Sang Offering to Sengchen Norbu Dradül

Deities › Gesar | Practices › Sang Offering | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Gesar Norbu Dradül

Further information:
Download this text:

༄༅། །སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བསང་མཆོད།

The Smoke Offering for Sengchen Norbu Dradül

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

Purify with:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

Consecrate with:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།

om ah hum

oṃ āḥ hūṃ

ཀྱཻ། པད་མ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །

kyé, pema jungné tuk lé trul

Kyé! Emanations of the Lotus Born’s wisdom—

སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དང༌། །

sengchen norbu dradul dang

Sengchen Norbu Dradül, Great Lion Jewel, Tamer of Foes

ཝེར་མ་བཅུ་གསུམ་ཕུ་ནུའི་ཚོགས། །

werma chusum pu nü tsok

The thirteen werma, and host of siblings—

འདིར་བྱོན་བསང་གི་མཆོད་པ་བཞེས། །

dir jön sang gi chöpa zhé

Come here and enjoy this smoke offering!

ཁ་འཛིན་སྡོང་གྲོགས་མ་ཡེལ་ཅིག །

kha dzin dongdrok ma yel chik

Don’t forget you promised to support and accompany us!

ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །

chi samdön nam drub tu sol

Help accomplish all our aims!

 

ཞེས་པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་འཕྲལ་དུ་བྲིས།། །།

This was spontaneously written by Chokgyur Lingpa.

 

| Samye Translations, 2023 (trans. Laura Swan and Oriane Lavolé).

 

Source: Unpublished manuscript, courtesy of Samye Translations.

 

Version: 1.0-20230320

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept