Longchen Nyingtik Lineage Prayer

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Detail from thangka depicting the Longchen Nyingtik lineage

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།

Beautiful Clouds of Blessings

A Prayer to the Lineage Masters of the Heart-Essence of the Vast Expanse from the Great Perfection

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །

kunzang dorjé sempa garab jé

Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje,

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤྲཱི་སིངྷ་དང༌། །

jampal shenyen shiri singha dang

Mañjuśrīmitra, Śrī Siṃha,

ཛྙཱ་ན་སུ་ཏྲ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལར། །

jnanasutra penchen bimalar

Jñānasūtra and the great paṇḍita Vimalamitra—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: bless my mind!

 

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང་། །

tsokyé dorjé jebang drok sum dang

Lake-Born Vajra, the King, subject and friend,1

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་། །

künkhyen chöjé rigdzin jikme ling

The omniscient Lord of Dharma Rigdzin Jigme Lingpa,

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ། །

gyalwé nyugu drinchen lama la

Gracious guru 'Gyalwe Nyugu’—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: bless my mind!

ཁ་སྐོང་ནི།

Supplement

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་རྗེས་སུ།

After the Omniscient Jigme Lingpa, add the following:

ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། །

trinlé özer gyalwé nyugu dang

Trinle Özer, Gyalwe Nyugu,

ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཞབས། །

namkhé dorjé zhenpen tayé zhab

Namkhe Dorje,2 Shenpen Tayé,

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ། །

yeshe dorjé chö kyi wangpo la

Yeshe Dorje,3 Chökyi Wangpo—4

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: bless my mind!

 

པདྨ་བཛྲ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །

pema benza jamyang khyentsé wang

Pema Vajra, Jamyang Khyentse Wangpo,

པདྨ་བློ་གསལ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་ཞབས། །

pema losal tendzin norbü zhab

Pema Losal,5 Tendzin Norbu,6

པདྨ་བདེ་ཆེན་བཟང་པོ་བསྟན་པའི་ཉི། །

pema dechen zangpo tenpé nyi

Pema Dechen Zangpo,7 Tenpe Nyima—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: bless my mind!

 

སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་དང་། །

natsok rangdrol jampal tendzin dang

Natsok Rangdrol,8 Jampal Tendzin,

པདྨ་དགྱེས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་དང་ལྡན། །

pema gyepa künga paldang den

Pema Gyepa,9 Künga Palden,10

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལ། །

chökyi lodrö khyentsé özer la

Chökyi Lodrö, Khyentse Özer—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: bless my mind!

ཅེས་རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟར་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། ༈

I, Jigme Khyentse Özer,11 offer these prayers to the succession of masters from whom I have received such kindness.

ཟླ་བྲལ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རྗེས་སུ་བཟུང་། །

dadral khedrub gyatsö jesu zung

Cared for by an ocean of masters, unrivalled in their learning and accomplishment,

རིས་མེད་ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད། །

rimé tubpé ten la tö sam dzé

You studied and contemplated impartially on the Teachings of the Sage

བསྟན་འགྲོར་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་གོ་ཆ་ཅན། །

ten dror lhakpé sem kyi gocha chen

Armoured with the altruistic wish to benefit the teachings and beings—

འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jikme khyentsé özer la solwa deb

Jigme Khyentse Özer, I supplicate you.

ཞེས་པའང་དད་ལྡན་འགས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སོ།།

This was written by myself12 to fulfil the request of some devoted disciples.

 

ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ལ།

ngejung changchub sem kyi trishing la

Bless me so that the vine of renunciation and bodhicitta

རྣམ་དག་དབང་བཞིས་བདུད་རྩིས་རེག་པ་ལས། །

namdak wang zhi dütsi rekpa lé

Is touched by the nectar of the four authentic empowerments,

བསྐྱེད་རྫོགས་གྲུབ་པའི་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པ་དང་། །

kyedzok drubpé utpal gyepa dang

Whereby the utpala flower of the practices of the generation and completion phase may blossom

སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ku zhi drebu minpar jingyi lob

And ripen into the fruit of the four kāyas!

 

ཞེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷ་ཡས་སོ། །

by Shyönnu Abhaya.

 

| Translated by Han Kop, 2021, for the Longchen Nyingtik Project.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "klong chen snying thig gi bla brgyud gsol 'debs gsung rgyun ma", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. BDRC W1KG13585. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. Vol. 4: 9–10.

 

Version: 1.1-20230710

 1. I.e., King Trisong Detsen, Vairocana and Yeshe Tsogyal.
 2. Mingyur Namkhe Dorje, 1793–1870
 3. Do Khyentse Yeshe Dorje, 1800–1866
 4. Patrul Rinpoche, 1808–1887
 5. Possibly Khenpo Jigme Pema Losal from Dzogchen Monastery, who taught Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö and Dilgo Khyentse Rinpoche.
 6. Most likely Orgyen Tendzin Norbu https://treasuryoflives.org/biographies/view/Orgyen-Tendzin-Norbu/7551
 7. Most likely the Third Mura Tulku Pema Dechen Zangpo of Kilung Monastery.
 8. Possibly Adzom Drukpa Drodul Pawo Dorje (1842–1924)
 9. Possibly Tubten Pema Gyepé Nyinjé (19th century), a student of Orgyen Tendzin Norbu.
 10. Derge Lama Jadralwa Kunga Palden, 1878–1944.
 11. I.e., Dilgo Khyentse Rinpoche.
 12. I.e., Dilgo Khyentse Rinpoche.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept