Nectar Shower of Blessings

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Jamyang Khyentse Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་བཞུགས། །

Nectar Shower of Blessings

A Song of Yearning Devotion Recalling the Everpresent Gurus

by Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoche

 

ཨ་ཧོ།

a ho

Aho!

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག །

chok dü gyalwé ku dang yeshe kyi khyabdak

Universal embodiment of the kāyas and wisdoms of all the buddhas throughout the whole of space and time,

ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡི་འབྱུང་གནས། །

ngotsar namtar sam mi khyabpa yi jungné

And source of wondrous lives of liberation beyond imagining,

ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་དཔལ་མགོན་བླ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

yab chik jampal palgön lamé kurzhengpa

Is the one and only father of all the buddhas, Mañjuśrī, who manifested in the form of this glorious lama,

མཁས་གྲུབ་ཟླ་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

khedrub damé khyentsé wangpo dé khyen no

Whose learning and accomplishment are beyond compare—Khyentsé Wangpo, care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

རྗེ་དེའི་ཡེ་ཤེས་པད་འབྱུང་བི་མ་ལ་དངོས་སྣང༌། །

jé dé yeshe pejung bimala ngö nang

This great lord's wisdom embodiment was an actual manifestation of Padmasambhava and Vimalamitra,

ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་དབང་བསྒྱུར་འཇམ་དཔལ་གྱི་བཤེས་གཉེན། །

yongdzok gyalten wanggyur jampal gyi shenyen

And of Mañjuśrīmitra, who mastered all the Buddha’s teachings in their entirety;

སྙིགས་མའི་མུན་སེལ་ཕྲིན་ལས་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་བརྡལ། །

nyikmé münsel trinlé dzamling künkhyab dal

His enlightened actions to dispel the darkness of this degenerate age extending throughout the whole of Jambudvīpa—

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

jampal yang ngö chökyi lodrö dé khyen no

Mañjughoṣa in person, Chökyi Lodrö, care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཤེལ་དཀར་བཟའ་དབྱེར་མེད། །

daki tsomo tsogyal shelkar za yermé

Inseparable from the queen of ḍākinīs, Yeshé Tsogyal of Shelkar,

རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་སྤེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རུ་བཞེངས་པས། །

dorjé tsé chok pelwé chakgya ru zhengpé

Was the spiritual consort who extended the supreme vajra life of

པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དགྱེས་སྡེའི་ཚུལ་མཛད་པ། །

pema yeshe dorjé gyé dé tsul dzepa

Pema Yeshé Dorjé,1 this great master, and cared for and delighted him—

མ་གཅིག་ཚེ་རིང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

ma chik tsering chö kyi drönma dé khyen no

One and only mother, Tsering Chödrön, care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་པདྨ་བི་ཛ་ཡས་རྗེས་བཟུང༌། །

rangjung sangye pema vidzayé jezung

Guided by the spontaneously awakened Padma Vijaya,2

ཟབ་རྒྱས་བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་མཛོད་འཆང༌། །

zabgyé kater gyülung mengak gi dzö chang

Keeper of the treasuries of the profound and vast kama and terma, tantras, commentaries and pith instructions,

སྐྱེ་ཀུན་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་བཀའ་འབངས་སུ་སྨོན་པ། །

kyé kün jam gön gyepé ka bang su mönpa

You who aspire to serve Mañjughoṣa throughout all your lives—

འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

gyurmé tek chok tenpé gyaltsen dé khyen no

Gyurmé Tekchok Tenpé Gyaltsen,3 care for me! Guide me! Inspire me! Make me one with you!

 

མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་བདག་རྒྱུད་ལ་གཟིགས་ཤིག །

khyen no lama khyen no dak gyü la zik shik

Care for me! O masters, guide me! Look into my mind!

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་ལ་གོམས་པས། །

dü ngen nyikmé semchen lé ngen la gompé

We, the beings of this degenerate age, are so accustomed to our negative actions,

ཐར་པའི་གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་དམུས་ལོང་བཞིན་གྱུར་པས། །

tarpé gokab dralwé mülong zhin gyurpé

That, as if blind, we have no chance of gaining liberation,

རེ་ས་གཞན་ལ་མེད་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་འབོད་དོ། །

resa zhen la mepé dungshuk kyi bö do

And, with no other hope but you, we call out with fervent longing!

 

ཐོག་མེད་གོམས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ལྕགས་གོང་ལས་སྲ་བ། །

tokmé gompé trulnang chak gong lé sawa

Our deluded perception, cultivated throughout beginningless time, is tougher than iron,

ཡང་འཁྲུལ་སྙིགས་མའི་སྤྱོད་པའི་གཡའ་བྲེགས་ཀྱིས་བཏུམས་པ། །

yang trul nyikmé chöpé ya drek kyi tumpa

And we are further deluded by our own impure actions, which are like a layer of rust—

ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བའི་བྱིན་གྱིས་སྨན་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་ནས། །

chaktok dralwé jin gyi men chen du gyur né

Through your unimpeded inspiration and blessings, transform this delusion into a great healing medicine,

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཁ་ལོ་པ་མཛོད་ཅིག །

lona chö la gyurwé khalo pa dzö chik

And be our guides, steering our minds towards the Dharma!

 

ལྟར་སྣང་ངན་སྤྱོད་ས་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་མང་ཀྱང༌། །

tarnang ngen chö sazhi dultren lé mang kyang

It appears as if negative actions are more numerous than atoms in this world,

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་བསམ་སྦྱོར་གསེར་བཟང་ལས་དཀོན་པས། །

chö zhin chöpé samjor ser zang lé könpé

While Dharmic thoughts and actions are rarer even than finest gold—

འཁྲུལ་སྣང་རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་བཙན་ཐབས་སུ་ཆོད་ལ། །

trulnang tokpé drawa tsentab su chö la

So cut through the tight mesh of our deluded thoughts and perceptions,

ཆོས་བཟང་ཐེག་མཆོག་ལམ་ལ་སྤྱོད་ནུས་ཞིག་མཛོད་ཅིག །

chö zang tek chok lam la chö nü zhik dzö chik

And enable us to practise the excellent Dharma on the path of the supreme vehicle!

 

བསགས་སྦྱང་བྱས་ཚད་ཚེ་འདིའི་ལེགས་པའི་རྒྱུར་དམིགས་ཤིང༌། །

sak jang jé tsé tsé di lekpé gyur mik shing

Whenever we view the practices of accumulation and purification as causes for happiness in this life alone,

ལྟ་ལོག་ལྟ་ངན་རྗེས་སློབ་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འཆིང་ཐག །

ta lokta ngen jé lob chö gyé kyi ching tak

Or hold false, mistaken views, cut through such bonds of the eight worldly concerns,

བཅད་ནས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བས། །

ché né gyalwa gyepé lam chok la jorwé

And, by leading us to the supreme path which delights all the buddhas,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱོད་ནུས་སུ་མཛོད་ཅིག །

changchub chöpa gyatso chö nü su dzö chik

Empower us to carry out vast oceans of enlightened action!

 

སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་རུ་ཤར་ནས། །

nang chö yeshe chenpö khorlo ru shar né

When our perception and experience dawns as the maṇḍala of great primordial awareness,

རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཉི་མས། །

rangrik yeshe lamé jinlab kyi nyimé

Then, through the sun-like blessings of the lama, who is the wisdom of our very own rigpa,

འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པའི་བཙན་ས་ཞིག་ཟིན་ནས། །

trulpa zhi la dakpé tsensa zhik zin né

Let us seize the stronghold, in which delusion is purified into its basic nature,

སྐུ་གསུམ་བླ་མ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ལ་སྦྱོར་མཛོད། །

ku sum lama jalwé kalzang la jor dzö

And grant us the excellent fortune of meeting the three-kāya guru!

 

ཅེས་པའང་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བཞེད་སྐོང་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་མཐུན་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བྲིས་ཞེས་ཆེད་བསྐུལ་བཞིན་རྒན་པོ་མགོ་དཀར་མངྒ་ལས་ཕ་རན་སི་བྱང་ཤར་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཉལ་མལ་ནས་བྲིས་པ་དོན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཅིག །

This was written by the old white-haired Maṅgala, from his bed, near a flowering garden in north-east France, to fulfil the wishes of the son of the Lakar family of great Dharma benefactors, Tulku Sonam Gyaltsen (Sogyal Rinpoche), who requested a prayer of ‘calling the guru from afar’ to accompany a practice of guru yoga. May it be of benefit!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2012. Revised 2016.

 

Source: bkra shis dpal 'byor. "khyab bdag bla ma rjes su dran pa'i gdung dbyangs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs sogs tshan pa gnyis/" in gsung 'bum/_rab gsal zla ba. TBRC W21809. 25 vols. Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 3: 268a–269a.

 

Version: 2.1-20210916

  1. Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö
  2. A reference to Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal (1871–1926), Dilgo Khyentsé Rinpoche’s root teacher.
  3. Dilgo Khyentsé Rinpoche.