Three-Name Prayer

Practices › Prayers | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཆོག་གླིང་མཚན་གསུམ་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

Three-Name Prayer to Chokgyur Lingpa1

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

pemé gyaltsab orgyen chokgyur ling

Regent of the Lotus Born, Orgyen Chokgyur Lingpa,

བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བདེ་ཆེན་གླིང་། །

kater tenpé ngadak dechen ling

Sovereign of the teachings of kama and terma, Dechen Lingpa,

རྫོགས་ཆེན་རང་སྣང་རིས་མེད་ཞིག་པོ་གླིང་། །

dzogchen rangnang rimé zhikpo ling

Master of unbiased, natural great perfection, Zhikpo Lingpa,

གཏེར་སྟོན་གཅིག་ལ་གླིང་པ་གསུམ་དུ་གྲགས། །

tertön chik la lingpa sum du drak

One treasure-revealer known by three names of Lingpa!

བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin sumden zhab la solwa deb

I pray to you, the one whose kindness is threefold:

 

ངེས་འབྱུང་རྣལ་མར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། །

ngejung nalmar gyü la kyewa dang

May true renunciation awaken naturally in my mind;

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤོག །

palden lamé damtsik la né shok

May I keep the samaya commitments to the glorious guru;

བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་དྲོད་རྟགས་མྱུར་དུ་སྟོན། །

kyé dang dzokpé drötak nyurdu tön

May I quickly show signs of success in generation and perfection;

རང་རིག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ནས། །

rangrig dzogpachenpo ngöngyur né

May I actualize the great perfection of my own awareness,

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé chik sangye drubpar jingyi lob

And in a single lifetime attain the state of Buddhahood!

 

ཀར་ཤོད་དཔལ་བྲོ་ཨརྨེ་ཡི། །
ཀརྨ་ནོར་བུས་ནན་ཆེད་དུ། །
བསྐུལ་ངོར་འཁྲུལ་ཞིག་དེ་ཡིས་སྤེལ། །

This was composed by Trulzhik2
Upon the earnest request of Karma Norbu
From Karshö Paldro Armé.

 

| Translated by Han Kop. Edited by Samye Translations, 2023.

 

Source: mchog gyur gling pa. “padma’i rgyal tshab o rgyan.” In mchog gling bka’ ’bum skor. Vol. 36 of mChog gling bde chen zhig po gling pa yi zab gter yid bzhin nor bu’i mdzod chen po, 28–29. Kathmandu, Nepal: Ka-nying Shedrub Ling monastery, 2004.

 

Version: 1.0-20230106

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
  2. That is, Chokgyur Dechen Lingpa himself.