Prayer for the Faithful

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །དད་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Faithful1

from A Shower of Precious Blessings

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོཿ

emaho

Emaho!

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

chöku nangwa tayé chenrezik

Dharmakāya Amitābha; Avalokiteśvara;

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །

gyal kündüpé chizuk pema jung

Padmasambhava, embodiment of all the victorious ones;

མ་གཅིག་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

ma chik khandro yeshe tsogyalma

Only mother, ḍākinī Yeshé Tsogyal—

གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

soldeb dödön drubpar jingyi lob

I pray to you! Grant your blessings that our wishes be fulfilled!

 

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་མཆོག །

namkhé nyingpö trinlé trulpa chok

Palden Gyurmé Tsewang Trinlé,

དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་དང་། །

palden gyurmé tsewang trinlé dang

Supreme emanation of the awakened activity of Namkhé Nyingpo,

ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་མཆོག་གྱུར་དྲག་པོའི་ཞབས། །

lang dro lo tsa chokgyur drakpö zhab

Langdro Lotsawa, Chokgyur Drakpo—

གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

soldeb dödön drubpar jingyi lob

I pray to you! Grant your blessings that our wishes be fulfilled!

 

མུ་རུབ་བཙན་པོ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་། །

mu rub tsenpo chokgyur lingpa dang

Murup Tsenpo, Chokgyur Lingpa,

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །

yidam khandro chökyong norlhé tsok

Assembled yidams, ḍākinīs, Dharma protectors, and wealth deities—

གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །

soldeb dak gyü jin gyi labpa dang

I pray to you all! Bless my mindstream and inspire me to virtue!

དགེ་བའི་སྐལ་བྱེད་མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན། །

gewé kal jé mi tak chiwa dren

May I recall the truth of impermanence and death,

རང་ངོ་རང་ཤེས་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཐུལ། །

rang ngo rang shé dakdzin gongpo tul

Recognize my own face, quell the demon of self-clinging,

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö kün gyumar tokpar jingyi lob

And realize that all things are nothing but illusion!

 

ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་དང་སྤྱོད། །

tsé dir tsering nemé chö dang chö

In this life, may I live long, be healthy, and practice the Dharma!

ཕྱི་མ་སྣང་མཐའ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །

chima nang ta khyé kyi zhal tong né

Amitābha, in my next life may I behold your face!

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

chenrezik kyi tukjé chen gyi zik

Avalokiteśvara, gaze upon me with your eyes of compassion!

པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ལམ་སྣ་དྲོངས། །

pema jungné chok gi lam na drong

Supreme Pemajungné, guide me along the path!

 

ནམ་ཡང་པད་འབྱུང་ཁྱེད་དང་འབྲལ་མེད་ཅིང་། །

namyang pejung khyé dang dralmé ching

May I never be separated from you, Padmasambhava!

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་རྗེ་རྒྱང་མ་རིང་། །

pema jungné tukjé gyang ma ring

May your compassion never be far away, Lotus Born One!

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །

tukjé zik shik guru rinpoche

Look upon me with compassion, Guru Rinpoche!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

 

ཞེས་དད་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྦྱར་བའོ།།

This was composed by the vidyādhara Chokgyur Lingpa at the request of the faithful.

 

| Samye Translations, 2024.

 

Source: mchog gyur gling pa, “skyabs kun 'dus zhal guru rin po che'i gtsos rtsa gsum brgyud par bcas la gsol 'debs kyi phreng ba byin rlabs nor bu'i gru char ldeb.” In mchog gling bde chen zhig po gling pa yi zab gter yid bzhin nor bu’i mdzod chen po, Vol. 36: 8–9. Kathmandu, Nepal: Ka-nying Shedrub Ling Monastery, 2004.

 

Version: 1.0-20240522

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept