The King of Aspiration Prayers

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Tengyur | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Collections & Cycles › Ten Royal Sūtras | Words of the Buddha

English | Español | Français | Italiano | Português | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས།

The King of Aspiration Prayers: Samantabhadra’s “Aspiration to Good Actions” (Zangchö Mönlam)

from the Gaṇḍavyūha chapter of the Avataṃsaka sūtra

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་དྲ་ཙརྻ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ།

gyagar ké du arya bhadratsarya pranidhana radza

In the language of India: Ārya-Bhadracaryā-Praṇidhāna-Rāja

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།

böké du pakpa zangpo chöpé mönlam gyi gyalpo

In the language of Tibet: Pakpa Zangpo Chöpé Mönlam gyi Gyalpo

 

In the English language: The King of Aspiration Prayers: Samantabhadra’s “Aspiration To Good Actions”

The Translators’ Homage

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jampal zhönnur gyurpa la chaktsal lo

Homage to Mañjuśrī, the youthful!

The Seven Preliminaries for Purifying the Mind

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gya chewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye machak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

6. Requesting the Buddhas Not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang zhé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi dul nyé zhukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul zhing solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

The Actual Aspiration

1. Aspiration for Purity of Attitude

འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །

depé sangye nam dang chok chu yi

Let offerings be made to buddhas of the past,

འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། །

jikten dak na gang zhuk chöpar gyur

And all who now dwell throughout the ten directions of this universe!

གང་ཡང་མ་བྱོན་དེ་དག་རབ་མྱུར་བར། །

gangyang majön dedak rab nyurwar

Let all who are yet to come swiftly fulfil their wishes

བསམ་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྱོན། །

sam dzok changchub rimpar sangye chön

And attain the stages of enlightenment and buddhahood!

 

ཕྱོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །

chok chu galé zhing nam jinyepa

Let as many worlds as there are in all the ten directions

དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །

dedak gyacher yongsu dakpar gyur

Transform into realms that are vast and utterly pure,

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་། །

changchub shingwang drung shek gyalwa dang

Filled with buddhas who have sat before the mighty bodhi tree,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །

sangye sé kyi rabtu gangwar shok

Around them all their bodhisattva sons and daughters!

 

ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །

chok chü semchen gang nam jinyé pa

Let as many sentient beings as there are in all the ten directions

དེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །

dedak taktu nemé dewar gyur

Live always and forever in happiness and health!

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི། །

drowa kün gyi chö kyi dön nam ni

Let all beings meet the Dharma

མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །

tünpar gyur ching rewa ang drubpar shok

That befits them best! And so may all they hope for be fulfilled!

2. Aspiration Never to Forget the Bodhicitta

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་བདག་སྤྱོད་ཅིང་། །

changchub chöpa dak ni dak chö ching

As I practise the training for enlightenment,

འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། །

drowa küntu kyewa drenpar gyur

May I recall all my previous births,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ན། །

tserab küntu chipo kyewa na

And in my successive lives, through death and through rebirth,

རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །

taktu dak ni rabtu jungwar shok

May I always renounce the worldly life!

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །

gyalwa kün gyi jesu lob gyur té

Training in the footsteps of all the victorious buddhas,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

zangpo chöpa yongsu dzok jé ching

May I bring Good Actions to perfection,

ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །

tsultrim chöpa drimé yong dakpa

And my moral conduct be taintless and pure,

རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །

taktu manyam kyönmé chöpar shok

Never lapsing, and always free from fault!

 

ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སྐད། །

lha yi ké dang lu dang nöjin ké

In the language of the gods, nāgas, and yakṣas,

གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། །

drulbum dak dang mi yi ké nam dang

In the language of demons and of humans too,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །

drowa kün gyi dra nam ji tsampar

In however many kinds of speech there may be—

ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །

tamché ké du dak gi chö ten to

I shall proclaim the Dharma in the language of all!

 

དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། །

dé shing parol chin la rab tsön té

Taming my mind, and striving in the pāramitās,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །

changchub sem ni namyang jé magyur

I will never forget the bodhicitta;

སྡིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་དག །

dikpa gang nam dribpar gyurpa dak

May all my harmful actions and the obscurations they cause

དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །

dedak malü yongsu jangwar shok

Be completely purified, every single one!

3. Aspiration to Be Free from Defilements

ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལས། །

lé dang nyönmong dü kyi lé nam lé

May I be freed from karma, harmful emotions, and the work of negativity,

གྲོལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

drol zhing jikten drowa nam su yang

And act for all beings in the world,

ཇི་ལྟར་པདྨོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །

jitar pemo chü michakpa zhin

Just like the lotus flower to which mud and water cannot cling,

ཉི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤྱད། །

nyida namkhar tokpamé tar ché

Or sun and moon that course unhindered through the sky.

4. Aspiration to Lead Beings to Happiness

ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཅི་ཙམ་པར། །

zhing gi khyön dang chok nam chi tsampar

Throughout the reach and range of the entire universe

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད། །

ngensong dukngal rabtu zhiwar jé

I shall pacify completely the suffering of all the lower realms,

བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅིང་། །

dewa dak la drowa kün gö ching

I shall lead all beings to happiness,

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱད། །

drowa tamché la ni penpar ché

And work for the ultimate benefit of each and every one!

5. Aspiration to Wear the Armour of Dedication

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

changchub chöpa yongsu dzokjé ching

I shall bring enlightened action to perfection,

སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །

semchen dak gi chö dang tünpar juk

Serve beings so as to suit their needs,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང་། །

zangpo chöpa dak ni rab tön ching

Teach them to accomplish Good Actions,

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་གྱུར། །

ma ong kalpa küntu chöpar gyur

And continue this, throughout all the aeons to come!

6. Aspiration to Accompany other Bodhisattvas

བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ། །

dak gi chö dang tsungpar gang chöpa

May I always meet and be accompanied by

དེ་དག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག །

dedak dang ni taktu drokpar shok

Those whose actions accord with mine;

ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak nam dang ni sem kyi kyang

And in body, speech and mind as well,

སྤྱོད་པ་དག་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །

chöpa dak dang mönlam chik tu ché

May our actions and aspirations always be one!

7. Aspiration to Have Virtuous Teachers and to Please Them

བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་པོ་དག །

dak la penpar döpé drokpo dak

May I always meet spiritual friends

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས། །

zangpo chöpa rabtu tönpa nam

Who long to be of true help to me,

དེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་ཕྲད་པར་ཤོག །

dedak dang yang taktu trepar shok

And who teach me the Good Actions;

དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང་། །

dedak dak gi namyang yi miyung

Never will I disappoint them!

8. Aspiration to See the Buddhas and Serve Them in Person

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །

sangye sé kyi korwé gönpo nam

May I always behold the buddhas, here before my eyes,

མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བལྟ། །

ngönsum taktu dak gi gyalwa ta

And around them all their bodhisattva sons and daughters.

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །

ma ong kalpa küntu mikyowar

Without ever tiring, throughout all the aeons to come,

དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱི། །

dedak la yang chöpa gyacher gyi

May the offerings I make them be endless and vast!

9. Aspiration to Keep the Dharma Thriving

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །

gyalwa nam kyi dampé chö dzin ching

May I maintain the sacred teachings of the buddhas,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད། །

changchub chöpa küntu nangwar jé

And cause enlightened action to appear;

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང་། །

zangpo chöpa nampar jongwa yang

May I train to perfection in Good Actions,

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱི། །

ma ong kalpa küntu chepar gyi

And practise these in every age to come!

10. Aspiration to Acquire Inexhaustible Treasure

སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །

sipa tamché du yang khorwa na

As I wander through all states of samsaric existence,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་བརྙེས། །

sönam yeshe dak ni mizé nyé

May I gather inexhaustible merit and wisdom,

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང་། །

tab dang sherab tingdzin namtar dang

And so become an inexhaustible treasury of noble qualities—

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །

yönten kün gyi mizé dzö du gyur

Of skill and discernment, samādhi and liberation!

11. Aspiration to the Different Methods for Entering into the “Good Actions”

a) Seeing the Buddhas and Their Pure Realms

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །

dul chik teng na dul nyé zhing nam té

In a single atom may I see as many pure realms as atoms in the universe:

ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

zhing der sam gyi mikhyab sangye nam

And in each realm, buddhas beyond all imagining,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །

sangye sé kyi ü na zhukpa la

Encircled by all their bodhisattva heirs.

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་བལྟ་བར་བགྱི། །

changchub chepa chö ching tawar gyi

Along with them, may I perform the actions of enlightenment!

 

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། །

detar malü tamché chok su yang

And so, in each direction, everywhere,

སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི། །

tra tsam khyön la dü sum tsé nyé kyi

Even on the tip of a hair, may I see an ocean of buddhas—

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

sangye gyatso zhing nam gyatso dang

All to come in past, present and future—in an ocean of pure realms,

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །

kalpa gyatso chö ching rabtu juk

And throughout an ocean of aeons, may I enter into enlightened action in each and every one!

b) Listening to the Speech of the Buddhas

གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས། །

sung chik yenlak gyatsö draké kyi

Each single word of a buddha’s speech, that voice with its ocean of qualities,

རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །

gyalwa kün yang yenlak namdakpa

Bears all the purity of the speech of all the buddhas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱངས། །

drowa kün gyi sampa jizhin yang

Sounds that harmonize with the minds of all living beings:

སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱི། །

sangye sung la taktu jukpar gyi

May I always be engaged with the speech of the buddhas!

c) Hearing the Turning of the Wheels of Dharma

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །

dü sum shekpé gyalwa tamché dak

With all the power of my mind, may I hear and realize

འཁོར་ལོའི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡི། །

khorlö tsul nam rabtu korwa yi

The inexhaustible melody of the teachings spoken by

དེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ། །

dedak gi yang sung yang mizé la

All the buddhas of past, present and future,

བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག །

lo yi tob kyi dak kyang rabtu juk

As they turn the wheels of Dharma!

d) Entering into All the Aeons

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་། །

ma ong kalpa tamché jukpar yang

Just as the wisdom of the buddhas penetrates all future aeons,

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱི། །

kechik chik gi dak kyang jukpar gyi

So may I too know them, instantly,

གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །

gangyang kalpa dü sum tsé dedak

And in each fraction of an instant may I know

སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ནི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །

kechik chashé kyi ni zhukpar ché

All that will ever be, in past, present and future!

e) Seeing All the Buddhas in One Instant

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང་། །

dü sum shekpa mi yi sengé gang

In an instant, may I behold all those who are the lions of the human race—

དེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ། །

dedak kechik chik la dak gi ta

The buddhas of past, present and future!

f) Entering the Sphere of Activity of the Buddhas

རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ། །

taktu dedak gi ni chöyul la

May I always be engaged in the buddhas’ way of life and action,

སྒྱུ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག །

gyumar gyurpé namtar tob kyi juk

Through the power of liberation, where all is realized as like an illusion!

g). Accomplishing and Entering the Pure Lands

གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །

gangyang dü sum dak gi zhing köpa

On a single atom, may I actually bring about

དེ་དག་རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། །

dedak dul chik tengdu ngönpar drub

The entire array of pure realms of past, of present and future;

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །

detar malü chok nam tamché du

And then enter into those pure buddha realms

རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །

gyalwa dak gi zhing nam kö la juk

In each atom, and in each and every direction.

h) Entering into the Presence of the Buddhas

གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gangyang majön jikten drönma nam

When those who illuminate the world, still to come,

དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

dedak rimpar tsang gya khorlo kor

Gradually attain buddhahood, turn the Wheel of Dharma,

མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན། །

nya ngen depa rabtu zhi ta tön

And demonstrate the final, profound peace of nirvāṇa:

མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་དྲུང་དུ་བདག་མཆི་འོ། །

gönpo kün gyi drung du dak chi o

May I be always in their presence!

12. Aspiration to the Power of Enlightenment through Nine Powers

ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །

küntu nyurwé dzutrul tob nam dang

Through the power of swift miracles,

ཀུན་ནས་སྒོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །

künné go yi tekpé tob dak dang

The power of the vehicle, like a doorway,

ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང་། །

küntu yönten chöpé tob nam dang

The power of conduct that possesses all virtuous qualities,

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །

küntu khyabpa jampa dak gi tob

The power of loving kindness, all-pervasive,

 

ཀུན་ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དག་དང་། །

künné gewé sönam tob dak dang

The power of merit that is totally virtuous,

ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །

chakpa mepar gyurpé yeshe tob

The power of wisdom free from attachment, and

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས། །

sherab tab dang tingdzin tob dak gi

The powers of knowledge, skilful means and samādhi,

བྱང་ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །

changchub tob nam yangdak drubpar jé

May I perfectly accomplish the power of enlightenment!

13. Aspiration to the Antidotes that Pacify the Obscurations

ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་། །

lé kyi tob nam yongsu dakjé ching

May I purify the power of karma;

ཉོན་མོངས་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད། །

nyönmong tob nam küntu jompar jé

Destroy the power of harmful emotions;

བདུད་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང་། །

dü kyi tob nam tobmé rabjé ching

Render negativity utterly powerless;

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བགྱི། །

zangpo chöpé tob ni dzokpar gyi

And perfect the power of Good Actions!

14. Aspiration to Enlightened Activities

ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །

zhing nam gyatso nampar dakjé ching

I shall purify oceans of realms;

སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྒྲོལ། །

semchen gyatso dak ni nampar drol

Liberate oceans of sentient beings;

ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་། །

chö nam gyatso rabtu tongjé ching

Understand oceans of Dharma;

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །

yeshe gyatso rabtu tokpar jé

Realize oceans of wisdom;

 

སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །

chöpa gyatso nampar dakjé ching

Perfect oceans of actions;

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །

mönlam gyatso yongsu dzokpar jé

Fulfil oceans of aspirations;

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །

sangye gyatso rabtu chöjé ching

Serve oceans of buddhas!

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་མི་སྐྱོ་སྤྱད་པར་བགྱི། །

kalpa gyatso mikyo chepar gyi

And perform these, without ever growing weary, through oceans of aeons!

15. Aspiration for Training

a) To Emulate the Buddhas

གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི། །

gangyang dü sum shekpé gyalwa yi

All the buddhas throughout the whole of time,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བྱེ་བྲག་རྣམས། །

changchub chöpé mönlam jedrak nam

Attained enlightenment through Good Actions, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །

zangpo chöpé changchub sangye né

Their prayers and aspirations for enlightened action:

དེ་ཀུན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །

dé kün dak gi malü dzokpar gyi

May I fulfil them all completely!

b) To Emulate the Bodhisattvas: Samantabhadra

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པ། །

gyalwa kün gyi sé kyi tuwopa

The eldest of the sons of all the buddhas

གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །

gang gi ming ni kuntuzang zheja

Is called Samantabhadra: ‘All-good’—

མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །

khepa dé dang tsungpar chepé chir

So that I may act with a skill like his,

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché rabtu ngo

I dedicate fully all these merits!

 

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིང་། །

lü dang ngak dang yi kyang namdak ching

To purify my body, my speech and my mind as well,

སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་པ། །

chöpa namdak zhing nam yong dakpa

To purify my actions, and all realms,

བསྔོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ། །

ngowa zangpo khepa chindrawa

May I be the equal of Samantabhadra

དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

dendrar dak kyang dé dang tsungpar shok

In his skill in good dedication!

c) Mañjuśrī

ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །

künné gewa zangpo chepé chir

In order to perform the full virtue of Good Actions,

འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྨོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྱི། །

jampal gyi ni mönlam chepar gyi

I shall act according to Mañjuśrī's prayers of aspiration,

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །

ma ong kalpa küntu mikyowar

And without ever growing weary, in all the aeons to come,

དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །

dé yi jawa malü dzokpar gyi

I shall perfectly fulfil every one of his aims!

16. Concluding Aspiration

སྤྱོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག །

chöpa dak ni tsé yö magyur chik

Let my bodhisattva acts be beyond measure!

ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཚད་བཟུང་མེད་པར་ཤོག །

yönten nam kyang tsé zung mepar shok

Let my enlightened qualities be measureless too!

སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་། །

chöpa tsemepa la né né kyang

Keeping to this immeasurable activity,

དེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱི། །

dedak trulpa tamché tsalwar gyi

May I accomplish all the miraculous powers of enlightenment!

Extent of the Aspiration

ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །

namkhé tartuk gyurpa ji tsampar

Sentient beings are as limitless

སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

semchen malü ta yang dezhin té

As the boundless expanse of space;

ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །

ji tsam lé dang nyönmong tar gyurpa

So shall my prayers of aspiration for them

བདག་གི་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །

dak gi mönlam ta yang detsam mo

Be as limitless as their karma and harmful emotions!

The Benefits of Making Aspirations

1. The Benefits of Making Aspirations in General

གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །

gangyang chok chü zhing nam tayepa

Whoever hears this king of dedication prayers,

རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །

rinchen gyen té gyalwa nam la pul

And yearns for supreme enlightenment,

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །

lha dang mi yi dewé chok nam kyang

Who even once arouses faith,

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །

zhing gi dul nyé kalpar pulwa bé

Will gain true merit greater still

 

གང་གིས་བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །

gang gi ngowé gyalpo di tö né

Than by offering the victorious buddhas

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང་། །

changchub chok gi jesu rab mö shing

Infinite pure realms in every directions, all ornamented with jewels,

ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ན། །

len chik tsam yang depa kyepa na

Or offering them all the highest joys of gods and humans

བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །

sönam dampé chok tu di gyur ro

For as many aeons as there are atoms in those realms.

2. The Thirteen Benefits in Detail

གང་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །

gang gi zangchö mönlam di tabpé

Whoever truly makes this Aspiration to Good Actions,

དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །

dé ni ngensong tamché pongwar gyur

Will never again be born in lower realms;

དེས་ནི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་བ་ཡིན། །

dé ni drokpo ngenpa pangwa yin

They will be free from harmful companions, and

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུར་མཐོང་། །

nangwa tayé deyang dé nyur tong

Soon behold the Buddha of Boundless Light.

དེ་དག་རྙེད་པ་རབ་རྙེད་བདེ་བར་འཚོ། །

dedak nyepa rab nyé dewar tso

They will acquire all kind of benefits, and live in happiness;

མི་ཚེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང་། །

mitsé dir yang dedak lekpar ong

Even in this present life all will go well,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར། །

kuntuzangpo deyang chindrawar

And before long,

དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར། །

dedak ringpor mitok dezhin gyur

They will become just like Samantabhadra.

 

མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །

tsammé ngapo dak gi dikpa nam

All negative acts—even the five of immediate retribution—

གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །

gang gi mishe wang gi jepa dak

Whatever they have committed in the grip of ignorance,

དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བརྗོད་ན། །

dé yi zangpo chöpa di jö na

Will soon be completely purified,

མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །

nyurdu malü yongsu jangwar gyur

If they recite this Aspiration to Good Actions.

 

ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང་། །

yeshe dang ni zuk dang tsen nam dang

They will possess perfect wisdom, beauty, and excellent signs,

རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །

rik dang khadok nam dang denpar gyur

Be born in a good family, and with a radiant appearance.

བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མང་པོས་དེ་མི་ཐུབ། །

dü dang mutek mangpö dé mitub

Demons and heretics will never harm them,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །

jikten sumpo kün na ang chöpar gyur

And all three worlds will honour them with offerings.

 

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགྲོ། །

changchub shingwang drung du dé nyur dro

They will quickly go beneath the bodhi-tree,

སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །

song né semchen pen chir der duk té

And there, they will sit, to benefit all sentient beings, then

བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། །

changchub sangye khorlo rabtu kor

Awaken into enlightenment, turn the wheel of Dharma,

བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །

dü nam dé dang chepa tamché tul

And tame Māra with all his hordes.

3. The Benefits in Brief

གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །

gangyang zangpo chöpé mönlam di

The full result of keeping, teaching, or reading

འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་ཀློག་ན་ཡང་། །

changwa dang ni tön tam lok na yang

This Prayer of Aspiration to Good Actions

དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྨིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན། །

dé yi nampar minpa ang sangye khyen

Is known to the buddhas alone:

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །

changchub chok la somnyi majé chik

Have no doubt: supreme enlightenment will be yours!

Dedication of the Merits of this Meritorious Aspiration

1. Dedication that Follows the Bodhisattvas

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །

jampal pawö jitar khyenpa dang

Just as the bodhisattva Mañjuśrī attained omniscience,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

kuntuzangpo deyang dezhin té

And Samantabhadra too

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །

dedak kün gyi jesu dak lob chir

All these merits now I dedicate

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché rabtu ngo

To train and follow in their footsteps.

2. Dedication that Follows the Buddhas

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum shekpé gyalwa tamché kyi

As all the victorious buddhas of past, present and future

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

ngowa gangla chok tu ngakpa dé

Praise dedication as supreme,

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །

dak gi gewé tsawa di kün kyang

So now I dedicate all these roots of virtue

བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir rabtu ngowar gyi

For all beings to perfect Good Actions.

3. Dedication Towards Actualizing the Result

བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །

dak ni chiwé dü jé gyurpa na

When it is time for me to die,

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །

dribpa tamché dak ni chir sal té

Let all that obscures me fade away, so

མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །

ngönsum nangwa tayé dé tong né

I look on Amitābha, there in person,

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །

dewachen gyi zhing der rabtu dro

And go at once to his pure land of Sukhāvatī.

 

དེར་སོང་ནས་ནི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང་། །

der song né ni mönlam didak kyang

In that pure land, may I actualize every single one

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

tamché malü ngön du gyurwar shok

Of all these aspirations!

དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་། །

dedak malü dak gi yongsu kang

May I fulfil them, each and every one,

འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

jikten jisi semchen penpar gyi

And bring help to beings for as long as the universe remains!

4. Dedication Towards Receiving a Prophecy from the Buddhas

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

gyalwé kyilkhor zang zhing gawa der

Born there in a beautiful lotus flower,

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

pemo dampa shintu dzé lé kyé

In that excellent and joyous buddha realm,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

nangwa tayé gyalwé ngönsum du

May the Buddha Amitābha himself

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

lungtenpa yang dak gi der tob shok

Grant me the prophecy foretelling my enlightenment!

5. Dedication Towards Serving Others

དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །

der ni dak gi lungten rab tob né

Having received the prophecy there,

སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །

trulpa mangpo jewa trak gya yi

With my billions of emanations,

བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

lo yi tob kyi chok chu nam su yang

Sent out through the power of my mind,

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །

semchen nam la penpa mangpo gyi

May I bring enormous benefit to sentient beings, in all the ten directions!

Conclusion

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །

zangpo chöpé mönlam tabpa yi

Through whatever small virtues I have gained

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

By reciting this “Aspiration to Good Actions”,

དེས་ནི་འགྲོ་བའི་སྨོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས། །

dé ni drowé mönlam gewa nam

May the virtuous wishes of all beings’ prayers and aspirations

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག །

kechik chik gi tamché jorwar shok

All be instantly accomplished!

 

གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བསྔོས་པས། །

gangyang zangpo chöpa di ngöpé

Through the true and boundless merit

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །

sönam tayé dampa gang tob dé

Attained by dedicating this “Aspiration to Good Actions”,

འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོར་བྱིང་བ་རྣམས། །

drowa dukngal chuwor jingwa nam

May all those now drowning in the ocean of suffering,

འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་འཐོབ་པར་ཤོག །

öpakmepé né rab tobpar shok

Reach the supreme realm of Amitābha!

 

སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །

mönlam gyalpo didak chok gi tso

May this King of Aspirations bring about

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །

tayé drowa kün la pen jé ching

The supreme aim and benefit of all infinite sentient beings;

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །

kuntuzangpö gyenpé zhung drub té

May they perfect what is described in this holy prayer, uttered by Samantabhadra!

ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་ཤོག །

ngensong né nam malü tongpar shok

May the lower realms be entirely emptied!

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།

This completes the King of Aspiration Prayers, Samantabhadra’s “Aspiration to Good Actions.”

 

Words of Truth to Accomplish Aspirations

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

sangye ku sum nyepé jinlab dang

By the blessings of the buddhas who have attained the three kāyas,

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

chönyi mingyur denpé jinlab dang

And the unchanging truth of reality

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gendün miché dünpé jinlab kyi

As well as the unwavering aspirations of the Saṅgha,

ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

jitar ngö zhin mönlam drubpar shok

May all the aspirations and dedication prayers be fulfilled!

སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་ནི།

The dhāraṇī for the accomplishment of all aspirations

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །

teyatha pentsa indriya awabodhanaye soha

tadyathā pañcendriyāvabodhanīye svāhā

 

| Rigpa Translations, 1996

 

Version: 2.5-20240314

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept