Thirty-Seven Point Maṇḍala Offering

Practices › Maṇḍala Offering | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | Français | བོད་ཡིག

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

Mount Sumeru

༄༅། །མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། །

The Thirty-Seven Point Maṇḍala Offering

by Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

 

ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza bhumi ah hung

oṃ vajrabhūmi āḥ hūṃ

གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

zhi yongsu dakpa wangchen ser gyi sa zhi

The earth is the golden ground, completely pure, full of beauty and power.

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza rekhé ah hung

oṃ vajrarekhe āḥ hūṃ

ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།

chi chakri khoryuk gi korwé ü su hung

The circular iron mountain wall completely surrounds it; in the centre is the letter hūṃ—

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།

ri gyalpo rirab

Meru, the king of mountains;

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།

shar lüpakpo lho dzambuling

In the East is Pūrvavideha, in the South is Jambudvīpa,

ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

nub balangchö jang draminyen

In the West is Aparagodānīya, in the North is Uttarakuru.

ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།

lü dang lüpak ngayab dang ngayab zhen

Beside them are Deha and Videha, Cāmara and Aparacāmara,

གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ།

yoden dang lamchok dro

Śāthā and Uttaramantriṇa,

སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།

draminyen dang draminyen gyi da

Kurava and Kaurava.

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌།

rinpoche riwo paksam gyi shing

The jewel mountain, the wish-fulfilling trees,

འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག

döjöba mamöpé lotok

The wish-fulfilling cows, the harvest which needs no sowing,

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

khorlo rinpoche norbu rinpoche

The precious wheel, the precious gem,

བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

tsünmo rinpoche lönpo rinpoche

The precious queen, the precious minister,

གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།

langpo rinpoche tachok rinpoche

The precious elephant, the precious horse,

དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།

makpön rinpoche ter chenpö bumpa

The precious general, the vase of great treasure,

སྒེག་པ་མ། ཕྲེང་བ་མ།

gekpama trengwama

The goddess of beauty, the goddess of garlands,

གླུ་མ། གར་མ།

luma garma

The goddess of song, the goddess of dance,

མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ།

metokma dukpöma

The goddess of flowers, the goddess of incense,

སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ།

nangsalma drichabma

The goddess of light, the goddess of perfume,

ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས།

nyima dawa rinpoche duk

The sun, the moon, the precious umbrella,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

chok lé nampar gyalwé gyaltsen

The royal banner victorious in all directions:

ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

lha dang mi paljor pünsum tsokpa matsangwa mepa

There is all the bountiful wealth of gods and men, complete and flawless—

འདི་ཉིད་

di nyi

All this:

ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །

yön du bulwar gyi o

I offer—

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ།

tukjé drowé döndu zhé su sol

Please accept it, with compassion, for the benefit of beings.

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

zhé né jingyi lab tu sol

Having accepted it, please grant your blessing!

 

Version: 2.2-20220927

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept