Maṇḍala Offering

Practices › Maṇḍala Offering | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

Mount Meru and the four continents

༄༅། །མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ།།

The 37 Point Mandala Offering

by Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

 

ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།།

om benza bhumi ah hung

oṃ vajrabhūmi āḥ hūṃ

གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།།

shyi yongsu dakpa wangchen ser gyi sa shyi

The earth is the golden ground, completely pure, full of beauty and power.

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ།།

om benza rekhé ah hung

oṃ vajrarekhe āḥ hūṃ

ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།།

chi chakri khoryuk gi korwé ü su hung

The circular iron mountain wall completely surrounds it; in the centre is the letter hūṃ—

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།།

ri gyalpo rirab

Meru, the king of mountains;

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ།། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།།

shar lüpakpo lho dzambuling

In the East is Pūrva Videha, in the South is Jambudvīpa,

ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད།། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།།

nub balangchö jang draminyen

In the West is Aparagodaniya, in the North is Uttarakuru.

ལུས་དང་ལུས་འཕགས།། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།།

lü dang lüpak ngayab dang ngayab shyen

Beside them are Deha and Videha, Cāmara and Aparacāmara,

གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ།།

yoden dang lamchok dro

Śāthā and Uttaramantriṇa,

སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།།

draminyen dang draminyen gyi da

Kurava and Kaurava.

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ།། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌།།

rinpoche riwo paksam gyi shing

The jewel mountain, the wish-fulfilling trees,

འདོད་འཇོའི་བ།། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག།

döjöba mamöpé lotok

The wish-fulfilling cows, the harvest which needs no sowing,

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ།། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།།

khorlo rinpoche norbu rinpoche

The precious wheel, the precious gem,

བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ།། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།།

tsünmo rinpoche lönpo rinpoche

The precious queen, the precious minister,

གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།།

langpo rinpoche tachok rinpoche

The precious elephant, the precious horse,

དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།།

makpön rinpoche ter chenpö bumpa

The precious general, the Vase of Great Treasure,

སྒེག་པ་མ།། ཕྲེང་བ་མ།།

gekpama trengwama

The goddess of beauty, the goddess of garlands,

གླུ་མ།། གར་མ།།

luma garma

The goddess of song, the goddess of dance,

མེ་ཏོག་མ།། བདུག་སྤོས་མ།།

metokma dukpöma

The goddess of flowers, the goddess of incense,

སྣང་གསལ་མ།། དྲི་ཆབ་མ།།

nangsalma drichabma

The goddess of light, the goddess of perfume,

ཉི་མ།། ཟླ་བ།། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས།།

nyima dawa rinpoche duk

The sun, the moon, the precious umbrella,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།།

chok lé nampar gyalwé gyaltsen

The royal banner victorious in all directions:

ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

lha dang mi paljor pünsum tsokpa matsangwa mepa

There is all the bountiful wealth of gods and men, complete and flawless—

འདི་ཉིད་

di nyi

All this:

To be said when requesting the teachings:

བླ་མ་དམ་པ་མཆོག་ཞབས་དྲུང་ནས༎ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཟབ་མོ་ཞུ་བས༎

lama dampa chok shyab drung né dampé chö kyi dütsi zabmo shyuwé

To the supreme and noble Lama, in order to request the profound nectar of the sacred Dharma,

To be said after receiving the teachings:

བླ་མ་དམ་པ་མཆོག་ཞབས་དྲུང་ནས༎ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཟབ་མོ་ཐོབ་པས༎

lama dampa chok shyab drung né dampé chö kyi dütsi zabmo tobpé

To the supreme and noble Lama, in gratitude for having received the profound nectar of the sacred Dharma,

To be said when requesting empowerment:

བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་དྲུང་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཞུ་བས༎

lama dang kyilkhor gyi tsowo tamidepé drung du minjé kyi wangkur zabmo shyuwé

To the Lama, inseparable from the Chief of the Mandala, in order to request this profound and ripening empowerment,

To be said after receiving empowerment:

བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་དྲུང་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཐོབ་པས༎

lama dang kyilkhor gyi tsowo tamidepé drung du minjé kyi wangkur zabmo tobpé

To the Lama, inseparable from the Chief of the Mandala, having received this profound and ripening empowerment,

To be said when requesting the long life of the master:

དཔལ་ལྡན་དམ་པ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི༎

palden dampa shyabpé kalpa gyatsor tso shying shyé la chö kyi khorlo korwar solwa debpé

To the glorious Lama, with the prayer that he may remain among us for oceans of kalpas and continue to turn the wheel of Dharma,

To be said when requesting the long life of the master:

དཔལ་ལྡན་དམ་པ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི༎

palden dampa shyabpé kalpa gyatsor tso shying shyé la chö kyi khorlo korwar solwa debpé

All this: To the glorious and noble lama, as a support for our prayers that you might live for oceans of aeons, turning the Wheel of Dharma, we offer!

To be said for general request and when accumulating the mandala offering:

རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ༎

tsawa dang gyüpar chepé palden lama dampa nam dang yidam kyilkhor gyi lhatsok sangye dang changchub sempé tsok dang chepa nam la

To the root lama in all his compassion, to the glorious, sacred lineage lamas, to the victorious yidam deities and all the deities of their mandalas, to the buddhas and all the bodhisattvas.

Then to finish:

ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ།།

yön du bulwar gyi o

I offer—

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ།།

tukjé drowé döndu shyé su sol

Please accept it, with compassion, for the benefit of beings

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

shyé né jingyi lab tu sol

Having accepted it, please grant your blessing!