Three-Name Prayer

Practices › Prayers | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཆོག་གླིང་མཚན་གསུམ་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

Three-Name Prayer to Chokgyur Lingpa1

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

pemé gyaltsab orgyen chokgyur ling

Regent of the Lotus Born, Orgyen Chokgyur Lingpa,

བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བདེ་ཆེན་གླིང་། །

kater tenpé ngadak dechen ling

Sovereign of the teachings of kama and terma, Dechen Lingpa,

རྫོགས་ཆེན་རང་སྣང་རིས་མེད་ཞིག་པོ་གླིང་། །

dzogchen rangnang rimé zhikpo ling

Master of unbiased, natural great perfection, Zhikpo Lingpa,

གཏེར་སྟོན་གཅིག་ལ་གླིང་པ་གསུམ་དུ་གྲགས། །

tertön chik la lingpa sum du drak

One treasure-revealer known by three names of Lingpa!

བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin sumden zhab la solwa deb

I pray to you, the one whose kindness is threefold:

 

ངེས་འབྱུང་རྣལ་མར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། །

ngejung nalmar gyü la kyewa dang

May true renunciation awaken naturally in my mind;

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤོག །

palden lamé damtsik la né shok

May I keep the samaya commitments to the glorious guru;

བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་དྲོད་རྟགས་མྱུར་དུ་སྟོན། །

kyé dang dzokpé drötak nyurdu tön

May I quickly show signs of success in generation and perfection;

རང་རིག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ནས། །

rangrig dzogpachenpo ngöngyur né

May I actualize the great perfection of my own awareness,

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé chik sangye drubpar jingyi lob

And in a single lifetime attain the state of Buddhahood!

 

ཀར་ཤོད་དཔལ་བྲོ་ཨརྨེ་ཡི། །
ཀརྨ་ནོར་བུས་ནན་ཆེད་དུ། །
བསྐུལ་ངོར་འཁྲུལ་ཞིག་དེ་ཡིས་སྤེལ། །

This was composed by Trulzhik2
Upon the earnest request of Karma Norbu
From Karshö Paldro Armé.

 

| Translated by Han Kop. Edited by Samye Translations, 2023.

 

Source: mchog gyur gling pa. “padma’i rgyal tshab o rgyan.” In mchog gling bka’ ’bum skor. Vol. 36 of mChog gling bde chen zhig po gling pa yi zab gter yid bzhin nor bu’i mdzod chen po, 28–29. Kathmandu, Nepal: Ka-nying Shedrub Ling monastery, 2004.

 

Version: 1.0-20230106

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
  2. That is, Chokgyur Dechen Lingpa himself.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept