Vanquishing Constraints of Body, Speech and Mind

Literary Genres › Dhāraṇī | Practices › Averting Obstacles | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་བཞུགས།

The Dhāraṇī “Vanquishing Constraints of Body, Speech and Mind”

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀི་ཙི་པྲི་ཏ་སྟམྦྷ་ན་བི་ཛ་ཡཱ་དྷཱ་ར་ཎི།

gyagar ké du kaya waki tsitrita stambhana bidzaya dharani

In the language of India: Kāya-vak-citta-stambhana-vijayā dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

böké du lü ngak yi sum cingpa lé rabtu gyalwar jepa zhé chawé zung

In the language of Tibet: Lü ngak yi sum chingpa lé rabtu gyalwar jepa zhé chawé zung

In the English language: The Dhāraṇī “Vanquishing Constraints of Body, Speech and Mind”

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé tamché khyenpé gyalpo la chaktsal lo

Homage to the Blessed Omniscient King!

 

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་པའི་གནས་སུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གསོལ་པ།

nampar gyalwé khangpé né su chomdendé la lhé wangpo gyajin gyi solpa

Indra, King of the Gods, implored the Blessed One in the Palace of Victory:1

ཀྱེ་བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱེད་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཙོ་བོ། ལྷ་མ་ཡིན་གྱིས་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་དགྲོལ་དུ་གསོལ།

kyé tsünpa chomdendé khyé ni tamché khyenpé tsowo lha mayin gyi dak gi lü ngak yi sum chingpa lé drol du sol

O Noble One, Bhagavan, you are our omniscient leader! Please liberate my body, speech and mind from the constraints imposed by the asuras.2

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བརྒྱ་བྱིན་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་གང་དག་ཞུ་བ་དེ་ ལེགས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་བཟུང་སྟེ། འདི་ཉིད་ལ་ནན་ཏན་དུ་གྱིས་ཤིག །གང་དག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་དེ་ལ་ནི་ནམ་ ཡང་བདེ་བའི་སྐབས་མི་འབྱུང་བས། རིག་སྔགས་འདིའི་མཐུ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་དང་། ལས་ཚོགས་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་བྱ་ བའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་། བསོད་ནམས་དང་། བདེ་བའི་འབྲས་བུ་ནམ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཕུན་སུམ་ ཚོགས་པར་གྱུར་ཀྱང་། སྤྲིན་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ བྱས་ན་བཅིངས་པའམ་མནན་པ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏེ། སྒྲོན་མེའི་འོད་ཀྱིས་མུན་པ་སེལ་བའམ། མེ་ལྕེའི་ནུས་པས་ནགས་ཐམས་ཅད་སྲེག་པའམ། སེང་གེའི་སྐད་ཀྱིས་རི་ དྭགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་བཞིན་དུ། རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་འདིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་དོ། །དེའི་གོ་རིམ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །

chomdendé kyi katsal pa gyajin khyö kyi nga la gangdak zhuwa dé lek so dé chir lekpar nyön la yi la zung té di nyi la nenten du gyi shik gangdak lü ngak yi sum nenpa dang chingpa dé la ni nam yang dewé kab minjung bé rik ngak di tu dang ting ngé dzin gyi nüpa dang lé tsok nyi lé jungwé drebu tamché nyampar ja bé chir dang jikten parol gyi yönten dang sönam dang dewé drebu namyang jungwar mingyur té ditar nyimé özer pün sum tsokpar gyur kyang trin gyi wang du jepa zhin no dewé na lü ngak yi sum chingpa lé drolwar jepé tab la tsönpar ja o detar jé na chingpa am nenpa lé drolwar gyur té drönmé ö kyi münpa selwa am meché nüpé nak tamché sekpa am sengé ké kyi ri dak tamché zil gyi nönpa zhindu rik ngak chenmo di jinlab kyi chingpa tamché lé drolwar jé do dé gorim ni di yin no

The Blessed One replied: Indra, I shall grant what you have requested. Therefore listen well, remember my words, and diligently apply what I now share: When your body, speech and mind are constrained, you will never feel at comfort or ease. When this is the case, because all the fruits derived from the strength of this vidyā-mantra,3 the power of meditation, and from the two accumulations are led to decline, the resultant supramundane qualities, merits, and bliss will never be experienced. It’s similar to how the sun’s rays may shine in abundance but still be obstructed by clouds. Earnestly apply yourself, therefore, to this method for liberating oneself from any constraints of body, speech and mind. So free yourself from bondage or constraint, for, like a candle dispelling darkness, a flame instantly illuminating the night, or the lion’s roar that overwhelms all other animals, the blessings of this great vidyā-mantra will certainly liberate them all. The steps are as follows:

ཨོཾ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྭ་ལ་སརྦ་ཀརྨ།

om hrih benza dzala sarva karma

oṃ hrīḥ vajra-jvala sarva-karma |

བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱད་དུ་བཅུག་པ་དང་། བཅིངས་པ་དང་། མནན་པ་དང་། ནུས་པ་བཤིག་པ་ཐམས་ཅད་ཁྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །

dak gi lü ngak yi sum jé du chukpa dang chingpa dang nenpa dang nüpa shikpa tamché trolwar gyur chik

Liberate my body, speech and mind from any spells, curses, constraints, hindrances, and impediments!

ཨོཾ་བཛྲ་ཙྪིནྡྷ་ཡ་ཧ་ཧེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza tsindhaya ha hé hung pé

oṃ vajra-cchindaya ha he hūṃ phaṭ |

གཞན་གྱི་སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བདག་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །

zhen gyi jorwa ngenpa tamché lé dak gyalwar gyur chik

Defeat all our opponents’ evil schemes!

ཨོཾ་མ་མ་སརྦ་བྷི་དྷ་བྷི་དྷ། ཛ་ཡེ་ཛ་ཡེ། བི་ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ། ཨ་ཛི་ཏ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་ཡེ་མ་མ་བྷེ་ས་ཧྱ་པ་མ་དྷཱ། ཧ་ཡེ་མ་མ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om mama sarva bhindha bhindha, dzayé dzayé, bidzayé bidzayé, adzita aparadzitayé mama bhésayapa madha hayé mama hung pé

oṃ mama sarva bhindha bhindha | jaye jaye | vijaye vijaye | ajite aparājitaye mama vaśyapa madha haye ma ma hūṃ phaṭ |

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་འདི་གང་དག་བདག་ལ་སྡང་བ་དང་། ལོག་པར་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

zhen gyi mi tubpé rik ngak chenmo di gangdak dak la dangwa dang lokpar sempa tamché zhiwar gyur chik

All harmful intentions and evil thoughts directed at you are pacified by this great unassailable vidyā-mantra!

ཨོཾ་ཤཱནྟིངྐ་རི་ནི་ཡེ་མ་མ་བཛྲ། ཛྙཱ་ན་པྲ་ཡཙྪ་ཡཾ། མ་མ་བྷི་དྷ་ར་ཡ། ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཧི་ཧི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། པྲ་ཀ་ར་ན་སརྦ་ཙ་ལ་སརྦ་བཛྲ་རཀྵཿརཀྵཿཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om shanting kariniyé mama benza, jnana trayatsa yam, mama bhindharaya, ha ha hé hé hihi hung hung, trakarana sarva tsala sarva benza raksha rakshah pé pé soha

oṃ śāntiṅ-kariye mama vajra | jñāna-prayacchayaṃ | mama vidharaya | ha ha he he hi hi hūṃ hūṃ | prakaraṇa sarva-cala sarva-vajra-rakṣaḥ rakṣaḥ phaṭ phaṭ svāhā ||

བརྒྱ་བྱིན་གང་དག་རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་འདིའི་ཕན་ཡོན་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ།

gyajin gangdak rik ngak chenmo di penyön ni di ta té

Indra, the benefits of this great vidyā-mantra are as follows:

འཁོར་ལོ་གང་གིས་ལུས་ལ་འཆང་བ་དེའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་ཅིང་ནུས་པ་ དང་མཐུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

khorlo gang gi lü la changwa dé lü ngak yi sum chingpa lé drol ching nüpa dang tu dang denpar gyur ro

The body, speech, and mind of whoever bears this cakra will be freed from all constraints, and their capabilities and powers will increase.

འདི་ལུས་ལ་འཆང་བ་དེའི་གྲིབ་མ་གང་ལ་ཕོག་པ་འམ། རླུང་གི་རྫི་ཕོག་པས་ཀྱང་དེའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

di lü la changwa dé dribma gangla pokpa am lung gi dzi pokpé kyang dé lü ngak yi sum chingpa lé drolwar gyur ro

Even if the shadow or a breeze passing the body of anyone bearing this cakra touches another, their body, speech and mind will likewise be freed from constraints.

འཁོར་ལོ་འདི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པའི་དབུས་སུ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ཏེ། མཐོན་པོའི་དབུས་སུ་འཕྱར་ན་དེའི་གྲིབ་མ་ཕོག་པའམ། བསིར་བུའི་རྫི་ཕོག་པ་དེའི་བཅིངས་པ་ཡང་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

khorlo di drongkhyer chenpé ü su gyaltsen gyi tsemo latak té tönpö ü su char na dé dribma pokpa am sir bü dzi pokpa dé chingpa yang drolwar gyur ro

If this cakra is placed upon a victory banner and hoisted atop the highest building in the centre of the capital, then likewise, the body, speech and mind of whoever is touched by its shadow or a breeze passing by the banner will be freed from constraints.

ཁྲོན་པའམ། ཆུ་མིག་གམ། ལུ་མ་འམ། འབབ་ཆུ་འམ། ལྟེང་ཀ་འམ། མཚེ་འུའི་ཆུ་ནང་དུ་ཡི་གེ་འམ། འཁོར་ལོའི་གཟུགས་འཆར་བར་བྱས་ལ། ཆུ་དེ་དག་འཐུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་དོ། །

trönpa am chumik gam lu ma am babchu am tengka am tsé ü chu nang du yigé am khorlö zuk charwar jé la chu dedak tungpa nam kyang chingpa tamché lé drolwar jé do

The body, speech, and mind of whoever drinks water from a well, spring, pool, waterfall, pond, or lake reflecting the letters or form of the cakra will be freed from all constraints.

སྒོ་ཁང་གི་ཡ་ཐེམ་ལ་བཏགས་པའམ། བསིལ་གདུགས་ཀྱི་འོག་གམ། ཞྭའི་ནང་ངམ། གོས་ཀྱི་གོང་བ་ལ་བཏགས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་འདུག་ན་ཡང་བཅིངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

go khang gi ya tem latak pa am sil duk kyi ok gam zhé nang ngam gö kyi gongwa latak pa dé oktu duk na yang chingpa lerab tu drolwar gyur ro

Anyone who places this cakra above their doors, under their umbrellas, inside their hats, or on their collars, will remain under its protection and therefore be liberated from constraints.

དེའི་ཕྱིར་རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུང་བར་བྱའོ། །

dé chir rik ngak chenmo di khyö kyi zungwar ja o

Therefore, retain this great vidyā-mantra well.

དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོས་གསོལ་པ།

dené lhé wangpö solpa

Indra then said:

ཀྱེ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

kyé tönpa chomdendé

O Blessed Teacher,

རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། །

rigpé gyalpo ziji chen

Majestic King of Vidyās,

ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་ལེགས་པར་གསུངས། །

kün la pen chir lekpar sung

You have excellently expressed something beneficial to all.

རིག་སྔགས་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rik ngak chok la chaktsal tö

This supreme vidyā-mantra will be honoured and praised!

ཅེས་བསྟོད་དོ། །བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

ché tö do gyajin lasokpé khor tamché yirang té chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do

Indra and his entire retinue rejoiced and praised the speech of the Blessed One.

 

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།

lü ngak yi sum chingpa lé drolwar jepa zhejawé zung dzok so

Thus concludes the dhāraṇī “Vanquishing Constraints of Body, Speech and Mind”

 

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བའོ།། མངྒ་ལཾ།།

This was translated by the Indian paṇḍita Gayadhara and the Tibetan lotsāwa Śākya Yeshé at the Jamtrin temple in Mangyul.4 Maṅgalaṃ.

 

| Samye Translations (trans. Stefan Mang and Peter Woods), 2023.

 

Source: Jo nang rje btsun Tāranātha, ed. “lus ngag yid gsum bcings pa las rab tu rgyal bar byed pa zhes bya baʼi gzungs.” In gzungs bsdus, pp. 373–78. Delhi: dkon mchog lha bris, 1994. (MW1KG5988_A08521).

 

Version: 1.0-20230208

  1. The palace or meeting-hall of the gods in the Heaven of the Thirty-three.
  2. Asuras are a class or powerful nonhuman beings, sometimes called demigods, who constantly wage war against the devas, or gods. Indra, the king of the devas, thus requests the Buddha for protection from the asuras.
  3. A vidyā-mantra is type of incantation or spell used to accomplish a ritual goal. This can be associated with either ordinary attainments or those whose goal is awakening. Although a technical term in its own right, it is also used interchangeably at times with the term dhāraṇī.
  4. The most famous sacred site, and thus the prime destination for many pilgrims, in Mangyul is the temple called Jamtrin Lhakang, Cloud of Love Temple. While the temple itself presents an invaluable sacred and historic relic in itself, what drew the pilgrims to it was primarily its central object of worship, namely the statue of Ārya Vati Zangpo. Ārya Vati Zangpo is a sacred, ancient wooden statue, depicting the bodhisattva Avalokiteśvara in standing, two-armed appearance as Ārya Lokeśvara, said to have been brought to Tibet under the reign of King Songtsen Gampo. Fearing that the statue of Ārya Vati Zangpo might be damaged in the Cultural Revolution, in an extraordinary effort the Tibetan refugees took the statue to Nepal and eventually to the private quarters of His Holiness the Fourteenth Dalai Lama’s residence in Dharamsala.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept