The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

White and Red Sur Offering

English | བོད་ཡིག

༄༅། །གསུར་མཆོད་དཀར་དམར་ཤིན་ཏུ་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ། །

White and Red Sur Offerings That Are Very Easy to Apply

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ན་མོ་གུ་རུ།

Homage to the Guru!

White Sur

སྔ་དྲོའི་ཆར་ཕྱེ་གཙང་མ་དཀར་མངར་རིན་ཆེན་སྨན་སྣ་སོགས་བསྲེས་པ་དང༌། དགོང་མོར་ཤ་ཆང་ཟས་སྣ་བསྲེས་པའི་ཕྱེ་འཕུར་དང༌། བར་དོའི་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་གདགས་གཙོར་བྱེད་ན་ནམ་ཡང་མྱོང་གྲོལ་གྱི་དམ་རྫས་བསྲེ་བ་གནད་དུ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གསུར་རྫས་མེ་ལ་བཏབ། ཆབ་བྲན་ལ།

When performing the offering in the morning (i.e., the white sur) mix into clean roasted flour the three whites, the three sweets, various kinds of jewels and medicinal substances. When performing the offering in the evening (i.e., the red sur), mix in some meat and alcohol and different kinds of food. If making the offering mainly in order to benefit beings in the intermediate state, it is vital to mix in some sacred liberation-upon-taste substances. Put the sur substances thus prepared on the fire, sprinkle them with cleansing water, and say the following:

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་རྣམས༔

dak dang khanyam semchen nam

I and all beings, infinite as space,

སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

kyabyul kündü chenrezik

Go for refuge to you, Protector Avalokiteśvara,

མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

gönpo khyö la kyab su chi

Embodiment of all refuge objects.

ཁྱོད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔

khyö ni changchub tukkyé tar

Just as you roused bodhicitta,

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔

khakhyab drowa dralwé chir

So I, in order to free beings through all of space,

སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱ༔

sangye nyurdu tobpar ja

Will swiftly reach awakening!

 

སེམས་ཅན་མ་ལུས་བདེ་དང་ལྡན༔

semchen malü dé dangden

May all beings have happiness,

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བྲལ་ནས༔

dukngal tamché kündral né

Be freed from all suffering,

མཆོག་གི་བདེ་ལས་འབྲལ་མེད་པའི༔

chok gi dé lé dral mepé

Never be parted from true happiness,

ཉེ་རིང་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག༔

nyering tangnyom la né shok

And abide in unbiased equanimity.

ཅེས་སྐྱབས་སེམས་དང་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།

Thereby train in refuge, bodhicitta, and the four immeasurables.

 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

rangnyi kechik chenrezik

In an instant I become the wisdom form

ཁ་སར་པཱ་ཎིིའི་སྐུ་རུ་གྱུར༔

khasarpani ku ru gyur

Of Avalokiteśvara, Khasarpaṇi.

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླ།

om mani pemé hum hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

Recite this mantra a few times.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

(Three times.)

བསྲེག་རྫས་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས༔

sekdzé ah hung sum lé

From oṃ āḥ hūṃ, the burnt substances

ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲོ་བར་བསམ༔

yeshe chötrin trowar gyur

Become clouds of wisdom offerings, flowing out.

 

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ༔

lumé könchok nam sum la

To the undeceiving Three Jewels

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

sekdzé dütsi chöpa bul

I offer these amṛta burnt substances.

བདག་དང་སེམས་ཅན་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔

dak dang semchen kyab tu sol

Please protect me and all beings!

 

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔

lama yidam khandro la

To the gurus, yidams, and sky-goers

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

sekdzé dütsi chöpa bul

I offer these amṛta burnt substances.

བདག་དང་སེམས་ཅན་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dak dang semchen jingyi lob

Please bless me and all beings!

 

ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལ༔

chökyong yullha zhidak la

To the Dharma protectors, local deities, and landlords

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

sekdzé dütsi chöpa bul

I offer these amṛta burnt substances.

བར་ཆད་སོལ་ལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔

barché sol la trinlé drub

Dispel obstacles and accomplish the activities!

 

ཕ་མས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་ལ༔

pamé tsor jé semchen la

To all beings, with my parents foremost among them,

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔

sekdzé dütsi di ngöpé

I dedicate these amṛta burnt substances.

སྒྲིབ་དག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་ཤོག༔

drib dak tsok nyi dzokpar shok

May their obscurations be purified and the two accumulations perfected!

 

བར་དོར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ༔

bardor nepé semchen la

To all beings in the intermediate state

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔

sekdzé dütsi di ngöpé

I dedicate these amṛta burnt substances.

འཁྲུལ་སྣང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག༔

trulnang dukngal zhiwar shok

May their delusion and suffering be pacified!

 

ལན་ཆགས་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལ༔

lenchak dragek tamché la

To all karmic creditors, foes, and obstructors

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔

sekdzé dütsi di ngöpé

I dedicate these amṛta burnt substances.

བུ་ལོན་ཤ་མཁོན་བྱང་བར་ཤོག༔

bulön shakhön jangwar shok

May all debts and grudges be purified!

 

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔

ngön gyi gyalwa tamché kyi

Just as all the victors of the past

སྦྱིན་པས་དོན་རྣམས་གྲུབ་པ་བཞིན༔

jinpé dön nam drubpa zhin

Accomplished their aims through generosity,

ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་བདེན་པ་ཡིས༔

chönyi namdak denpa yi

By the pure truth of dharmatā

སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

mönlam tamché drubpar shok

May all these aspirations be fulfilled!

ཅེས་དང༌།

Say that. Then recite:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ།

nama sarva tathagata avalokité om sambhara sambhara hung

namaḥ sarvatathāgatāvalokite oṃ sambhara sambhara hūṃ

ལན་བདུན། ཡིག་དྲུག ཀཾ་ཀ་ནི་སོགས་བརྗོད།

Recite that seven times, and then recite the six syllables and the kaṃkani mantra.

The six syllables:

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani pemé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

The kaṃkani mantra:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཉྩ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya | om kamkani kamkani | rotsani rotsani | trodani trodani | trasani trasani |tradihana tradihana | sarva karma param paranimé sarva satva nentsa soha

namo ratnatrayāya | oṃ kaṃkani kaṃkani | rocani rocani | troṭani troṭani | trāsani trāsani | pratihana pratihana | sarvakarmaparaṃparāṇime sarvasattvānāñca svāhā

བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང༌། །

dak gi sampé tob dak dang

Through the power of my intentions,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང༌། །

dezhin shekpé jin tob dang

The power of the tathāgatas’ generosity,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །

chö kyi ying kyi tob nam kyi

And the power of dharmadhātu,

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། །

pakpa nam la chöpa dang

Whatever plans or intentions there may be

 

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར།

semchen kün la pen dak chir

To venerate the noble ones

དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །

dön nam gangdak sampa kün

And bring benefit to all beings—

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །

dedak tamché chirikpa

May all of them, whatever they may be,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར། །

jikten kham ni malüpar

In all worlds and all realms, without exception,

ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །

tokpa mepar jungwar shok

Be fulfilled without hindrance!

ཅེས་བདེན་བརྗོད་དང༌།

With that, proclaim the power of truth:

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །

chö nam tamché gyu lé jung

All things arise from causes.

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །

dé gyu dezhin shekpé sung

Those causes were taught by the Tathāgata.

དེ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །

dé la gokpa gang yinpa

The cessation of those causes

དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །

gejong chenpö diké sung

The great śramana thus explained:

 

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །

dikpa chiyang mija zhing

Commit not a single misdeed,

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །

gewa pünsum tsokpar ché

Cultivate a wealth of virtue,

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །

rang gi sem ni yongsu dul

Completely tame your mind—

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །

di ni sangye tenpa yin

This is Buddha’s teaching.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

By this virtue, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །

sönam yeshe tsok sak té

Gather the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །

sönam yeshe lé jungwa

And attain the two sublime kāyas

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi tobpar shok

Resulting from that merit and wisdom!

ཅེས་ཆོས་སྦྱིན་བྱས་ལ་དགེ་བསྔོ་དང་སྨོན་ལམ་གང་འོས་བྱའོ།།

Reciting that, practise the giving of the Dharma. Then dedicate the virtue and make whatever aspirations are suitable.

 

Red Sur

ཡང་རྒྱུན་གྱི་འཆི་བསླུ་ལ་ཟབ་པའི་དམར་གསུར་ནི། སྲོད་དུས་སུ་ཕྱེ་མར་ལ་ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བས་བསྲེགས། སྐྱབས་སེམས་གང་རུང་བྱ།

Now, for the profound red sur offering to be practised regularly as a ransom for death: in the evening, add meat, blood, and different kinds of grains and medicinal substances to the mixture, and burn it. Recite whatever refuge and bodhicitta prayers are suitable. Then say:

རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ། །

rangnyi chenrezik su sal

I am vividly present as Avalokiteśvara.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

(Three times.)

གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པ༔

sur chö döyön ngadenpa

This sur offering of the five sense pleasures

མཁའ་ཁྱབ་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་གྱུར༔

khakhyab wangpo tsim jé gyur

Satisfies the senses of all beings pervading space.

སམྦྷ་རའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད༔

Recite the Sambhara mantra three times:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ།

nama sarva tathagata avalokité om sambhara sambhara hum

namaḥ sarvatathāgatāvalokite oṃ sambhara sambhara hūṃ

ༀ༔ ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྦྱར་བ་ཡི༔

om, sha trak dru men jarwa yi

Oṃ. This sur offering of the five sense pleasures,

གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འདི༔

sur chö döyön ngaden di

Mixed with meat, blood, grains, and medicines,

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

dakchak pönlob khor ché kyi

I dedicate to Yama, Lord of Death, who cuts short

ཚེ་དང་སྲོག་ལ་བར་གཅོད་པའི༔

tsé dang sok la barchö pé

The lives and vitality of us teachers, students, and retinue.

 

འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་མ་མོའི་སྡེ༔

chidak shinjé mamö dé

I dedicate it also to the hordes of mamos

འབྱུང་པོ་ཤ་ཟ་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས༔

jungpo shaza nöjin tsok

And the flocks of jungpos, flesh-eaters, and yakṣas,

སྲིན་པོ་དྲི་ཟ་ཡི་དྭགས་སོགས༔

sinpo driza yidak sok

To the ogres, scent-eaters, hungry spirits and the like,

མ་རུང་གདུག་པའི་སེམས་འཆང་བ༔

marung dukpé sem changwa

And to those with savage, evil intentions.

 

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན་ལ་བསྔོ༔

khor dang chepa kün la ngo

I dedicate this to you all, together with your retinues!

དགྱེས་ཤིང་མཉེས་ནས་རབ་ཚིམས་ཏེ༔

gyé shing nyé né rab tsim té

May it please and delight you and completely satisfy you,

བུ་ལོན་ལན་ཆགས་བྱང་བ་དང་༔

bulön lenchak jangwa dang

Such that karmic dues and debts are cleared away

ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་པའི་སེམས་ཀུན་ཞི༔

trö shing trukpé sem kün zhi

And all aggression and hostility appeased.

 

དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་༔

dümin chiwé jikpa dang

May we be freed from the fear of untimely death,

ནད་དང་གནོད་པ་ཀུན་ལས་ཐར༔

né dang nöpa kün lé tar

From all illness, and all harm.

ཕན་དང་བདེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ནས༔

pen dang dewé sem kyé né

May benevolence and bliss dawn within,

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔

tashi pünsum tsokpar shok

Bringing an abundance of perfect auspiciousness!

ཅེས་དང༌། ཡིག་དྲུག་བརྗོད། བསྔོ་སྨོན་གང་འོས་བྱས་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་བཟློག་ཅིང་གློ་བུར་བར་ཆད་ཞི་བར་གསུངས་སོ༔ སྔ་མ་ནི་གཏེར་གསར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྤྱོད་དང༌། ཕྱི་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བྱུང་བའོ། །

Recite the six syllables and then make dedications and aspirations. It is said that by making this red sur offering, untimely death will be averted and temporary obstacles pacified. The white sur comes from the Tersar liturgies for The Great Compassionate One and the red sur comes from The Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles.

 

Elaborate Aspiration

གསུར་བསྔོ་སོགས་ཀྱི་མཐར་སྨོན་ལམ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན།

If you wish to make a slightly more elaborate aspiration after dedicating the sur offering, you may recite the following:

ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔

ho, chöying nampar dakpa yi

Hoḥ. The dharmadhātu is completely pure;

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད༔

chöchen gyundré luwamé

Yet relatively, cause and effect are undeceiving.

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི༔

ten ching drelwar jungwa yi

So, by the power of this gathering of virtue beyond measure,

དགེ་ཚོགས་དཔག་མེད་འདི་ཡི་མཐུས༔

gé tsok pakmé di yi tü

Which has occurred as dependent arising,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་གྱུར་ཅིག༔

gyalwé tenpa dar gyur chik

May the teachings of the victorious ones flourish!

 

དམ་ཆོས་ཡུན་ཏུ་གནས་པ་དང་༔

damchö yün tu nepa dang

May the sacred Dharma long remain

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱིས་འཚོ་བར་ཤོག༔

gendün chö kyi tsowar shok

And may the saṅgha be sustained by the Dharma!

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་༔

lamé kutsé tenpa dang

May the lifespans of the gurus remain firm,

དགོངས་བཞེད་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

gong zhé malü drubpar shok

And may all their visions be accomplished!

 

ཡི་དམ་བསྙེན་ཅིང་འགྲུབ་པ་དང་༔

yidam nyen ching drubpa dang

May we practise the yidam until accomplishment,

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

ngödrub nam nyi tobpar shok

And thereby attain the two siddhis!

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་མཁོན་པ་སྦྱང་༔

mamo khandrö khönpa jang

May enmity with the mamos and sky-goers be purified!

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔

tsawa sum gyi tukdam kang

May our heart samaya with the three roots be mended!

 

སྲུང་མའི་བཀའ་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་༔

sungmé kaché minjung zhing

May we not incur punishments from the protectors!

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱིས༔

dak dang tayé semchen gyi

May all negative karma, misdeeds, and obscurations,

ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔

tserab tokma mepa né

Accumulated by myself and the infinity of beings

བསགས་པའི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔

sakpé lé ngen dikdrib dak

Since time without beginning, all be purified!

 

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

kyen ngen barché zhiwa dang

May adverse conditions and obstacles be pacified,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤོག༔

sönam yeshe tsok dzok shok

And the accumulations of merit and wisdom perfected!

དམྱལ་བའི་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔

nyalwé tsadrang dukngal zhi

May the torments of heat and cold among hell beings be pacified!

ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་མེད་གྱུར་ཅིག༔

yidak trekom mé gyur chik

May hungry ghosts be freed from hunger and thirst!

 

དུད་འགྲོ་འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར༔

düdro jikpa ché lé tar

May animals be freed from terror!

ལྷ་རྣམས་ཆོས་སྤྱོད་ཕམ་ལྟུང་བྲལ༔

lha nam chöchö pam tungdral

May gods practise the Dharma and not plunge to lower states!

ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད་ཞི་གྱུར་ཅིག༔

lhamin tabtsö zhi gyur chik

May the strife of demi-gods be appeased!

མི་རྣམས་ཆུ་བོ་བཞི་ལས་སྒྲོལ༔

mi nam chuwo zhi lé drol

May humans be liberated from the four streams!1

 

བར་དོའི་སེམས་ཅན་རང་ངོ་འཕྲོད༔

bardö semchen rang ngotrö

May beings in the intermediate state recognize their true nature!

མདོར་ན་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅན་ཀུན༔

dorna kyegu tamchen kün

In short, may all sentient beings

ངན་འགྲོའི་འཇིགས་ལས་རབ་ཐར་ནས༔

ngendrö jik lerab tar né

Be completely freed from the terrors of the lower realms

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གནས་ཐོབ་ཤོག༔

lamé changchub né tob shok

And attain unsurpassable awakening!

 

འདིར་གནས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

dir né lüchen tamché kün

May all beings abiding in this place

ཚེ་རིང་ནད་མེད་མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར༔

tsering nemé tünkyen jor

Live long, in good health, and with prosperity!

ལས་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

lé dang jawa tamché kün

May all our work and actions

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད༔

parchin druk la jar té chö

Be performed as the six pāramitās!

 

རྟག་པར་དགེ་བ་འཕེལ་བར་ཤོག༔

takpar gewa pelwar shok

May virtue ever increase!

བདག་གི་བྱ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཀུན༔

dak gi jawa ché tra kün

May all my actions, large and small,

དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་བཞིན་ཏུ༔

gewé lé la juk zhin tu

Be virtuous and likewise—

རྣམ་དཀར་ཤེས་རབ་ལས་བརྩམས་པའི༔

namkar sherab lé tsampé

Infused with compassion guided by pure knowledge—

གཞན་ལ་སྙིང་རྗེས་ཕན་བདེ་སྦྱིན༔

zhen la nyingjé pendé jin

May they bring benefit and bliss to others!

 

དགེ་བ་དེར་གནས་བསམ་གཏན་དང་༔

gewa der né samten dang

Living by such virtue, may I persevere

དེ་ཡི་ཐབས་ལ་འབད་པས་བརྩོན༔

dé yi tab la bepé tsön

In meditation and its methods.

གང་བྱའི་ཚུལ་ལ་མི་ལྡོག་ཅིང་༔

gang jé tsul la mindok ching

May I not be discouraged or ever turn away.

དྲིན་མི་དྲིན་འཁུ་རྣམས་ལས་བཟོད༔

drin mi drin khu nam lé zö

May I have patience towards all, whether they be grateful or not.

 

བག་ཡོད་དེ་ལྟར་སྤྱད་བཞིན་དུ༔

bakyö detar ché zhindu

Practising carefully in that way,

ལོ་བརྒྱ་དག་ཀྱང་འཚོ་བར་ཤོག༔

lo gya dak kyang tsowar shok

May I live for a hundred years.

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཞིན༔

chenrezik kyi mönlam zhin

Just like the aspirations of Avalokiteśvara,

བདག་གི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

dak gi mönlam drubpar shok

May my own aspirations be fulfilled!

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Laura Swan, ed. Libby Hogg).

 

Source: mchog gyur gling pa. "gsur mchod dkar dmar shin tu khyer bde" In mchog gling gter gsar. BDRC W22642. 9: 359–368. Paro: Lama Pema Tashi, 1982–1986. http://tbrc.org/link?RID=O01CT0001|O01CT00014CZ197306$W22642

  1. These are the four streams of suffering that afflict human beings, namely birth, aging, illness, and death. Alternatively, they are explained as being the streams of ignorance, the afflictions, karma, and suffering.
Chokgyur Dechen Lingpa

Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept