Ten Royal Sūtras—Tibetan

Collections & Cycles › Ten Royal Sūtras

English (11) | Deutsch (1) | Español (2) | Français (2) | Italiano (1) | Português (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (11)


Tri Songdetsen

Further Information:
Download this collection:

A collection related to the ten royal sūtras or ten sūtras of the king (rgyal po'i mdo bcu), which are said to have been translated upon the advice of Padmasambhava for Emperor Tri Songdetsen's daily recitation:

Outlines

Sūtras

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ།

  འཕགས་པ་ནོར་གྱི་རྒྱུན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

   བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

    འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།

     འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

      འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

       འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

        དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཡི་གེ་གཅིག་མ་ཞེས་བྱ་བ།

         འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

          རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས།

           Related Topics