Twenty-Eight Commitments

Practices › Samaya | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Words of the Buddha | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa | Tibetan MastersTertön Sogyal

English | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further Information:
Download this text:

༄༅། །དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ་བཞུགས།

The Twenty-Eight Commitments

from the Words of the Buddha1

 

ཨོཾ། རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་པ། །

om, naljor wangpo yeshe tarchinpa

Oṃ. Lord of yoga who has attained the ultimate wisdom,

འགྲོ་ལ་ཕན་མཛད་ཐུགས་རྗེས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། །

dro la pen dzé tukjé wang gyur zhing

You who benefit beings and have mastered compassion,

སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གཉེན་གྱུར་གཅིག་པུ་པ། །

sipa sum gyi nyen gyur chikpu pa

Unique friend and ally to all three realms of existence,

ལྷ་ཡི་ལྷ་ཁྱོད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

lha yi lha khyö dak la gong su sol

God among gods, pray turn your attention towards me.

 

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

dewar shekpé trulpa gyatso dang

Oceanic emanations of the bliss-gone buddhas,

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ། །

naljor wangchuk drubpé tsokchen po

Vast assemblies of accomplished lords of yoga,

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སྔགས་འཆང་དམ་ཚིག་ཅན། །

lha dang lhamin ngakchang damtsik chen

And oath-bound mantra-holders, devas and the rest—

ཀུན་ནས་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱང་དགོངས་སུ་གསོལ། །

künné düpa nam kyang gong su sol

Gathered from all around, pray turn your attention towards me.

 

བདག་ནི་རྒྱལ་སྲིད་མཐོ་རིས་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །

dak ni gyalsi tori longchö dang

For my part, I do not seek dominion, higher realms,

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བདག་སྒྲུབ་མ་ལགས་ཏེ། །

döpé yönten dak drub ma lak té

Possessions and resources or the pleasures of the senses,

འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེ་ཁོ་ནས་དོན་བརྩོན་པ། །

dro la nying tsé khoné dön tsönpa

But strive only out of a loving and altruistic concern—

འདི་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཁྱོད་ནི་དཔང་དུ་གསོལ། །

di la künkhyen khyö ni pang du sol

Omniscient ones, witness this pledge of mine, I pray.

 

མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་བས། །

gönpo yeshe dribpa mi ngawé

Protectors, since your wisdom is unobstructed,

བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན། །

dak gi lhakpé sampa khyé kyi khyen

You understand this noble intention of mine.

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ། །

pakchok chen ngar jitar damchepa

Following my pledge in your sublime presence,

སུན་པར་མི་བགྱི་མགོན་ཁྱོད་བསླུ་མ་ལགས། །

sünpar mi gyi gön khyö lu ma lak

I shall not disappoint or deceive you, O protectors.

 

སྙིང་ནས་བདག་ནི་ཁེ་དང་གྲགས་ལ་སོགས། །

nying né dak ni khé dang drak lasok

Sincerely I renounce all preoccupation with gain and fame,

གཡོ་དང་ཟང་ཟིང་སེམས་ནི་གཏན་སྤངས་ནས། །

yo dang zangzing sem ni ten pang né

All forms of deception and concern for material possessions,

གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་སེམས་བཞག་སྟེ། །

zhendön drubpa chikpü sem zhak té

And by focusing my attention entirely on others’ benefit,

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཆེན་པོ་བདག་གིས་སྤྱོད། །

naljor chöpa chenpo dak gi chö

I shall carry out the magnificent activities of a yogi.

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །

kuntuzangpo lanamepa yi

I set my mind on the supreme, unsurpassed

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

changchub chok tu dak gi semkyé dé

Awakening of Samantabhadra,

དོན་དམ་དང་ནི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

döndam dang ni kündzob changchub sem

And vow that henceforth I shall fully adopt

དེང་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱི། །

deng né tsulzhin yongsu zungwar gyi

Ultimate and relative bodhicitta in the proper way.

 

སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གལ་ཏེ་བདུད་གྱུར་ནས། །

sokchak tamché galté dü gyur né

Even if all living creatures were to turn demonic

དུམ་བུར་སྟོང་དུ་བདག་གི་ལུས་གཏུབས་ཀྱང༌། །

dumbur tong du dak gi lü tub kyang

And cut my body into a thousand tiny pieces,

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་དང༌། །

changchub sem chok sherab nyingjé dang

Still I would not renounce supreme bodhicitta,

ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་ཁྱེད་ནི་ཡོངས་མི་སྤོང༌། །

yidam gyalwa khyé ni yong mi pong

Wisdom and compassion, or you, yidam deities.

 

རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ནི། །

dorjé damtsik chenpo nam dang ni

Even at the cost of my life, I shall never forsake the great vajra samayas,

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་དང༌། །

dorjé lobpön dorjé checham dang

The vajra master, or my vajra brothers and sisters,

གཞན་ཡང་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས། །

zhenyang tekpa chok la zhukpa nam

As well as all who have entered the supreme vehicle,

སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ཅི་ནུས་བསྲུང༌། །

sok gi chir yang mi tong chi nü sung

And I shall always do whatever I can to protect them.

 

འཁོར་བ་བདག་མེད་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ལ། །

khorwa dakmé gyumé rangzhin la

Saṃsāra, which is by nature unreal and illusory,

བདག་ནི་འཇིགས་པ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། །

dak ni jikpa chiyang ma chi té

Will not inspire the slightest fear in me at all,

མ་རིག་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ། །

marik kyewo nam kyi dön ledu

As I joyfully remain until the very end of time

ཕྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་གནས་པར་སྤྲོ། །

chitar tuk gi bardu nepar tro

For the sake of those who live in ignorance.

 

གཞན་དོན་འཁོར་བ་རྣམས་སུ་སྤྱོད་པ་ན། །

zhendön khorwa nam su chöpa na

While coursing through saṃsāric realms for others’ sake,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་བདག་གིས་སྤྱད། །

changchub chöpa lab chen dak gi ché

I shall carry out great waves of enlightening activity.

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །

dro druk semchen nam la pen dak chir

In order to benefit sentient beings of the six classes

རང་དབང་དུ་ནི་སྐྱེ་བ་བླང་བར་བགྱི། །

rangwang du ni kyewa langwar gyi

I shall take on births according to my own intention.

 

བདག་ནི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་འཇིག་རྟེན་ནམ། །

dak ni yongsu zungwé jikten nam

I shall not take delight in and cling to this world

མྱ་ངན་འདས་ལ་སྤྲོ་བ་མ་མཆིས་ཏེ། །

nya ngen dé la trowa ma chi té

Or pursue the limited transcendence of misery,

གང་དང་གང་དུ་སྡུག་བསྔལ་གནས་རྣམས་སུ། །

gang dang gangdu dukngal né nam su

But continue to bring benefit for oceanic aeons

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་ཤིང་ཕན་པར་བགྱི། །

kalpa gyatsor né shing penpar gyi

In states of suffering, wherever they may be.

 

སྲིད་པར་ཡུན་རིང་དུས་སུ་བརྩོན་པ་ནི། །

sipar yün ring dü su tsönpa ni

Prolonged exertion in conditioned existence

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡི་དམ་ལགས་པས་ན། །

changchub sempé yidam lakpé na

Is a bodhisattva’s commitment, and therefore

ཇི་སྲིད་ངན་སོང་སྟོངས་པར་མ་གྱུར་པ། །

jisi ngensong tongpar magyurpa

For as long as it takes to empty the lower realms,

དེ་སྲིད་བདག་གིས་སྐྱོ་བའི་སེམས་མི་བསྐྱེད། །

desi dak gi kyowé sem mi kyé

I shall continue without ever feeling discouraged.

 

ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་པ། །

sherab tab kyi drowé dön gyipa

Working for beings’ sake with wisdom and method,

སྙིང་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ལས་མ་མཆིས་པས། །

nyingjé longchö dé lé machipé

And never lacking the provisions of compassion,

སེམས་དམྱལ་ཡི་དྭགས་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ཡང༌། །

sem nyal yidak shinjé jikten yang

I shall view even the hell realms, the land of pretas,

ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ་ལྟ་བུར་བལྟ་བར་བགྱི། །

lha yi gatsal tabur tawar gyi

And the world of Yama as heavenly gardens of delight.

 

འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེས་དཔལ་གྱི་མགུལ་ནས་གསུངས། །

dro la tuk tsé pal gyi gul né sung

Inspired by loving kindness for beings, yogis produce

རྣལ་འབྱོར་དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་མཆོག་རྣམས་ནི། །

naljor damchö dütsi chok nam ni

The sublime nectar of Dharma from their splendid throats.2

བདག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཐུག་པ་མ་མཆིས་པར། །

dak gi jikten tukpa machipar

May I too dispense and propagate teachings as appropriate

ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་བགྱི། །

jitar tsampa zhindu gyepar gyi

Continuously until the very end of this world.

 

སྲིད་པ་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ། །

sipa lé dang kyen gyi wang gyur té

Under the influence of worldly karma and conditions,

གང་དང་གང་དུ་དམ་ཆོས་འཇིག་པ་དེར། །

gang dang gangdu damchö jikpa der

The sacred Dharma will cease to exist in certain places;

མེ་ཚོགས་སྤུ་གྲིའི་སོ་ཡང་བརྒལ་ནས་ནི། །

mé tsok pudri so yang gal né ni

So even if I must traverse fire or a razors’s edge,

ཕྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་དམ་ཆོས་བཟུང༌། །

chitar tuk gi bardu damchö zung

May I uphold the noble teachings until the end of time.

 

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

lamé changchub chok tu semkyé dé

Setting my mind on supreme, unsurpassable awakening,

སྒྲུབ་པ་མཆོག་ལ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །

drubpa chok la zhukpé kyewo la

And engaging in the supreme form of practice,

ཚེ་རབས་རྣམས་སུ་མཐུ་རྩལ་ཅི་མཆིས་ཀྱིས། །

tserab nam su tutsal chichi kyi

With whatever strength I can muster throughout my lives,

སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྟག་ཏུ་བསྐང༌། །

kyé chen nam kyi gongpa taktu kang

May I always fulfil the enlightened intentions of great beings.

 

དམ་པའི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་པའི་གེགས་གྱུར་པ། །

dampé chö dang drubpé gek gyurpa

Whatever obstructs the sacred Dharma and its practice,

མི་དང་མི་མིན་གདུག་པ་གང་ཡང་རུང༌། །

mi dang mi min dukpa gangyang rung

Whether from human intervention or non-human forces,

བདག་གིས་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

dak gi zhi dang trowö trinlé kyi

May I, through my peaceful and wrathful activity,

ཡོངས་སུ་ཞི་ཞིང་རྣམ་པར་གཞོམ་པར་བགྱི། །

yongsu zhi zhing nampar zhompar gyi

Pacify it all and put an end to it entirely.

 

རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་ཐེག་ཆེན་བླ་མེད་དང༌། །

naljor chok gi tekchen lamé dang

Through the unsurpassable great vehicle of supreme yoga,

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །

dorjé gyalpo khyö la ten né ni

And through relying on you, the vajra sovereign,

སངས་རྒྱས་ཞིང་སྦྱང་འགྲོ་ལ་སྨན་སླད་དུ། །

sangye zhing jang dro la men ledu

May I purify buddha realms and come to beings’ aid

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་བདག་གིས་རྟོགས་པར་བགྱི། །

changchub nyingpo dak gi tokpar gyi

By realizing the essence of awakening.

 

བདག་ནི་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ། །

dak ni pakchok chakgya ngön trul té

If I should succumb to an untimely death,

གལ་ཏེ་སྐབས་མེད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ། །

galté kabmé chiwé dü jung tsé

Then, by emanating a sublime and exalted mudrā form,

གསང་སྔགས་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། །

sang ngak gönpo yeshe kyilkhor chen

May I arrive in your presence in order to continue the path,

ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་དུ་མཆི་བར་བགྱི། །

khyé kyi zhab kyi drung du chiwar gyi

O Guardian of secret mantra with your wisdom maṇḍala.3

 

སྲིད་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་འདྲ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན། །

si sum dukngal chindra khyé kyi khyen

You know what suffering there is throughout the three realms.

དམྱལ་ཚོགས་མེ་དཔུང་ཞི་བར་བགྱིད་ལ་སོགས། །

nyal tsok mepung zhiwar gyi lasok

So as I seek to act swiftly on behalf of beings,

སེམས་ཅན་དོན་ལ་མྱུར་དུ་བདག་མཆི་ན། །

semchen dön la nyurdu dak chi na

By extinguishing the fires of the hells and so on,

དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནུས་མཐུ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

dampa nam kyi nütu tsal du sol

May the sublime ones grant me the power I require.

 

དགེའོ།།

May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "dam bca' nyer brgyad pa." In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020, Vol. 14: 437–440

 

Version: 1.2-20220406

  1. The ultimate source of these verses is unclear. They occur several times throughout the Rinchen Terdzö, as well as in the collected writings of Jamyang Khyentse Wangpo, Chokgyur Lingpa, and Tertön Sogyal. Mipham Rinpoche wrote a commentary upon them based on the teachings of Jamyang Khyentse Wangpo. In his guru yoga of Śākyamuni Buddha entitled the Merry Sea of Blessings (byin rlabs rol mtsho), Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö states that they originate in the Nyingma tantras but does not further specify which text. The title applied to these verses varies: they are most commonly referred to as the Twenty-Eight Commitments (dam bca' nyer brgyad pa), although Mipham refers to them in his commentary as the Twenty [Verses of] Commitment (dam bca' nyi shu pa).
  2. Following Mipham’s commentary and reading this as mgul. Some editions have mgur, which means yogic song.
  3. The translation of this verse follows Mipham’s commentary and incorporates some of his explanation.