Ārya Mañjuśrī Tantra Garbha—Tibetan

Deities › Mañjuśrī | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | བོད་ཀྱི་བླ་མ།གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

English | Deutsch | Español | Français | 中文 | བོད་ཡིག

གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

འཇམ་དཔལ།

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་གརྦྷ༔

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་གརྦྷ༔

བོད་སྐད་དུ༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་༔

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས༔

ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ༔

ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔

ཨ་ར་པ་ཙ་ནཱ་ཡ་ཏེ་ན་མ༔

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་ཁྱེད་ལ་འདུད༔

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བཤད༔

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྙིང་པོ༔

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ༔

 

གཏེར་མའོ༔ གུ་རུ་པདྨས་ཇོ་མོ་ཤེས་སྒྲོན་ལ་གནང་བའང་མཚན་བརྗོད་ཚར་རེ་དང་མཉམ་པར་གསུངས་སོ། །ཟླ་བ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མ་ཟ་ཅིག། །།

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept