used in this translation can be found via the book’s index and glossary. For a discussion of the origin of astrology and its transmission to Tibet, see: GD, 11 ff.
 2. The following mantra contains both Sanskrit and Tibetan words and syllables. We have provided a translation and Sanskrit diacritics wherever possible.
 3. Reading Tib. gzugs as Tib. gtsug. For a discussion of the Tib. term gtsug lag, rendered here as astrology, see: GD, 17.
 4. Although referred to as ‘luck element or aspect’ (klungs), in certain situations and in combination with other factors, the ‘luck aspect’ may have a negative impact (see e.g. GD, 248 & 349).
 5. Deer and wild asses are seen as animals particularly favoured by certain deities.
 6. Lungta (klung rta) is translated here as ‘luck’ instead of the more usual ‘wind-horse’.
 7. i.e. the elements (khams) that make up our physical body.
 8. According to GD, personal or natural obstacles (rang skeg) “occur when one’s own year-sign coincides with the present year” (GD, 229).
 9. According to GD, the disturbances caused by the three compatible signs (thun gsum) “occur when one shares an identical luck element with that of the present year” (GD, 231).
 10. According to GD, the seventh-removed aspect (bdun zur) “is the seventh animal year-sign, counting backwards or forwards from the sign of the subject’s birth or obstacle year” (GD, 219-31 & 419).
 11. Hostile forces (dgra ngan) may here also refer to astrological ‘enemy relationships’ that can have a negative impact on an individual. For a chart outlining some of these relationships, see e.g. GD, 181.
 12. According to GD, the fourth-removed adversarial aspect “entails calculating the fourth-removed year-sign, counting forwards or backwards from the present year” (GD, 415 & 428).
 13. Certain directions in astrological calculations are deemed inauspicious (see e.g. GD, 128).
 14. The ‘cutting influence of demons’ (bdud gcod), the ‘five demons’ (‘dre lnga), and ‘corporal punishment’ (lus chad) are the names of three particular type of astrological inauspicious relationships. For explanations, see e.g.: GD, 107-8.
 15. In the sky.
 16. On the surface of the earth.
 17. GD mentions both four and five calamities (phung gyod) that might affect an individual during certain inauspicious periods (GD, 188 & 228).
 18. This refers especially to the spirit lords (sa bdag) associated with the hours (GD, 120 & 135–137).
 19. See GD, 345-8.
 20. Using various astrological methods, the so-called ‘tomb signs’ (dur mig) are calculated. These mark a certain potentially inauspicious or dangerous period of time for the individual in question. For an explanation, see: GD 2008, 115-7 & 420.
 21. For an explanation of the four elements of vitality (srog), body (lus), destiny (dbang thang) and luck (klung rta), see: GD 2008, 68 ff. & glossary.
 22. For a mention of these ‘enemy aspects’ (dgra), see e.g.: GD, 181–183.
 23. Here various inauspicious combinations of trigrams (spar kha) are mentioned. Each outcome has a specific name. For a brief explanation of the eight trigrams (spar kha brgyad), see: GD, 46 ff. & 420.
 24. GD mentions two outcomes that he translates as ‘felt wrapping,’ spelt by GD phying thums gril instead of phying dum gril (GD, 233). This outcome can also occur when certain trigrams between family members coincide.
 25. Since the two trigrams in question relate to the iron and wood elements, the weapons involved seem to portray this inauspicious configuration. GD (GD, 233) translates this outcome as ‘piercing of the dagger’ (gri phur ‘debs).
 26. GD mentions this outcome for the combination of the khon and the kham trigrams (GD, 233).
 27. Obstacle periods, mostly years, are calculated by a multiple of nine (dgu mig). The starting point for the calculation of the multiple of nine depends upon various astrological factors (GD, 417).
 28. The periods of a multiple of nine that coincide with a tomb sign are especially dangerous.
 29. Reading Tib. chags che ba as Tib. chag che ba. A person may be more prone to certain types of adversity depending on their age and gender.
 30. Based on a person’s constitutional type (rus khams), certain years may bring greater obstacles (GD, 64 & 65).
 31. Tentatively for “‘u ‘dus mo bshang.” Reading bshang as gshang, that is iron. Following the chart provided by GD (p. 65), the ox year is particularly dangerous for people who have an iron constitution.
 32. The multiple of nine coinciding with one of the following trigrams and animal signs can cause various mental and physical obstacles, such as the reduction of an individual’s life-span. In the following list the outcome of each inauspicious combination has a specific name which describes its outcome either literally or metaphorically. For an explanation and chart outlining some of these inauspicious combinations, see GD, 249 ff.
 33. The geomantic spirit lord of the soil (GD 2008, 418).
 34. Likely the same as the ‘piercing of the dagger’ (gri phur ‘debs) outcome (see GD, 233).
 35. See footnote 24.
 36. For primordial bewitchers (ye ‘brog), see: GD 2008, 404.
 37. Again, this is a reference to the four elements of body, vitality, destiny and luck.
 38. A play on the words sunny and shade (gdags srib) which also form the name of a chart employed in astrology (GD, 233).
 39. Sherab (gshen rab) is the forefather of the Bön tradition.
 40. According to the Bön tradition, heaven has nine stages and the earth nine subterranean layers.
 41. The 360 primordial bewitchers correspond to the 360 days of the lunar year (GD 2008, 404).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept