Nectar Shower of Blessings

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Jamyang Khyentse Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་བཞུགས། །

Nectar Shower of Blessings

A Song of Yearning Devotion Recalling the Everpresent Gurus

by Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoche

 

ཨ་ཧོ།

a ho

Aho!

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག །

chok dü gyalwé ku dang yeshe kyi khyabdak

Universal embodiment of the kāyas and wisdoms of all the buddhas throughout the whole of space and time,

ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡི་འབྱུང་གནས། །

ngotsar namtar sam mi khyabpa yi jungné

And source of wondrous lives of liberation beyond imagining,

ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་དཔལ་མགོན་བླ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

yab chik jampal palgön lamé kurzhengpa

Is the one and only father of all the buddhas, Mañjuśrī, who manifested in the form of this glorious lama,

མཁས་གྲུབ་ཟླ་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

khedrub damé khyentsé wangpo dé khyen no

Whose learning and accomplishment are beyond compare—Khyentsé Wangpo, care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

རྗེ་དེའི་ཡེ་ཤེས་པད་འབྱུང་བི་མ་ལ་དངོས་སྣང༌། །

jé dé yeshe pejung bimala ngö nang

This great lord's wisdom embodiment was an actual manifestation of Padmasambhava and Vimalamitra,

ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་དབང་བསྒྱུར་འཇམ་དཔལ་གྱི་བཤེས་གཉེན། །

yongdzok gyalten wanggyur jampal gyi shenyen

And of Mañjuśrīmitra, who mastered all the Buddha’s teachings in their entirety;

སྙིགས་མའི་མུན་སེལ་ཕྲིན་ལས་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་བརྡལ། །

nyikmé münsel trinlé dzamling künkhyab dal

His enlightened actions to dispel the darkness of this degenerate age extending throughout the whole of Jambudvīpa—

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

jampal yang ngö chökyi lodrö dé khyen no

Mañjughoṣa in person, Chökyi Lodrö, care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཤེལ་དཀར་བཟའ་དབྱེར་མེད། །

daki tsomo tsogyal shelkar za yermé

Inseparable from the queen of ḍākinīs, Yeshé Tsogyal of Shelkar,

རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་སྤེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རུ་བཞེངས་པས། །

dorjé tsé chok pelwé chakgya ru zhengpé

Was the spiritual consort who extended the supreme vajra life of

པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དགྱེས་སྡེའི་ཚུལ་མཛད་པ། །

pema yeshe dorjé gyé dé tsul dzepa

Pema Yeshé Dorjé,1 this great master, and cared for and delighted him—

མ་གཅིག་ཚེ་རིང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

ma chik tsering chö kyi drönma dé khyen no

One and only mother, Tsering Chödrön, care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་པདྨ་བི་ཛ་ཡས་རྗེས་བཟུང༌། །

rangjung sangye pema vidzayé jezung

Guided by the spontaneously awakened Padma Vijaya,2

ཟབ་རྒྱས་བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་མཛོད་འཆང༌། །

zabgyé kater gyülung mengak gi dzö chang

Keeper of the treasuries of the profound and vast kama and terma, tantras, commentaries and pith instructions,

སྐྱེ་ཀུན་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་བཀའ་འབངས་སུ་སྨོན་པ། །

kyé kün jam gön gyepé ka bang su mönpa

You who aspire to serve Mañjughoṣa throughout all your lives—

འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

gyurmé tek chok tenpé gyaltsen dé khyen no

Gyurmé Tekchok Tenpé Gyaltsen,3 care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་བདག་རྒྱུད་ལ་གཟིགས་ཤིག །

khyen no lama khyen no dak gyü la zik shik

Care for me! O masters, guide me! Look into my mind!

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་ལ་གོམས་པས། །

dü ngen nyikmé semchen lé ngen la gompé

We, the beings of this degenerate age, are so accustomed to our negative actions,

ཐར་པའི་གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་དམུས་ལོང་བཞིན་གྱུར་པས། །

tarpé gokab dralwé mülong zhin gyurpé

That, as if blind, we have no chance of gaining liberation,

རེ་ས་གཞན་ལ་མེད་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་འབོད་དོ། །

resa zhen la mepé dungshuk kyi bö do

And, with no other hope but you, we call out with fervent longing!

 

ཐོག་མེད་གོམས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ལྕགས་གོང་ལས་སྲ་བ། །

tokmé gompé trulnang chak gong lé sawa

Our deluded perception, cultivated throughout beginningless time, is tougher than iron,

ཡང་འཁྲུལ་སྙིགས་མའི་སྤྱོད་པའི་གཡའ་བྲེགས་ཀྱིས་བཏུམས་པ། །

yang trul nyikmé chöpé ya drek kyi tumpa

And we are further deluded by our own impure actions, which are like a layer of rust—

ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བའི་བྱིན་གྱིས་སྨན་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་ནས། །

chaktok dralwé jin gyi men chen du gyur né

Through your unimpeded inspiration and blessings, transform this delusion into a great healing medicine,

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཁ་ལོ་པ་མཛོད་ཅིག །

lona chö la gyurwé khalo pa dzö chik

And be our guides, steering our minds towards the Dharma!

 

ལྟར་སྣང་ངན་སྤྱོད་ས་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་མང་ཀྱང༌། །

tarnang ngen chö sazhi dultren lé mang kyang

It appears as if negative actions are more numerous than atoms in this world,

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་བསམ་སྦྱོར་གསེར་བཟང་ལས་དཀོན་པས། །

chö zhin chöpé samjor ser zang lé könpé

While Dharmic thoughts and actions are rarer even than finest gold—

འཁྲུལ་སྣང་རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་བཙན་ཐབས་སུ་ཆོད་ལ། །

trulnang tokpé drawa tsentab su chö la

So cut through the tight mesh of our deluded thoughts and perceptions,

ཆོས་བཟང་ཐེག་མཆོག་ལམ་ལ་སྤྱོད་ནུས་ཞིག་མཛོད་ཅིག །

chö zang tek chok lam la chö nü zhik dzö chik

And enable us to practise the excellent Dharma on the path of the supreme vehicle!

 

བསགས་སྦྱང་བྱས་ཚད་ཚེ་འདིའི་ལེགས་པའི་རྒྱུར་དམིགས་ཤིང༌། །

sak jang jé tsé tsé di lekpé gyur mik shing

Whenever we view the practices of accumulation and purification as causes for happiness in this life alone,

ལྟ་ལོག་ལྟ་ངན་རྗེས་སློབ་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འཆིང་ཐག །

ta lokta ngen jé lob chö gyé kyi ching tak

Or hold false, mistaken views, cut through such bonds of the eight worldly concerns,

བཅད་ནས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བས། །

ché né gyalwa gyepé lam chok la jorwé

And, by leading us to the supreme path which delights all the buddhas,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱོད་ནུས་སུ་མཛོད་ཅིག །

changchub chöpa gyatso chö nü su dzö chik

Empower us to carry out vast oceans of enlightened action!

 

སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་རུ་ཤར་ནས། །

nang chö yeshe chenpö khorlo ru shar né

When our perception and experience dawns as the maṇḍala of great primordial awareness,

རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཉི་མས། །

rangrik yeshe lamé jinlab kyi nyimé

Then, through the sun-like blessings of the lama, who is the wisdom of our very own rigpa,

འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པའི་བཙན་ས་ཞིག་ཟིན་ནས། །

trulpa zhi la dakpé tsensa zhik zin né

Let us seize the stronghold, in which delusion is purified into its basic nature,

སྐུ་གསུམ་བླ་མ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ལ་སྦྱོར་མཛོད། །

ku sum lama jalwé kalzang la jor dzö

And grant us the excellent fortune of meeting the three-kāya guru!

 

ཅེས་པའང་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བཞེད་སྐོང་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་མཐུན་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྲིས་ཞེས་ཆེད་བསྐུལ་བཞིན་རྒན་པོ་མགོ་དཀར་མངྒ་ལས་ཕ་རན་སི་བྱང་ཤར་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཉལ་མལ་ནས་བྲིས་པ་དོན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཅིག །

This was written by the old white-haired Maṅgala, from his bed, near a flowering garden in north-east France, to fulfil the wishes of the son of the Lakar family of great Dharma benefactors, Tulku Sonam Gyaltsen (Sogyal Rinpoche), who requested a prayer of ‘calling the guru from afar’ to accompany a practice of guru yoga. May it be of benefit!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2012. Revised 2016.

 

Source: bkra shis dpal 'byor. "khyab bdag bla ma rjes su dran pa'i gdung dbyangs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs sogs tshan pa gnyis/" in gsung 'bum/_rab gsal zla ba. TBRC W21809. 25 vols. Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 3: 268a–269a.

 

Version: 2.1-20210916

  1. Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö
  2. A reference to Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal (1871–1926), Dilgo Khyentsé Rinpoche’s root teacher.
  3. Dilgo Khyentsé Rinpoche.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept